Tuesday, January 28, 2014

Tips to walking in your Promise – Näpunäited käimiseks oma tõotuses #3 : 26.01.14

Tips to walking in your Promise – Näpunäited käimiseks oma tõotuses   3

The promise land is a picture of blessings Jesus provides
   Tõotatud maa on pilt õnnistustest, millega Jeesus varustab
Tips for walking in your promise
   Näpunäiteid oma tõotuses käimiseks
1. Be strong and courageous
   1. Ole tugev ja julge
2. Do not be afraid, only believe
   2. Ära karda, vaid usu
3. Set memorials in your life
   3. Raja mälestusmärke oma elus

Joosua 5:1
1 Ja kui kõik emorlaste kuningad, kes olid teisel pool Jordanit, mere pool, ja kõik kaananlaste kuningad, kes olid mere ääres, kuulsid, et Issand oli kuivatanud Iisraeli laste eest Jordani vee, kuni nad olid läbi läinud, siis läks nende süda araks ja neil polnud enam julgust Iisraeli laste ees. 

Joosua 5:2
2 Sel ajal ütles Issand Joosuale: „Tee enesele kivinoad ja lõika Iisraeli lapsed taas ümber, teist korda!” 

4. Circumcise your heart
   4. Lõika ümber oma süda
Roomlastele 2:28-29

Joosua 5:3-8
3 Ja Joosua tegi enesele kivinoad ning lõikas Iisraeli lapsed ümber Araloti künkal.
4 Ja see oli põhjus, miks Joosua ümber lõikas: kogu Egiptusest lahkunud meessoost rahvas, kõik sõjamehed, olid surnud kõrbeteekonnal pärast lahkumist Egiptusest.
5 Sest kogu see rahvas, kes oli lahkunud, oli olnud umber lõigatud; aga kogu see rahvas, kes oli sündinud kõrbeteekonnal pärast lahkumist Egiptusest, ei olnud ümber lõigatud.
6 Sest Iisraeli lapsed olid käinud nelikümmend aastat kõrbes, kuni oli lõppenud kogu see rahvas, kõik sõjamehed, kes Egiptusest olid lahkunud, kes ei kuulanud Issanda häält, mispärast ka Issand neile oli vandunud, et ta ei lase neid näha maad, mille Issand vandega nende vanemaile oli tõotanud anda neile, maa, mis piima ja mett voolab.
7 Aga nende lapsed, keda ta oli lasknud tõusta nende asemele, lõikas Joosua ümber, sest need olid ümber lõikamata, sellepärast et teekonnal ei olnud neid ümber lõigatud. 
8 Ja kui kogu rahvas oli ümber lõigatud, siis püsisid nad oma leeris paigal, kuni nad terveks said. 

They were circumcised coming out of Egypt
   Nad lõigati ümber Egiptusest välja tulles
Now they are to be circumcised going into the promise land
   Nüüd nad lõigatakse ümber tõotatud maale minnes
       Uncircumcised is a sign of unbelief
   Kui keegi on ümberlõikamata, siis on see tunnus mitte uskumisest
       By circumcision they are saying we believe again
   Läbi ümberlõikamise nad ütlevad, et me usume jälle
One action brings them out of Egypt
   Üks teguviis toob nad Egiptusest välja
Same action brings them into the promise land
   Seesama teguviis viib nad tõotatud maale

Joosua 5:9
9 Ja Issand ütles Joosuale: „Täna ma olen teie pealt ära veeretanud egiptlaste teotuse.” Ja seda paika hüütakse tänapäevani Gilgaliks. 

Roomlastele 10:9-10
9 Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse,
10 sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. 

Believing God’s Word is true, is circumcision of the heart
   Uskumine, et Jumala Sõna on tõde, ongi südame ümberlõikamine
       Confession of His Word is not just the way to get saved
   Tema Sõna tunnistamine ei ole lihtsalt moodus päästetud saamiseks
       Confession is the way to the promises
   Usutunnistus on tee tõotusteni
       You need believing and speaking together
   Sul on vaja uskumist ja rääkimist koos

Confession rolls away the sin of unbelief
   Usutunnistus pühib minema mitte uskumise patu
But we still need to separate ourselves to God
   Aga me peame ikkagi eraldama ennast Jumalale
       We do that by confessing His promises
   Me teeme seda tunnistades Tema tõotusi

Joosua 5:10-11
10 Ja kui Iisraeli lapsed olid leeris Gilgalis, siis selle kuu neljateistkümnenda päeva õhtul pidasid nad paasapüha Jeeriko lagendikel.
11 Ja paasapühale järgneval päeval sõid nad selle maa viljast hapnemata leiba ja kõrvetatud viljapäid. Selsamal päeval

The second thing they did was celebrate Passover
   Järgmiseks nad tähistasid Paasapüha
       The work that delivered the out of Egypt...
   Teod, mis tõi juudid välja Egiptusest
       Is the same work that brings them into the promises
   On needsamad teod, mis toovad nad tõotustesse

Joosua 5:12
12 paasapühale järgneval päeval, kui nad sõid maa viljast, lõppes manna ja Iisraeli lastel ei olnud enam mannat, vaid nad sõid juba Kaananimaa selleaastasest saagist. 

