Sunday, July 27, 2014

Meie tee edasi – Our Road Forward #3 : 27.07.14

Meie tee edasi – Our Road Forward  3

Life is a journey we want to enjoy
   Elu on teekond, mida me tahame nautida
We need to accomplish good and godly goals
   Me peame teostama head ja jumalakartlikud eesmärgid
Know how to start right, and stop right
   Tea, kuidas alustada õigesti ja peatuda õigesti
Move from where you are, to where God wants you to be
   Liigu sealt, kus sa oled, sinna, kuhu Jumal tahab, et sa oleks

Apostlite teod 17:28
28 sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: "Sest ka meie oleme tema sugu."

You need guardrails for safety
   Sul on vaja käsipuud turvalisuseks
Some areas are more important than others
   Mõned valdkonnad on teistest tähtsamad

Guardrails in life are our convictions
   Tõekspidamised on meie käsipuud elus
A conviction is part of who you are
   Tõekspidamised on osa sellest, kes me oleme
Convictions keep you moving forward
   Tõekspidamised hoiavad meid edasi liikumas

1. Korintlastele 10:23
23 Öeldakse: "Kõik on lubatud!" - Siiski kõigest ei ole kasu. "Kõik on lubatud!" - Siiski kõik ei ehita kogudust.

Just because it is legal, doesn’t mean it is good for you
   Ainult see, et miski on lubatud, ei tähenda, et see on hea sinu jaoks
We need to be strong in our convictions
   Me peame olema tugevad oma tõekspidamistes
We need to get our conviction from God
   Me peame saama oma tõekspidamised Jumalalt

Efeslastele 2:1   Message
1 Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes,

Roomlastele 14:5
5 Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Igaüks olgu oma mõtlemises kindel!

As for me and my house, we will serve the Lord
   Mina ja minu majapidamine, me teenime Issandat

Efeslastele 5:15-18
15 Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad,
16 kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad.
17 Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine.
18 Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu,

Live wise – do not drink
   Ela targalt – ära joo
It leads to unsafe and hopeless lives
   See viib ebaturvalise ja lootusetu eluni
Let what God says become the guardrails of your life
   Lase sellel, mida Jumal ütleb, muutuda sinu elu käsipuuks
You need consistency with your convictions
   Sul on vaja järjekindlust oma tõekspidamistes
Successful godly people have godly habits
   Edukatel jumalakartlikel inimestel on jumalakartlikud harjumused

Apostlite teod 17:28
28 sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: "Sest ka meie oleme tema sugu."

Let your life be in Him
   Las sinu elu olla TemasWednesday, July 23, 2014

Meie tee edasi – Our Road Forward #2 : 20.07.14

Meie tee edasi – Our Road Forward  2

Life is a journey
   Elu on teekond
            Your next step is the most important
   Sinu järgmine samm on kõige tähtsam
     Move from where you are, to where God wants you to be
        Liigu sealt, kus sa oled, sinna, kuhu Jumal tahab, et sa oleksid
           God loves you
   Jumal armastab sind

Apostlite teod 17:28
28 sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: „Sest ka meie oleme tema sugu.”

On your life journey, sometimes you will get tired
   Meie elu teekonnal väsid sa mõnikord ära

Johannese 4:2-8
2 kuigi Jeesus ise ei ristinud, vaid tema jüngrid -,
3 jättis ta Juudamaa ja läks tagasi Galileasse.
4 Ta pidi aga minema läbi Samaaria.
5 Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile;
6 seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg.
7 Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle: „Anna mulle juua!”
8 Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma.

Matteuse 4:1-2
1 Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata.
2 Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd
paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte.

Even Jesus got tired and empty sometimes
   Isegi Jeesus väsis ja jäi mõnikord tühjaks
            There are times you will need to stop and rest
   Mõnikord pead sa peatuma ja puhkama
            Do not miss places to rest and enjoy the journey
   Ära jäta vahele kohti, kus puhata ja teekonda nautida

To enjoy life’s journey, you need to start right
   Elu teekonna nautimiseks pead sa õigesti alustama
            Do not start your day low on fuel
   Ära alusta oma päeva vähese kütusega
            Have your first and final 15 with God every day
   Võta oma esimene ja viimane 15 Jumalaga iga päev
                       Word – Prayer – Be still
   Sõna -- Palve -- Ole vaikselt

Johannese 14:16-17
16 Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti:
17 Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.

