Sunday, May 27, 2018

See on minu Piibel – This is my Bible #2 : 27.05.18

See on minu Piibel – This is my Bible  2

2. Timoteosele 3:16-17                                          NLT
16 Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses,
17 et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.

The bible can change your life
   Piibel võib sinu elu muuta
Read it - Believe it - Learn it - Follow it
   Loe – Usu – Õpi – Järgi 
Today we will look at the History Books
   Täna vaatame Ajaloo raamatuid
            Joshua, Judges, Ruth, 1. 2. Samuel, 1. 2. Kings, 1. 2. Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther
  Joosua, Kohtumõistjate, Rutt, 1. ja 2. Saamueli, 1. ja 2. Kuningate, 1. ja 2. Ajaraamat, Esra,   
  Nehemja, Ester

Joshua 
   Joosua
            Israel goes to take the Promise Land
  Iisrael läheb Tõotatud Maad võtma
            Shows how they took the promise of God
  Näitab, kuidas nad Jumala tõotuse võtsid
                        Be like Joshua, believe God and act on it 
 Ole nagu Joosua, usu Jumalat ja tegutse vastavalt

Judges
   Kohtumõistjad
            A dark time in Israel’s history, as they turn from God
 Tume aeg Iisraeli ajaloos, mil rahvas pöördub Jumalast

Kohtumõistjate 21:25
25 Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat: igamees tegi, mis tema enese silmis õige oli.

            God raised up Judges to lead them
  Jumal tõstis üles Kohtumõistjad neid juhtima
                        They call to God, God delivers, they forget God, captivity
 Nad hüüavad Jumala poole, Jumal vastab, nad unustavad Jumala, vangistus
                        This cycle repeats 7 times
 Selline tsükkel kordub 7 korda

Ruth
   Rutt
            Story takes place in the time of Judges
  Lugu leiab aset Kohtumõistjate ajal
            This story mirrors our relationship with Jesus
  See lugu peegeldab meie suhet Jeesusega

1. & 2. Samuel
   1. ja 2. Saamueli
            About the royal history of Israel
  Iisraeli kuninglikust ajaloost
           Israel wanted a kings, so God gave them kings
Iisrael tahtis kuningat, seega andis Jumal neile kuningad
                        Most of the focus is on King David
Peamine fookus on kuningas Taavetil

1. & 2. Kings – 1. &2. Chronicles 
   1. ja 2. Kuningate – 1. ja 2. Ajaraamat
            Israel splits into 2 nations – Israel had 19 kings, Judah had 20 kings
 Iisrael jaguneb 2 rahvaks – Iisraelil oli 19 kuningat, Juudal oli 20 kuningat
                        Starts off great – building the temple
Algab võimsalt – templi ehitamine
                        Ends with the destruction of the Temple
Lõpeb Templi hävimisega

Ezra and Nehemiah
Esra ja Nehemja
            Jews return to the Promise Land from captivity in Babylon 
Juudid naasevad Tõotatud Maale pärast Paabeli vangipõlve
                        Ezra talks about rebuilding the Temple
Esra räägib Templi taastamisest
                        Nehemiah talks about rebuilding Jerusalem
Nehemja räägib Jeruusalemma taastamisest

Esther 
   Ester
            Beautiful intelligent woman becomes queen of Persia and saves Israel
  Ilus intelligentne naine saab Pärsia kuningannaks ja päästab Iisraeli

Old Testament is the New Testament concealed
   Vana Testament on varjatud Uus Testament
New Testament is the Old Testament revealed
   Uus Testament on ilmutatud Vana Testament 
            God gave Tabernacle and Temple specifications 
 Jumal andis kogudusetelgi ja templi detailse kirjelduse
            Where sacrifice of sin was made for the people
               Kus toodi inimeste eest patuohvreid

Luuka 23:45
45 sest päike pimenes. Aga templi vahevaip kärises keskelt lõhki.

