Sunday, September 29, 2013

Good Shepherd – Hea karjane #5 : 29.09.13


Good Shepherd Hea karjane   5

Laulud 23:1-6
1 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3 tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
4 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau,
need trööstivad mind.
5 Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
6 Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks. 

:3
Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. 

Most relationships in life are performance based
   Enamik suhteid elus põhinevad saavutustel
God’s love is not based on your performance, but on Jesus
   Jumala armastus ei põhine sinu saavutustel, vaid Jeesusel
       God will give you favor that can’t be explained
          Jumal annab sulle soosingu, mida ei saa kirjeldada

Favor is not a substitute for responsibility, do your part
   Soosing ei asenda vastustust, tee oma osa
       Favor finds faithful and righteous people
          Soosing leiab ustavad ja õiged inimesed
       Even though you do not deserve it
          Isegi kui sa seda ei vääri

Be faithful with the favor you receive
   Ole ustav soosingus, mis sulle antakse
       Walking in paths of righteousness means being committed
          Käimine õigsuse teeradadel tähendab pühendumist
       Even in difficult times, you trust Jesus as shepherd
          Isegi rasketel aegadel sa usaldad Jeesust kui karjast

1. Moosese 6:8-9
8 Aga Noa leidis armu Issanda silmis. 
9 See on jutustus Noa soost: Noa oli üks õige mees, täiesti vaga oma rahvapõlve seas; Noa kõndis koos Jumalaga.

Noah lived in what he built before the rain came
   Noa elas laevas, mille ta ehitas enne, kui vihm tuli
       Let your shepherd lead you, so you are ready
          Lase oma karjasel end juhtida, et sa oleksid valmis
       Obey Him in the good times, it will hold you in storms
          Kuuletu Talle headel aegadel, see hoiab sind tormides
       There is safety being in a church
          Koguduses olemises on turvalisus

Favor protects you in, what God did not deliver you out of
   Soosing kaitseb sind selles, millest Jumal sind välja ei toonud
The Shepherd will either deliver you out, or get in with you
   Karjane kas toob sind välja või tuleb sinuga sinna sisse
       You can enjoy His presence in your struggles of life
          Sa võid nautida Tema ligiolu oma võitlustes elus
       We will see and experience Jesus more there
          Me näeme ja tunneme Jeesust seal rohkem

Do not let favor cause you to relax your faith
   Ära lase soosingul oma usku lõdvaks lasta
       After they landed Noah had a false sense of security
          Pärast maabumist oli Noal petlik turvatunne
       He wandered away from the shepherd, and got drunk and naked
          Ta uitas eemale karjasest, jõi end purju ja oli alasti
       1. Moosese 9:20-23
20 Noa hakkas põllumeheks ja istutas viinamäe.
21 Ta jõi veini, jäi joobnuks ja ajas oma telgis enese paljaks.
22 Aga Haam, Kaanani isa, nägi oma isa paljast ihu ja rääkis sellest oma kahele vennale õues.
23 Siis Seem ja Jaafet võtsid vaiba ja panid enestele õlgadele, läksid tagurpidi ja katsid kinni oma isa palja ihu; nende näod olid ära pööratud, nõnda et nad oma isa paljast ihu ei näinud. 
       People who get drunk off their success, become exposed
   Inimesed, kes joovad end purju edust, saavad paljastatud

Noah’s sons chose to cover him in his weakness
   Noa pojad valisid teda katta tema nõrkuses

2. Korintlastele 5:21
21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. 

       You are righteous, but you are not flawless
          Sa oled õige, aga mitte veatu
       We are righteous because of Jesus
          Me oleme õiged tänu Jeesusele
       We can follow our shepherd on paths of righteousness
          Me võime järgida oma karjast õigetel teeradadel

Sunday, September 22, 2013

Good Shepherd – Hea karjane #4 : 22.09.13


Good Shepherd Hea karjane   4

Laulud 100:3
3 Teadke, et Issand on Jumal! Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari. 

We like sheep need a shepherd
   Nagu lambad, vajame ka meie karjast
       Commit your day to follow your shepherd
          Pühenda oma päev, et järgida oma karjasele
       Jesus will supernaturally provide for you
          Jeesus varustab sind üleloomulikult
       You need to know God is with you
          Sa pead teadma, et Jumal on koos sinuga

Laulud 23:1-6
1 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3 tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
4 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau,
need trööstivad mind.
5 Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
6 Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks. 

Good shepherd: Lays down life
   Hea karjane: paneb oma elu maha
Great shepherd: lives his life
   Suur karjane: elab tema elu
Chief shepherd: coming back again
   Ülemkarjane: tuleb tagasi

1. Peetruse 2:25
25 Teie olite ju „nagu lambad ekslemas”, kuid nüüd te olete pöördunud oma hinged Karjase ja Ülevaataja poole. 

Laulud 23:3
3 tema kosutab mu hinge. 

