Sunday, May 28, 2017

Jumala Sagedus – God’s Frequency #2 : 28.05.17

Jumala Sagedus – God’s Frequency   2

Stay sensitive and seek Him, and you can hear Him
   Jää vastuvõtlikuks ja otsi Teda, ja sa kuuled Teda

Jesaja 30:12
Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule: „See on tee, käige seda!” 

The Lord wants to give you direction in life
   Isand tahab anda sinu elule suuna
Greatest thing we can learn is to hear God’s voice
   Suurim asi, mida me võime õppida, on kuulda Jumala häält

You are to be a friend of Jesus to communicate with Him
Sa pead olema Jeesuse sõber, et Temaga suhelda
There are 2 types of friends:
On 2 liiki sõpru:
            Uses you for their benefit
Kasutab sind enda hüvanguks
            Wants to be with you, and there for you
Tahab olla sinuga koos ja sinu jaoks olemas
                        God is a giver and not just a taker
Jumal on andja, mitte lihtsalt võtja

Johannese 15:15                                                      Amplified
15 Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt. 

Though you are a servant of God, you are a friend
   Läbi selle, et sa oled Jumala teenija, oled sa sõber
God’s motivation to speak is to communicate with you
   Jumala motivatsioon rääkimiseks on sinuga suhtlemine
            Many do not want relationship, only the benefits
        Paljud ei taha suhet, ainult hüvesid
            We can be the worst kind of friend
        Me võime olla kõige hullemat sorti sõbrad
            God wants to be your best friend
        Jumal tahab olla sinu parim sõber

2. Moosese 33:11a
11 Ja Issand kõneles Moosesega palgest palgesse, nagu räägiks mees oma sõbraga. 

1. Moosese 18:20-27
20 Siis ütles Issand: „Hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked!
21 Seepärast ma lähen alla ja vaatan, kas minuni jõudnud kisa kohaselt on nad teinud kõike seda või mitte. Ma tahan seda teada!” 
22 Ja mehed pöördusid sealt ära ja läksid Soodomasse, aga Aabraham jäi veel seisma Issanda ette.
23 Ja Aabraham astus ligi ning ütles: „Kas tahad tõesti hävitada õige koos õelaga?
24 Vahest on linnas viiskümmend õiget? Kas tahad siis need hävitada ega taha paigale andeks anda nende viiekümne õige pärast, kes seal on?
25 Jäägu sinust kaugele see tegu, et tapad õige koos õelaga, et õigel käib käsi nagu õelalgi! Jäägu see sinu poolt tegemata! Kas kogu maailma kohtumõistja ei peaks tegema õigust?”
26 Ja Issand ütles: „Kui ma Soodoma linnast leian viiskümmend õiget, siis annan nende pärast andeks kogu paigale.”
27 Aga Aabraham kostis ning ütles: „Vaata, ma olen nõuks võtnud siiski Issandaga rääkida, kuigi olen põrm ja tuhk. 

1. Moosese 18:32-33
32 Aga ta ütles: „Ärgu süttigu põlema Issanda viha, et ma veel üksainus kord räägin! Vahest leidub seal kümme?” Ja tema vastas: „Ma ei hävita kümne pärast.”
33 Ja Issand läks ära, kui oli lõpetanud kõneluse Aabrahamiga; ja Aabraham läks koju. 

God is still speaking today, and wants to speak to you
   Jumal räägib täna endiselt ja tahab sinuga rääkida
            It is why we have the Holy Spirit inside of us
        Sellepärast on meie sees Püha Vaim
            Do not believe the lie that God does not speak anymore
        Ära usu seda valet, et Jumal ei räägi enam

Johannese 16:12-14
12 Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda.
13 Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju.
14 Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. 
           
            Not only giving instruction, but he wants to be a friend
        Mitte ainult ei anna juhtnööre, vaid ta tahab olla sõber
           
Most times God spoke to hearts not ears, it took faith
   Enamasti rääkis Jumal südames, mitte kõrvadele, see nõudis usku
            God speaks to His friends
        Jumal räägib Oma sõpradega

Jakoobuse 2:23
23 Nii läks täide kirjasõna, mis ütleb: „Aabraham uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks ning teda hüüti Jumala sõbraks.” 

