Sunday, September 30, 2012

Spirit – Vaim #4 : 30.09.12


Spirit    Vaim   4

Holy Spirit is not weird, and will not make you weird
Püha Vaim ei ole veider ega muuda sind veidraks
       Jesus said the Holy Spirit is better than He was
   Jeesus ütles, et Püha Vaim on parem kui Tema oli
       You are a temple of the Holy Spirit
   Sa oled Püha Vaimu tempel

Apostlite teod 1:8
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”

Being filled with the Spirit will help us be witnesses
   Püha Vaimuga täitumine aitab meil olla tunnistajad
We need to be open to Him and God’s love
   Me peale olema avatud Talle ja Jumala armastusele

1. Korintlastele 14:1-2
1 Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande, eriti prohvetlikult kõnelemist!
2 Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu ajel ju
saladusi.

Spirit gives you a prayer language, between you and God
   Vaim annab sulle sinu ja Jumala vahelise palvekeele
       Public gift of tongues
   Avalik keelte and
       Private gift of tongues
   Privaatne keelte and
              Private is the most important, where He helps you pray
   Privaatne on kõige olulisem, seal Ta aitab sul palvetada
                       
Being filled with the Spirit is not about us going to heaven
   Püha Vaimuga täidetud olemine ei ole selleks, et sa saaksid taevasse
Being Spirit filled is about you being used to get others to heaven
   Püha Vaimuga täidetult oled sa kasutatud selleks, et teised saaksid taevasse
       He is fixing us up so He can use us
   Ta teeb meid korda, et Ta saaks meid kasutada
       There should be evidence the Holy Spirit is at work in you
   Tõendid peaksid olema nähtavad selle kohta, et Püha Vaim teeb tööd sinu sees

The Spirit puts gifts in you to:
   Vaim paneb sinu sisse ande, et:
       1. Glorify Jesus
   Ülistada Jeesust
       2. Build-up people  
   Inimesi üles ehitada

Galaatlastele 5:22-23
22 Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus,
23 tasadus, enesevalitsus - millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.
Koloslastele 3:12-14
12 Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega,
13 üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!
14 Aga üle kõige selle olgu armastus - see on täiuslik side!

Apostlite teod 6:3
3 Vennad, vaadake endi seast seitse meest, kellel on hea maine ja kes on täis Vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse.

You should have fruit in your life
Sinu elus peaksid olema viljad
Fruit doesn’t happen automatically, but it is available
Viljad ei tule iseenesest, aga need on saadaval
            These gifts flow out of friendship with Holy Spirit
Need annid tulevad läbi sõpruse Püha Vaimuga

2. Korintlastele 13:13  Message
13 Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega!

Johannese 16:7
7 Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde.

Close friendship gives us an advantage in life
   Lähedane sõprus annab meile eelise meie elus
Who you spend time with, you become like
   Sa muutud nende sarnaseks, kellega sa aega veedad
       Walk and talk with Him daily, and you will see fruit
   Kõnni ja räägi temaga iga päev ja sa näed vilju

Praying in your prayer language is highly encouraged
   Palvetamine sinu palvekeeles on eriti julgustatud
       Let Him give you words, and you pray
   Las Ta annab sulle sõnad ja sina palveta
       Something precious between you and Holy Spirit
   Midagi hinnalist sinu ja Püha Vaimu vahel
       Through friendship He will form you, you will have fruit
   Läbi sõpruse Ta vormib sind, sul saavad olema viljad

Luuka 11:11-13
11 Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao?
12 Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni?
13 Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!” 

Sunday, September 23, 2012

Spirit – Vaim #3 : 23.09.12


Spirit    Vaim   3

Satan wants you to be uncomfortable about the Holy Spirit
   Saatan tahab, et sa tunneksid ebamugavust Püha Vaimu suhtes
Because Satan is afraid of any believer who knows what they have
   Sest ta kardab iga usklikku, kes teab, mis talle kuulub
           
Apostlite teod 18:24-28
24 Aga keegi juut, Apollos nimi, Aleksandriast pärit, vahva kõnemees ja vägev kirjaseletaja, tuli Efesosse.
25 Teda oli õpetatud tundma Issanda teed ja vaimult keevalisena ta rääkis ja õpetas täpselt Jeesusest, aga teadis ainult Johannese ristimist.
26 Tema hakkas siis julgesti sünagoogis kõnelema. Kui aga Priskilla ja Akvila teda kuulsid, võtsid nad ta enda juurde ja seletasid talle Jumala tee täpsemini ära.
27 Aga kui ta tahtis minna Ahhaiasse, kirjutasid vennad teda julgustades jüngritele, et nad ta vastu võtaksid. Kui Apollos sinna jõudis, siis ta tõi palju kasu neile, kes olid hakanud uskuma armu läbi.
28 Sest ta kummutas osavalt juutide väited, näidates avalikult Pühakirjast, et Jeesus on Messias.


