Sunday, July 30, 2017

Miks sina usud? – Why do you believe? 5

Miks sina usud? – Why do you believe?  5

Chrisitanity invites you to think, explore, and believe
   Kristlus kutsub sind mõtlema, avastama ja uskuma
God is not afraid of questions
   Jumal ei karda küsimusi
Ask your questions, seek, and you will find God
   Küsi oma küsimusi, otsi ja sa leiad Jumala
1. Peter 3:15
15 vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.

Who are we to be in this world?
   Kes me selles maailmas olema peame?

Roomlastele 1:16
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. 

Do not judge the composer by the performance 
   Ära hinda heliloojat esituse järgi
Some judge God by the way Christians act
   Mõned hindavad Jumalat selle järgi, kuidas kristlased käituvad
We are supposed to represent Jesus
   Me peaksime Jeesust esindama

People know more about what we are against, than what we are for
   Inimesed teavad rohkem seda, mille vastu me oleme, kui seda, mille poolt
We are to tell the world, God is for a better life
   Me peame maailmale ütlema, et Jumal on parema elu poolt
Church catagories 
   Koguduste kategooriad
1. Sepratists
   1. Äärmuslikud
2. Cultural
   2. Kultuursed
3. Ambassadors
   3. Saadikud

Matteuse 5:13-16 (will also read from Message)
13 Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. 
14 Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on
mäe otsas. 
15 Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale,
nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele. 
16 Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid
tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. 

Laulud 34:9 (Engl vs 8)
9 Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. 

We are to be salt and light
   Me peame olema soolaks ja valguseks
So people can taste and see the Lord is good
   Et inimesed võiksid maitsta ja näha, et Isand on hea
How we love
   Kuidas me armastame
What we believe
   Mida me usume
How we live 
   Kuidas me elame

Johannese 1:14
14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust,
täis armu ja tõde.

We are to go into the world with grace and truth
   Me peame minema maailma armu ja tõega
Be self-aware
   Ole enesestmõistetav
Make God look good
   Jäta Jumalast hea mulje
Hold to your convictions
   Hoia oma veendumusi
Live the bible instructions
   Ela piibli juhtnööride järgi  

When the world sees your joy and peace
   Kui maailm näeb sinu rõõmu ja rahu
Then they will listn to your message and recieve Jesus
   Tahavad nad kuulda sinu sõnumit ja Jeesust vastu võtta
Our Lord is good! 
   Meie Isand on hea!Sunday, July 23, 2017

Miks sina usud? – Why do you believe? #4 - 23.07.17

Miks sina usud? – Why do you believe?  4

Chrisitanity invites you to think, explore, and believe
   Kristlus kutsub sind mõtlema, uurima ja uskuma
God is not afraid of questions
   Jumal ei karda küsimusi
Ask your questions, seek, and you will find God
   Küsi küsimusi, otsi ja sa leiad Jumala

1. Peetruse 3:15
15 vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. 

The Bible is reliable
   Piibel on usaldusväärne
       It is not a human book, it has no faults
   See ei ole inimlik raamat, selles ei ole vigu
       The Bible can defend itself
   Piibel suudab ennast ise kaitsta
       Originally written in Hebrew or Greek
   Algtekst on kirjutatud heebrea või kreeka keeles
           
No other book like it
   Ei ole mitte ühtegi sarnast raamatut
Over 7 billion bibles printed
   Trükitud on üle 7 miljardi piibli
Translated into 2,400 differnt languages
   Tõlked 2400 erinevas keeles
           
Has the bible been changed through centries?
   Kas piibel on läbi sajandite muutunud?
       24,000 identical manuscritpts, some thousands of years old
   24 000 identset käsikirja, mõned on tuhandeid aastaid vanad
What if scribes copied it wrong?
   Mis siis, kui kirjutajad kopeerisid valesti?
       Comparing manuscripts, only punctuation, or 1 word differnt
   Käsikirju võrreldes on ainult kirjavahemärgid või 1 sõna erinev
       Dead Sea Schrolls are accurate
   Surnumere käsikirjad on täpsed

Jesaja 53:5-6
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.
6 Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod
tulla tema peale.

Luuka 21:33
33 Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. 

