Sunday, July 17, 2011

Ühenduses 4 - Connected 4 : 17.07.11

Ühenduses  4  -  Connected  4

                         
Your today and tomorrow are connected
  Sinu täna ja homme on ühenduses

Õpetussõnad 22:3

What you do day-by-day, takes you to your future
  Mida sa teed päev päeva järel, viib sind su tulevikku
We are living today, with results from yesterday’s actions
  Me elame täna eilsete tegude tulemuses
            Wise man has learned something and makes adjustments
              Tark on midagi õppinud ja teeb muudatusi
            What you do every day matters
              See, mida sa iga päev teed, loeb

What you believe rules your life
  Mida sa usud, valitseb su elu
            Make sure what you believe is truth, or you will end in error
              Tee kindlaks, et see, mida sa usud, on tõde, või sa lõpetad eksituses
            You can’t make good decisions with bad information
              Sa ei saa teha häid otsuseid halva info põhjal
            What you believe, will lead to actions and outcomes
              Mida sa usud, juhib sind tegude ja tulemusteni

Laulud 119:105
Laulud 119:130

God will not give you strength for tomorrow, today
  Jumal ei anna sulle täna tugevust homseks
God gives you strength one day at a time
  Jumal annab sulle tugevuse üheks päevaks korraga

Jesaja 40:31
Galaatlastele 6:9

            If you do not give up, you will make it to the end
              Kui sa alla ei anna, saad sa hakkama lõpuni

Success comes more from training than from trying
  Edu tuleb rohkem treenimisest kui üritamisest

Õpetussõnad 21:5
Matteuse 7:13-14  (Message)

            Many people are trying to be a Christian
              Paljud inimesed üritavad olla kristlased
            Do not look for shortcuts to God
              Ära otsi otseteid Jumala juurde
            The way to God will require some training
              Tee Jumalani nõuab treeningut
                        Train yourself, so your tomorrow is better than today
                          Treeni ennast, et su homme oleks parem kui täna

Luuka 6:40
1. Timoteosele 4:7

Stop with the trying mentality, and go into training
  Tee lõpp üritamise mentaliteedile ja hakka treenima
            And you will find God’s grace and help
              Ja sa leiad Jumala armu ja abi
            So you can become fully equipped
              Nii saad sa täiesti varustatud
           
Yesterday and today are connected
  Eile ja täna on ühendatud
Your victory is coming
  Sinu võit on teel
Your best days are ahead of you, if you do not quit
  Su parimad päevad on su ees, kui sa järgi ei jäta

Tuesday, July 12, 2011

Ühenduses 3 - Connected 3 : 10.07.11

Ühenduses  3  -  Connected  3

Roomlastele 10:13-15

Goal is to be saved
  Eesmärk on olla päästetud

Johannese 3:16-17

It is the reason Jesus came
  See on põhjus, miks Jeesus tuli

Someone helped you get connected
  Keegi aitas sul luua ühenduse
You are to be a connection for others
  Sina pead olema ühenduseks teistele
       Just be you full of God
  Ole sina ise ja täis Jumalat

Johannese 1:35
:36-43
:45
Apostlite teod 8:26-29
:30-31
:32-35
:36-39

People have got to get connected
  Inimesed peavad saama ühendatud
Most effective way is relational invitation
  Kõige tõhusam meetod on tuttava kutse
       You need non-Christian friends
  Sul on vaja mittekristlastest sõpru
       Main reason people don’t go to church, no one asked them
  Peamine põhjus miks inimesed ei lähe kogudusse, on see et keegi pole neid kutsunud

Relationships are important
  Suhted on olulised
       Use relationship to influence people
  Kasuta suhteid, et inimesi mõjutada
       Be a light
  Ole valguseks
Jesus said, compel them to come in
  Jeesus ütles: keelita neid sisse tulema
             Forceful influence out of relationship
 Otsusekindel mõju tuleb suhetest

We have a job to do, go into the world
Meil on töö teha, mine maailma
        Be ready and willing
   Ole valmis ja teotahteline
       Be led by God
  Lase Jumalal end juhtida
       Be yourself
  Jää iseendaks
       Live right
  Ela õigesti

Pray for the ones you can influence
  Palveta nende eest, keda sa saad mõjutada
Prayer changes things
  Palve muudab asju

We expect far to little from God
  Me ootame kaugelt liiga vähe Jumalalt
We attempt far to little for God
  Me püüame kaugelt liiga vähe teha Jumalale

Help someone across the faith line
  Aita kellelgi ületada usu joon
       Compel them to come to church
  Mõjuta neid kogudusse tulema
       Be a connection for someone to Jesus
  Ole kellegi jaoks ühenduseks Jeesusega