We need to know the full truth about the H.S.
   Meil on vaja teada kogu tõde Püha Vaimu kohta
So we can accurately believe and tell others
   Et me võiksime õigesti uskuda ja teistele rääkida
            Stay teachable
               Jää õpetatavaks

Johannese 14:16-17
16 Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti:
17 Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.

Holy Spirit is just like Jesus
   Püha Vaim on täpselt nagu Jeesus
More of the Spirit is better
   Rohkem Vaimu on parem
            He is God, helper, and friend
               Ta on Jumal, aitaja ja sõber
Through Him the love of God is given to you
   Läbi Tema on sulle antud Jumala armastus

We should be full of the Spirit
   Me peaksime olema täis Vaimu
            By the way we live, people should see God
               Inimesed peaksid nägema Jumalat läbi selle, kuidas me elame
            We strive to be formed by the Spirit
               Me pingutame, et olla vormitud Vaimu poolt

Holy Spirit comforts you
   Püha Vaim lohutab sind
            We comfort others with the comfort we receive from Him
               Me trööstime teisi sama troostiga, mida me Temalt saame
Holy Spirit guides you
   Püha Vaim juhatab sind
            He wants to be involved in your decisions
               Ta tahab olla kaasatud kõigisse sinu otsustesse

Heebrealastele 6:1-2
1 Seepärast, jättes kõrvale õpetuse Kristuse alguse kohta, suundugem täiuslikkusele. Ärgem hakakem taas rajama alust meeleparandusele surnud tegudest, usule Jumalasse,
2 õpetusele ristimisest, käte pealepanemisest, surnute ülestõusmisest ja igavesest hukkamõistust.

1. Baptism into Christ
   1. Ristimine Kristusesse
2. Baptism in water
   2. Ristimine veega
3. Baptism of Holy Spirit
   3. Ristimine Püha Vaimuga
            1. Johannese 5:7-8

Old Testament Tabernacle was type of Baptisms
   Vana Testamendi kogudusetelk oli ristimiste võrdkuju
            Sacrifice in blood; Jesus
               Ohver veres; Jeesus
            Cleansing bowl for priests; Water
               Pesemisnõu preestrite jaoks; Vesi
            Burning oil; Holy Spirit
               Põletusõli; Püha Vaim
New Testament Tabernacle is you
   Uue testamendi kogudusetelk oled sina

Sunday, September 16, 2012

Spirit – Vaim #2 : 16.09.12


Spirit    Vaim   2

The Holy Spirit is God, helper, friend
   Püha Vaim on Jumal, aitaja, sõber
            For every truth there is a road
               Iga tõe jaoks on tee
            Avoid the ditch of excess and abuse, or of avoidance
               Väldi liialdamise ja kuritarvitamise või vältimise kraavi

Holy Spirit is not weird, and He will not make you weird
   Püha Vaim ei ole veider ja Ta ei tee sind veidraks

Johannese 3:34
34 Jah, see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu; Jumal ei anna ju Vaimu mõõdu järgi.

Jesus was the most Spirit filled man ever
   Jeesus oli kõigi aegade kõige enam Vaimuga täidetud inimene
Everyone was drawn to Him
   Kõiki tõmbas Tema poole

Johannese 14:16-17
16 Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti:
17 Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.

The man ministry of the H.S. is to help YOU
Püha Vaimu peamine teenistus on aidata SIND
       Holy Spirit is just like Jesus
          Püha Vaim on täpselt nagu Jeesus
Fruits of the Spirit are internal and external
   Vaimu viljad on seesmised ja välised

Be Spirit born
   Ole Vaimust sündinud
Be Spirit filled
   Ole Vaimuga täidetud
Be Spirit led
   Ole Vaimust juhitud
Be Spirit formed
   Ole Vaimu poolt vormitud

There is a battle between sin nature and Spirit
   Patuloomuse ja Vaimu vahel on võitlus
Walk in the Spirit, and you can overcome your sin nature
   Käi Vaimus ja sa võid võita oma patuloomuse

Galaatlastele 5:16-25
16 Ma tahan öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid.

Depend on the H.S. to help you
   Toetu Pühale Vaimule, et Ta sind aitaks
            You will act like those you spend time with
               Sa hakkad käituma nende moodi, kellega sa aega veedad
                        More is better!
                           Rohkem on parem!

