Sunday, February 16, 2014

Tips to walking in your Promise – Näpunäited käimiseks oma tõotuses #6 : 16.02.14

Tips to walking in your Promise – Näpunäited käimiseks oma tõotuses   6

Tips to walking in your promises
   Näpunäiteid oma tõotuses käimiseks
1. Be strong and courageous
   1. Ole tugev ja julge
2. Do not be afraid, only believe
   2. Ära karda, ainult usu
3. Set memorials in your life
   3. Raja mälestusmärke oma elus
       4. Circumcise your heart
          4. Lõika umber oma süda
       5. Obey the Lord
          5. Kuuletu Jumalale
       6. Willingly give to God what is His
          6. Anna vabatahtlikult Jumalale, mis on Tema oma
       7. Know God is greater than enemies
          7. Tea, et Jumal on suurem kui vaenlased

2. Korintlastele 5:7
7 sest me käime usus, mitte nägemises, 

Devil wants what you see to change God’s Word
   Kurat tahab, et see, mida sa näed, muudaks Jumala Sõna
But use the Word of God to change what you see
   Aga sina kasuta Jumala Sõna, et muuta seda, mida näed
            Blessings come to those who take them by faith
               Õnnistused tulevad neile, kes võtavad need usu läbi

Gibeon tricked Joshua into a treaty
   Gibeonlased kavaldasid Joosua lepingusse
            Joshua did not check with God first
               Joosua ei küsinud kõigepealt nõu Isandalt
Satan will try to deceive you and steal your promise
   Saatan proovib sind petta ja su tõotuse varastada
            Your responsibility is to know the promises, and stand
               Sinu vastutus on tõotusi teada ja seista
                 
Joosua 10:3
3 Ja Jeruusalemma kuningas Adonisedek läkitas ütlema Hebroni kuningale Hohamile, Jarmuti kuningale Piramile, Laakise kuningale Jaafale ja Egloni kuningale Debirile: 
                 
Adoni-Zedek  =  Lord of righteousness
   Adonisedek = Õigsuse isand
Hoham  =  Voice of multitude
   Hoham = Rahvahulkade hääl
Piram  =  Wild donkey
   Piram = Metsik eesel
Japhia  =  Dazzling to the eye
   Jaafa = Silmipimestav
Debir  =  Oracle
   Debir = Oraakel
                 
Gibeon asks Joshua to come help them
   Gibeon palub Joosuat endale appi
                 
Joosua 10:7-10
7 Siis Joosua läks Gilgalist üles, tema ja kõik sõjamehed koos temaga, ja kõik vaprad võitlejad.
8 Ja Issand ütles Joosuale: „Ära karda neid, sest ma annan nad sinu kätte; ükski neist ei suuda seista sinu ees!”
9 Ja Joosua läks äkitselt neile kallale, olles öö jooksul Gilgalist üles tulnud.
10 Ja Issand viis nad segadusse Iisraeli ees, kes valmistas neile suure kaotuse Gibeoni juures ja ajas neid taga Beet-Hooroni tõusutee suunas ning lõi neid kuni Asekani ja Makkedani.  
                 
Joshua defeated all 5 kings at the same time
   Joosua lõi kõiki 5 kuningat samaaegselt
            Great victories come from great battles
               Suured võidud tulevad suurtest lahingutest  
            Know who you are and what belongs to you
               Tea, kes sa oled ja mis sulle kuulub
                 
1. Korintlastele 10:13
13 Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. 

With the Word, and faith in God, you are unstoppable
   Koos Sõna ja usuga Jumalasse oled sa peatumatu
            Do not try to micro-manage everything by faith
               Ära ürita kontrollida iga detaili läbi oma usu
            Believe God for the result
               Usu Jumalalt tulemusi
                 
Joosua 10:12-14
12 Siis Joosua rääkis Issandaga sel päeval, kui Issand andis emorlased Iisraeli laste kätte, ja ütles Iisraeli nähes: „Päike, püsi paigal Gibeonis ja kuu, Ajjaloni orus!”
13 Ja päike püsis paigal ning kuu jäi seisma, kuni rahvas oli kätte maksnud oma vaenlastele. Eks see ole kirja pandud Õiglase raamatus? Ja päike seisis keset taevast ega tõtanud loojuma peaaegu kogu päeva.
14 Ei enne ega pärast ole olnud selle päeva sarnast, et Issand oleks võtnud kuulda ühe mehe häält. Aga Issand sõdis Iisraeli eest. 

Johannese 14:12-13
12 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde
13 ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas. 