There is a new system in the promise land
   Tõotatud maal on uus süsteem
God expects you to grow up
   Jumal ootab, et sa täiskasvanuks saaksid

Joosua 5:13-15
13 Ja kui Joosua oli Jeeriko juures, sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas, ja ennäe, tema ees seisis üks mees, paljastatud mõõk käes. Ja Joosua läks tema juurde ning küsis temalt: „Kas sa oled meie või meie vaenlaste keskelt?” 

Sunday, January 19, 2014

Tips to walking in your Promise – Näpunäited käimiseks oma tõotuses # 2 : 19.01.14

Tips to walking in your Promise – Näpunäited käimiseks oma tõotuses   2

The promise land is a picture of blessings Jesus provides
   Tõotatud maa on pilt tõotustest, millega Jeesus varustab
            Come out of the desert of unbelief
               Tule välja uskmatuse kõrbest
            Come into the fullness of God in your life
               Tule Jumala täiusesse oma elus

Be strong and courageous, because there will be obstacles
   Ole tugev ja julge, sest takistused tulevad
            You will have to fight the fight of faith
               Sul tuleb võidelda usuvõitlust
            You need to determine to obey God in every situation
               Sa pead otsustama kuuletuda Jumalale igas olukorras
            Take steps of faith and do it
               Võta ususamme ja tee seda

Joosua 3:1-4
1 Ja Joosua tõusis hommikul vara ja nad läksid teele Sittimist ning tulid Jordani äärde, tema ja kõik Iisraeli lapsed; ja nad ööbisid seal, enne kui nad üle läksid.
2 Kolme päeva pärast aga käisid ülevaatajad leeri läbi 
3 ja andsid rahvale käsu, öeldes: „Kui te näete Issanda, oma Jumala seaduselaegast ja leviitpreestreid seda kandvat, siis minge oma asukohast teele ja käige selle järel!
4 Aga teie ja selle vahel olgu vahet umbes kaks tuhat mõõdetud küünart - te ei tohi minna selle ligi -, et te teaksite teed, mida teil tuleb käia, sest varem te ei ole seda teed käinud!”  

The ark is revealed, and they are to follow it
   Seaduselaegas toodi nähtavale ja nad pidid sellele järgnema
            Just was we follow Jesus as our example
               Täpselt nagu meie järgime Jeesust kui oma eeskuju

Joosua 3:5
5 Ja Joosua ütles rahvale: „Pühitsege endid, sest homme teeb Issand teie keskel imetegusid!” 

If you aren’t a doer of the Word, you can’t expect supernatural
   Kui sa ei ole Sõna tegija, pole põhjust oodata üleloomulikku
The Word is the source of the power of God
   Sõna on Jumala väe allikas
            Continually consecrate yourself to the Word of God
               Pühenda ennast jätkuvalt Jumala Sõnale
           
Joosua 3:6-16
6 Ja Joosua rääkis preestritega, öeldes: „Kandke seaduselaegast ja minge rahva eel!” Ja nemad tõstsid
seaduselaeka üles ning käisid rahva eel.
7 Ja Issand ütles Joosuale: „Täna ma teen sind suureks kogu Iisraeli silmis, et nad teaksid, et mina olen sinuga, nõnda nagu ma olin Moosesega.
8 Käsi preestreid, kes kannavad seaduselaegast, ja ütle: Kui te jõuate Jordani vee äärde, siis jääge peatuma Jordani kaldale!”
9 Ja Joosua ütles Iisraeli lastele: „Tulge siia ja kuulge Issanda, oma Jumala sõnu!”
10 Ja Joosua kõneles: „Sellest te saate teada, et elav Jumal on teie keskel ja ajab tõesti teie eest ära kaananlased, hetid, hiivlased, perislased, girgaaslased, emorlased ja jebuuslased:
11 vaata, kogu maailma Issanda seaduselaegas läheb teie eel läbi Jordani!
12 Nüüd aga võtke endile Iisraeli suguharudest kaksteist meest, igast suguharust mees.
13 Niipea kui nende preestrite jalatallad, kes kannavad Issanda, kogu maailma Issanda seaduselaegast, laskuvad Jordani vette, katkeb Jordani veevool; vesi, mis voolab ülaltpoolt, jääb seisma paisu taha.”
14 Ja rahvas läks oma telkidest teele, et minna üle Jordani, ja preestrid, kes kandsid seaduselaegast, olid rahva eel.
15 Ja niipea kui need, kes kandsid laegast, jõudsid Jordani äärde ja laegast kandvate preestrite jalad puudutasid veepiiri - kõik Jordani luhad on ju vett täis kogu lõikusaja -,
16 jäi ülaltpoolt voolav vesi seisma, jäädes paisu taha väga kaugel Saartani linna külje all asuva Adami linna juures, ja vesi, mis voolas alla lauskmaa merre, Soolamerre, kadus täiesti; ja rahvas läks üle Jeeriko kohalt. 

