Sunday, July 26, 2015

Jõud varanduse soetamiseks – Power to get Wealth #2 : 26.07.15

Jõud varanduse soetamiseks – Power to get Wealth   2

Wealth from a Jewish point of view
   Jõukus juudi vaatenurgast
Christians have the same covenant, plus better promises
   Kristlastel on sama leping, pluss paremad tõotused

5. Moosese 8:18
18 vaid tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud!
                 
God has given us a guarantee to prosper
   Jumal on andnud meile garantii õitsenguks
What you believe determines what you will receive
   See, mida sa usud, määrab ära selle, mille sa vastu võtad

To prosper, you need a servant’s heart
   Õitsenguks on sul vaja teenija südant
            Serve others with joy
   Teeni teisi rõõmuga
            Jews understand importance of being connected
   Juudid mõistavad ühenduses olemise tähtsust
            Serve one another through your business
   Teenige üksteist oma äri kaudu

Johannese 13:4-9
4 tõusis ta õhtusöömaajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle.
5 Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl.
6 Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale: "Issand, kas sina tahad pesta minu jalgu?"
7 Jeesus vastas: "Mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru."
8 Peetrus ütles talle: "Mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu!" Jeesus vastas talle: "Kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga."
9 Siimon Peetrus ütles talle: "Issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead."

:12-15
12 Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile: "Kas te saate aru, mida ma olen teile teinud?
13 Te hüüate mind "Õpetaja" ja "Issand", ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen.
14 Kui nüüd mina, Issand ja Õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu,
15 sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud.

Jesus set the example for us to serve
   Jeesus näitas meile eeskuju teenides

Luuka 22:26
26 Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim, ja juht nagu see, kes teenib.

           
You can’t serve someone right, unless you honor them
   Sa ei saa teenida kedagi õigesti, kui sa teda ei austa

Johannese 12:4-5
3 Maarja võttis nüüd naela ehtsat, hinnalist nardisalvi, võidis
Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega, ning koda täitus salvi lõhnast. 
4 Aga üks ta jüngritest, Juudas Iskariot, kes valmistus teda ära andma, ütles:
5 "Miks seda salvi ei ole kolmesaja teenari eest müüdud ja raha antud vaestele?"

People who serve right, appreciate being served
   Inimesed, kes teenivad õigesti, hindavad seda, kui neid teenitakse

:7-8
7 Siis ütles Jeesus: "Jäta naine rahule, et ta seda hoiaks minu matmise päevaks.
8 Vaeseid on ju alati teie juures, aga mind ei ole teil alati."

Giving to the poor will not solve poverty
   Vaestele andmine ei lahenda vaesust
            Poor are poor because of a lack of knowledge
   Vaesed on vaesed teadmiste puudumise tõttu
            Poor people will always be with you
   Vaesed inimesed on alati koos sinuga
            We need to be taught how to get and keep money
   Meile tuleb õpetada, kuidas saada ja hoida raha

What you do, and way you do it, describes you
   See, mida sa teed, ja see, kuidas sa seda teed, kirjeldab sind
            Do what you do with excellence, not ashamed
   Tee, mida sa teed, silmapaistvalt, mitte häbi tundes
            Because we are all connected together
   Sest me oleme kõik ühenduses

1. Korintlastele 12:12
12 Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus.

:21
21 Ent silm ei või öelda käele: "Mul ei ole sind tarvis!" või jälle pea jalgadele: "Mul ei ole teid tarvis!"

:27
27 Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed.

Every member is important
   Iga liige on oluline
Serve and value everyone
   Teeni ja hinda igaüht

Filiplastele 2:2-9
2 siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad
3 ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast,
4 nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu.
5 Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses:
6 kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne,
7 vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena.
8 Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.
9 Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime,

Serve with excellence and God will reward you
   Teeni laitmatult ja Jumal tasub sulle
Do something so God can reward you
   Tee midagi, et Jumal saaks sulle tasuda
You achieve wealth by serving others God’s way
   Sa saavutad rikkuse, teenides teisi Jumala viisil


Sunday, July 19, 2015

Jõud varanduse soetamiseks – Power to get Wealth #1 : 19.07.15

Jõud varanduse soetamiseks – Power to get Wealth   1

Wealth from a Jewish point of view
   Jõukus juudi vaatenurgast
We are supposed to prosper in our covenant with God
   Me peaksime edenema oma lepingus Jumalaga

Laulud 1:1-3
1 Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,
2 vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.
3 Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.