            God want to be your friend
        Jumal tahab olla sinu sõber

Matteuse 26:48-50
48 Aga tema äraandja oli andnud neile tähise: „See, kellele ma suud annan, ongi tema. Tema võtke kinni!”
49 Ja otsekohe astus Juudas Jeesuse juurde ja ütles: „Tere, rabi!” ning andis talle suud.
50 Aga Jeesus ütles talle: „Sõber, milleks sa siin oled?” Siis nad astusid Jeesuse juurde, panid käed tema külge ja võtsid ta kinni. 

Johannese 15:13
13 Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. 

            The things God says to you will change your life
        See, mida Jumal sulle ütleb, muudab sinu elu

God usually speaks to people who want to hear Him
   Tavaliselt räägib Jumal inimestega, kes tahavad Teda kuulda
You need to hear from God for your life
   Sa pead kuulma Jumalalt enda elu jaoks
            Press into God, and you will hear from Him 

        Sirutu Jumala poole ja sa kuuled Temalt

Sunday, May 21, 2017

Jumala Sagedus – God’s Frequency #1 : 21.05.17

Jumala Sagedus – God’s Frequency   1

Most of the time you will not hear from God wil natural ears
   Enamasti ei kuule sa Jumalalt oma loomulike kõrvadega
            God speaks to your heart
               Jumal räägib su südamesse
A believer has a personal relationship with God
   Usklikul on isiklik suhe Jumalaga
            That means God will communicate with you
               See tähendab, et Jumal suhtleb sinuga
            It gives us advantage in life
               See annab meile elus eelise

Jesaja 55:8-9
8 Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand.
9 Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.

We can go to God to get His thoughts and ways
   Me võime minna Jumala juurde, et kuulda Tema mõtteid ja teid
So we need to be able to hear God
   Seega peame me suutma kuulda Jumala käest
            God still speaks today
               Jumal räägib ka täna

Hearing from God is not something you do, but based on who you are
   Jumala käest kuulmine ei ole midagi sellist, mida sa teed, vaid kes sa oled

Johannese 10:1-4
1 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel.
2 Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane.
3 Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja.
4 Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält.

            Sheep hear His voice
               Lambad kuulevad Tema häält

Johannese 10:11
11 Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. 

Johannese 10:16
16 Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima; ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. 

            You can hear from God
               Sina võid kuulda Jumala käest

Johannese 10:27
27 Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle

                        Are you following Jesus?
                           Kas sa järgned Jeesusele?

The ability to hear from God is:
   Võime kuulda Jumalalt on:
            1. Natural
               1. Loomulik
            2. Learned
               2. Õpitav
            3. Matured
               3. Arendatav

Not everything you hear will be from God
   Mitte kõik, mida sa kuuled, ei tule Jumalalt
            It can be: your upbringing, own thoughts, others, the enemy
               See võib olla: sinu kasvatus, sinu mõtted, teiste mõtted, vaenlane 
           When God speaks, it will always line up with His Word
               Kui Jumal räägib, on see alati kooskõlas Tema Sõnaga

1. Saamueli 3:7-10
7 Aga Saamuel ei tundnud veel Issandat ja Issanda sõna ei olnud temale veel ilmutatud. 
8 Ja Issand hüüdis Saamueli veel kolmandat korda. Ja ta tõusis ning läks Eeli juurde ja ütles: „Siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind!” Siis Eeli mõistis, et Issand oli hüüdnud poissi.
9 Ja Eeli ütles Saamuelile: „Mine heida magama, ja kui sind hüütakse, siis ütle: Issand, räägi, sest su sulane kuuleb!”
10 Ja Issand tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel: „Saamuel! Saamuel!” Ja Saamuel vastas: „Räägi, sest su sulane kuuleb!”

God does speak, you can hear from God
   Jumal räägib, sa võid kuulda Jumalalt
What do we do?
   Mida me teeme?
            1. Read the bible and pray
               1. Loe piiblit ja palveta
            2. Invite God to speak to you
               2. Palu, et Jumal räägiks sulle
            3. Keep it simple
               3. Hoia see lihtsana