Sunday, August 28, 2011

Õnnistatud… Õnnistuseks 3 – Blessed to be a blessing 3 : 28.08.11


Õnnistatud… Õnnistuseks – Blessed to be a blessing  2

                         
Part of God’s plan is that you share your experience
   Osa Jumala plaanist on see, et sa jagad oma kogemust
            God has been good to you, you are blessed
               Jumal on olnud hea sinu vastu, sa oled õnnistatud
            So you have responsibility
               Sul on vastutus

Ps 89:1 (2)
Ps 100:5

You have something to give to every generation
   Sul on igale põlvkonnale midagi anda
            We have to live with purpose, to help others
               Me peame elama eesmärgiga aidata teisi
            Do not become self-centered, it is not about you
        Ära muutu enesekeskseks, maailm ei tiirle sinu ümber

Hab 2:9

God has done great things, but it will get better
   Jumal on teinud suuri asju, aga kõik muutub veel paremaks

Eccl 7:10

            It is not wise to look for past days
               Ei ole arukas vaadata möödunud päevi
            The best days are ahead of us
               Parimad päevad on meil veel ees

Ps 145:3-4

One generation should tell another about God
   Meie põlvkond peaks rääkima teisele Jumalast
            Your children should know your story
               Sinu lapsed peaksid teadma sinu lugu

Judges 2:7-10
           
            Share what God has done for you
               Jaga seda, mida Jumal on teinud sulle
            We have to train the next generation
               Me peame treenima järgmist põlvkonda
            If we don’t, the next generation will not serve God
               Kui me seda ei tee, siis järgmine põlvkond ei teeni Jumalat

It is important to reach the next generation early
   Oluline on jõuda järgmise põlvkonnani varakult
            For life to work right, you need a biblical worldview
               Selleks, et elu toimiks õigesti, vajad sa piibellikku maailmavaadet
            God wants to use you
               Jumal tahab sind kasutada

Ps 71:18
Ps 78:4-7

Jesus left the church here, to reach the next generation
   Jeesus jättis siin koguduse, et ulatuda järgmise põlvkonnani
            You need to do your part, share what you know
               Sa pead tegema oma osa, jaga seda, mida sa tead
            We are making room for people to come to EVK
               Me teeme ruumi inimestele, et nad tuleksid EVK-sse

Acts 20:24
Gal 2:20

Sunday, August 21, 2011

Õnnistatud… Õnnistuseks 2 – Blessed to be a blessing 2 : 21.08.11


Õnnistatud… Õnnistuseks 2  –  Blessed to be a blessing  2                         

God is so good to us, we are so blessed
   Jumal on nii hea meie vastu, oleme väga õnnistatud
With the blessing means you have responsibility
   Õnnistusega olemine tähendab, et sul on vastutus
             We are to get through us, what God has given to us
               Peame andma välja seda, mida Jumal on meile andnud
            We are blessed to be a blessing
               Me oleme õnnistatud, et olla õnnistuseks
           
2. Peetruse 1:12-13 - Message Bible
12 Seepärast ma tahan teile kõike seda üha meelde tuletada, kuigi te
seda küll teate ja olete kinnitatud teile antud tões.

13 Ma pean aga õigeks teid meenutamise abil virgutada, niikaua kui
ma olen selles telgis,

Matteuse 25:14-30
            Each one was given according to their own ability
               Igaühele anti vastavalt tema võimele
            It is not about the amount given, but what you do with what is given
               Küsimus pole antavas summas, vaid mida sa teed sellega, mis sulle anti
            We all have a responsibility to use what God gives us
               Meil kõigil on vastutus kasutada Jumala antut

What has God given to us?
   Mida on Jumal meile andnud?
Treasure
    Aare
          What you have
             Mis sul on
Time
   Aeg
          Currency of your life
             Sinu elu valuuta
Talents
   Annid
          What you can do
             Mida sa teha suudad

Use what you have to encourage others
   Kasuta seda, mis sul on, et julgustada teisi
            Don’t use what you have, it can be taken from you
               Kui sa seda ei kasuta, võetakse see sinult

Matteuse 25:29
29 Sest igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui
küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis
tal on.

