Sunday, November 24, 2013

Jesus said... – Jeesus ütles... #5 : 24.11.13

Jesus said Jeesus ütles   5

Jesus connects our difficulty with God’s power
   Jeesus ühendab meie raskused Jumala väega
Jesus helps us to see it’s about the heart, not just the action
   Jeesus aitab meil näha, et asi on südames, mitte lihtsalt teos
Jesus said it’s not just what we do, but why and how we do it
   Jeesus ütles, asi pole üksnes selles, mida me teeme, vaid miks ja kuidas me seda teeme

Matteuse 6:9-13
9 Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi!
10 Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!
11 Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
12 Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
13 Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]

Jesus gives us a prayer guide / model
   Jeesus annab meile palve teejuhi / mudeli
       Keep it simple and powerful
          Hoia seda lihtsa ja väelisena
       Pray from the heart
          Palveta südamest

Matteuse 6:6-8
6 Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! 
7 Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu.
8 Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute! 

       Find a place alone with God
          Leia koht Jumalaga üksiolemiseks

Matteuse 6:9
9 Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! 

1. Start your prayer talking about your Father
   1. Alusta oma palvet rääkides oma Isast
       God is always to be honored
          Jumal peab alati saama austatud

:10
10 Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! 

2. Kingdom is a place God rules
   2. Kuningriik on koht, kus Jumal valitseb
       Invite Him to rule your life
          Kutsu Teda oma elu üle valitsema

:10
10 Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!

3. This is about the purposes of God
3. Asi on Jumala eesmärkides
       We are to do His will without hesitation
          Me peame tegema Tema tahet ilma kõhklemata
All 3 are fulfilled this way, “On earth as it is in heaven”
   Kõik 3 on nii täidetud: “Nagu taevas, nõnda ka maa peal”

:11
11 Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!

Ask the Father to feed you, He is your source
   Palu Isa, et Ta sind toidaks, Tema on sinu allikas
       He will provide today for today, or today for tomorrow
          Ta varustab sind täna tänaseks, või täna homse tarvis
       It honors God when you acknowledge Him as provider
          See austab Jumalat, kui sa tunnistad Teda kui varustajat

:12
12 Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! 

God has forgiven you of your sins, so you forgive others
   Jumal on sulle sinu patud andestanud, nii anna ka sina teistele andeks

Koloslastele 3:13
13 üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi! 
Matteuse 6:14-15
14 Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks,
15 kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks. 

If you do not forgive, you block the forgiveness cycle
   Kui sina ei andesta, tõkestad sa andestuse tsüklit

:13
13 Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]

You can avoid and overcome temptation in life
   Sa võid elus kiusatust vältida ja ära võita
Jakoobuse 1:13-14     2. Peetruse 2:9    Matteuse 26:41

:13
13 Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]

God will rescue you from the devil
   Jumal vabastab sind kuradi käest
Johannese 17:15    2. Timoteosele 4:18

Sunday, November 17, 2013

Jesus said... – Jeesus ütles... #4 : 17.11.13

Jesus said Jeesus ütles   4

Matteuse 6:1-4    New Living
1 Hoiduge aga, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid, muidu ei ole teil palka oma Isalt, kes on taevas!
2 Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunat puhuda, nii nagu silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
3 Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb,
4 et su almus oleks varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! 

:5-8       New Living
5 Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides
ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
6 Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!
7 Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu.
8 Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute! 

:16-18 New Living
16 Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
17 Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu,
18 et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su Isale, kes on varjatud, ja sinu Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! 

Matteuse 5:16
16 Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. 

Do not do things to be seen
   Ära tee asju selleks, et olla nähtav
Do things for God’s glory
   Tee asju Jumala auks
       “Who gets the credit for what you do?”
          “Kes saab au sellest, mida sa teed?”

Matteuse 6:2
2 Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunat puhuda, nii nagu silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes! 

Matteuse 23:5
5 Kõiki oma tegusid teevad nad selleks, et inimesed neid vaataksid. Nad teevad oma palvepaelad laiemaks ja
palvetupsud suuremaks.

Hypocrites want attention for themselves
   Silmakirjatsejad tahavad tähelepanu endale
       That is their reward
          See on nende tasu
       Do things out of our commitment to God, for His glory
          Tee asju lähtuvalt oma pühendumisest Jumalale, Tema auks
       And we receive our reward from God
          Ja me võtame oma tasu vastu Jumalalt

Matteuse 25:21
21 Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!” 

Jesus does not want you to do things hypocritically
   Jeesus ei taha, et sa teeksid asju silmakirjalikult
       2 kings of hypocrites
          2 silmakirjateenrit
              1. Those who deceive and manipulate others
                 1. Need, kes petavad ja manipuleerivad teistega
              2. Those who do not purposefully deceive but are self-deceived
                 2. Need, kes ei peta tahtlikult, kuid on ise petetud

God is looking more at your heart, than your actions
   Jumal otsib rohkem sinu südant, kui su tegusid
       Jesus wants us to see everything is about your heart
          Jeesus tahab, et me näeksime, et kõik on sinu südame päast
       We are to live our lives to glorify God
          Me peame elama oma elu, et austada Jumalat

Matteuse 23:13
13 Aga häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te lukustate taevariigi inimeste eest! Ise te ei lähe sinna sisse ega lase sisse ka neid, kes tahaksid minna.  