They could have said, “No, it is flood season”
   Nad oleksid võinud öelda, “Ei, praegu on üleujutuse hooaeg”
But they believed God in the impossible
   Aga nad uskusid Jumalat võimatus

Joosua 1:9
9 Eks ole mina sind käskinud: Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!”  

Tip #2: do not be afraid, only believe God
   Näpunäide nr 2: ära karda, ainult usu Jumalat

Joosua 3:17
17 Preestrid, kes kandsid Issanda seaduselaegast, jäid kindlalt seisma kuivale keset Jordanit, ja kogu Iisrael läks üle kuiva mööda, kuni kogu rahvas viimseni oli läinud üle Jordani.

God showing them, I am with you as I was with Moses
   Jumal näitab neile, “Ma olen sinuga, nagu ma olin Moosesega”
Joosua 4:1-13
            They were to set up 12 stones from the Jordan River as a memorial
               Nad pidid püstitama Jordani jõest toodud 12 kivi kui mälestusmärgi

Joosua 4:14-16
14 Sel päeval tegi Issand Joosua suureks kogu Iisraeli silmis ja nad kartsid teda, nõnda nagu nad olid kartnud Moosest, kogu ta eluaja.
15 Ja Issand rääkis Joosuaga, öeldes: 
16 „Käsi preestreid, kes kannavad tunnistuslaegast, et nad tuleksid Jordanist üles!”

God changed the name to “Ark of testimony”
   Jumal muutis laeka nime “Tunnistuslaekaks”
            We overcome by the blood of the lamb, and the Word of our testimony
               Me võidame Talle vere ja oma tunnistuse Sõna tõttu
            Focus on Jesus as your Savior, victory and blessing
               Keskendu Jeesusele kui oma Päästjale, võit ja õnnistus

Joosua 4:17-19
17 Ja Joosua andis preestritele käsu, öeldes: „Tulge Jordanist üles!”
18 Ja kui preestrid, kes kandsid Issanda seaduselaegast, tulid üles Jordani keskelt, ja preestrite jalatallad olid
lahkunud kuivale, siis pöördus Jordani vesi tagasi oma paika ja voolas nagu ennegi üle kõigi kallaste.
19 Rahvas tuli Jordani äärest üles esimese kuu kümnendal päeval ja nad lõid leeri üles Gilgalisse, Jeeriko idapoolsele piirile.  

Gilgal became an important place for Israel
   Gilgalist sai Iisraeli jaoks oluline paik
It was the place where the memorial was placed
   See oli koht, kuhu püstitati mälestusmärk
            We should set memorials in our lives
               Me peaksime seadma mälestusmärke oma elus
            Where we can say, “Look what the Lord has done”
               Kus me saame öelda, “Vaata, mida Isand on teinud”

1. Be strong and courageous
   1. Ole tugev ja julge
2. Do not be afraid, only believe God

   2. Ära karda, ainult usu Jumalat
3. Make a memorial of what God has done
   3. Seadma mälestusmärke oma elus

Sunday, January 12, 2014

Tips to walking in your Promise – Näpunäited käimiseks oma tõotuses #1 : 12.01.14

Tips to walking in your Promise – Näpunäited käimiseks oma tõotuses   1

Promise land represents the victorious life Jesus provides
   Tõotatud maa tähistab võidukat elu, mis tuleb läbi Jeesuse
It was God’s plan that they take the land
   Jumala plaan oli, et nad võtavad maa
But most did not believe it was possible
   Enamus ei uskunud, et see võimalik oleks
                 We can choose to stay in unbelief
      Me võime valida jääda uskmatusse
                 Or we can choose to step into blessings, by faith
      Või valida astuda õnnistustesse läbi usu

God tells them what the promise land is like
   Jumal ütleb neile, missugune tõotatud maa on
Promises are based on God’s Word
   Tõotused põhinevad Jumala Sõnal

5 Moosese 28:1-14
1 Ja kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja pead
hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind
Issand, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. 