Heebrealastele 10:19-22                                       NLT
19 Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika -
20 selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu -
21 ja et meil on suur preester Jumala koja üle,
22 siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega!

Jesus is our High Priest and only way to God
   Jeesus on meie Ülempreester ja ainus tee Jumalani

Sunday, May 20, 2018

See on minu Piibel – This is my Bible #1 : 20.05.18

See on minu Piibel – This is my Bible  1

Laulud 119:165
165 Sinu Seaduse armastajail on suur rahu ja nad ei komista.

Heebrealastele 4:12
12 Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.

Roomlastele 10:17
17 Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.

Read it - Believe it - Learn it - Follow it
   Loe (seda) – Usu (sellesse) – Õpi (seda) – Järgne (sellele)

66 books, 40 writers, but one author 
   66 raamatut, 40 kirjutajat, aga üksainus autor
The bible is the most influential book ever
   Piibel on kõigi aegade kõige mõjukam raamat

We will start in the 5 books of Moses
   Me alustame viies Moosese raamatus

1. Moosese 1:1

God is a trinity in perfect unity – 3 individuals 1 God 
   Jumal on kolmainus täiuslikus ühtsuses – 3 isikut, 1 Jumal
              Father, Son, Holy Spirit
                 Isa, Poeg, Püha Vaim

Genesis is a book of beginnings: world, humans, sin, families
   1. Moosese on alguste raamat: maailm, inimesed, patt, perekonnad
God gave us a choice– a relationship with God or not
   Jumal andis meile valiku – suhe Jumalaga või mitte
The devil deceived Adam and Eve, and sin came in
   Saatan pettis Aadamat ja Eevat, ja sisse tuli patt
But God had a redemption plan
   Aga Jumalal oli lunastusplaan
God made a covenant with Abraham to regain relationship
   Jumal tegi lepingu Aabrahamiga, et saada suhe tagasi 

1. Moosese 17:7
7 Ma teen lepingu enese ja sinu vahel, ja sinu soo vahel pärast sind, igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind. 

Exodus is about God bringing Israel out of slavery 
   2. Moosese raamatus toob Jumal Iisraeli orjusest välja 
            This book helps us understand God, and rest of the bible
               See raamat aitab meil mõista Jumalat ja kogu ülejäänud piiblit
The Passover lamb sacrificed for us
   Paasatall ohverdati meie eest
            Jesus is the Lamb of God
               Jeesus on Jumala Tall

Leviticus shows us how to live a life off worship
   3. Moosese näitab meile, kuidas elada ülistuselu
            Teaching us how to interact with God
               Õpetades, kuidas Jumalaga suhelda
            Honoring God’s presence in your life
               Austades Jumala ligiolu oma elus

Numbers is Israel wandering in the desert 40 years
   4. Moosese raamatus rändab Iisrael kõrbes 40 aastat
            There is judgment for their disobedience
               Nende sõnakuulmatuse üle mõistetakse kohut
            But God still showed His merciful provision 
  Aga Jumal näitas sellegipoolest oma halastavat varustust

4. Moosese 14:11
11 Ja Issand ütles Moosesele: „Kui kaua see rahvas põlgab mind ja kui kaua nad ei usu mind hoolimata kõigist tunnustähtedest, mis ma nende keskel olen teinud?

Deuteronomy is about second chances, and God’s commandments
   5. Moosese räägib teistest võimalustest ja Jumala korraldustest
There is power of obedience, and struggle of disobedience 
   Sõnakuulelikkuses on vägi, ja sõnakuulmatuses heitlus

5. Moosese 30:19
19 Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada, 

            Jesus loved Deuteronomy – he quoted it all the time
               Jeesus armastas 5. Moosese raamatut – Ta tsiteeris seda kogu aeg
            The theme is to love God, and keep His commandments 
               Teema on armastada Jumalat ja hoida Tema korraldusi
            
God wants a relationship with you
   Jumal tahab suhet sinuga