Sunday, November 26, 2017

Jeesus on siin / Jesus is here #1 : 26.11.17


Jeesus on siin / Jesus is here   1

Matteuse 18:20
20 Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.” 

When we come together as a church, Jesus is here
   Kui me kogudusena kokku tuleme, on Jeesus siin
Whenever Jesus shows up, people are changed
   Iga kord, kui Jeesus tuleb, saavad inimesed muudetud

When Jesus shows up... 
   Kui Jeesus tuleb…
He looks for someone He can use 
   otsib Ta kedagi, keda Ta saaks kasutada
Then He reveals Himself
   Siis Ta ilmutab Ennast
Then He calls us to action
   Siis kutsub Ta tegutsema
Then He equips us to do God’s will
   Seejärel varustab Ta meid tegema Jumala tahet

2. Ajaraamat 16:9a
9 Sest Issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole.

Lord searches hearts, to find someone He can use
   Isand uurib südameid, et leida keegi, keda Ta saab kasutada

Heebrealastele 4:13
13 Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees - tema ees, kellele meil tuleb aru anda. 

No one can cheat God
   Mitte keegi ei saa Jumalat petta

1. Ajaraamat 28:9
9 Ja sina, mu poeg Saalomon, õpi tundma oma isa Jumalat ja teeni teda siira südamega ja sõnakuuleliku hingega, sest Issand uurib läbi kõik südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid!
Kui sa teda otsid, siis sa leiad ta, aga kui sa ta maha jätad, siis ta heidab su ära igaveseks ajaks. 

God sees what is in your heart
   Jumal näeb, mis on sinu südames

1. Saamueli 16:7
7 Aga Issand ütles Saamuelile: „Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.” 

Be bigger on inside than the outside
   Ole sisemiselt suurem kui väliselt

Ilmutuse 3:20
20 Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. 

The Lord will make Himself known to us
   Isand laseb meil Ennast tunda

Johannese 1:29-30
29 Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu. 
30 Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. 

:34
34 Ja ma olen näinud ja tunnistanud, et seesama on Jumala Poeg.”

:35-38
35 Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga. 
36 Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates: „Vaata, see on Jumala Tall.” 
37 Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles, ja läksid Jeesusega kaasa. 
38 Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt: „Mida te otsite?” Nemad ütlesid talle: „Rabi,” - see on tõlkes „Õpetaja” - „kus sa oled öömajal?” 


He spends time revealing Himself to them
   Ta võtab aega, et Ennast neile näidata

Luuka 5:1-3
1 Aga sündis, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, 
2 et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. 
3 Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahvahulki paadist. 

:9-11
9 Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga,
kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud. 
10 Nõndasamuti oli ka Sebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannesega,
kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale: „Ära karda!
Nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!” 
11 Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja
järgnesid talle.

Jesus knew the ones He was calling
   Jeesus tundis neid, keda Ta kutsus

Jesus is calling you
   Jeesus kutsub sind

Heebrealastele 13:21
21 valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti! Aamen. 

He will equip you to handle anything
   Ta varustab sind kõigega hakkama saamiseks

Roomlastele 8:28-32
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal
kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt
kutsutud. 
29 Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette
määranud saama tema Poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu
paljude vendade seas. 
30 Aga keda ta on ette määranud, neid on ta ka
kutsunud; ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud,
aga keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka kirgastanud. 
31 Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt,
kes võib olla meie vastu? 
32 Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema
meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile
kõike muud kinkima? 

God already has things for you to accomplish
   Jumalal on juba sinu jaoks plaane, mida täide viia
Convince poeple to recieve Jesus as Lord
   Veena inimesi Jeesust Isandana vastu võtma

Matteuse 28:18-20
18 Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. 
19 Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad,  ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse 
20 ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” 

Markuse 16:15-16
15 Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule! 
16 Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes
ei usu, mõistetakse hukka. 

Sunday, November 19, 2017

Suur tasu / Great Reward #8 : 19.11.17

Suur tasu / Great Reward   8

Heebrealastele 11:13-16
13 Need kõik surid uskudes, saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal.
14 Kuid kes selliselt kõnelevad, annavad mõista, et nad otsivad kodumaad.
15 Kui nende meeles oleks olnud maa, kust nad olid välja läinud, küllap neil oleks olnud aega pöörduda tagasi.
16 Ent nüüd nad ihkavad paremat, see tähendab taevast kodumaad. Seetõttu ei ole Jumalal nende pärast häbi lasta ennast hüüda nende Jumalaks, kuna ta on valmistanud neile linna.

Men in the Old Testament viewed earth as temporary
   Inimesed Vanas Testamendis nägid maad ajutisena
       Our eternity will be in heaven
          Meie igavik saab olema taevas
       Be consumed with thoughts of heaven
          Saa haaratud mõtetest taeva kohta
We should regularly talk about heaven
   Me peaksime regulaarselt taevast rääkima

Jesus emphasised heaven in His teaching and prayers
   Jeesus rõhutas taevast Oma õpetuses ja palvetes
            Our Father, who is in heaven - on earth as it is in Heaven
               Meie Isa, kes on Taevas – maa peal nagu see on Taevas
            Let eternity invade your present reality
               Las igavik vallutab sinu praeguse reaalsuse
           
Matteuse 6:19-21
19 Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!
20 Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta!
21 Sest kus su aare on, seal on ka su süda.