2 Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui
sa võtad kuulda Issanda, oma Jumala häält. 
3 Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal. 

4 Õnnistatud on su ihuvili, su maapinna saak, su karja
juurdekasv, su veiste vasikad ning su lammaste ja kitsede talled. 

5 Õnnistatud on su korv ja su leivaküna. 

6 Õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes. 

7 Issand paneb vaenlased, kes kipuvad sulle kallale, su ette
kaotust kandma: ühte teed nad tulevad su vastu, aga seitset teed nad
põgenevad su eest. 

8 Issand käsib seda õnnistust olla sinuga su aitades ja kõiges,
mille külge sa oma käe paned, ja ta õnnistab sind maal, mille Issand,
su Jumal, sulle annab. 

9 Issand ülendab sind enesele pühitsetud rahvaks, nagu ta sulle on
vandega tõotanud, kui sa pead Issanda, oma Jumala käske ja käid tema
teedel. 

10 Ja kõik maailma rahvad näevad, et sinule on pandud Issanda
nimi, ja nad kardavad sind. 

11 Ja Issand annab sulle külluses head su ihuvilja, karja kasvu
ja maapinna saagi poolest maal, mille Issand, su Jumal, vandega su
vanemaile on tõotanud sulle anda. 

12 Issand avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su maale
vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su kätetöid; ja sina võid
laenu anda paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata. 

13 Ja Issand paneb sind peaks ja mitte sabaks, sa lähed ikka
ülespoole, aga mitte allapoole, kui sa kuulad Issanda, oma Jumala
käske, mida ma täna sind käsin pidada ja täita, 

14 ja kui sa ei kaldu kõrvale kõigist sõnadest, mis ma täna teile
käsuna annan, ei paremale ega vasakule, ega käi teiste jumalate
järel, et neid teenida. 

       You can believe God will provide abundant provision
   Sa võid uskuda, et Jumal varustab külluslikult

5 Moosese 28:45
45 Ja sinu peale tulevad kõik need needused, jälitavad sind ja
tabavad sind, kuni sa hävid, sellepärast et sa ei ole võtnud kuulda
Issanda, oma Jumala häält, et sa pead pidama tema käske ja seadlusi,
mis ta sulle on andnud, 

Healing is not God’s best, divine health is
   Tervenemine ei ole Jumala parim, taevalik tervis on
       Knowing God’s Word is the key to the promises
   Jumala Sõna tundmine on võti tõotuste juurde

Joshua believe God over what it looked like
Joosua uskus Jumalat üle selle, kuidas olukord välja nägi
       God picked a fighter to enter the promise land
   Jumal valis võitleja, kes siseneks tõotatud maale

5 Moosese 31:7-8
7 Ja Mooses kutsus Joosua ning ütles temale kogu Iisraeli silma ees: „Ole vahva ja tugev, sest sina pead viima selle rahva maale, mille Issand vandega nende vanemaile on tõotanud neile anda, ja sina
pead andma selle neile pärisosaks!
8 Ja Issand ise käib su ees, tema on sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ära karda ega kohku!”

You will have to stand against fear
   Sa pead hirmule vastu seisma

5 Moosese 31:23
Ja Issand andis käsu Joosuale, Nuuni pojale, ning ütles: „Ole vahva
ja tugev, sest sina pead viima Iisraeli lapsed sellele maale, mille
ma vandega olen tõotanud neile anda, ja mina olen sinuga!”

Joosua 1:1-9
1 Ja pärast Issanda sulase Moosese surma kõneles Issand Nuuni poja Joosuaga, Moosese teenriga, öeldes: 
2 „Mooses, mu sulane, on surnud. Ja nüüd võta kätte, mine üle Jordani, sina ja kogu see rahvas, maale, mille ma annan neile, Iisraeli lastele!
3 Kõik paigad, kuhu teie jalatald astub, annan ma teile, nagu ma Moosesele olen öelnud:
4 kõrbest ja siit Liibanonist kuni suure jõeni, Frati jõeni, kogu hettide maa kuni suure mereni päikeseloojaku pool saagu teie maa-alaks.
5 Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluajal; nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga, ma ei lahku sinust ega jäta sind maha.
6 Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale pärisosaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin anda neile! 
7 Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu Seaduse järgi, mille mu sulane Mooses sulle andis; ära kaldu sellest ei paremale ega vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed!
8 Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!
9 Eks ole mina sind käskinud: Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!” 

