Sunday, September 27, 2015

Potentsiaal – Potential #5 : 27.09.15

Potentsiaal – Potential   5

Potential is a process
   Potentsiaal on protsess
            Prepare yourself
   Ole valmis
            Let the Lord be your shepherd
   Lase Isandal olla oma karjane
            When you have setbacks, run to the Lord
   Kui sul on tagasilööke, jookse Isanda juurde

Laulud 91:1-2
1 Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib,
2 see ütleb Issandale: "Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!"

Things are restored by God’s favor
   Asjad taastuvad läbi Jumala soosingu

Õpetussõnad 3:3-4
3 Heldus ja tõde ärgu jätku sind maha! Seo need enesele ümber kaela, kirjuta need oma südamelauale,
4 siis sa leiad armu ja heakskiitu Jumala ja inimeste silmis!

Õpetussõnad 12:2
2 Hea inimene saab Issandalt tunnustuse, aga kurja nõuga mehe ta mõistab hukka.

            Favor will open doors for you
   Soosing avab sulle uksed
            Get what is in you out of you
   Lase see, mis on sinu sees, endast välja
            Your destiny will come from within you
   Sinu saatus tuleb sinu seest

Laulud 73:24
24 Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. 

God has put something great inside you
   Jumal on pannud midagi suurt sinu sisse
              
Many people only relate to you for a season of life
   Paljud inimesed on sinuga koos vaid mingi hooaja elust
Some will be there for you in every season
   Mõned on sinuga igal hooajal
            Like David’s mighty men
   Nagu Taaveti kangelased
              
1. Saamueli 18:7-10
7 Ja tantsivad naised laulsid vastastikku ning ütlesid: "Saul lõi maha oma tuhat, aga Taavet oma kümme tuhat!"
8 Siis Sauli viha süttis väga põlema, sest seesugune kõne oli ta meelest paha, ja ta ütles: "Taavetile annavad nad kümme tuhat, aga minule annavad tuhat! Nüüd puudub tal veel ainult kuningriik!"
9 Ja sellest päevast alates hakkas Saul Taavetile kõõrdi vaatama.
10 Järgmisel päeval tuli kuri vaim Jumalalt võimsasti Sauli peale ja ta märatses kojas: Taavet mängis siis oma käega kannelt nagu alati, aga Saulil oli piik käes.

When people try to hinder you, put your trust in the Lord
   Kui inimesed püüavad sind pidurdada, pane oma usaldus Issanda peale
            God will position you to fulfill potential
   Jumal paneb sind õigesse kohta, et täita sinu potentsiaali
            God puts everything you need in you
   Jumal paneb sinu sisse kõik, mida sul on vaja
            You have responsibility to your potential
   Sul on vastutus oma potentsiaali ees

Greatness is recognized
   Suurus tuntakse ära
            Recognize what treasure is in others
   Tunne ära aarded teiste sees
            There is more in you than you can see outwardly
   Sinu sees on rohkem, kui välja paistab
Honor ones who invest into you
   Austa neid, kes sinusse investeerivad
Look for ones you can invest into
   Otsi neid, kellesse saad sina panustada

God takes greatness and puts it in common
   Jumal võtab suuruse ja paneb selle tavalisse
God can pull out of you, what He put into you
   Jumal võib sinu seest välja tõmmata selle, mis Ta on sinu sisse pannud
            Greatness will be recognized
   Suurus saab tunnustatud

Roomlastele 9:20-22
20 Oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad Jumalaga vaielda? Ega siis savinõu ütle oma voolijale: "Miks sa mu nõnda oled teinud?"
21 Või kas pole potissepal meelevalda savi üle - valmistada samast segust üks nõu auliseks, teine aga autuks tarbeks?
22 Eks Jumal, tahtes näidata oma viha ja teha tuntavaks oma väge, ole suure pikameelsusega talunud vihanõusid, mis olid valmistatud hukatuseks

2. Korintlastele 4:7
7 See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist.

2. Timoteosele 2:20-21                      New Living
20 Aga suures majas ei ole üksnes kuld- ja hõbeastjaid, vaid neid on ka puust ja savist - osa auliseks, osa autuks tarbeks.
21 Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmiks igale heale teole.