In our life we need to know when to stop and rest
   Oma elus on meil vaja peatuda ja puhata
         Take a Sabbath
Pea hingamispäeva
         Manna came every day but 1
Manna tuli iga päev, välja arvatud 1
         You have to trust God to be your provider
Sa pead usaldama, et Jumal on su varustaja
         Prosperity does not come from work alone
Jõukus ei tule ainuüksi töötegemisest

2 Moosese 31:17
17 Minu ja Iisraeli laste vahel on see igaveseks tähiseks, sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, aga seitsmendal päeval ta hingas ja puhkas.”

Traditionally this is Sunday’s in church
   Traditsiooniliselt on see pühapäev koguduses

3 Moosese 23:3-6
3 kuus päeva tehtagu tööd, aga seitsmes päev on täielik hingamispäev, püha kokkutulek; te ei tohi teha ühtegi tööd, see olgu Issanda hingamispäev kõigis teie asupaigus!
4 Need on Issanda seatud pühad, pühad kokkutulekud, mis te peate välja kuulutama nende seatud ajal:
5 esimeses kuus, neljateistkümnenda päeva õhtul on paasapüha Issanda auks.
6 Ja sellesama kuu viieteistkümnendal päeval on Issanda auks hapnemata leibade püha; seitse päeva sööge hapnemata leiba!

It you can’t come to church Sunday, have a Sabbath yourself
   Kui sa ei saa pühapäeval kogudusse tulla, pea ise sabatit
          If you honor the Sabbath, you will be blessed
 Kui sa austad sabatit, oled õnnistatud
          Make your time with God more special
             Tee oma aeg Jumalaga erilisemaks

On our road forward, know how to start, and when to stop
   Meie teel edasi pead sa teadma, kuidas alustada ja millal lõpetada
If you listen, God will bless you
   Kui sa kuulada, Jumal õnnistab sind


Monday, July 14, 2014

Meie tee edasi – Our Road Forward #1 : 13.07.14

Meie tee edasi – Our Road Forward  1

Life is a journey
   Elu on teekond
       Our goal is to move you from where you are in life
   Meie eesmärk on liigutada sind sellest paigast elus, kus sa praegu oled
       To where God wants you to be
   Sinna kus Jumal tahab, et sa oleks
  
Apostlite teod 17:28 sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajatest on öelnud: "Sest ka meie oleme tema sugu."

Where are you?
   Kus sa oled?
       If you know where you are, you can move forward
   Kui sa tead, kus sa oled, siis sa saad liikuda edasi
       Hopefully you are on a good path
   Loodetavasti oled sa hea tee peal
       We can’t afford to get stuck
   Me ei saa lubada endale kinni jäämist

1. Peetruse 5:8 Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata.

Satan is looking for someone lost to devour
   Saatan otsib eksinuid, keda neelata
Be diligent, and keep moving forward
   Ole järjekindel ja liigu edasi
       Or bad things can happen to you
   Või sinuga hakkavad juhtuma halvad asjad

Where do you need to go?
   Kuhu sul on vaja minna?
        Get some good and godly goals
   Sea endale head ja jumalakartlikud eesmärgid

Õpetussõnad 29:18 Kui nägemus puudub, muutub rahvas ohjeldamatuks, aga seadust pidades on ta õnnis.

Vision is when you see what could be and should be
   Nägemus on see kui sa näed, mis võiks ja mis peaks olema
       But many people do not have a plan
   Aga paljudel inimestel ei ole plaani
       Uncertainty is the enemy of progress
   Ebakindlus on arengu vaenlane

Apostlite teod 17:28 sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajatest on öelnud: "Sest ka meie oleme tema sugu."

Direction of movement is very important
   Liikumise suund on väga oluline

Jakoobuse 4:8 Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi! Patused, puhastage käed ja kasige südamed, te hingelt kahestunud! 