5. Moosese 8:18
18 vaid tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud!
                 
Jews walk in wisdom most of the Church doesn’t
  Juudid käivad tarkuses, enamus Kogudusest mitte
We have the same covenant, with added blessings
   Meil on seesama leping täiendavate õnnistustega

Jews teach their kids about the dignity and nobility of business
   Juudid õpetavad oma lastele äri väärikust ja õilsust
The world tries to tell us - business is bad
   Maailm proovib meile öelda - äri on halb
God does not want us to think like the world
   Jumal ei taha, et me mõtleksime nagu maailm

1. Gold is good
   1. Kuld on hea

1. Moosese 2:12
12 selle maa kuld on hea, seal on bedolavaiku ja karneoolikive.

            God gave Jews a holiday about money – Hanukkah
   Jumal andis juutidele rahaga seotud püha - hanuka
            Showing them that money is holy
   Näidates neile, et raha on püha
                        Put spiritual things first, and money will come
   Pane vaimulikud asjad esimeseks ja raha tuleb

5. Moosese 28:12
12 Issand avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su maale
vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su kätetöid; ja sina võid
laenu anda paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata. 

            It is not wrong to lend or borrow, it can lead to wealth
   Laenamise ja laenutamisega pole midagi valesti, see võib juhtida jõukusesse


2. Creation of wealth is an expression of our spirituality
   2. Jõukuse loomine on üks meie vaimulikkuse väljendustest

1. Moosese 1:26
26 Ja Jumal ütles: "Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!"

            Man’s purpose is to rule on earth
   Inimese eesmärk on valitseda maa peal
            Doing business shows we are spiritual
   Äri tegemine näitab, et me oleme vaimsed
Animals are not on our same level
   Loomad ei ole meiega samal tasemel
                        Animals do not use money or produce wealth
   Loomad ei kasuta raha ega tooda jõukust

3. Wealth is necessary for God to use you as He desires
   3. Jõukus on vajalik, et Jumal saaks kasutada sind nii nagu Tema tahab
            God picked rich men to use in the O.T.
   Vanas testamendis valis Jumal kasutada rikkaid mehi

Õpetussõnad 14:24a
24a Tarkade kroon on nende rikkus

            Talmud: God only allows His presence on ones who are strong, wealthy, wise, humble
   Talmud: Jumal lubab oma ligiolu ainult neile, kes on tugevad, jõukad, targad, alandlikud
God will make you wealthy so He can use you
   Jumal teeb sind jõukaks, et Ta saaks sind kasutada

4. Wealth and redemption are always linked
   4. Jõukus ja lunastus on alati seotud

1. Moosese 12:1-3
1 Ja Issand ütles Aabramile: "Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan!
2 Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks!
3 Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!"

1. Moosese 13:2
2 Ja Aabram oli väga rikas karja, hõbeda ja kulla poolest.

2. Moosese 12:36
36 Issand oli rahvale armu andnud egiptlaste silmis ja need nõustusid; nii nad riisusid egiptlasi.

Galaatlastele 3:13
13 Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest - sest on kirjutatud: "Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub" -,

2. Korintlastele 8:9
9 Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest.

2. Korintlastele 9:8
8 Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis,

Grace sent Jesus to the cross
   Arm saatis Jeesuse ristile
The same grace comes on you, so you have more than enough
   Sama arm tuleb sinu üle, et sul võiks olla rohkem kui küllalt


Sunday, July 12, 2015

Jumal ja raha – God and Money #8 : 12.06.15

Jumal ja raha – God and Money   8

God wants to bless you
   Jumal tahab sind õnnistada
God wants you to see Him as source for all things
   Jumal tahab, et sa näeksid Teda allikana kõige jaoks
Giving God your tithe is a guarantee for wealth
   Jumalale kümnise andmine garanteerib jõukuse
Test and prove Him in it
   Katseta ja tõesta Teda selles
Be life long givers
   Olge eluaegsed andjad

Jesaja 55:8-9
8 Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand.
9 Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.