You will fulfill your potential, if you are in right...
   Sa täidad oma potentsiaali, kui sa oled õiges
            Environment
   Keskkonnas
            Relationship
   Suhtes
            Anointing

   Võidmises

Sunday, September 20, 2015

Potentsiaal – Potential #4 : 20.09.15

Potentsiaal – Potential   4

You have potential to do great things
   Sul on potentsiaal teha suuri asju
            Are you ready?
   Kas sa oled valmis?
            Are you preparing for your next season?
   Kas sa valmistud oma järgmiseks ajaks?
Make sure your heart is good ground
   Tee kindlaks, et su süda on hea pinnas
Stay in the Word and let the seeds grow
   Jää Sõnasse ja lase seemnel kasvada
            Seed is potential
   Seeme on potentsiaal

1. Saamueli 16:12-13
12 Ja Iisai läkitas mehed ning laskis ta tuua; ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja Issand ütles: "Tõuse ja võia teda, sest tema on see!"
13 Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja Issanda Vaim tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja edaspidi. Ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse.

David knows there is more in him, than he sees around him
   Taavet teab, et temas on rohkem, kui ta enda ümber näeb
            Where you are now, does not mean that’s all you have in you
   See, kus sa praegu oled, ei tähenda kõike, mis sinus on
            You need to see in you what God sees
   Sa pead nägema endas seda, mida Jumal näeb
            Look past your limitations, to your potential
   Vaata mööda oma piirangutest ja näe oma potentsiaali
                        God puts greatness in common things
   Jumal paneb suuruse tavalistesse asjadesse

Learn to turn to God to meet your needs
   Õpi pöörduma Jumala poole oma vajaduste täitmiseks
Or you will try to fill your emptiness with worldly things
   Vastasel juhul proovid sa oma tühjust täita maailmalike asjadega

Laulud 23:1-6
1 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3 tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
4 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.
5 Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
6 Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.

If it’s too late for anyone else, the Lord is your shepherd
   Kui kõigi teiste jaoks on liiga hilja, Isand on sinu karjane
            David knew it would be a journey with God
   Taavet teadis, et sellest tuleb teekond koos Jumalaga
We need to follow Him to the safe place
   Me peame järgnema talle turvalisse paika
The Lord will restore your soul
   Isand taastab sinu hinge
           
He will lead you out of pain
   Ta juhib sind valust välja
He will protect, correct, and guide
   Ta kaitseb, korrigeerib ja juhatab
He will bless you, and those against you will see it
   Ta õnnistab sind ja sinu vastased näevad seda
He will give you ability to do what He put in you
   Ta annab sulle võime teha, mis Ta sinu sisse pannud on

What you did not get at home, God can put in you
   Mida sa kodust ei saanud, võib Jumal sinu sisse panna
So nothing hinders your potential
   Et midagi ei takistaks sinu potentsiaali
Let His living water wash away any hurt
   Las Tema elav vesi peseb ära iga haigetsaamise
Let the Lord restore your soul
   Las Isand taastab su hinge


Sunday, September 13, 2015

Potentsiaal – Potential #3 : 13/09/15

Potentsiaal – Potential   3

David fulfilled his potential in life
   Taavet täitis oma potentsiaali elus
            He had to prepare himself
   Ta pidi ennast ette valmistama
            God can suddenly turn things for your good
   Jumal võib äkitselt muuta olukorrad sinu kasuks

1. Saamuel 16:1
1 Ja Issand ütles Saamuelile: "Kui kaua sa leinad Sauli? Mina olen ju tema kui Iisraeli kuninga kõrvaldanud. Täida oma sarv õliga ja mine: mina läkitan sind petlemlase Iisai juurde, sest ma olen tema poegadest vaadanud enesele kuninga."

:6-7
6 Ja kui nad tulid, siis ta nägi Eliabi ja mõtles: "Küllap on nüüd Issanda ees tema võitu."
7 Aga Issand ütles Saamuelile: "Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames."

