Sunday, September 30, 2018

Rohkem kui küllalt – More than Enough #5 : 30.09.18

Rohkem kui küllalt – More than Enough  5

Jesus is more than enough
   Jeesus on rohkem kui küllalt
God’s promises to Abraham belong to us
   Jumala tõotused Aabrahamile kuuluvad meile
Develop a mentality of more than enough
   Arenda endas “rohkem kui küllalt” mõtteviisi
            God is more than enough for you
               Jumal on sinu jaoks rohkem kui küllalt

2. Kuningate 6:16
16 Aga ta vastas: „Ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega!”

Angels are real 
   Inglid on reaalsed
They are God’s messengers who do God’s will on earth 
   Nad on Jumala sõnumitoojad, kes viivad täide Jumala tahet maa peal
            Do not become obsessed with angels
               Ära saa ingleid endale kinnisideeks
            Do not ignore angels
               Ära ignoreeri ingleid
            Most Christians are ignorant about angels
               Enamik kristlasi on inglite osas teadmatuses

Angels are God created beings
   Inglid on Jumala loodud olevused
Whenever you experience angelic manifestation, judge it with God’s Word
   Kus tahes sa koged ingellikku kohalolu, katsu see läbi Jumala Sõnaga

Laulud 91:10-12
10 Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile.
11 Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.
12 Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.

            Angels help you and watch over you
               Inglid aitavad ja valvavad sind
            Angels can deliver messages from God
               Inglid võivad edastada sõnumeid Jumalalt

Laulud 103:20-21
20 Kiitke Issandat, tema inglid, teie, vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält!
21 Kiitke Issandat, kõik tema väehulgad, tema teenijad, kes teete tema tahtmist!

            Angels do the will of God
               Inglid teevad Jumala tahet

Heebrealastele 1:7
7 Inglite kohta ta ütleb küll: „Ta teeb oma inglid tuulteks ja oma teenijad tuleleegiks.”

Angels do not lose their enthusiasm serving God
   Inglid ei kaota oma innukust Jumalat teenides
We should not lose our enthusiasm serving God
   Ka meie ei tohiks Jumalat teenides oma innukust kaotada

Roomlastele 12:11
11 Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!

God has assigned more than enough angels on the earth to help
   Jumal on määranud rohkem kui küllalt ingleid maa peale aitama

Heebrealastele 1:13-14
13 Või missugusele inglile on ta kunagi öelnud: „Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalajäriks!”?
14 Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste?

            They work for us as heirs to God’s promises 
               Nad töötavad meie kui Jumala tõotuste pärijate jaoks 

They are God’s angels, not yours
   Nad on Jumala inglid, mitte sinu omad
            You do not order them to do things, God does
 Sina ei anna neile korraldusi asjade tegemiseks, seda teeb Jumal
            You just need to ask and believe God for answers
               Sul on vaja ainult paluda ja uskuda, et Jumal vastab
            But know that God can instruct His angels for our benefit 
               Aga tea, et Jumal saab saata Oma ingleid meie kasuks tegutsema

2. Kuningate 2:11-12
11 Ja kui nad nõnda ühtejärge läksid ja rääkisid, vaata, siis sündis, et tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid nad teineteisest ja Eelija läks tuulepöörises taevasse.
12 Kui Eliisa seda nägi, siis ta hüüdis: „Mu isa, mu isa! Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud!” Seejärel ei näinud ta teda enam. Siis ta haaras kinni oma riideist ja käristas need lõhki kaheks tükiks.

Elisha’s eyes were opened into the spirit realm
   Eliisa silmad avati vaimsele reaalsusele

2. Kuningate 6:14-17
14 Siis ta läkitas sinna hobuseid ja sõjavankreid ja suure sõjaväe; ja nad tulid öösel ning piirasid linna.
15 Kui jumalamehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks, vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid. Ja ta teener ütles temale: „Oh häda, mu isand, mis me nüüd teeme?”
16 Aga ta vastas: „Ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega!”
17 Ja Eliisa palvetas ning ütles: „Issand, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks!” Ja Issand tegi poisi silmad lahti ja too nägi, ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa.

You do not need to see angels to know they are there
    Sul ei ole vaja ingleid näha, et teada nende kohalolust
            Believe the bible, believe they are working for you
               Usu piiblit ja usu, et nad töötavad sinu kasuks
            Expect angelic help as you trust God
                Oota ingellikku abi Jumalat usaldades

Sunday, September 23, 2018

Rohkem kui küllalt – More than Enough #4 : 23.09.18

Rohkem kui küllalt – More than Enough  4

Roomlastele 5:17
17 Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe - Jeesuse Kristuse - kaudu.