2. Korintlastele 13:13  Message
13 Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega!

Tuesday, September 11, 2012

Spirit – Vaim #1 : 09.09.12


Spirit    Vaim   1

Johannese 14:26
26 Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.
Matteuse 28:19
19 Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse
1. Johannese 5:7  Amplified

Jesus introduced the Holy Spirit with excitement
    Jeesus tutvustas Püha Vaimu põnevusega

Johannese 14:16-17
16 Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti:
17 Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.

Holy Spirit is not weird, and He will not make you weird
   Püha Vaim ei ole veider ja Ta ei muuda sind veidraks
Any discomfort you have about the Holy Spirit is because of people
   Igasugune ebamugavus, mis sul on seoses Püha Vaimuga, on inimeste tõttu
Satan will use the strange to take away from our awesome Holy Spirit
   Saatan kasutab veidrust, et juhtida tähelepanu kõrvale meie vägevalt Pühalt Vaimult

The Holy Spirit has been misrepresented
   Püha Vaimu on valesti esindatud
       For every truth there is a road with 2 ditches
   Iga tõe jaoks on tee, millel on 2 kraavi
            Ditch of excess and abuse
               Liialdamise ja kuritarvitamise kraav
     Ditch of avoidance
 Vältimise kraav
        We need to find the truth about Holy Spirit in the Word
    Me peame leidma tõe Püha Vaimu kohta Sõnast

First love gift is forgiveness of sin, and new life
   Esimene armastuse kingitus on patu andeksandmine ja uus elu
Second love gift is the fullness of life through Holy Spirit
   Teine armastuse kingitus on täidetud elu läbi Püha Vaimu
            Holy Spirit is God, and is here on earth, with you and in you
               Püha Vaim on Jumal ja ta on siin maa peal sinuga koos ja sinu sees

Johannese 14:16  Amplified
16 Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti:

He is comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby
   Ta on lohutaja, nõustaja, aitaja, lepitaja, kaitsja, tugevdaja, asendaja
Whatever you need Him to be
   Mida tahes sa vajad, et Ta on
       He is God, Helper, Friend
   Ta on Jumal, Aitaja, Sõber

Johannese 16:7
7 Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde.

It is better for us that Jesus sent the Holy Spirit
   Meie jaoks on parem, et Jeesus saatis Püha Vaimu
Jesus said, “He will be just like me”
   Jeesus ütles: “Ta on täpselt nagu mina”
       Live your life full of the Holy Spirit
   Ela oma elu täidetuna Püha Vaimuga

Satan is scared and tries to stop you from trusting the Holy Spirit
   Saatan kardab ja püüab takistada sind usaldamast Püha Vaimu
He is afraid of anyone filled with the Holy Spirit
   Ta kardab igaüht, kes on täidetud Püha Vaimuga

You need to be Spirit born, Spirit filled, Spirit led, Spirit formed
   Sa pead olema Vaimust sündinud, Vaimuga täidetud, Vaimust juhitud, Vaimu vormitud
You are a temple of the Holy Spirit
   Sa oled Püha Vaimu tempel

1. Korintlastele 3:16
16 Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?
1. Korintlastele 6:19
19 Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?

Difference of a believer and unbeliever, is a revelation of God’s love
   Uskliku ja mitteuskliku erinevus on ilmutus Jumala armastusest
Difference in a happy and sad Christian, is a revelation of Holy Spirit in you
   Rõõmsa ja kurva kristlase erinevus on ilmutus Pühast Vaimust sinu sees

2. Korintlastele 13:13 (English vs 14)
13 Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega!

Sunday, September 2, 2012

This is LOVE – See on ARMASTUS #4 : 02.09.2012


This is LOVE    See on ARMASTUS    4

Johannese 13:18-26
18 Ma ei ütle seda teie kõikide kohta. Mina tean, keda ma olen valinud. Kuid Kiri peab minema täide: "See, kes minu leiba sööb, on pöördunud minu vastu."
19 Ma ütlen teile seda juba praegu, enne kui see sünnib, et kui see sünnib, te usuksite, et mina olen see.
20 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes võtab vastu selle, kelle mina saadan, see võtab vastu minu, aga kes võtab vastu minu, see võtab vastu tema, kes on minu saatnud."
21 Seda öelnud, võpatas Jeesus vaimus ja tunnistas: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, üks teie seast reedab minu."
22 Jüngrid vaatasid nõutuses üksteisele otsa ega osanud arvata, kelle kohta ta seda ütleb.
23 Üks ta jüngritest, see, keda Jeesus armastas, oli tema kõrval lauas.
24 Siimon Peetrus noogutas nüüd peaga selle poole, öeldes: "Küsi temalt, kes
see on, kellest ta räägib?"
25 See jünger nõjatus siis Jeesuse rinnale ja ütles talle: "Issand, kes see on?"
26 Siis vastas Jeesus: "Seesama, kelle jaoks ma kastan palakese ja annan talle." Siis ta kastis palakese ja andis Juudas Iskariotile, Siimona pojale.