:10-13
10 Nõnda laskis Iisai oma seitse poega Saamueli eest mööda minna, aga Saamuel ütles Iisaile: "Issand ei ole neid valinud."
11 Ja Saamuel küsis Iisailt: "Kas poisid on kõik siin?" Ja Iisai vastas: "Noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab lambaid." Siis ütles Saamuel Iisaile: "Läkita keegi talle järele ja too ta siia, sest me ei istu lauda enne, kui ta siia tuleb!"
12 Ja Iisai läkitas mehed ning laskis ta tuua; ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja Issand ütles: "Tõuse ja võia teda, sest tema on see!"
13 Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja Issanda Vaim tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja edaspidi. Ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse.

David was anointed to be king, but watching sheep
   Taavet oli võitud kuningaks, kuid valvas lambaid

Heebrealastele 12:14-15
14 Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat,
15 ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks,

Is there anything in you, defiling others?
   Kas on midagi sinus, mis määrib teisi?

There is frustration when you have greatness in you
   Tekitab tuska, kui sinu sees on suurus
But all you see is average around you
   Aga kõik, mida sa enda ümber näed, on keskpärasus
            Fix your head, so your heart can shine
   Paranda oma mõtlemine, et su süda saaks särada
            Then let the anointing make a way for you
   Seejärel lase võidmisel sillutada tee sinu jaoks

If God calls you to do something, there is preparation time
   Kui Jumal kutsub sind midagi tegema, eelneb sellele ettevalmistusaeg
            You will see God move and work in your life
   Sa näed, kuidas Jumal liigub ja teeb tööd sinu elus
            If you are faithful, to do what your hand finds to do
   Kui sa oled ustav tegemas seda, mis sulle on antud teha

1. Saamuel 16:17-18
17 Ja Saul ütles oma sulastele: "Vaadake siis mulle üks mees, kes hästi mängib, ja tooge mu juurde!"
18 Ja üks noortest meestest kostis ning ütles: "Vaata, ma olen näinud petlemlase Iisai poega, kes oskab mängida; ta on vapper kangelane, sõjamees ja osav sõnas; ta on nägus mees ja Issand on temaga."

Jesse never did anything to help his son
   Iisai ei teinud midagi, et oma poega aidata
But God made a way for him into the king’s house
   Aga Jumal tegi tema jaoks tee kuninga paleesse
            You just need to be ready for the opportunity
   Sa pead olema valmis võimaluseks
            God will not do for you, what you must do yourself
   Jumal ei tee sinu eest ära asju, mida sa ise tegema pead

Father’s rejection had a lot to do with David’s future problems
   Isa eemalelükkamine oli üks Taaveti tulevikuprobleemide põhjuseid
            If you did not have anyone believe in you
   Kui sul ei olnud kedagi, kes sinusse usuks
            Your Heavenly Father can and will, by His Spirit
   Sinu Taevane Isa teeb seda läbi Oma Vaimu

Every child has these needs:
   Igal lapsel on järgmised vajadused:
-Acceptance                -Comfort                     Kuuluvustunne           Lohutus
-Approval                   -Respect                      Heakskiit                     Austus
            -Encouragement          -Attention                   Julgustus                     Tähelepanu
            -Affection                   -Appreciation             Kiindumus                  Tunnustus
            -Security                     -Support                     Kindlustunne              Toetus

If you never get what is missing in you from God
   Kui sa ei saa Jumalalt seda, mis on puudu
You will search for it in the world – in life
   Sa hakkad seda otsima maailmast - elus
            It will affect you, and those connected to you
   See mõjutab sind ja teisi, kes on sinuga ühendatud
            It will affect your decisions in life
   See mõjutab sinu otsuseid elus

There comes a time, mom and dad can no longer help
   Tuleb aeg, kui ema ja isa ei saa enam aidata
You will need to turn to the Lord to meet your needs
   Sa pead pöörduma Isanda poole, et ta täidaks sinu vajadused
            Only He can reach in you, and take out that bitter root
   Ainult Tema saab sinuni jõuda ning võtta välja kibeduse juure
            Only the Lord can restore your soul
   Ainult Isand saab taastada sinu hinge


Sunday, September 6, 2015

Potentsiaal – Potential #2 : 06.09.15

Potentsiaal – Potential   2

The Bible was written to help us fulfill our potential
   Piibel kirjutati, et aidata meil saavutada oma potentsiaal
            It will not automatically happen
   See ei juhtu automaatselt
            You need to work to fulfill your potential
   Sa pead tegema tööd, et oma potentsiaali saavutada
            Know things will try to stop you
   Tea, et asjad proovivad sind peatada

Habakuk 2:2-3
2 Ja Issand vastas mulle ning ütles: Kirjuta üles nägemus ja tähenda selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks lugeda soravalt.
3 Sest nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpu poole ega peta. Kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle.