Joosua 10:15
15 Seejärel tuli Joosua ja koos temaga kogu Iisrael tagasi Gilgali leeri. 

                 
8. Destroy every enemy
   8. Hävita iga vaenlane
      
Joosua 10:40
40 Nõnda lõi Joosua kogu maad, mäestikku ja Lõunamaad, madalmaad ja nõlvakuid, ja kõiki kuningaid, säästmata kedagi ja hävitades sootuks kõik elavad olendid, nagu Issand, Iisraeli Jumal, oli käskinud.
                 
Joosua 10:42-43
42 Kõik need kuningad ja nende maad vallutas Joosua ühe hoobiga, sest Issand, Iisraeli Jumal, sõdis Iisraeli eest.
43 Siis läks Joosua ja koos temaga kogu Iisrael tagasi Gilgali leeri.

Never run from a fight, fight until every enemies is defeated
   Ära kunagi põgene lahingust, võitle, kuni vaenlane on lüüa saanud
            Joshua destroyed 31 kings and 31 cities
               Joosua hävitas 31 kuningat ja 31 linna
            They divide up the promise land
               Nad jaotasid tõotatud maa osadeks
                 
Roomlastele 8:35-39
35 Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk?
36 Nagu on kirjutatud: „Sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid.”
37 Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.
38 Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed,
39 ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas. 
                 
Nothing can separate us from God’s love
   Mitte miski ei saa meid eraldada Jumala armastusest
We have a better covenant, based on better promises
   Meil on parem leping, mille aluseks on paremad tõotusedSunday, February 9, 2014

Tips to walking in your Promise – Näpunäited käimiseks oma tõotuses #5 : 09.02.14

Tips to walking in your Promise – Näpunäited käimiseks oma tõotuses   5

Joosua 6:17-18
17 Linn ja kõik, mis selles on, tuleb hävitada Issanda auks! Ainult hoor Raahab jäägu ellu, tema ja kõik, kes on koos temaga ta kojas, sest tema peitis meie läkitatud käskjalgu!
18 Aga teie ise hoiduge hävitatavast eemale, et te himustades ei võtaks midagi hävitatavast ega viiks Iisraeli leeri vande alla ega tõukaks õnnetusse! 

Malakia 3:10
10 Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega,
ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. 

A key to promise land blessing is your finances
   Võti tõotatud maa õnnistusse on sinu finantsides
If you chose not to give, you will struggle in battle
   Kui sa valid mitte anda, siis sa jääd lahingus hätta

6. Willingly give to God what is His    (2 clicks!)
   6. Anna vabatahtlikult Jumalale, mis on Tema oma (2 klikki)

Joosua 7:1-3
1 Aga Iisraeli lapsed talitasid hävitamisele määratuga petise kombel, sest Aakan, Serahi poja Sabdi poja Karmi poeg Juuda suguharust, võttis enesele midagi hävitamisele määratust. Seepärast süttis Issanda viha põlema Iisraeli laste vastu. 
2 Joosua läkitas nüüd Jeerikost mehi Aisse, mis on Beet-Aaveni ligidal Peetelist ida pool, ja rääkis neile, öeldes: „Minge ja kuulake maad!” Ja mehed läksid ning uurisid Aid.
3 Kui nad tulid tagasi Joosua juurde, siis nad ütlesid temale: „Ärgu mingu kogu rahvas! Mingu ainult kaks või kolm tuhat meest ja vallutagu Ai! Ära väsita seal kogu rahvast, sest neid on vähe!” 

You are most vulnerable after a victory
   Sa oled kõige haavatavam pärast võitu

Joosua 7:4-5
4 Nii läks sinna rahva hulgast ligi kolm tuhat meest, aga nad põgenesid Ai meeste eest.
5 Ja Ai mehed lõid neist maha kolmkümmend kuus meest ning ajasid ülejäänuid taga värava eest kuni Sebarimini ja lõid neid nõlvakul. Siis sulas rahva süda ja muutus veeks. 

They try to take a small city and are defeated
   Nad püüavad vallutada väikest linna ja saavad lüüa

Joosua 7:6-7
6 Aga Joosua käristas oma riided lõhki ning heitis Issanda laeka ette silmili maha ja jäi sinna kuni õhtuni, tema ja Iisraeli vanemad, ja nad panid endile põrmu pea peale.
7 Ja Joosua ütles: „Oh Issand Jumal, miks lasksid tulla selle rahva üle Jordani, et annad meid emorlaste kätte hukkamiseks? Oleksime ometi otsustanud jääda teisele poole Jordanit! 