            Use what you have, it will be increased
               Kasuta, mis sul on, ja see kasvab

Heebrealastele 13:16
16 Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest
ohvritest on Jumalal hea meel!

            When you do these things, it is a form of worship to God
               Kui sa neid asju teed, on see üks viis ülistada Jumalat
            Whatever you do, do your best
               Mida sa ka ei teeks, anna oma parim

God will use you
   Jumal kasutab sind

Galaatlastele 6:10
10 Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele,
eriti aga usukaaslastele!

            1. Look around
               1. Vaata ringi
            2. Ask people
               2. Küsi inimestelt
            3. Pray
               3. Palveta
            4. Be led by God
               4. Ole Jumala poolt juhitud

If you do that daily, your life will be changed
   Kui sa teed seda iga päev, su elu muutub
We are blessed to be a blessing
   Me oleme õnnistatud, et olla õnnistuseks

Monday, August 15, 2011

Õnnistatud… Õnnistuseks 1 – Blessed to be a blessing 1 : 14.08.11

Õnnistatud… Õnnistuseks 1  –  Blessed to be a blessing  1                         

Laulud 23:1-6
Laulud 29:11
Laulud 103:1-2

Remember and see how Good God is to you
   Mäleta ja näe kui Hea on Jumal sinu vastu
          God loves you and has done everything for you
      Jumal armastab sind ja on teinud sinu jaoks kõik
          He does all that, to get things through you
      Ta teeb seda kõike, et asjad sulle kohale jõuaks
          What will you do with what God has given to you?
      Mida sa teed sellega, mis Jumal sulle andnud on?

If you are blessed, then you have responsibility
   Kui sa oled õnnistatud, siis sul on vastutus
        God saved you
    Jumal päästis su
        God wants to use you
    Jumal tahab sind kasutada

Luuka 12:48
Matteuse 10:8
1. Timoteosele 6:17-18

          You are rich in this world, so you have responsibility
      Sa oled rikas siin maailmas, nõnda on sul vastutus

Roomlastele 15:1-2- (Message)

Enjoy what God has blessed you with in life
   Naudi seda, millega Jumal on sind sinu elus õnnistanud
          But give him the credit for it
      Aga anna talle au selle eest
          And do good works
      Ja tee häid tegusid
   Make sure the blessing gets through you
             Ole kindel, et õnnistus jõuab sinuni

Main New Testament theme: one another
   Peamine Uue Testamendi teema: üksteist
Give others your treasure, time, talents
   Jaga teistega oma aardeid, aega, andeid

2. Kuningate 7:9
Apostlite teod 3:6

You are blessed, you have responsibility to be a blessing
   Sa oled õnnistatud, sul on vastutus olla õnnistuseks

Sunday, August 7, 2011

Ühenduses 6 - Connected 6 : 07.08.11


Ühenduses  6  -  Connected  6                         

In every life there is a turning point
   Igas elus on üks murdehetk
            It will discourage you, or make you focused
               See võib sinult kas julguse röövida või panna sind keskenduma
            It is not what happens to you, but what you do with what happens to you
               Asi pole selles, mis sulle juhtub, vaid mida sa võtad ette sellega, mis sulle juhtub
            How you connect to things determines outcomes in life
               See, kuidas sa asjadega ühenduses oled, määrab elus tulemused

Bad things will happen in life
   Elus juhtub halbu asju
You need to connect to them right
   Sa pead nendega õigesti ühenduma
           
Do not miss the beauty because of the bang
   Ära jää mingi paugu pärast kogu ilust ilma
            Be “Wow!” people
               Ole “Vau!” inimene

Jesaja 61:3
3 andma Siioni leinajaile laubaehte tuha asemel, rõõmuõli leinarüü asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel, et neid nimetataks "Õigluse tammedeks", "Issanda istanduseks", millega ta ennast ehib.