You need to get yourself ready
   Sa pead ennast valmis panema
Joseph got himself ready for his moment
   Joosep seadis ennast valmis oma hetkeks
Ester got herself ready for her moment
   Ester seadis ennast valmis oma hetkeks
            Are you getting ready for your next season?
   Kas sina valmistud oma järgmiseks hooajaks?
            The delay is the time we prepare for our potential
   Viivitus on aeg, mil me valmistume oma potentsiaaliks

Matteuse 8:24-26
24 Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Aga Jeesus magas.
25 Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes: "Issand, aita! Me hukkume!"
26 Tema ütles neile: "Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised?" Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve ning järv jäi täiesti vaikseks.

Things can suddenly change
   Asjad võivad ootamatult muutuda
God can suddenly turn things for your good
   Jumal võib äkitselt asjad sinu kasuks pöörata

Video

1. Saamueli 16:1
1 Ja Issand ütles Saamuelile: "Kui kaua sa leinad Sauli? Mina olen ju tema kui Iisraeli kuninga kõrvaldanud. Täida oma sarv õliga ja mine: mina läkitan sind petlemlase Iisai juurde, sest ma olen tema poegadest vaadanud enesele kuninga."

:7
7 Aga Issand ütles Saamuelile: "Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale! Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames."

:11-13
11 Ja Saamuel küsis Iisailt: "Kas poisid on kõik siin?" Ja Iisai vastas: "Noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab lambaid." Siis ütles Saamuel Iisaile: "Läkita keegi talle järele ja too ta siia, sest me ei istu lauda enne, kui ta siia tuleb!"
12 Ja Iisai läkitas mehed ning laskis ta tuua; ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja Issand ütles: "Tõuse ja võia teda, sest tema on see!"
13 Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja Issanda Vaim tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja edaspidi. Ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse.

Suddenly a shepherd boy was anointed king
   Äkitselt oli karjuspoiss võitud kuningas
David’s family did not see it in him
   Taaveti pere ei näinud seda temas
He went back to being a shepherd
   Ta läks tagasi, et olla karjane
     Anointed to be king, but watching sheep
        Võitud, et olla kuningas, aga valvas lambaid
     But he prepared himself for potential
        Kuid ta valmistas ennast ette oma potentsiaaliks

God has a plan for you
   Jumalal on sinu jaoks plaan
            Don’t be worried if someone gets there before you
   Ära muretse, kui keegi jõuab sinna enne sind
            The oil does not flow, until the one it is assigned to shows up
   Õli ei voola enne, kui see, kes on selleks määratud, kohale jõuab
            You just need to get to the right place
   Sa pead lihtsalt olema õiges kohas

Your enemies can’t keep you from your potential
   Sinu vaenlased ei saa sind takistada potentsiaalini jõudmast

1. Saamueli 16:13
13 Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja Issanda Vaim tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja edaspidi. Ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse.

God may not remove all your enemies
   umal ei pruugi kõrvaldada kõiki su vaenlasi
But God will anoint you in their presence
   Aga Jumal võiab sind nende juuresolekul
     God will lift you up, you need to get ready
        Jumal tõstab sind üles, sina pead ennast valmis panema

Jesse had a king in his house, and didn’t recognize it
   Iisail oli kuningas tema enda kodus, ja ta ei tundnud teda ära
David was rejected by his father
   Taavet oli oma isa poolt välja praagitud
            Jesus can heal rejection wounds in you
Jeesus saab tervendada hülgamise haavu sinu sees
            There may be a waiting time, but you have potential
Võib olla ootamise aeg, aga sul on potentsiaal
           
Our heavenly Father can bring out your potential
   Meie taevane Isa saab tuua sind sinu potentsiaalini
His love is all you need
   Tema armastus on kõik, mida vajad
You have value in His eyes

   Sul on väärtus Tema silmis