We should reign in life as a king
   Me peaksime elus valitsema nagu kuningad
Jesus is more than enough
   Jeesus on rohkem kui küllalt
The promises to Abraham belong to us
   Aabrahami tõotused kuuluvad meile
            Develop a mentality of more than enough
               Arenda endas rohkem kui küllalt mõtteviisi
            What you think on and do, matters
               See, millele sa mõtled ja mida sa teed, on oluline
            
Attack life with a victor’s mentality 
   Võta elu võitja suhtumisega
Filter everything through the promises of God
   Filtreeri kõike läbi Jumala antud tõotuste
            You will have expectation for more
               Sa hakkad ootama rohkemat

David had a champion mentality
   Taavetil oli võitja mõtteviis
            He heard the enemy talk against God and Israel
               Ta kuulis, kuidas vaenlane rääkis Jumala ja Iisraeli vastu
            Then he heard soldiers talking about a reward
               Siis kuulis ta sõdureid rääkimas autasust

1. Saamueli 17:26
26 Ja Taavet küsis meestelt, kes seisid ta juures, öeldes: „Mida saab see mees, kes lööb selle vilisti maha ja kustutab teotuse Iisraeli pealt? Sest kes on see ümberlõikamata vilist, et ta teotab elava Jumala väehulki?”

            David knows God is a rewarder, and He will give the victory 
               Taavet teab, et Jumal on tasu andja ja Ta annab võidu

:31
31 Aga kui neid sõnu kuuldi, mis Taavet rääkis, jutustati neist Saulile ja Saul laskis tema tuua.

            Not intimidated to tell the king what he believes
               Tal ei ole piinlik kuningale öelda, mida ta usub

:32
32 Ja Taavet ütles Saulile: „Ärgu lasku keegi tema pärast oma julgust langeda! Su sulane läheb ja võitleb selle vilistiga.”

:34-37
34 Siis ütles Taavet Saulile: „Su sulane oli oma isa lammaste ja kitsede karjane. Kui tuli lõvi või karu ja viis lamba karjast ära,
35 siis ma läksin temale järele ja lõin ta maha ning päästsin saagi tema suust; ja kui ta tõusis mu vastu, siis ma haarasin tal habemest kinni, lõin ta maha ja tapsin ta.
36 Su sulane on niihästi lõvi kui karu maha löönud; ja see vilist, see ümberlõikamatu, saab olema nagu üks neist, sest ta on teotanud elava Jumala väehulki.”
37 Ja Taavet ütles: „Küllap Issand, kes mind on päästnud lõvi ja karu küüsist, päästab mind ka selle vilisti käest.” Siis ütles Saul Taavetile: „Mine, ja Issand olgu sinuga!”


David’s faith and mentality was contagious
   Taaveti usk ja suhtumine oli nakkav
            Never go to a fight with what you do not trust
               Ära võta võitlusesse kaasa midagi, mida sa ei usalda
            Find the promises that speak to you
               Leia need tõotused, mis sind kõnetavad 

:40
40 Siis ta võttis oma kepi kätte ja valis enesele ojast viis siledat kivi ning pani need karjasepauna, mis oli tal lingukivikotiks; tal oli ling käes ja ta astus vilistile vastu.

:47
47 Ja kogu see väehulk saab teada, et Issand ei päästa mitte mõõga ega piigi abil, sest see on Issanda võitlus ja tema annab teid meie kätte!”

            David spoke what he believed
               Taavet rääkis, mida ta uskus

:48-51
48 Ja sündis, kui vilist tõusis ja tuli ning lähenes, et Taavetit kohata, siis ruttas Taavet ja jooksis rinde poole vilistile vastu.
49 Ja Taavet pistis käe pauna, võttis sealt kivi ja lingutas ning tabas vilistit otsaette; kivi tungis laupa ja ta langes silmili maha.
50 Nõnda sai Taavet vilistist jagu lingu ja kiviga; ta lõi vilisti maha ja surmas tema; aga Taavetil ei olnud mõõka käes.
51 Siis Taavet jooksis ning astus vilisti juurde ja võttis tema mõõga, tõmbas tupest ja surmas tema ning raius sellega ta pea maha. Ja kui vilistid nägid, et nende kangelane oli surnud, siis nad põgenesid.