Many archeological proofs the bible is accurate
   Paljud arheoloogilised tõendid kinnitavad, et piibel on täpne
       People and places in the bible confirmed
   Inimesed ja kohad piiblis on kindlaks tehtud
       Many facts of the bible supported
   Paljud faktid piiblist on tõendatud
       Not one thing in the bible has ever been disproven
   Mitte midagi piiblis pole kunagi ümber lükatud

The bible does not have contradictions in it
   Piiblis ei ole vasturääkivusi
       Some people only echo what they hear
   Mõned inimesed kordavad kajana, mida nad on kuulnud
But the Bible is increadibly accurate
   Kuid Piibel on uskumatult täpne
       Sometimes there are updates, or completions
   Mõnikord on vaja ajakohastada või täiendada

Matteuse 5:38-39
38 Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu!
39 Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette!

       Bible challenges you to trust it
   Piibel esitab sulle väljakutse seda usaldada

40 differnt writters, written over 2000 years, one author
   40 erinevat kirjutajat, kirjutatud enam kui 2000 aasta vältel, üks autor

2. Timoteosele 3:16-17                                                      NLT
16 Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses,
17 et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.

       Do not just read it, let it speak to you
   Ära lihtsalt loe seda, lase sellel endale rääkida

Laulud 19:8-12 (Engl 7-11)
8 Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge; Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks.
9 Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.
10 Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti; Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged;
11 need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi.
12 Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga.

The Word of God is reliable and life-giving
   Jumala Sõna on usaldusväärne ja eluandev
Get into the Word like never before
   Kaevu Sõnasse nii nagu ei kunagi varem


Sunday, July 16, 2017

Miks sina usud? – Why do you believe? #3 : 16.07.17

Miks sina usud? – Why do you believe?  3

Chrisitanity invites you to think, explore, and believe
   Kristlus kutsub sind mõtlema, uurima ja uskuma
God is not afraid of questions
   Jumal ei karda küsimusi
Ask your questions, seek, and you will find God
   Küsi küsimusi, otsi ja sa leiad Jumala

1. Peetruse 3:15
15 vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.

Science is not the enemy of God or Christianity
   Teadus ei ole Jumala või kristluse vaenlane
       Science studies the natural physical world
   Teadus uurib loomulikku füüsilist maailma
       God is not limited by phiysical, He is spiritual
   Jumal ei ole piiratud vaid füüsilisega, Ta on vaimne

Roomlastele 1:20                                        New Living Translation
20 Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada

In early 1800’s came a Naturalism worldview in science
   Naturalismi maailmavaade jõudis teadusesse 19. sajandi alguses. 
       It is a closed-box universe
   See on kinnise kasti universum
               Everything in the box, was created by things in the box
   Kõik, mis on kastis, on loodud kastis olevate asjade poolt
              There is nothing outside the box
   Kastist väljas ei ole mitte midagi

Super-Naturalism is the oposite worldview in science
   Supernaturalism on teaduses vastandlik maailmavaade
        It is an open-box universe
   See on avatud kasti universum
               Someone outside the box, created everyithng in the box
   Keegi,  kes on väljaspool kasti, lõi kõik, mis on kastis
               There is something beyond nature
   On olemas midagi üleloomulikku

Science:
   Teadus:
       Proves things through verifiable evidence
   Tõestab läbi kinnitatud tõenduste
       Can’t answer feelings, or meaning of life
   Ei saa vastata tunnetele või elu mõttele
       Can’t prove or disprove there is a God
   Ei suuda tõestada ega ümber lükata Jumala olemasolu

Bible:
   Piibel
       Not a science textbook
   Ei ole teaduslik õpik
       Many scientific things are not explained in it
   Selles ei selgitata paljusid teaduslikke asju
       Many things in it, are not explained by science
   Paljusid asju selles ei saagi teaduslikult selgitada

Much of 1800’s science is still taught in schools
   Koolides õpetatakse siiani palju 19. sajandi õpetusest
Moderin science has changed their view on a lot of things
   Kaasaegne teadus on mitmetes aspektides vaateid muutnud

Modern science has given us new theories:
   Kaasaegne teadus on andud meile uusi teooriaid:
Fine-tuned
   Häälestatud
       Creation can’t just happen this way, by accident
   Looming ei saa lihtsalt juhuslikult juhtuda
Intelligent design
   Intelligentne planeerimine
       Everything is designed to flow together
   Kõik on loodud koos toimima
Specified Complexity
   Ettemääratud keerukus
       Every living thing has a DNA writen code
   Igal elaval olendil on DNA kood

