Sunday, June 24, 2012

Favor – Soosing #2 : 24.06.12


Favor – Soosing   2

Roomlastele 8:31
31 Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?

God is for you, that is favor
   Jumal on sinu poolt, see on soosing
Favor is an advantage for success
   Soosing on eelis eduks
           
Õpetussõnad 3:3-4
3 Heldus ja tõde ärgu jätku sind maha! Seo need enesele ümber kaela, kirjuta need oma südamelauale,
4 siis sa leiad armu ja heakskiitu Jumala ja inimeste silmis!
           
You find favor when you look for it and expect it
   Sa leiad soosingu, kui sa otsid ja eeldad seda

Õpetussõnad 12:2
2 Hea inimene saab Issandalt tunnustuse, aga kurja nõuga mehe ta mõistab hukka.

A good man finds favor with God and man
   Hea inimene leiab soosingu Jumala ja inimeste juures
       Seek after favor from God, and He gives favor with man 
         Otsi Jumala soosingut ja tema annab sulle ka soosingu inimeste juures
       If you seek favor from man, you end up serving man
   Kui sa otsid inimese soosingut, siis lõpetad sa inimest teenides

Õpetussõnad 16:7
7 Kui mehe teed meeldivad Issandale, siis ta paneb tema vaenlasedki temaga rahu tegema.
Ilmutuse 3:8
8 Ma tean su tegusid! Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski ei suuda lukustada. Sul on vähe jõudu, kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna ega ole salanud mu nime.

God can open or shut doors for your benefit
   Jumal saab avada ja sulgeda uksi sinu kasuks

Grace contains everything God promised or provided
   Arm sisaldab kõike, mida Jumal on lubanud ja andnud
       God’s mercy releases what grace contains
          Jumala halastus vabastab selle, mida arm sisaldab
       Your faith releases what grace contains
   Sinu usk vabastab selle, mida arm sisaldab
Favor from mercy helps you survive
   Soosing halastuses aitab sul ellu jääda
Favor from faith helps you to thrive
   Soosing usust aitab sul edeneda

Õpetussõnad 12:2
2 Hea inimene saab Issandalt tunnustuse, aga kurja nõuga mehe ta mõistab hukka.
           
A good man makes godly choices, based on God’s Word
   Hea inimene teeb jumalakartlikke valikuid, mis põhinevad Jumala Sõnal
A good man will find favor
   Hea inimene leiab soosingu
       This is not about perfection, but making godly choices
   Asi pole täiuslikkuses, vaid jumalakartlike valikute tegemises

Matteuse 6:33
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

       Seek God first, and you qualify for God’s favor in life
   Otsi esmalt Jumalat ja sa kvalifitseerud Jumala soosingule oma elus
           
Favor is like an umbrella over your life
   Soosing on nagu vihmavari sinu elu üle
       Do not mistake God’s mercy and patience, with approval
   Ära aja Jumala halastust ja kannatlikust segamini heakskiiduga
       Favor is obvious when it is there, or not there
   Soosing on ilmne, nagu ka selle puudumine
           
Laulud 37:23-24  New King James
23 Issanda käest on mehe sammud, ja ta kinnitab seda, kelle tee on tema meele järgi.
24 Kui ta langeb, ei kuku ta maha, sest Issand toetab ta kätt.

You need God in every area of your life
   Sa vajad Jumalat oma elu igas valdkonnas
You need to cooperate with God
   Sa pead tegema koostööd Jumalaga
       When you trust and obey God, you will have favor
   Kui sa usaldad Jumalat ja kuuletud talle, siis sul on soosing
           
Õpetussõnad 14:14
14 Truudusetu süda küllastub oma viisidest, aga hea mees oma tegudest.
Koguja 2:26
26 Sest tema annab inimesele, kes temale meeldib, tarkust ja tunnetust ning rõõmu; aga patusele ta annab ülesandeks korjata ja koguda, et seda siis anda sellele, kes Jumalale meeldib. Seegi on tühi töö ja vaimunärimine.

Make godly decisions, based on God’s Word, and favor will be given to you
   Tee jumalakartlikke valikuid, mis põhinevad Jumala Sõnal ja soosing antakse sulle

Sunday, June 17, 2012

Favor – Soosing #1 : 17.0612


Favor – Soosing   1

Roomlastele 8:31
31 Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt,
kes võib olla meie vastu?