Why did David take 5 stones? -  More than enough mentality 
   Miks võttis Taavet 5 kivi? – Rohkem kui küllalt meelelaad
            Are you carrying the promises of God today?
               Kas sa kannad täna Jumala tõotusi endaga kaasas?

Efeslastele 6:10-11
10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!
11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu!

            Do you have on the armor you know today?
               Kas sul on täna seljas sulle tuttav sõjavarustus?
                        When you do, you go into your battle with confidence
                           Kui on, võid sa lahingusse minna kindlalt

Heebrealastele 13:20-21
20 Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse,
21 valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti! Aamen.

God will equip you with more than enough to get victory
   Jumal varustab sind võidu saamiseks rohkem 

Sunday, September 16, 2018

Rohkem kui kullalt – More than Enough #3 : 16.09.18

Rohkem kui kullalt – More than Enough  3

Our good Heavenly Father wants bless us
   Meie hea Taevane Isa tahab meid õnnistada
            But you need a relationship with God through Jesus
               Aga sul on vaja suhet Jumalaga läbi Jeesuse
            Jesus is more than enough
               Jeesus on rohkem kui piisav

Galaatlastele 3:13               NLT
13 Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest - sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub” -,

It is important for us to know Jewish history
   Meie jaoks on oluline tunda juudi ajalugu

Galaatlastele 3:13-14
13 Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest - sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub” -,
14 selleks et Aabrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud Vaimu saaksime usu kaudu.

1. Moosese 12:1-3
1 Ja Issand ütles Aabramile: 
„Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan!
2 Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks!3 Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 

Because Jesus brought us into the promises to Abraham 
   Sest Jeesus tõi meid Aabrahami tõotustesse

1. Moosese 12:4
4 Ja Aabram läks, nagu Issand teda käskis, ja Lott läks koos temaga; Aabram oli seitsekümmend viis aastat vana, kui ta Haaranist lahkus.

1. Moosese 13:1-2
1 Ja Aabram läks Egiptusest üles Lõunamaale, tema ja ta naine ja kõik, mis tal oli; ja Lott oli koos temaga.
2 Ja Aabram oli väga rikas karja, hõbeda ja kulla poolest.

:5-6
5 Aga ka Lotil, kes rändas koos Aabramiga, oli lambaid ja kitsi, veiseid ja telke.
6 Kuid maa ei suutnud neid toita, et üheskoos elada, sest nende varandus oli nii suur, et neil oli võimatu üheskoos elada.

:8-9
8 Siis Aabram ütles Lotile: „Ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel. Meie, mehed, oleme ju vennad!
9 Eks ole kogu maa su ees lahti? Mine nüüd minu juurest ära, lähed sina vasakut kätt, lähen mina paremat kätt; lähed sina paremat kätt, lähen mina vasakut kätt.”

:14-16
14 Ja Issand ütles Aabramile, pärast seda kui Lott tema juurest oli lahkunud: „Tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled, põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtu poole,
15 sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks!
16 Ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks: kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu äraloetav.

God told Abram your descendants will be like dust
   Jumal ütles Aabramile, et tema järeltulijaid saab olema nagu liiva

1. Moosese 14:23
23 et ma ei võta lõngaotsa ega jalatsipaelagi kõigest sellest, mis on sinu oma, et sa ei saaks öelda: Mina olen Aabrami rikkaks teinud!

He didn’t want anyone taking credit for him being rich, only God
   Ta ei tahtnud, et keegi võtaks endale au tema rikkuse pärast, see kuulus ainult Jumalale

1. Moosese 15:1
1 Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna, kes ütles: „Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!”

Because He put God first, God blessed him
   Kuna ta pani Jumala esikohale, Jumal õnnistas teda

:3-5
3 Ja Aabram ütles: „Vaata, mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks.”
4 Ja vaata, temale tuli Issanda sõna, kes ütles: „Tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija.”
5 Ja ta viis tema õue ning ütles: „Vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda!” Ja ta ütles temale: „Nõnda saab olema sinu sugu!”

The promises are tied to his seed forever 
   Tõotused on tema seemnega igavesti seotud

:6
6 Ja ta uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks.

This is the beginning point of a relationship with God
   See on Jumalaga suhte alguspunkt
Because Abraham believed God for his seed
   Sest Aabraham uskus Jumalalt seemet

Roomlastele 8:16-17
16 Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
17 Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.

            We can receive the promises to Abraham as coheirs
               Me võime kaaspärijatena võtta vastu tõotused Aabrahamile 

Galaatlastele 3:29
29 Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.