You need to know, “He restores my soul!”
   Sa pead teadma, “Tema kosutab mu hinge!”
       We are: spirit, soul, and body
          Me oleme: vaim, hing ja ihu
       Your soul is where you think, feel, and decide
          Sinu hing on, kus sa mõtled, tunned ja otsustad
       Your soul needs to be restored
          Sinu hing vajab taastamist

Laulud 42:12 (English vs 11)
12 Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat!

David is looking into his soul, cast-down
   Taavet vaatab oma hinge, heitunud
There is an old shepherds term referring to cast-sheep
   On üks vana karjaste mõiste, mis viitab heitlambale
       A sheep who has fallen and can’t get up, can die
          Lammas, kes on maha kukkunud ja ei saa püsti, võib surra
       A shepherd restores cast-sheep
          Karjane taastab heitlamba
       Helps it up and holds it, until it gets balance again
          Aitab ta püsti ja hoiab teda, kuni ta jälle tasakaalu saavutab

A good shepherd is listening, looking, counting
   Hea karjane kuulab, vaatab, loendab
A good shepherd is always there to restore, trust him
   Hea karjane on alati kohal, et taastada; usalda teda
We need to know, “He restores my soul”
   Me peame teadma, “Tema kosutab mu hinge!”

Jesaja 40:11
11 Otsekui karjane hoiab ta oma karja, kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles,
talutab imetajaid lambaid. 

Blood of Jesus
   Jeesuse veri
Sprit of God
   Jumala Vaim
Word of God
   Jumala Sõna
People of God
   Jumala rahvas
       When these are active in your life, you won’t be cast-sheep
          Kui need on sinu elus aktiivsed, ei ole sa heitlammas
       But when you need Him – He restores your soul
          Aga kui sa Teda vajad – Tema taastab sinu hinge

Sunday, September 15, 2013

Good Shepherd – Hea karjane #3 : 15.09.13


Good Shepherd Hea karjane   3

The Lord is your good shepherd
   Isand on sinu hea karjane
       You need to commit to Him daily
          Sa pead pühenduma Talle iga päev
       As sheep, we need a shepherd
          Lammastena me vajame karjast
       Become part of His distribution plan
          Saa osaks Tema jaotamise plaanist

Heebrealastele 13:20-21
20 Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse,
21 valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti! Aamen.


Laulud 23:1-6
1 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3 tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
4 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau,
need trööstivad mind.
5 Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
6 Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.

We have the shepherds care and love
   Meil on karjase hool ja armastus
       The shepherd feed, guides and shields
          Karjane toidab, juhib ja kaitseb
              Sheep need to be fed       
                 Lambad vajavad toitmist
              Sheep have tendency to wander
                 Lammastel on kalduvus uitama minna
              Sheep must be protected
                 Lambaid peab kaitsma

On your life’s journey, He is always there
   Sinu elu teekonnal on Ta alati kohal
       We want to get from where we are, to a better place
          Me tahame sellest, kus me praegu oleme, paremasse paika
       There will be struggles and challenges
          Tulevad katsumused ja väljakutsed
       But when the Lord is your shepherd, you overcome
          Aga kui Isand on sinu karjane, tuled sa sellest välja
Focus on your destination and your source
   Keskendu oma eesmärgile ja oma allikale

Laulud 23:1-2
1 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind; 

God does not force you to lie down
   Jumal ei sunni sind maha heitma
You will not lie down if you are hungry, thirsty, annoyed, afraid
   Sa ei heida maha kui sa oled näljane, janus, tüdinud, kardad
       The shepherd has to fix us
          Karjane peab meid korda tegema
       He has to assure you that He is with you
          Ta peab sulle kinnitama, et Ta on sinuga koos
       The presence of a shepherd makes everything ok
          Karjase kohalolek muudab kõik heaks

Ilmutuse 7:16-17
16 Neile ei tule iial enam nälga ega iial enam janu, ka ei lange nende peale päikest ega mingit lõõska,
17 sest Tall, kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab nad eluvee allikaile; ning Jumal pühib ära iga pisara nende silmist.” 

He is the shepherd, and He is the Lamb
   Tema on karjane ja Tema on Tall
       He is the same yesterday, today, and forever
          Ta on seesama eile, täna ja igavesti
       He will help you in ways you can’t explain
          Ta aitab sind viisidel, mida sa ei oska selgitada

It is not a question of His presence or ability
   Küsimus ei ole Tema ligiolus või võimetes
The question is, “Are you aware the Shepherd is with you?”
   Küsimus on: “Kas sa oled teadlik sellest, et Karjane on sinuga?”
       When you know He is with you, you can rest
          Kui sa tead, et Tema on sinuga, võid sa puhata
       Declare daily that He is with you
          Kuuluta iga päev, et Tema on sinuga koos
       Speak faith-filled words over your life
          Räägi usku täis sõnu oma elu üle

You will have problems, dark places, and enemies
   Sul saavad olema probleemid, sünged kohad ja vaenlased
       Know your shepherd is with you and He will guide you
          Tea, et sinu karjane on sinuga ja Tema juhatab sind
       There is security when you are aware you have a good shepherd
          Sellest tuleb kindlustunne, kui sa tead, et sul on hea karjane