Jesus made us heir to the promise of Abraham
   Jeesus tegi meid Aabrahami tõotuse pärijateks

2. Korintlastele 8:9
9 Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest.

2. Korintlastele 9:8
8 Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis,

Filiplastele 4:19
19 Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.

Galaatlastele 3:29
29 Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.

1. Moosese 12:1-2
1 Ja Issand ütles Aabramile: "Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan!
2 Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks!

Õpetussõnad 10:22
22 See on Issanda õnnistus, mis teeb rikkaks, ja oma vaev ei lisa sellele midagi juurde.

1. Moosese 13:1-2
1 Ja Aabram läks Egiptusest üles Lõunamaale, tema ja ta naine ja kõik, mis tal oli; ja Lott oli koos temaga.
2 Ja Aabram oli väga rikas karja, hõbeda ja kulla poolest. 

5. Moosese 28:8, 11-12
8 Issand käsib seda õnnistust olla sinuga su aitades ja kõiges, mille külge sa oma käe paned, ja ta õnnistab sind maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab.
11 Ja Issand annab sulle külluses head su ihuvilja, karja kasvu ja maapinna saagi poolest maal, mille Issand, su Jumal, vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda.
12 Issand avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su kätetöid; ja sina võid laenu anda paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata.

5. Moosese 7:12-13
12 Ja kui te võtate kuulda neid seadusi ja peate neid ja teete nende järgi, siis peab Issand, su Jumal, sinuga lepingut ja osutab heldust, mida ta su vanemaile on vandega tõotanud.
13 Ja tema armastab sind ja õnnistab sind ning teeb sind paljuks; ta õnnistab su ihusugu ja su maa vilja, su teravilja, su veinivirret ja su õli, su veiste poegimist ning su lammaste ja kitsede kasvatust sellel maal, mille ta vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda.

5. Moosese 28:18
18 Neetud on su ihuvili ja su maapinna saak, su veiste vasikad ning su lammaste ja kitsede talled.

Laulud 35:27
27 Hõisaku ja rõõmutsegu need, kellel on hea meel minu õigusest, ning öelgu alati: "Olgu kõrgesti ülistatud Issand, kellele meeldib oma sulase hea käekäik!"

Õpetussõnad 13:22
22 Hea inimene jätab pärandi lastelastelegi, aga patuse vara talletatakse õigele.

Laulud 1:1-3
1 Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,
2 vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.
3 Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.

Christians separate God and money
   Kristlased eraldavad Jumala ja raha
Jews believe “If you have relationship with God, there is money”
   Juudid usuvad: “Kui sul on suhe Jumalaga, siis sul on raha”
We have a better covenant with God, than the Jews
   Meil on Jumalaga parem leping kui juutidel
But the Jewish people have revelation of finances
   Aga juudi rahval on ilmutus rahaasjade kohta
            God wants Jews to see us in the blessing too
   Jumal tahab, et juudid näeksid meid ka õnnistuses

5. Moosese 8:11-14
11 Hoia, et sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, jättes pidamata tema käsud, seadlused ja määrused, mis ma täna sulle annan,
12 et kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehitad ilusad kojad ning elad neis,
13 kui su veised, lambad ja kitsed sigivad, su hõbe ja kuld rohkeneb ja kõik, mis sul on, kasvab,
14 et su süda siis ei lähe suureliseks ja sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast,

:18
18 vaid tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud!