God is for you, that is favor
   Jumal on sinu poolt, see on soosing
Favor will make a difference, it is obvious
   Soosing toob erinevuse ja see on ilmne
            Favor is an advantage for success
               Soosing on eelis edu tarvis
           
Not everyone is equal in life
   Mitte kõik ei ole elus võrdsed
            We need to give our best effort in every situation
               Me peame andma oma parima igas olukorras
            But we need God’s favor as an advantage for success
               Aga meil on vaja Jumala soosingut kui eelist edu jaoks
            Faithfulness increases your capacity
               Ustavus kasvatab sinu suutlikkust

Ilmutuse 3:8
8 Ma tean su tegusid! Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski ei suuda lukustada. Sul on vähe jõudu, kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna ega ole salanud mu nime.
           
Favor will open doors for you
   Soosing avab sulle uksed
Favor can make a difference in your life
   Soosing võib tuua erinevuse sinu ellu

Luuka 2:52
52 Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures.
Õpetussõnad 3:4
4 siis sa leiad armu ja heakskiitu
Jumala ja inimeste silmis!

            Do not focus on favor with man, but with God
               Ära keskendu inimese, vaid Jumala soosingule

Õpetussõnad 12:2
2 Hea inimene saab Issandalt tunnustuse, aga kurja nõuga mehe ta mõistab hukka.

     There are 2 kinds of favor, deserved and undeserved
        On kahte liiki soosingut, teenitud ja teenimata

Laulud 5:13 (English v 12)
13 Sest sina, Issand, õnnistad õiget; sa ehid teda oma hea meelega kui kaitsevarjuga.

Favor shields you for protection in defense or attack
   Soosing varjab sind kilbina kaitseks rünnakus

2. Moosese 3:20-21
20 Aga ma sirutan oma käe välja ja löön Egiptust kõiksugu imetegudega, mis ma seal tahan teha; pärast seda ta laseb teid minna.
21 Ja ma annan sellele rahvale armu egiptlaste silmis, nõnda et te ära minnes ei lähe mitte tühje käsi:

With favor, you never leave a situation empty-handed
   Koos soosinguga ei ole sa üheski olukorras tühjade kätega
           
Laulud 41:12 (English v 11) Amplified
12 Sellest ma tunnen, et olen sulle meeltmööda, kui mu vaenlane ei saa hõisata minu pärast.

With favor, your enemy will never defeat you
   Kui sul on soosing, ei võida vaenlane sind kunagi
If there is a lack of favor in your life, make adjustments
   Kui su elus on puudus soosingust, tee vajalikud korrektuurid
           
Everything God promised is found in His grace
   Kõik, mis Jumal on tõotanud, on leitav Tema armus
            You can receive favor either by God’s mercy, or by your faith
               Sa võid võtta vastu soosingu kas Jumala armust või oma usu läbi
            Faith is cooperating with God, to qualify for blessings
               Usk teeb koostööd Jumalaga, et kvalifitseeruda õnnistuse jaoks

Efeslastele 2:8
8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -,
Roomlastele 5:1-2
1 Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,
2 kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele.

            Get your life in line with God for more favor
               Saa oma elu Jumalaga ühele joonele rohkema soosingu jaoks

To find favor, you have to be looking for it
   Et soosingut leida, pead sa seda otsima
Never speak against your favor, but expect favor
   Ära räägi kunagi oma soosingu vastu, vaid oota seda

Sunday, June 10, 2012

Bringing sexy back – Toome seksikuse tagasi #5 : 10.06.12


Bringing sexy back – Toome seksikuse tagasi   5


In our marriages we need to protect
   Oma abieludes me peame kaitsma
Purity
   Puhtus
Unity
   Ühtsus
Loyalty
   Ustavus
Creativity
   Loovus
Priority
   Prioriteet
Legacy
   Pärand

We are in a battle to win the morality of our children
   Me oleme võitluses oma laste moraalsuse eest
          Parents must be moral teacher of their kids
      Vanemad peavad olema oma laste moraalsed õpetajad
          We need to tell them the truth often
      Me peame neile rääkima tõtt tihti

Õpetussõnad 22:6
6 Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas!

We need to teach our kids about sex
   Me peame rääkima oma lastele seksist
          It is not your job to be your kid’s friend, but their parent
      Sinu töö ei ole olla oma lapse sõber, vaid tema vanem
          Teach them God’s truth about sex
      Õpeta neile Jumala tõde seksi kohta
          We want our kids to have successful marriages and futures
      Me tahame, et meie lastel oleks õnnelik abielu ja edukas tulevik

5. Moosese 6:6-9
6 Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse!
7 Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!
8 Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel!
9 Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele!