To walk in the promise, you must be strong and courageous
   Selleks, et käia tõotuses, pead sa olema tugev ja julge
Walk by faith not by sight
   Käi usus, mitte nägemises

Joosua 1:16-18
16 Ja nad vastasid Joosuale, öeldes: „Me teeme kõik, mida sa
meid käsid, ja läheme igale poole, kuhu sa meid läkitad. 

17 Nagu me kõiges kuulasime Moosest, nõnda tahame kuulata
sind! Olgu ainult Issand, su Jumal, sinuga, nagu ta oli
Moosesega!  

18 Igaüks, kes paneb vastu su käsule ega kuula sinu sõnu
kõiges, mida sa meid käsid teha, surmatagu! Ole ainult vahva ja
tugev!”  
Efeslastele 6:10-11
10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus! 

11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi
salanõude vastu! 

Or fight is against the devil
   Meie võitlus on saatana vastu
            Put on the armor of God; trust God and stand
        Pane selga Jumala sõjavarustus; usalda Jumalat ja seisa
            The way we stand is to learn the Word
        Me seisame Jumala Sõna õppides
                     What does God say is yours?
          Mille kohta ütleb Jumal, et see on sinu oma?
           
Your promise land is waiting, be strong and courageous
   Sinu tõotatud maa ootab, ole tugev ja julge
  

Monday, January 6, 2014

Vision 2014 – Visioon 2014

Vision 2014 Visioon 2014

We need vision as individuals, and as a church
   Meil on vaja visiooni nii üksikisikutena kui ka kogudusena
Your purpose will define your vision for you
   Sinu eesmärk defineerib su visiooni sinu enda jaoks
Our purpose is to establish God’s Kingdom
   Meie eesmärk on rajada Jumala Kuningriik
Church is God’s plan ‘A’ in the world
   Kogudus on Jumala plaan A maailmas

Jesaja 60:1-3
1 Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal.
2 Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust.
3 Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. 

Heebrealastele 10:23-24
23 Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud.
24 Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. 

Efeslastele 4:11-16
11 Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks,
12 et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks,
13 kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda,
14 et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab  iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada,
15 vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea - Kristus.
16 Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. 

The church equips people to do their part in God’s plan
   Kogudus varustab inimesi tegema nende osa Jumala plaanis
Life flows to you through your connection to the Church
   Elu voolab sulle läbi ühenduse Kogudusega

EVK Vision is what’s possible with God’s: plan, provision, power
   EVK vision on see, mis on võimalik koos Jumala plaani, varustuse ja väega
            But it will also require effort from you
               Kuid see nõuab ka sinupoolset pingutust
    We want clear vision so we can have focused faith
       Me tahame selget visiooni, et meil võiks olla fookustatud usk
           
Growth is a result of health and balance
   Kasv on tervise ja tasakaalu tulemus
A learning church is a healthy church
   Õppiv kogudus on terve kogudus

EVK Purpose:
   EVK Eesmärk:
            Honor God
               Austada Jumalat
            Strengthen believers
               Tugevdada usklikke
            Reach people
               Jõuda inimesteni

EVK Focus:
   EVK Fookus:
            Word
               Sõna
            Love
               Armastus
            Families
               Perekonnad
            Missions
               Misjon

Heebrealastele 4:12
12 Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. 

Matteuse 7:24
24 Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. 

Roomlastele 10:17
17 Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.

Johannese 7:37-38
37 Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!
38 Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.”

Johannese 13:35
35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” 

5 Moosese 11:18-20
18 Ja pange siis need mu sõnad oma südamesse ja hinge, siduge need tähiseks oma käe peale ja need olgu laubanaastuks teie silmade vahel;
19 õpetage neid oma lastele, rääkides neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!
20 Ja kirjuta need oma koja piitjalgade ja väravate peale,

Apostlite teod 1:8
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”

We are a multi-cultural, multi-generational, multi-lingual church
   Me oleme multikultuurne, põlvkondadevaheline, mitmekeelne kogudus
            We need you to connect and belong
               Meil on vaja, et sa ühenduksid ja kuuluksid
We want every Sunday to be the best Sunday yet
   Soovime, et iga pühapäev oleks parim senistest
            Church days, affect all the rest of our days
               Koguduses veedetud päevad mõjutavad meie kõiki ülejäänud päevi
Will you help by doing your part?

   Kas sa aitad, tehes oma osa?