We can know God is with us
   Me võime teada, et Jumal on meiega koos

Your next step is the most important
   Sinu järgmine samm on kõige olulisem
       Turn to God to show you the way
   Pöördu Jumala poole, et ta näitaks sulle teed
       If you miss a step you can recover, but it slows you down
   Kui sul jääb samm vahele, sa võid taastuda, aga see aeglustab sind
       Every step is important in the will of God
   Iga samm on oluline Jumala tahtmises

Use your time for God
   Kasuta oma aega Jumala jaoks
Use your talent for God
   Kasuta oma andeid Jumala jaoks
Use your treasure for God
   Kasuta oma aardeid Jumala jaoks
Use your thoughts for God
   Kasuta oma mõtteid Jumala jaoks
              
Lets take our road forward
   Viime oma tee edasi
And lets take people with us
   Ja võtame inimesi kaasa
       Everyone needs a Savior
   Igaüks vajab Päästjat


Roomlastele 10:13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.

Sunday, July 6, 2014

Jumalik Juhtimine – God’s Guidance #5 : 06.07.14

Jumalik Juhtimine – God’s Guidance  5

Õpetussõnad 14:12
12 Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. 

Laulud 23:1
1 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. 

God guides us different ways
   Jumal juhib meid erinevatel viisidel
            His Spirit, Word, godly people, peace, ministers
               Tema Vaim, Sõna, jumalakartlikud inimesed, rahu, teenistujad

Malakia 2:7
7 Jah, preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse õpetust, sest tema on vägede Issanda käskjalg. 

This is talking about a pastor
   Siin räägitakse pastorist
            One who teaches and guides
               Keegi, kes õpetab ja juhatab

Laulud 23:1
1 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. 

Matteuse 9:36
36 Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast. 

Everyone needs a shepherd
   Kõigil on vaja karjast
            Harassed, confused, scattered, stressed, helpless
               Vaevatud, segaduses, laiali pillutatud, stressis, abitud
God anoints a pastor to provide special care for His people
   Jumal võiab pastorit Oma lapsi varustama ja nende eest eriliselt hoolt kandma

Apostlite teod 20:28
28 Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi. 

            The job of the pastor is to study, understand, teach
               Pastori töö on õppida, mõista, õpetada

We don’t create a pastor dependency, but God dependency
   Me ei tekita sõltuvust pastorist, vaid sõltuvust Jumalast
            It is supernatural that God will speak through a pastor
               See on üleloomulik, et Jumal räägib läbi pastori
            A pastor interprets God’s Word, and give inspired teaching
               Pastor tõlgendab Jumala Sõna ja annab inspireeritud õpetust
                        Mostly happens in church, altogether
                           Peamiselt toimub see koguduses, kõik koos

God is a God who guides
   Jumal on Jumal, kes juhatab
Stop trying to get your guidance form the world
   Lõpeta maailmast oma juhtimise leida üritamine

Efeslastele 2:2      Message
2 milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas; 

            God has given pastors to help strengthen the church
        Jumal on andnud pastorid, et aidata kogudust tugevamaks teha  
           
New Testament teaching did not focus on problems in culture
   Uue Testamendi õpetus ei keskendu kultuuriprobleemidele
They simply presented a better way to live
   Selles esitletakse lihtsalt parimat eluviisi
            This is the role of the church, and a pastor
               See on koguduse ja pastori roll
            We do not point fingers at sinners sinning
               Me ei näita näpuga patuste patutegemisele
     We are here to show another way, Jesus
        Me oleme siin selleks, et näidata teist teed, Jeesust

Sinners know they are sinning, sin destroys
   Patused teavad, et nad pattu teevad, patt hävitab

Apostlite teod 2:40    Message
40 Veel paljude muudegi sõnadega veenis Peetrus neid ja manitses: „Laske end päästa sellest sõgedast sugupõlvest!” 

            We do not hate people who sin
               Me ei vihka inimesi, kes pattu teevad
            Stop trying to get guidance from a sick stupid culture
              Lõpeta otsimast oma juhatust haigest ja sõgedast kultuurist

God’s supernatural GPS:
   Jumala üleloomulik GPS:
            Spirit, Word, godly people, peace, pastor
               Vaim, Sõna, jumalakartlikud inimesed, rahu, pastor
            Follow the one who know the best way for us

               Järgne sellele ainsale, kes teab parimat teed meie jaoks