Genesis 15:is huge, God is talking about His plan of redemption
   1. Moosese 15 on tohutu, Jumal räägib Oma lunastusplaanist
In Christ we have a part in this covenant 
   Kristuses on meil osa sellest lepingust

1. Moosese 15:18
18 Selsamal päeval tegi Issand Aabramiga lepingu ja ütles: „Sinu soole ma annan selle maa Egiptuseojast suure jõeni, Frati jõeni,

            As our sacrifice, Jesus fulfilled everything in this covenant for us
               Ohverdades ennast meie eest täitis Jeesus kõik selles lepingus meie asemel

Galaatlastele 3:13-14
13 Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest - sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub” -,
14 selleks et Aabrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud Vaimu saaksime usu kaudu.

We have a better deal, we get the Holy Spirit too
   Meil on parem tehing, me saame ka Püha Vaimu
            God will do anything for His children 
 Jumal teeb Oma laste jaoks mida tahes
            Jesus is more than enough!
               Jeesus on rohkem kui piisav!

Sunday, September 9, 2018

Rohkem kui küllalt – More than Enough #2 : 09.09.18

Rohkem kui küllalt – More than Enough  2

Matteuse 7:11
11 Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!

Jesus is more than enough 
   Jeesus on rohkem kui küllaldane

Heebrealastele 13:20-21
20 Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse,
21 valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti! Aamen.

His blood seals our salvation and covenant with God
   Tema veri pitseerib meie lunastuse ja lepigu Jumalaga
Which means God can supply our needs 
   See tähendab, et Jumal täidab meie vajadused
            We can live in the overflow of blessings
               Me võime elada õnnistuste ülekülluses

Luuka 5:4-7
4 Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale: „Sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks!”
5 Siimon vastas talle: „Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette.”
6 Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid.
7 Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid, ja nad täitsid mõlemad paadid, nii et need olid vajumas.

They got more than enough, because of their obedience 
   Nad said rohkem kui vaja tänu oma sõnakuulelikkusele
Their friends were abundantly blessed too
   Nende sõbrad olid samuti külluslikult õnnistatud
            Who you are connected to will be blessed 
               Need, kellega sa ühenduses oled, saavad õnnistatud
            They gave from their business; Jesus blessed their business 
               Nad andsid oma ärist; Jeesus õnnistas nende äri

Jesus can provide for you supernaturally 
   Jeesus saab sind üleloomulikult varustada
            Don’t forget who you are serving 
                Ära unusta, keda sa teenid
            Or you will get attitudes and complain 
               Või sa muutud tujukaks ja hakkad kaebama
            
Markuse 8:14-21
14 Nad olid unustanud kaasa võtta leiba, neil polnud paadis kaasas midagi peale ühe leiva.
15 Ja Jeesus kinnitas neile: „Vaadake ette, hoiduge variseride haputaignast ja Heroodese haputaignast!”
16 Ja nemad arutasid omavahel: „See ongi see, et meil ei ole leiba!”
17 Seda märgates ütles Jeesus neile: „Mis te arutate, et teil ei ole leiba? Kas te ikka veel ei mõista ega saa aru? Kas teie süda on ikka veel kõva? 
18 Silmad teil on, aga te ei näe, ja kõrvad teil on, aga te ei kuule. Ja kas teil ei ole meeles,
19 kui ma viis leiba murdsin viiele tuhandele, mitu korvitäit palakesi te korjasite?” Nad ütlesid talle: „Kaksteist.”
20 „Kui seitse leiba oli neljale tuhandele, mitu korvitäit palakesi te siis korjasite?” Ja nad ütlesid: „Seitse.”
21 Ja Jeesus ütles neile: „Kas te ikka veel ei saa aru?”

            Jesus is all you needed
               Jeesus on kõik, mida sa vajad

Every time Jesus fed the multitudes, there was abundance left over
   Iga kord, kui Jeesus toitis rahvahulki, oli rohkelt ülejääke
            More than enough is God’s way of doing things
               Rohkem kui küllalt on Jumala viis asjade tegemiseks
            He wants us to see how He can proved 
               Ta tahab, et me näeksime, kuidas Ta varustab
            He takes our – not enough, and causes it to become – more than enough
               Ta võtab meie – ebapiisava ja muudab selle – rohkem kui küllaldaseks

Matteuse 6:31-32
31 Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?” või „Mis me joome?” või „Millega me riietume?”
32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.