Crisis is something you can’t control
   Kriis on midagi sellist, mida sa kontrollida ei saa
            Crisis is a pivot point
               Kriis on pöördepunkt
Wonder is something you can’t express
   Ime on midagi, mida sa ei suuda väljendada
            Let these moments touch you and teach you
               Las need hetked puudutavad ja õpetavad sind
Aging is something you can’t avoid
   Vananemist ei saa vältida
            Some things only come by experience
               Mõned asjad tulevad ainult läbi kogemuse

Laulud 92:13-15 (English 12-14)
13 Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.
14 Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes.
15 Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad

You will need spiritual disciplines in your life
   Sul on vaja oma elus vaimulikku distsipliini
            Life pulls towards laziness
               Elu tõmbab laiskuse poole
            Anything of value comes from discipline
               Kõik väärtuslik tuleb läbi distsipliini
            Discipline gives you the power to do what you can’t do now
               Distsipliin annab sulle väe teha midagi, mida sa praegu ei suuda
            Discipline will train you
               Distsipliin treenib sind

Pay attention to your life, because these things are all connected
   Pööra oma elule tähelepanu, sest kõik need asjad on ühenduses
How you connect to them determines what you will become in life
   See, kuidas sa nendega ühendatud oled, määrab, mis sinust elus saab
            Guard your connections
               Valva oma ühendusi

Monday, August 1, 2011

Ühenduses 5 - Connected 5 : 31.07.11

Ühenduses  5  -  Connected  5

                         
Relationships are connections
   Suhted on ühendused
The enemy is against strong relationships
   Vaenlane on tugevate suhete vastu
           
There are 4 kinds of people:  +, -, x, /
   Inimesi on 4 liiki: +, -, x, /

Prov 13:20

            Connect with people that increase you
               Suhtle inimestega, kes sind arendavad
            Nurture those connections so they grow
               Hoolitse nende kontaktide eest, et need kasvaks

500 – 70 – 12 – 3

You are a connection for someone else
   Sina oled kellegi teise jaoks ühendus
Just like someone was a connection for you
   Sammoodi nagu keegi oli ühenduseks sinu jaoks

Relationships require maintenance
   Suhted vajavad hooldust
            If relationships are wrong, life is messed up
               Kui suhted on valed, siis on elu sassis
            The enemy is against agreement
               Vaenlane on üksmeele vastu

To maintain our relationships, we need to give…
   Hooldamaks oma suhteid me peame andma…
1. Quality time            
   1. Kvaliteetaega
            You can’t substitute time with anything else
               Sa ei saa asendada aega mõne teise asjaga
2. Energy            
   2. Energiat
             
2. Cor 9:7-8

            Bring energy and give it out to those around you
   Jaga energiat välja nendele, kes on su ümber

3. Communication  
   3. Suhtlus
            It will strengthen or break a relationship
               See tugevdab või lõhub suhte

Col 4: 6
Eph 4:29
Prov 31:26

            Not just what you say, but how you say it
               Mitte ainult mida sa ütled, vaid kuidas sa seda ütled
4. Grace  
   4. Arm
            It allows a person to grow
               See lubab inimesel kasvada

Rom 12:18
Eph 4:2-3

          There are different levels of what you allow
      On erinevad tasemed, mida sa lubad

Jesus came to seek and save the lost
   Jeesus tuli, et otsida ja päästa kadunuid
His mission is now our mission
   Tema missioon on nüüd meie missioon
          We need friendships with pre-saved people (non-Christians)
      Meil on vaja sõprussuhteid enne-päästmist inimestega (mittekristlastega)
          Relationships take time, do not push them
      Suhted võtavad aega, ära kiirusta neid tagant
          You will be held accountable for your relationships
              Sa oled vastutav oma suhete eest