Joshua sounds like the previous generation
   Joosua kõlab nagu eelmine põlvkond
       The enemy wants to distract you with “Why?”
   Vaenlane tahab sind kõrvale juhtida küsimusega “Miks?”

Joosua 7:8-9
8 Oh Issand! Mida peaksin ütlema pärast seda, kui Iisrael on pööranud oma vaenlase poole selja?
9 Kui kaananlased ja kõik maa elanikud kuulevad sellest, siis nad piiravad meid ümber ja kaotavad meie nime maa pealt. Mida sa mõtled teha oma suure nime heaks?” 

       We are not going to be perfect
   Me ei saa täiuslikuks

Joosua 7:10-12
10 Aga Issand ütles Joosuale: „Tõuse! Miks sa lamad silmili maas?
11 Iisrael on pattu teinud ja on rikkunud ka minu lepingu, mille ma nendega tegin; nad on endile võtnud hävitamisele määratust, jah, nad on varastanud ja petnud ning on selle isegi pannud oma asjade hulka.
12 Sellepärast Iisraeli lapsed ei suuda oma vaenlastele vastu panna, vaid nad pööravad vaenlaste poole selja, sest nad ise on määratud hävitamisele. Mina ei ole enam teiega, kui te ei kõrvalda endi keskelt hävitamisele määratud asja. 

Sin is the hindrance to victory
   Patt on takistuseks teel võiduni
They should have talked to God before the battle
   Nad oleksid pidanud rääkima Jumalaga enne lahingut
       Achan coveted them, and took possessions
   Aakan himustas ja võttis enesele midagi hävitamisele määratust

1. Johannese 3:21-22
21 Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees
22 ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane. 

Jesus has given you everything to overcome the devil
   Jeesus on andnud sulle kõik, et Saatanast võitu saada
       Achan gave up his future and family for little
    Aakan loobus vähese eest oma tulevikust ja perekonnast
       When there is sin, death is required
   Seal, kus on patt, on surm nõutav
       Make sure your sins are under blood of Jesus
   Veendu, et sinu patud on Jeesuse vere all

1. Johannese 2:1-2
1 Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige,
2 ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. 

1. Johannese 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. 

Roomlastele 12:1-2
1 Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.
2 Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. 

You need to do something about your flesh
   Sa pead oma lihaga midagi tegema
You do this by renewing your mind with the Word
   Sa teed seda uuendades oma meelt Sõnaga
       Then sin will no longer rule you
   Siis patt ei juhi sind enam


Joosua 8:1-2
1 Ja Issand ütles Joosuale: „Ära karda ja ära kohku! Võta enesega kaasa kõik sõjamehed, asu teele ja mine üles Aisse. Vaata, ma annan su kätte Ai kuninga ja tema rahva, samuti tema linna ja maa.
2 Talita Aiga ja selle kuningaga, nagu sa talitasid Jeerikoga ja selle kuningaga! Siiski, selle saak ja karjad riisuge endile! Pane varitsejad linna taha!” 

Once Israel gave God what was His, the rest belonged to them
   Ühe korra andis Iisrael Jumalale, mis oli Tema oma, ülejäänud kuulus neile
God expects you to increase from every battle

   Jumal ootab, et sa tugevned iga lahinguga

Sunday, February 2, 2014

Tips to walking in your Promise – Näpunäited käimiseks oma tõotuses #4 : 02.02.14

Tips to walking in your Promise – Näpunäited käimiseks oma tõotuses   4

The promise land is a picture of blessings Jesus provides
   Tõotatud maa on pilt õnnistustest, millega Jeesus varustab
Tips for walking in your promise
   Näpunäiteid oma tõotuses käimiseks
1. Be strong and courageous
   1. Ole tugev ja julge
2. Do not be afraid, only believe
   2. Ära karda, ainult usu
3. Set memorials in your life
   3. Raja mälestusmärke oma elus
       4. Circumcise your heart
          4. Lõika umber oma süda

Rahab was the only one in Jericho to be saved
   Rahab oli Jeerikos ainus, kes pääses
She said, “Your God is God, take me with you”
   Ta ütles: “Sinu Jumal on Jumal, võtke mind endaga”

Joosua 5:13-15
13 Ja kui Joosua oli Jeeriko juures, sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas, ja ennäe, tema ees seisis üks mees, paljastatud mõõk käes. Ja Joosua läks tema juurde ning küsis temalt: „Kas sa oled meie või meie vaenlaste keskelt?”
14 Ja tema vastas: „Ei kumbagi, vaid ma olen nüüd tulnud kui Issanda sõjaväe vürst!” Siis Joosua heitis silmili maha ja kummardas ning küsis temalt: „Mida mu Issand räägib oma sulasele?” 
15 Ja Issanda sõjaväe vürst ütles Joosuale: „Võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha!” Ja Joosua tegi nõnda.  

