Sunday, July 28, 2013

Battlefields – Lahinguväljad #4 : 28.07.13


Battlefields Lahinguväljad   4

2. Korintlastele 2:11
11 et saatan meid ei tüssaks. Sest tema mõtted ei ole meileteadmata. 

Efeslastele 6:10-13
10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus! 

11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradisalanõude vastu! 

12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaidmeelevaldade ja võimudega, selle pimedusemaailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. 

13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et tesuudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõikteinud. 

Yes, there are battles in life
   Jah, elus on lahinguid
If we cooperate with God, we will stand and win
   Kui me teeme koostööd Jumalaga, jääme seisma ja võidame
       First battlefield is in your mind, ignorance
          Esimene lahinguväli on sinu mõistuses, teadmatus
              We need knowledge
                 Meil on vaja teadmisi
       Second battlefield is of soul, dryness
          Teine on hinge lahinguväli, kuivus
              We need living water
                 Meil on vaja elavat vett
       Third battlefield is in our words
          Kolmas lahinguväli on meie sõnad
Way to win every battle is with: Gods presence, Gods Word, Gods people
   Viis, kuidas võita iga lahingut on koos: Jumala ligioluga, Jumala Sõnaga, Jumala rahvaga

Luke 4: the enemy talked to Jesus, and he will talk to you
Luuka 4: vaenlane rääkis Jeesusega ja ta räägib ka sinuga
       He wants you to talk like him
          Ta tahab, et sa räägiksid nagu tema
       He will come when you are at a low point physically
          Ta tuleb siis, kui sa oled füüsiliselt madalseisus
       He will use people, situations, emotions, laziness
          Ta kasutab inimesi, olukordi, emotsioone, laiskust
       To get you to speak against God’s plan for you   
          Et saada sind rääkima vastu Jumala plaanile sinu jaoks

Satan does not want you happy, stable, fruitful and blessed
   Kurat ei taha, et sa oleksid õnnelik, stabiilne, viljakas ja õnnistatud
       He tries to attack your self-worth
          Ta proovib rünnata sinu eneseväärikust
He doesn’t want you to pray, read, fellowship
   Ta ei taha, et sa palvetaksid, loeksid, oleksid osaduses
       He wants you to listen to lies about yourself and God
         Ta tahab, et sa kuulaksid valesid enda ja Jumala kohta
If he can upload a lie, the lie keeps speaking
   Kui ta saab vale alla laadida, jääbki vale rääkima

You can’t stay silent in this battle, talk back
   Sa ei tohi selles lahingus vait olla, räägi vastu

Efeslastele 6:17
17 Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna! 

Heebrealastele 4:12
12 Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükskikaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu,liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. 

This sword the Spirit equips us with is the Word
   See Vaimumõõk varustab sind Jumala Sõnaga
       Satan is afraid of the Word when it is in your mouth
          Saatan kardab Sõna, kui see on sinu suus
       The Word of God in your words, becomes a sword
          Jumala Sõna sinu sõnades saab mõõgaks
       You need to get the Word of God in you daily
          Sul on vaja minna Jumala Sõnasse igal oma päeval

Markuse 11:22-23
22 Ja Jeesus vastas neile: Olgu teil usku Jumalasse! 

23 Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele:
„Kerki ja kukuta end merre! ega kõhkle oma südames, vaid usub,et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle! 

Johannese 15:7-8
7 Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siispaluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. 

8 Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja jasaate minu jüngriteks. 

A sword has 2 parts, the blade and the handle
   Mõõk on kaheosaline, tera ja käepide
Blade is Gods Word; the handle is understanding
   Tera on Jumala Sõna, käepide on arusaamine

Johannese 1:14
14 Ja Sõna sai lihaksja elas meie keskel,ja me nägime tema kirkustnagu Isast Ainusündinu kirkust,täis armu ja tõde.

Filiplastele 2:9
9 Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgestja annetanud talle selle nime,mis on üle iga nime, 

Jesus is the Living Word, speak His Name
   Jeesus on Elav Sõna, räägi Tema Nime
Learn the Word, grow in your knowledge of His promises
   Õpi Sõna, kasva oma teadmistes Tema tõotuste kohta
Then speak the Word over your life
   Seejärel räägi Sõna oma elu üle

Sunday, July 21, 2013

Battlefields – Lahinguväljad #3 : 21.07.13


Battlefields – Lahinguväljad   3

We are all in a battle, against the enemy of our soul
   Me kõik oleme lahingus oma hingevaenlase vastu

2. Korintlastele 2:11
11 et saatan meid ei tüssaks. Sest tema mõtted ei ole meile teadmata. 

If we aren’t ignorant, the enemy can’t take advantage of us
   Kui me ei ole teadmatuses, ei saa vaenlane meid ära kasutada
The enemy is in darkness – ignorance
   Vaenlane on pimeduses - teadmatus

Another battlefield is dryness of the soul
   Järgmine lahinguväli on hinge kuivus
       Enemy tries to send you off course with wrong information
          Vaenlane proovib sind kursilt välja saata, kasutades valeinfot

Jesaja 5:13
13 Sellepärast läheb mu rahvas ootamatult vangi, tema auväärsed mehed näevad nälga ja ta rahvahulgad närbuvad janust. 