            And make sure you have treasure in heaven
               Tee kindlaks, et sul on aare taevas

Paul was consumed with thoughts of heaven
   Paulus oli haaratud mõtetest taeva koha
            Filiplastele 1:23-24
            Paul was excited to go to his home in heaven
               Paulus oli põnevil oma taevasesse koju minekust
            To get home, you must recieve Jesus as your Savior
               Et koju jõuda, pead sa Jeesuse oma Päästjana vastu võtma

Eternity will look a lot like it was in the Garden of Eden
   Igavik saab olema paljuski nagu Eedeni Aed
Heaven looks like and has similarities to earth
   Taevas näeb välja ja sarnaneb maaga
       We were made to live in paradise
          Meid loodi elama paradiisis

Ilmutuse 21:11
11 ja millel on Jumala kirkus, ning ta valgus on kõige kallima kivi sarnane, otsekui jaspis, mis hiilgab nagu mägikristall.

:18-21
18 Selle müür on jaspisest ning linn ise puhtast kullast, selge klaasi sarnane.
19 Ja linna müüri aluskivid on ehitud igasuguste kalliskividega. Esimene aluskivi on jaspis, teine safiir, kolmas kaltsedon, neljas smaragd,  
20 viies sardoonüks, kuues karneool, seitsmes krüsoliit, kaheksas berüll, üheksas topaas, kümnes krüsopraas, üheteistkümnes hüatsint, kaheteistkümnes ametüst.
21 Kaksteist väravat on kaksteist pärlit, iga värav ühest pärlist, ning linna tänav on puhtast
kullast otsekui läbipaistev klaas.

Ilmutuse 22:1-2
1 Ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikristall. See saab alguse Jumala ja Talle troonist.
2 Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja kaksteist korda, andes iga kuu oma vilja, ning puu lehed annavad tervist rahvastele.

Heaven will be transparent
   Taevas saab olema läbipaistev
God’s glory will shine throught heaven
   Jumala au särab läbi kogu taeva
In heaven are 2 main things, Tree of Life and glory of God
   Taevas on 2 peamist asja – Elupuu ja Jumala au

Ilmutuse 22:3-4
3 Ja midagi äraneetut ei ole enam. Jumala ja Talle troon on seal ning ta sulased teenivad teda
4 ning näevad tema palet ning tema nimi on nende otsaesisel.

            Jesus will be our light for all eternity
               Jeesus saab olema meie valgus kogu igavikus

Johannese 14:2-6
2 Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?
3 Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.
4 Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed.”
5 Toomas ütles talle: „Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?”
6 Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.

There is plenty of room in heaven for everyone
   Taevas on kõigi jaoks palju ruumi

Luuka 14:23
23 Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde
ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis!

Lets go find people and compell them to come home with us   
   Läheme leiame inimesed ja veename neid tulema koju koos meiega
            Jesus is coming back soon - Rev 22:12
               Jeesus tuleb varsti tagasi – Ilmutuse 22:12
            Our great reward is coming
               Meie suur tasu on teel

Sunday, November 12, 2017

Suur tasu / Great Reward #7 : 12.11.17

Suur tasu / Great Reward   7

Heebrealastele 10:35-36
35 Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga!
36 Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.

Never stop believing for what God has promised you
   Ära kunagi lõpeta uskumast, mida Jumal on sulle tõotanud
By faith fight for what has been provided to you
   Võitle läbi usu selle eest, mis sulle on antud
       You need to make hard decisions to obey God
   Me peame tegema raskeid otsuseid, et kuuletuda Jumalale
Do not be so present-minded, but eternity-minded
   Ära keskendu käesolevale hetkele, vaid igavikule

Matteuse 5:11-12
11 Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse.
12 Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas! Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid.

Moses had it all
   Moosesel oli kõik olemas

Heebrealastele 11:24-27
24 Usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskmast end nimetada vaarao tütre pojaks.
25 Ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga kui üürikest aega nautida pattu,
26 sest Egiptuse aaretest suuremaks rikkuseks pidas ta teotust Kristuse pärast, sest ta tõstis oma silmad tasu poole.
27 Usus jättis ta maha Egiptuse, kartmata kuninga raevu, sest otsekui nähes nähtamatut, püsis ta vaprana.

        He refused some things, and chose other things
   Ta keeldus osadest asjadest ja valis teised asjad
        Because He was looking ahead to His reward
   Sest ta vaatas ette, Tema tasu poole

Markuse 10:29-30
29 Jeesus lausus: „Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast
30 ega saaks vastu nüüd, selsamal ajal sajavõrra maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde tagakiusamise kestelgi, ning tuleval ajastul igavest elu.

              Anything you give to God for your calling, will be rewarded greatly
   Kõik, mida sa annad Jumalale oma kutsumise jaoks, saab suuresti tasutud

1. Korintlastele 9:24-27                                         NLT
24 Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate!
25 Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada
närtsimatut.
26 Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi; ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes,
27 vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks.

Live in a way to win, follow the Lord
   Ela selliselt, et võita, järgi Jumalat
Run the course God has for you
   Jookse seda võidujooksu, mis Jumalal on sinu jaoks

1. Korintlastele 3:6-11
6 Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada.
7 Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab.
8 Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaevanägemisele.
9 Sest Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie.
10 Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab!
11 Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas - see on Jeesus Kristus.

        What you do will determine your reward
   See, mida sa teed, määrab ära sinu tasu
           
:12-15
12 Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest -
13 kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on.
14 Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga.
15 Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otsekui läbi tule.

       You have to do the work, and it will be tested by the Word
   Sa pead tegema tööd, ja seda katsutakse läbi Sõna
           
God rewards you according to your faithfulness and quality of work
   Jumal tasub sulle vastavalt sinu ustavusele ja töö kvaliteedile
       In heaven, we will lay our reward at Jesus feet
   Taevas me asetame oma tasu Jeesuse jalge ette
       Heaven is our greatest reward
   Taevas on meie suurim tasu

2. Peetruse 1:10-11
10 Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial.
11 Sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki.

       We want a rich welcome into heaven
   Me tahame külluslikku vastuvõttu taevasse