There is no need to worry about your future 
   Sul pole ühtegi põhjust oma tuleviku pärast muretseda
Look to Jesus, and prepare for blessing
   Vaata Jeesusele ja valmistu õnnistusteks
            Do not allow worry or attitudes get in you
                Ära lase muresid või tujusid enda sisse 
            Those things hinder the power of God in your life
              Need asjad takistavad Jumala väge sinu elus

Matteuse 6:33
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

1. Peetruse 5:6-7
6 Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal;
7 heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!

Trust God, put Him first, and He will lift you up
   Usalda Jumalat, pane Tema esikohale ja Ta tõstab su üles

Sunday, September 2, 2018

Rohkem kui küllalt – More than Enough #1 : 02.09.18

Rohkem kui küllalt – More than Enough  1

God can do anything, and bring you through everything
   Jumal suudab teha kõike ja tuua sind kõigest läbi
Our God is greater , our God is stronger 
   Meie Jumal on suurem, meie Jumal on tugevam

Matteuse 7:11
11 Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!

If you have relationship, He will overflow to you
   Kui sul on suhe, voolab Ta sinu poole välja
There will never be lack when you live right
   Kui sa elad õigesti, ei ole sul kunagi puudust
The anointing is real, and will lift you up
   Võidmine on tõeline ja tõstab sind üles

Johannese 14:17
17 Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.

The anointing will change you
   Võidmine muudab sind

1. Saamuel 10:6-7
6 Siis tuleb Issanda Vaim võimsasti su peale, sa hakkad koos nendega prohvetlikult rääkima ja muutud ise teiseks meheks.
7 Kui need märgid täide lähevad, siis tee, mis sul tuleb teha, sest Jumal on sinuga!

The anointing is more than enough to help you
   Võidmisest on rohkem kui küllalt sinu aitamiseks

1. Johannese 2:27
27 Aga võidmine, mille te olete saanud temalt, püsib ju teis ning teil pole vaja, et keegi teid õpetaks; vaid nii nagu tema võidmine teid kõiges õpetab - see on tõde, mitte vale - ja nii nagu tema  teid on õpetanud, nõnda püsige Kristuses.

The anointing is more than enough to make Jesus real to you
   Võidmisest on rohkem kui küllalt, et teha Jeesus sulle reaalseks
Jesus gave us the Holy Spirit to help us
   Jeesus andis meile Püha Vaimu 

2. Korintlastele 3:8-11
8 kuidas siis vaimuteenistus ei peaks sündima veelgi suuremas kirkuses?
9 Kui juba hukkamõistuteenistusel oli kirkus, siis on õigeksmõistuteenistus veel palju suurem kirkuselt.
10 Ning toona kirgastatu ei olegi praegu enam kirgas selle võrratu kirkuse kõrval.
11 Jah, kui kõrvalejäetav juba oli täis kirkust, kui palju enam on kirkuses see, mis jääb!

The old way, did not have access to the Father
   Vana tee ei võimaldanud ligipääsu Isa juurde
But because Jesus rose again, we are now forgiven
   Kuid Jeesuse ülestõusmise tõttu oleme nüüd andeks saanud

Heebrealastele 9:13-15
13 Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb liha puhtuseks,
14 kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese Vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat.
15 Seepärast ongi tema uue lepingu vahemees selleks, et kutsutud - kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest - saaksid kätte igavese pärandi tõotuse.

Roomlastele 8:32
32 Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima?

If God would give you Jesus, He will give you anything
   Kui Jumal oli valmis andma sulle Jeesuse, võib Ta sulle anda mida tahes
But all other blessings are just a bonus
   Aga kõik teised õnnistused on üksnes boonus

Johannese 14:1-2
1 Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse!
2 Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?

When a believer in Jesus dies, we do not grieve like others
   Kui Jeesusesse uskuja sureb, ei leina me teda nagu teisi

1. Tessalooniklastele 4:13-18
13 Meie ei taha aga, vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teie ei oleks kurvad nagu need teised, kellel ei ole lootust.
14 Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama.
15 Jah, seda me ütleme teile Issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme elama Issanda tulekuni, ei jõua ette magamaläinutest,
16 sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses,
17 pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga.
18 Julgustage siis üksteist nende sõnadega!

            Because we have hope in Jesus, we can rejoice
               Kuna meil on lootus Jeesuses, võime me rõõmustada
            Jesus is more than enough
               Jeesus on rohkem kui küllalt
            In Christ, death means abundant life
               Kristuses tähendab surm ülikülluslikku elu