       The enemy is in dry places
          Vaenlane on kuivades paikades

Laulud 63:2 (Engl vs 1)
2 Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu nagu kuival ja põuasel maal, kus pole vett. 

Laulud 107:5
5 Neil oli nälg ja janu, nende hing nõrkes nende sees.

Water represents God’s presence, God’s Word, God’s people
   Vesi sümboliseerib Jumala lähedust, Jumala Sõna, Jumala rahvast
Spiritually water is vital for us
   Vaimulikult on vesi meile elutähtis
       There is a river that flows from God’s thrown
          Jumala trooni eest voolab jõgi
       You want to be connected to the river of life
          Sa tahad olla ühenduses elujõega

Drought and dryness represent curse
   Põud ja kuivus sümboliseerivad needust
       Do not live with dryness in your soul
          Ära ela kuivusega oma hinges
       Plant yourself by living water, rivers of life
          Istuta ennast elava vee, elujõe äärde
Wars are fought over water
   Vee pärast peetakse sõdasid
       Fight to preserve your spiritual life
          Võitle, et säilitada oma vaimulikku elu

2. Korintlastele 11:3
3 Ma kardan aga, et nõnda nagu madu pettis Eevat oma kurikavaluses, nii rikutakse ka teie lihtne ja puhas Kristusest arusaamise võime. 

The devil tempted Eve because she became dissatisfied
   Kurat kiusas Eevat, kuna ta muutus rahulolematuks
       Dissatisfaction comes from dryness of your soul
          Rahulolematus tuleb sinu hinge kuivusest
       Something makes you thirsty, that you need more
          Midagi teeb sind januseks, et sa vajad rohkem
You get dry when you wander away from living water
   Sa muutud kuivaks, kui sa rändad eemale elavatest vetest

Jeremija 2:13
13 Sest mu rahvas on teinud kahekordse süüteo: minu, elava vee allika, jätsid nad maha, et raiuda enestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett.

1st you forsake God
   Esiteks sa hülgad Jumala
2nd you try your own way
   Teiseks üritad sa omaenda teed
Get into His presence, the Word, and church
   Mine tema ligiolusse, Sõnasse ja kogudusse
       Fight to keep God your source for everything
          Võitle, et hoida Jumal oma allikas kõige jaoks
If satisfaction is missing in life, see it as a crisis, time to fight
   Kui elus puudub rahulolu, näe seda kui kriisi, see on aeg võitlemiseks

Johannese 7:37
37 Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! 

It’s a dry and thirsty land, but you do not need to stay thirsty
   See on kuiv ja janune maa, aga sa ei pea januseks jääma

Sunday, July 14, 2013

Battlefields – Lahinguväljad #2 : 14.07.13


Battlefields – Lahinguväljad   2

We are all in a battle, against the enemy of our soul
   Me kõik oleme lahingus oma hingevaenlase vastu
       So in life we need to know some things to win
          Et elus võita, peame teadma mõesid asju
       Do not add to the drama
          Ära dramatiseeri
       Never surrender
          Ära anna kunagi alla

Efeslastele 6:10-13
10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!
11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu!
12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse
maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.
13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. 

Our main battlefield is in our minds
   Meie peamine lahinguväli on meie meeltes
       If you can win the battle there, it will affect other areas
          Kui sa seal lahingu võidad, mõjutab see ka teisi valdkondi
       The enemy works in darkness, lack of knowledge
          Vaenlane töötab pimeduses, teadmiste puudumises
       God works in light, knowledge
          Jumal töötab valguses, teadmises

If you do not know, you are easy to deceive
   Kui sa ei tea, on sind lihtne petta
Any area you struggle with, is because of darkness
   Iga eluala, millega sa võitled, on tingitud pimedusest

Õpetussõnad 4:19
19 Õelate tee on nagu pilkane pimedus: nad ei tea, mille peale nad komistavad.

If the enemy can keep you in darkness, you will destroy yourself
   Kui vaenlane saab sind hoida pimeduses, hävitad sa iseennast
He does not want you to know the truth
   Ta ei taha, et sa tõde teaksid

We get light from:
   Me saame valgust:
       God’s presence
          Jumala ligiolust
       God’s Word
          Jumala Sõnast
       God’s people
          Jumala rahvast

Efeslastele 1:18-23  Amp
18 valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees
19 ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.
20 See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas,
21 kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul,
22 ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,
23 kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. 

Pray so that you can know and see:
   Palveta, et sa võiksid teada ja näha:
       1. Your calling – Destiny
          1. Oma kutsumist - Saatus
       2. Your inheritance – Identity
          2. Oma pärandit - Identiteet
       3. God’s power – Ability
          3. Jumala väge - Võimekus

You are called with a purpose
   Sind on kutsutud eesmärgiga
You are righteous
   Sa oled õige
You are delivered
   Sind on vabastatud
You are blessed
   Sa oled õnnistatud
You are a winner
   Sa oled võitja

Filiplastele 3:10
10 Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, 

You have an advantage with light
   Valguses on sul eelis
If you fall, get back up again
   Kui sa langed, tõuse uuesti püsti

Miika 7:8
8 Ära rõõmusta minu pärast, mu vaenlane! Kui ma langen, siis ma tõusen üles; kui ma istun pimeduses,
siis on Issand mulle valguseks. 

       The devil is terrified of people who have light
          Kurat on hirmul inimeste ees, kellel on valgus