God will give you resources so you have influence
   Jumal annab sulle vahendid, seega on sul mõju
            Why does God give us wealth?
   Miks annab Jumal meile rikkuse?
                        To establish His covenant with Abraham
   Selleks, et tõendada Tema lepingut Aabrahamiga
            Jews have revelation of relationship leads to blessing
   Juutidel on ilmutus, suhe viib õnnistustesse

Wisdom is a key to prosper
   Tarkus on võti, et saavutada edu
            1. Learn                       Õpi
            2. Understand              Mõista
            3. Practice                    Harjuta

Spiritual is more important than natural things
   Vaimne on tähtsam kui loomulikud asjad
But we can grow in our prosperity
   Aga me saame kasvada oma õitsengus
God wants you to have abundance
   Jumal tahab, et sul oleks külluslikult
            So God made a promise with Abraham
               Nõnda Jumal tõotas Aabrahmile
            If you will obey and give, you will prosper
   Kui sa kuuletud ja annad, siis oled sa edukas


Sunday, July 5, 2015

Jumal ja raha – God and Money #7 : 05.07.15

Jumal ja raha – God and Money   7

Remember that God is your source for all things
   Pea meeles, et Jumal on sinu allikas kõigis asjus
            Finances are not the most important to God
   Rahaasjad ei ole Jumala jaoks kõige olulisemad
            But we must renew our thinking about wealth
   Aga meil tuleb uuendada oma mõtlemist jõukuse suhtes
            God loves to prosper His people
   Jumalale meeldib Oma inimesi edendada

Jesaja 1:19
19 Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja.

If we are willing and obedient, we will be blessed
   Kui me tahame ja oleme sõnakuulelikud, oleme õnnistatud

Malakia 3:7
7 Oma vanemate päevist alates olete te lahkunud mu määrustest ega ole neid pidanud. Pöörduge tagasi minu juurde, siis pöördun mina teie juurde, ütleb vägede Issand. Aga teie ütlete: "Kuidas me peaksime pöörduma?"

:8-9
8 Kas inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete: "Kuidas me sind röövime?" Kümnise ja tõstelõivuga.
9 Olge needusega neetud, et teie, kogu rahvas, mind röövite!
           
They were robbing God in tithes and offerings
   Nad röövisid Jumalat kümnise ja ohvrianniga
       God sets before us blessing or curse
          Jumal paneb meie ette õnnistuse ja needuse
You choose through obedience or disobedience
   Sina valid sõnakuulelikkuse ja sõnakuulmatuse vahel
Tithe is 10% of your income, offering is anything above that
   Kümnis on 10% sinu sissetulekust, ohvriand on kõik üle selle

:10a
10 Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand.

The storehouse is your church
   Varaait on sinu kogudus
            The tithe is holy to the Lord
   Kümnis on Jumala jaoks püha
            If we give to God first, He will bless us
   Kui me anname kõigepealt Jumalale, õnnistab Ta meid

:10b
Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni.
           

God said we can test Him with our tithe
   Jumal ütles, et me võime teda oma kümnisega proovida

:11-12
11 Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja, ja et teie viinapuu väljal ei jääks viljatuks, ütleb vägede Issand.
12 Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad, sest te saate ihaldatud maaks, ütleb vägede Issand.

3 promises if you obey with your 10%
   3 tõotust, kui sa oled sõnakuulelik oma 10 protsendiga
            1. Windows of heaven open
   1. Taevaluugid avanevad
                        You will be rich, and enjoy it
   Sa saad olema rikas ja seda nautima
            2. God will rebuke the devourer
   2. Jumal sõitleb hävitajat
                        God will protect your stuff
   Jumal kaitseb sinu vara
            3. Everyone will see you blessed
   3. Kõik näevad sinu õnnistust
                        Others recognize God on your life
   Teised tunnevad ära Jumala sinu elus

:13-14
13 Teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb Issand. Aga teie ütlete: "Mida me su kohta oleme rääkinud?"
14 Te ütlete: "Ilmaaegu on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietes käimisest vägede Issanda palge ees?

The tithe belongs to God, it is not yours
   Kümnis kuulub Jumalale, see ei ole sinu oma
The tithe is God’s guarantee for wealth
   Kümnis on Jumala garantii jõukuseks
            We need to teach our children about money and tithing
   Me peame õpetama oma lapsi raha ja kümnise kohta
            Give to God what belongs to Him, and He will make you wealthy
   Anna Jumalale, mis Talle kuulub ja Ta teeb sind rikkaks