Science will only take you so far, then you have to believe
  Teadus viib sind teatud maani, edasi pead sa uskuma
Take a step of faith, believe in God and recieve Jesus
   Tee see ususamm, usu Jumalat ja võta vastu Jeesus
       Science proves there is someone smarter than us
   Teadus tõestab, et kuskil on keegi, kes on meist targem
       Science is a pathway God gave, so we can find Him
   Teadus on jalgrada, mille Jumal andis, et me saaksime Teda leida

Apostlite teod 17:24-28
24 Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa Issandana ei ela templites, mis on kätega tehtud,
25 ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks tal midagi vaja, - tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.
26 Tema on teinud ühestainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid,
27 et nad otsiksid Jumalat, kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist,

28 sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: „Sest ka meie oleme tema sugu.”

Sunday, July 9, 2017

Miks sina usud? – Why do you believe? #2 : 09.07-17

Miks sina usud? – Why do you believe?  2

Chrisitanity invites you to think, explore, and believe
   Kristlus kutsub sind mõtlema, uurima ja uskuma
Do not be afraid of questions about our faith
   Ära karda küsimusi oma usu kohta

1. Peetruse 3:15
15 vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. 

Faith that has been tested, it much stronger
   Usk, mida on testitud, on palju tugevam
Jesus is who He said He was, and did what He said
   Jeesus on, keda Ta ütles Enda olevat ja Ta tegi, mida ta ütles, et Ta teeb
Did Jesus really existed?
   Kas Jeesus oli päriselt olemas?
By studying history, every historian says Jesus lived
   Õppides ajalugu, kinnitavad kõik ajaloolased, et Jeesus elas
1. Korintlastele 15:3-8
3 Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, 
4 ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi 
5 ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile kaheteistkümnele, 
6 seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama; 
7 siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele. 
8 Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. 

Paul had relationship with those who were with Jesus
   Paulus suhtles nendega, kes olid olnud koos Jeesusega
When Jesus rose, His disciples went from hiding to preaching
   Kui Jeesus üles tõusis, läksid Tema jüngrid, kes olid ennast peitnud, jutlustama

1. Korintlastele 15:14-20
14 Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. 
15 Ja meid leitakse siis olevat Jumala valetunnistajad, sest me oleme tunnistanud Jumalale vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema ei ole üles äratanud, - sel juhul, kui surnuid üles ei äratata. 
16 Sest kui surnuid üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud; 
17 kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. 
18 Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. 
19 Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. 
20 Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest. 

Did Jesus raise from the dead?
   Kas Jeesus tõusis surnuist?
If Christ did not rise, we are not forgiven
   Kui Jeesus ei tõusnud surnuist, ei ole me andeks saanud
Something supernatural happened to His follower after the 3rd day
   Midagi üleloomulikku juhtus Tema jüngritele pärast kolmandat päeva
His disciples were all willing to die for what they believed was truth
   Kõik Tema jüngrid olid valmis surema selle tõe eest, mida nad uskusid
11 out of 12 disciples were martyered for saying, Jesus rose again
   12st 11 jüngrit surid märtrisurma, kuna nad ütlesid, et Jeesus tõusis surnuist

Who did Jesus say that He was?
   Keda ütles Jeesus Enda olevat?
If Jesus rose again, everything He claimed He was, is true
   Kui Jeesus tõusis surnuist, siis kõik, mida Ta Enda kohta ütles, oli tõde
You either believe Jesus was a crazy liar, or He is Lord
   Sa kas usud, et Jeesus oli hull valetaja või et Ta on Isand
There are no signs of mental illness in Jesus
   Puuduvad igasugused märgid selle kohta, et Jeesus oleks vaimselt ebaterve onud
Jesus was not just a man who was a good teacher and prophet
   Jeesus ei olnud lihtsalt mees, kes oli hea õpetaja ja prohvet
Jesus is the Son of God
   Jeesus on Jumala Poeg
Jesus was not crazy, He is Lord
   Jeesus ei onud hull, Ta on Isand
You will find God with an open heart and mind
   Avatud südame ja meelega leiad Sa Jumala 

You must come to a place you decide, “Do you believe, or not?”
   Sa pead jõudma paika, kus sa otsustad, “Kas ma usun või mitte?”
Every knee will bow, and every toungue confess
   Iga põlv nõtkub ja iga keel tunnistab
“Jesus is Lord!”

   “Jeesus on Isand!”