5. Obey the Lord
   5. Kuuletu Jumalale

Joosua 6:1-2
1 Aga Jeeriko sulges oma väravad ja jäi suletuks Iisraeli laste pärast, ükski ei pääsenud välja ega sisse.
2 Siis Issand ütles Joosuale: „Vaata, ma annan su kätte Jeeriko ja selle kuninga ning võitlusvõimelised sõjamehed, vaprad mehed. 

He worships Jesus and then receives instruction
   Ta kummardab Jeesust ja võtab seejärel vastu juhised

Joosua 6:3-5
3 Käige siis ümber linna, kõik sõjamehed, tehes ühe tiiru ümber linna; tee nõnda kuus päeva!
4 Ja seitse preestrit kandku seitset jäärasarve laeka ees! Seitsmendal päeval aga käige seitse korda ümber linna ja preestrid puhugu sarvi!
5 Ja kui sarve pikalt puhutakse, kui te kuulete sarve häält, siis tõstku kogu rahvas suurt sõjakisa; siis langeb linnamüür sealsamas ja rahvas mingu üles, igaüks otse oma kohalt!”
:10
10 Ja Joosua andis rahvale käsu, öeldes: „Ärge karjuge ja ärge tehke häält, ärgu tulgu teie suust sõnagi kuni selle päevani, millal ma teile ütlen: Karjuge! Siis karjuge!” 


No one in the army spoke for 7 days
   Keegi armees ei rääkinud 7 päeva
            To obey God, do not speak against your faith
               Et kuuletuda Jumalale, ära räägi oma usu vastu
            Stay focused on the promise, not circumstances
               Keskendu tõotusele, mitte olukordadele

Joosua 6:15-16
15 Aga seitsmendal päeval tõusid nad vara koiduajal ja käisid selsamal kombel seitse korda ümber linna; üksnes sel päeval käisid nad seitse korda ümber linna.
16 Ja kui seitsmendal korral preestrid puhusid sarvi, ütles Joosua rahvale: „Karjuge, sest Issand annab linna teile! 

There is a growing time to faith
Usu kasvamine võtab aega
            Jakoobuse 1:2-4
Faith shouts victory, while the walls are still up
Usk hüüab võitu, kui müürid on veel püsti

Joosua 6:17-20
17 Linn ja kõik, mis selles on, tuleb hävitada Issanda auks! Ainult hoor Raahab jäägu ellu, tema ja kõik, kes on koos temaga ta kojas, sest tema peitis meie läkitatud käskjalgu!
18 Aga teie ise hoiduge hävitatavast eemale, et te himustades ei võtaks midagi hävitatavast ega viiks Iisraeli leeri vande alla ega tõukaks õnnetusse!
19 Kõik hõbe ja kuld, vask- ja raudriistad on aga pühitsetud Issandale ja need tulgu Issanda varanduste hulka!”
20 Siis rahvas hakkas karjuma ja puhuti sarvi. Ja sündis, kui rahvas kuulis sarvehäält ja rahvas hakkas karjuma suure sõjakisaga, et müür varises oma jala pealt ja rahvas läks üles linna, igaüks otse oma kohalt, ja nad vallutasid linna. 

Jericho was a type of tithe to God
   Jeeriko oli võrdpilt kümnisest Jumalale
God said, “None of this first city is yours”
   Jumal ütles: “Mitte midagi sellest esimesest linnast ei kuulu sulle”
            The consequence to not tithing, is no blessing
               Kümnise mittemaksmise tagajärg on õnnistuse puudumine
            You can’t serve both God and money
               Sa ei saa teenida nii Jumalat kui raha
Giving to God is saying, “God I trust you”
   Jumalale andmine tähendab öelda: “Jumal, ma usaldan sind”

Jericho is the only city God destroys for them
   Jeeriko on ainus linn, mille Jumal nende ees hävitab
The other cities they had to go fight for themselves
   Teised linnad pidid nad ise võitma
            Jericho was the first fruits
               Jeeriko oli esmavili
            Malaki 3:10-12

Joosua 6:27
27 Ja Issand oli Joosuaga, kes sai kuulsaks kogu maal. 

The Lord was with Joshua because He obeyed Him
   Isand oli koos Joosuaga, sest ta kuuletus Talle
If you obey God, He says, “Watch how I will bless you”

   Kui sina kuuletud Jumalale, Ta ütleb: “Pane tähele, kuidas ma sind õnnistan”