If you take glory yourself, and don’t give it to God
   Kui sa võtad au endale ja ei anna seda Jumalale
You will hinder others from entering God’s kingdom
   Takistad sa teisi sisenemast Jumala kuningriiki
       We should want to please our Lord
          Me peaksime soovima Isanda heameelt

1. Korintlastele 6:19-20
19 Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?
20 Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus! 

1. Korintlastele 10:31
31 Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud - tehke seda Jumala austamiseks! 

Whatever you do, do it all for God’s glory
   Mida sa ka ei teeks, tee kõike Jumala austuseks
       It is not about perfection
          Asi pole täiuslikkuses
       It is about you heart turning to God
          Vaid selles, et sa seadistad oma südame Jumalale
              We will hear, “Well done, good and faithful servant”
                 Me saame kuulma: “Hästi tehtud, hea ja ustav sulane”

It is not just what we do
   Asi pole lihtsalt selles, mida me teeme
But it is about why and how we do it
   Vaid selles, miks ja kuidas me seda teeme
       Give your best for God every time
          Anna oma parim Jumalale iga kord

Matteuse 5:16

16 Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. 

Monday, November 11, 2013

Jesus said... – Jeesus ütles... #3 : 10.11.13

Jesus said...  Jeesus ütles...   3

Jesus said, “You have heard it said... but I tell you...”
   Jeesus ütles: “Te oled kuulnud seda öeldavat… aga mina ütlen teile…”
       The kingdom of God is opposite of culture
          Jumala kuningriik on kultuuri vastand
       If you don’t understand things correctly, you can miss God’s best
          Kui sa ei saa asjadest õigesti aru, siis sa võid mööda panna Jumala parimast

Matteuse 5:21-22
21 Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei tohi tappa! ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla.
22 Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla, kes aga oma vennale ütleb: „Tola!”, peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb: „Sina jäle!”, peab minema tulepõrgusse. 

Jesus is telling us we are all guilty of sin
   Jeesus ütleb meile, et me oleme kõik süüdi patus
       Sin is sin, and we all need a savior
          Patt on patt ja meil on kõigil vaja päästjat
       It is important what is on the inside of you
          See on oluline, mis on sinu sees
       Stop things in your heart, before they show up outside
          Peata asjad oma südames, enne kui need välja paistma hakkavad
       Let the kingdom of God rule your heart
          Lase Jumala kuningriigil juhtida oma südant

Matteuse 5:43-48
43 Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast!
44 Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad,
45 et te saaksite oma taevase Isa lasteks - tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale!
46 Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee sedasama?
47 Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee sedasama?
48 Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik! 

3 Moosese 19:18
18 Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu iseennast! Mina olen Issand! 

Jesus said your neighbor includes anyone in your life
   Jeesus ütles, et sinu naaber tähendab kõiki sinu elus
       When you love, you act like true children of God
          Kui sa armastad, käitud sa nagu tõeline Jumala laps
       Get into the habit of being kind to everyone
          Muuda harjumuseks olla lahke kõigi vastu

Your enemy is someone who is different than you
   Sinu vaenlane on keegi, kes on sinust erinev
Religion identifies them and separates from them
   Religioon määrab nad kindlaks ja eristub nendest
       Jesus said, I want you to love them
          Jeesus ütles, ma tahan, et te armastaksite neid
              God will supply the love to you
                 Jumal varustab sind armastusega

We are to establish the Kingdom of God
   Me peame sisse seadma Jumala Kuningriigi
Jesus said, “Love your enemy”
   Jeesus ütles: “Armasta oma vaenlast”
       Eventually you take the fight out of your enemy
          Lõpuks teed sa oma vaenlase võitlusvõimetuks
       You are to love, pray and bless them
          Sa pead armastama, palvetama ja õnnistama neid
       But you don’t have to approve of their actions
          Aga sa ei pea heaks kiitma nende tegusid

2 Moosese 23:4-5
4 Kui sa kohtad oma vihamehe eksinud härga või eeslit, siis vii see temale tagasi!
5 Kui sa näed oma vihamehe eeslit koorma all lamamas, siis ära jäta teda maha, vaid aita ta lahti päästa! 

When you show love to others, it will help you
   Kui sa näitad armastust teiste vastu, see aitab sind
Human love is not enough; you need the love and power of God
   Inimlik armastus ei ole piisav; sul on vaja Jumala armastust ja väge

Roomlastele 5:5
5 Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. 

       You can love your enemies, with the love of God
          Sa võid armastada oma vaenlasi Jumala armastusega
       When you love, you create an opportunity for God to rue
          Kui sa armastad, siis lood sa Jumalale võimaluse valitseda