Sunday, July 31, 2016

Kõigepealt – First Things #3 : 31.07.16

Kõigepealt – First Things   3

There are things you need as priorities in life
   Mõned asjad su elus peavad olema prioriteedid
Our goal is to be happy, stable, fruitful, and blessed
   Meie eesmärk on olla õnnelik, stabiilne, viljakandev ja õnnistatud

You need to start right
   Sa pead alustama õigesti
       How you finish can effect how you start
See, kuidas sa lõpetad, võib mõjutada sinu alustamist
       Start right and you have advantage for success
Alusta õigesti ja sul on eelis õnnestumiseks
       What you do right day-by-day gives you a future
Mida sa teed igapäevaselt õigesti, annab sulle tuleviku

How do you start right?
   Kuidas alustada õigesti?
1. Bow down and look up
   1. Kummarda ja vaata üles
      
Laulud 95:6-7
6 Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Isanda, oma Looja palge ette!
7 Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all.

Laulud 121:1-2
1 Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi?
2 Abi tuleb mulle Isanda käest, kes on teinud taeva ja maa.

       First thing is to give yourself to the Lord
Esimene asi on anda ennast Isandale

Laulud 63:2 (engl vs 1)
2 Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu nagu kuival ja põuasel maal, kes pole vett.

       We live in a dry land spiritually
Me elame vaimulikult kuival maal

2. Set boundaries in thoughts and words
   2. Sea piirid mõtetes ja sõnades
      
Laulud 19:15 (engl 14)
15 Olgu sulle meelepärased mu suu kõned ja mu südame mõtlemised sinu ees, Isand, mu kalju ja mu lunastaja!


       God knows your thoughts and hears your words
Jumal teab sinu mõtteid ja kuuleb sinu sõnu
       Do not say everything you think
Ära ütle kõike, mida sa mõtled

Efeslastele 4:29
29 Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu.

3. Start with prayer
   3. Alusta palvega
       Talking to God about what you desire this day
Räägi Jumalale, mida sa sellelt päevalt ootad
       Pray in a way to refuel your soul
Palveta selliselt, et oma hinge taastäita
      
4. Start knowing you are part of God’s family
   4. Alusta teadmisega, et sa oled osa Jumala perekonnast   
       Do not live life all alone
            Ära ela oma elu üksinda
       We are to be together as a family, not isolated
Me peame olema koos perena, mitte eraldatud
      
Heebrealastele 10:35
24 Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja
headele tegudele. 
25 Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel
on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam,
mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. 

       We are stronger together
Me oleme koos tugevamad
       To grow spiritually you need others
Sa vajad teisi, et vaimselt kasvada

5. Stay filled and be led by the Holy Spirit
    5. Ole täidetud ja Püha Vaimu poolt juhitud         
Jesus introduced Him as helper and friend
    Jeesus tutvustas Teda kui aitajat ning sõpra

Johannese 14:16                     Amplified
Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti.

       He will be whatever you need Him to be
Ta on sinu jaoks kõik, mida sa vajad, et Ta oleks
       Being filled makes me better than me
Täidetud olemine muudab mind paremaks kui ma olenSunday, July 24, 2016

Kõigepealt – First Things #2 : 24.07.16

Kõigepealt – First Things   2

There are things you need to live victoriously
   Võidukaks eluks on sul üht-teist vaja
       You need to make some things priority in life
          Sa pead oma elus tegema mõned asjad prioriteediks
       Your identity is one of the first things
          Sinu identiteet on üks esimestest asjadest
       You must find yourself in the Word of God
          Sa pead leidma ennast Jumala Sõnast

Knowing who you are will motivate and give you confidence
   Teades, kes sa oled, motiveerib sind ja annab sulle kindluse
You need to see yourself as God sees you
   Sa pead nägema ennast nii nagu Jumal sind näeb
       Change your inner dialog to positive – God’s Word’s
          Muuda oma sisemine dialoogi positiivseks – Jumala Sõnad
       Then we can be happy, stable, fruitful and blessed
         Siis saame olla õnnelikud, stabiilsed, viljakandvad ja õnnistatud

“I am…”
   “Ma olen…”
       A child of God
         Jumala laps

Johannese 1:12
12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse

Galaatlastele 3:26
26 Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses
      
       Saved
          Päästetud

Johannese 3:16-17
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
17 Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.

Apostlite teod 4:12
12 Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid
päästetaks.”

2. Timoteosele 1:9
9 kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu,

Efeslastele 2:8-9
8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -,
9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.

Roomlastele 10:9-10
9 Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Isand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse,
10 sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks.