Markuse 14:27-31
27 Ja Jeesus ütles neile: "Teie kõik taganete minust, sest kirjutatud on: “Ma löön karjast,
ja lambad pillutatakse laiali.”
28 Kuid pärast minu ülesäratamist lähen ma teie eele Galileasse."
29 Aga Peetrus vastas talle: "Kui ka kõik taganevad, siis mina küll mitte!"
30 Ja Jeesus ütles talle: "Tõesti, ma ütlen sulle, täna, selsamal ööl, enne kui kukk kaks korda laulab, salgad sina mu kolm korda ära."
31 Aga tema ütles eriti kindlalt: "Kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte!" Nõndasamuti ütlesid ka kõik teised.

1. Korintlastele 2:2
2 Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust.

I know nothing except Jesus and Him crucified
   Ma ei tea midagi peale Jeesuse ja Tema ristilöömise
A true cliché, “Start with the end in mind”
   On üks ütlemine “Alusta teades, kuhu sa jõuda tahad”
            Know what you will live for, and die for
               Tea, mille nimel sa elad ja sured

Johannese 19:25-26
25 Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine, ja Maarja Magdaleena.
26 Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale: "Naine, vaata, see on su poeg!"

John was at the foot of the cross
   Johannes oli risti all

Luuka 22:60-62
60 Peetrus aga ütles: "Inimene, ma ei mõista, mida sa räägid." Ja otsekohe, kui ta alles rääkis, laulis kukk.
61 Ning Issand pöördus ja vaatas Peetrusele otsa ja Peetrusele tuli meelde Issanda sõna, kuidas ta temale oli öelnud: "Enne kui täna kukk laulab, salgad sina mu kolm korda ära."
62 Ja sealt välja minnes puhkes ta kibedasti nutma.

Peter was out feeling sorry for himself
   Peetrus haletses ennast

Johannese 13:21
21 Seda öelnud, võpatas Jeesus vaimus ja tunnistas: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, üks teie seast reedab minu."

John is reclining next to Jesus
   Johannes külitas Jeesuse kõrval
Peter wanted to know who it was
   Peetrus tahtis teada, kes see on
            Peter wants to fix it; John just lays there
               Peetrus tahab korda teha, Johannes on lihtsalt pikali
            People criticize the one who does nothing
               Inimesed kritiseerivad seda, kes midagi ei tee
                        But who was at the foot of the cross?
                           Aga kes oli risti all?

Something drew John to come back to the cross
   Midagi tõmbas Johannest tulema tagasi risti juurde
Not his love for Jesus, but Jesus’ love for him
   Mitte tema armastus Jeesuse vastu, vaid Jeesuse armastus tema vastu
            While the others were off in condemnation
               Sel ajal, kui teised olid süüdistuse all rivist väljas
            They did not feel they could come the cross
               Nad ei tundnud, et peaksid risti juurde tulema
Get a revelation of His love for you
   Saa ilmutus Tema armastusest sinu vastu

1. Johannese 4:9-10
9 Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud
maailma, et me tema läbi elaksime.
10 Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid
ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.

To make it we have to stop, trust, lean, listen
   Selle jaoks on meil vaja peatuda, usaldada, toetuda, kuulata
He will never reject you
   Ta ei hülga sind kunagi
            If you live in the love of God, you will be there in the end
               Kui sa elad Jumala armastuses, oled sa seal ka lõpus
            It is not so much what you do, but you staying close to Jesus
               Asi pole mitte niivõrd sinu tegemistes, vaid Jeesuse lähedale jäämises
            Let the Gospel work through you
               Las evangeelium töötab läbi sinu

No matter what you have done, come to Jesus, He loves you
   Pole tähtis, mida sa teinud oled, tule Jeesuse juurde, Tema armastab sind
He paid the price with love, so you can have life
   Ta maksis armastusega hinna, et sul võiks olla elu
Even though John rejected Jesus, he knew he was welcome at the cross
   Ehkki Johannes hülgas Jeesuse, ta teadis, et on risti juures teretulnud
            John had a revelation of how much Jesus love him
               Johannesel oli ilmutus, kui palju Jeesus teda armastas

Markuse 16:7
7 Kuid minge ütelge tema jüngritele ja Peetrusele: Ta läheb
teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha, nõnda nagu ta
teile ütles."

Laulud 23:2
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;

We need the Holy Spirit to make us lie down
   Meil on vaja Püha Vaimu, kes meid lebama paneb
So we can trust and lean on Jesus
   Et me võiksime usaldada Jeesust ja toetuda Talle