Sex education is a process, and everything parents do affects it
   Seksuaalkasvatus on protsess ja kõik, mida vanemad teevad, mõjutab seda
          Create an expectation for sex, but teach them to wait for marriage
      Loo ootus seksiks, aga õpeta neid ootama abieluni
          Ask questions and answer questions honestly
      Küsi küsimusi ja vasta küsimustele ausalt

Training our children is a full-time job
   Meie laste treenimine on täisajaga töö
          Do it God’s way
      Tee seda Jumala viisil

1. Moosese 2:24
24 Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!

Teach kids to leave and unite
   Õpeta lapsi lahkuma ja ühinema
       Parents will duplicate themselves in their kids
   Vanemad kopeerivad iseend oma lastes
           
Parents must control and watch over their kids
   Vanemad peavad kontrollima ja valvama oma lapsi
          Know the difference in privacy and secrecy
      Tea vahet privaatsusel ja salatsemisel
          Monitor your kid’s technology, be involved in their life
      Jälgi, mida laps teeb oma tehnikavidinatega, ole kaasatud tema elus
          Your children are a gift, care for them
      Sinu lapsed on kingitus, hooli neist

If you have not been showing right example, repent
   Kui sa ei ole näidanud õiget eeskuju, paranda meelt
          Let them see in you, that God’s way is best
      Lase neil läha läbi sinu, et Jumala tee on parim
          Partner with the church to help you train your kids
      Tee koostööd kogudusega, et treenida oma lapsi
          We need Jesus!
      Me vajame Jeesust!

Sunday, June 3, 2012

Bringing sexy back – Toome seksikuse tagasi #4 : 03.06.12


Bringing sexy back – Toome seksikuse tagasi   4


Meet each other’s needs
   Täitke üksteise vajadusi
Guard your marriage
   Kaitse oma abielu
Make Jesus the center of your marriage
   Hoia Jeesus oma abielu keskmes

1. Moosese 2:24-25
24 Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!
25 Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine, ega häbenenud.

God created sex for our pleasure in marriage
   Jumal lõi seksi meile nautimiseks abielus
Marriage is a contract with each other, and with God
   Abielu on leping üksteise ja Jumalaga
            Without understanding God’s vision, marriages perish
               Jumala visiooni mõistmata abielu hävib
            Use sex the right way, and it will bless you
               Kasuta seksi õigesti, siis on see õnnistuseks

Johannese 10:10
10 Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.

Saving yourself for marriage, is a gift you give your spouse
   Ennast abielu jaoks hoidmine on kingitus su abikaasale
With God’s help you can keep things pure
   Jumala abiga saad sa hoida ennast rikkumatuna
            There is hope if you have messed up in the past
               Kui sa oled ka minevikus eksinud, on sul lootust
            Jesus will forgive and wash you clean
               Jeesus andestab ja peseb sind puhtaks
            So that you can do it God’s way
               Et sa võiksid jätkata Jumala seatud viisil

There are consequences to having sex before marriage
   Seksil enne abielu on tagajärjed
Jesus is the answer for sexual sin
   Jeesus on vastus seksuaalsele patule
            There is hurt in peoples lives
               Inimeste elud on kahjustatud
            But God can turn any situation into something great
              Kuid Jumal saab pöörata iga olukorra millekski heaks

Luuka 18:10-14
10 "Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner.
11 Seisma jäädes palvetas variser endamisi: "Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner.
12 Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan."
13 Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: "Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!"
14 Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse."

When you see a sinner, do you see yourself?
   Kui näed patust, kas sa näed ennast?
When the lost come in, do you relate to them?
   Kui eksinu tuleb, kas sa suhtled temaga?
            There are people hurting, marriages hurting
               Inimesed ja abielud on haiget saanud
            Only Jesus can heal the broken
               Ainult Jeesus suudab tervendada murtut
1. Timoteosele 1:15
            We would be like sinners, if not for grace  
               Ilma armuta oleksime nagu patused

Jesus will help you when you falter in your sexuality
   Jeesus aitab sind, kui sa takerdud oma seksuaalsuses
           
Johannese 16:13
13 Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju.
           
            Holy Spirit’s main job is to reveal Jesus to you
               Püha Vaimu peamine ülesanne on ilmutada sulle Jeesust
            If you see Jesus, sexual temptation will not compare
               Kui sa näed Jeesust, ei kannata seksuaalne kiusatus selle kõrval võrdlust
            But it is hopeless if there is no power
               Ilma väeta on see lootusetu
We can live holy, but we need the Helper
   Me saame elada pühalt, kuid meil on vaja Aitajat