       Forgiven
          Andeks saanud

1. Johannese 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Koloslastele 2:13
13 ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses - teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised

       New Creation
          Uus Loodu

2 Korintlastele 5:17
17 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.

       Called
          Kutsutud

1. Korintlastele 1:2
2 Korintoses olevale Jumala kogudusele, Kristuses Jeesuses pühitsetuile, kutsutud pühadele ning kõigile neile, kes kõigis paigus appi hüüavad meie Isanda Jeesuse Kristuse nime, kes on nende ja meie Isand:

Johannese 15:16
16 Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel.

Roomlastele 8:28
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.
      
       Chosen
          Valitud

1. Peetruse 2:9
9 Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse -

Efeslastele 1:4
4 nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses

Efeslastele 1:11
11 Temas oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi

       Righteous
          Õige

2. Korintlastele 5:21
21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.

Roomlastele 5:19
19 Sest otsekui tolle ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks.

       Redeemed
          Lunastatud

Efeslastele 1:7
7 Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda

Galaatlastele 3:13-14
13 Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest - sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub” -, 
14 selleks et Aabrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud Vaimu saaksime usu kaudu.

       Heir
          Pärija

Efeslastele 3:6
6 et paganadki on tõotuse kaaspärijad ja sama ihu liikmed ja kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu.

Galaatlastele 4:7
7 Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu.

Roomlastele 8:17
17 Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.

       Blessed
          Õnnistatud

Efeslastele 1:3
3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Isanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku
õnnistusega Kristuses

Filiplastele 4:19
19 Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.

Jakoobuse 1:25
25 Kes on aga kummargil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja, vaid tegude tegija - see on õnnis oma tegemises.

       Free
          Vaba

Roomlastele 8:2
2 Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.

Galaatlastele 5:1
1 Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse!

Johannese 8:36
36 Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.

       Strong and able
          Tugev ja võimekas

Filiplastele 4:13
13 Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

2 Korintlastele 12:9
9 Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” Nii ma siis kiitlen
meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale.

       Spiritually alive
          Vaimulikult elav

Johannese 10:10
10 Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.

Efeslastele 2:4-5
4 Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast,
millega ta meid on armastanud,
5 kuigi me olime surnud üleastumistes - armu läbi te olete päästetud! -,

       Temple of Holy Spirit
          Püha Vaimu tempel

1. Korintlastele 6:19
19 Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?

Efeslastele 1:13
13 Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi;
ja kelles teiegi, saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga

       Victorious
          Võidukas

2. Korintlastele 2:14
14 Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna.

1. Johannese 4:4
4 Teie, lapsed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas.

       Raised
          Üles tõstetud

Koloslastele 3:1
1 Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel

Efeslastele 2:6
6 ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses

       Loved
          Armastatud

Koloslastele 3:12
12 Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega

Efeslastele 2:4-5
4 Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast,
millega ta meid on armastanud,
5 kuigi me olime surnud üleastumistes - armu läbi te olete päästetud!

       Happy
          Õnnelik

Laulud 92:5 (engl vs 4)
5 Sest sina, Isand, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega, ma hõiskan sinu kätetööde pärast.

Laulud 118:24-25
24 See on päev, mille Isand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast!
25 Oh Isand, aita nüüd! Oh Isand, lase hästi korda minna!

       Healed
          Tervendatud

1. Peetruse 2:24
24 ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele;
tema vermete varal te olete saanud terveks.

       Wise
          Tark

1. Korintlastele 1:30
30 Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks

       Peaceful
          Rahulik

Filiplastele 4:6-7
6 Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.
7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

       Accepted
       Vastu võetud
      
Roomlastele 15:7
7 Seepärast võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks.

       Made by God
          Jumala loodud

Laulud 139:14
14 Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi.
      
       Near to God
          Jumalale lähedal

Efeslastele 2:13
13 Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi.

       Complete
          Terviklik

Koloslastele 2:10
10 ja teie olete saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meelevalla pea.

       Bold and confident
          Julge ja kindel

Efeslastele 3:12
12 kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale.

       Representative of Jesus
          Jeesuse esindaja

2. Korintlastele 5:20
20 Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!

       Access to God
          Ligipääs Jumala juurde

Johannese 14:6
6 Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.
      
       Light
          Valgus

Matteuse 5:16
16 Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.

       Witness
          Tunnistaja

Apostlite teod 1:8
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.

1. Peetruse 3:15
15 vaid pühitsege Isandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.

       Anointed
          Võitud

2. Korintlastele 1:21-22
21 Aga see, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse ja kes meid on võidnud, on Jumal,
22 kes on meid ka pitseriga kinnitanud ning meile andnud käsirahaks Vaimu südamesse.