Sunday, August 27, 2017

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise #4 : 27.08.17

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise  4

Jakoobuse 4:6                                                          Amplified
6 Aga ta annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb: „Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu!”

Laulud 138:6                                                            NLT
6 Sest Issand on kõrge ja näeb madalat, aga kõrgi ta tunneb kaugelt ära.

Jesus is far from the proud, they don’t come to Him
   Jeesus on uhketest kaugel, nad ei tule Tema juurde

Õpetussõnad 16:18                                                 Message
18 Uhkus on enne langust ja kõrkus enne komistust.

Luuka 14:11
11 Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.”

True humility happen is the presence of God
   Tõeline alandlikkus on Jumala ligiolus

Õpetussõnad 11:2
2 Tuleb uhkus, tuleb ka häbi, aga alandlikel on tarkus.

Õpetussõnad 4:7
7 Tarkuse algus on see: taotle tarkust ja taotle arukust kogu oma varanduse hinnaga.

       Humble yourself and be restored
   Ole alandlik ja saa uuendatud

Taaniel 5:18-20
18 Sina, kuningas! Kõigekõrgem Jumal oli andnud su isale Nebukadnetsarile kuningriigi ja võimu, au ja hiilguse.
19 Võimu pärast, mille Jumal temale oli andnud, värisesid ja kartsid tema ees kõik rahvad, suguvõsad ja keeled. Tema tappis, keda tahtis, ja jättis ellu, keda tahtis; ta ülendas, keda tahtis, ja alandas, keda tahtis.
20 Aga kui ta süda suurustas ja ta vaim muutus ülemeelikuks, siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjelt ja ta au võeti temalt ära.

When you heart is hardened, you lose everything
   Kui su süda on kõva, siis sa kaotad kõik
Some are so in pride, they can’e see it
   Mõned on nii sügaval uhkuses, et nad ise ei näe seda

Taaniel 5:22
22 Aga sina, tema poeg Belsassar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda,

       You should learn from watching others
   Sa peaksid õppima, vaadates teisi

Taaniel 5:23-24
23 vaid oled tõusnud taeva Issanda vastu: tema koja riistad on toodud su ette, sina ja su suurnikud, su naised ja su liignaised olete joonud nende seest veini; sa oled ülistanud hõbe-, kuld-, vask-, raud-, puu- ja kivijumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista. Aga seda Jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, ei ole sa austanud.
24 Sellepärast on tema poolt läkitatud see käsi ja kirjutatud see kiri.

       Without repentance, you will fall
   Ilma meeleparanduseta sa langed

5. Moosese 8:10-14
10 Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Issandat, oma Jumalat, hea maa pärast, mille ta sulle andis!
11 Hoia, et sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, jättes pidamata tema käsud, seadlused ja määrused, mis ma täna sulle annan,
12 et kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehitad ilusad kojad ning elad neis,
13 kui su veised, lambad ja kitsed sigivad, su hõbe ja kuld rohkeneb ja kõik, mis sul on, kasvab,
14 et su süda siis ei lähe suureliseks ja sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast

When things go well, do not forget the Lord
   Kui asjad lähevad hästi, ära unusta Isandat

5. Moosese 8:17-18
17 Ja ära ütle oma südames: Mu oma jõud ja mu käe ramm on soetanud mulle selle varanduse,
18 vaid tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud!

Remember God gave you the ability to produce wealth
   Pea meeles, et Jumal andis sulle jõu varanduse soetamiseks
       Humility is thankful for everything
   Alandlikkus on tänulik kõige eest
       Humility acknowledges the source
   Alandlikkus tunnustab allikat

1. Korintlastele 15:9
9 Mina ju olen apostlite seast kõige väiksem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust.

Efeslastele 3:8
8 Minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on antud see arm: kuulutada paganate seas evangeeliumi Kristuse äraarvamatust rikkusest

Paul was very humble, and so he had grace
   Paulus oli väga alandlik, seetõttu sai ta armu
       The more humble you are, the more grace you have
    Mida alandlikum sa oled, seda rohkem armu sul on
       Guard your heart against pride
   Kaitse oma südant uhkuse eest
       God wants to bless you, He wants the best for you
   Jumal tahab sind õnnistada, Ta tahab sulle parimatSunday, August 20, 2017

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise #3 : 20.08.17

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise  3

Jakoobuse 4:6                                                          Amplified
6 Aga ta annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb: "Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu!"  


God is against the proud, but gives grace to the humble
   Jumal on vastu uhkele, aga annab armu alandlikule
            Pride is deception, humility is reality
   Uhkus on pettus, alandlikkus reaalsus
            Satan will try to lie to you
   Saatan proovib sulle valetada
            But humility looks to God for His best
   Aga alandlikkus otsib Jumalat Tema parima suhtes

Pride praises itself
   Uhkus kiidab iseennast
Pride has a look
   Uhkusel on välimus

Õpetussõnad 6:16-17                                             Amplified
16 Neid kuut asja vihkab Issand, jah, seitse on tema hingele jäledad: 
17 ülbed silmad, valelik keel, käed, mis valavad süütut verd

Pride interupts others
   Uhkus segab teistele vahele
Pride is not impressed
   Uhkus ei ole vaimustatud
Pride is impatient
   Uhkus on kannatamatu

Humility recognizes its source
   Alandlikkus tunneb ära allika
Humility gives all to the Lord
   Alandlikkus annab kogu au Isandale

Õpetussõnad 29:23                                                 NLT
23 Inimest alandab ta oma ülbus, aga kes on alandliku vaimuga, saab au. 

Luuka 14:11
11 Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse." 

God told Solomon to ask for anything
   Jumal ütles Saalomonile, et Ta paluks, mida tahes

1. Kuningate 3:7-14
7 Ja nüüd, Issand, mu Jumal, sa oled tõstnud oma sulase kuningaks mu isa Taaveti asemele; aga mina olen nagu pisike poiss - ei mõista minna ega tulla. 
8 Ja su sulane on su rahva keskel, kelle sa oled ära valinud - suur rahvas, keda ei saa ära lugeda ega arvutada rohkuse pärast. 
9 Anna seepärast oma sulasele sõnakuulelik süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel; sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale?" 
10 Et Saalomon just seda palus, siis oli see kõne Issanda silmis hea. 
11 Ja Jumal ütles temale: "Sellepärast et sa palusid seda ega palunud enesele pikka iga, rikkust ja oma vaenlaste hinge, vaid palusid mõistust, et kuulata, mis õige on, 
12 siis ma teen, vaata, nagu sa ütled: näe, ma annan sulle targa ja mõistliku südame, nõnda et sinu sarnast ei ole olnud enne sind ega tõuse sinu sarnast ka mitte pärast sind. 
13 Aga ka seda, mida sa ei ole palunud, ma annan sulle, niihästi rikkust kui au, nõnda et kogu su eluajal ei ole ükski kuningas sinu sarnane. 
14 Ja kui sa käid minu teedel, pidades minu määrusi ja käske, nõnda nagu käis su isa Taavet, siis ma pikendan su elupäevi." 

Solomon was humble and asked for wisdom
   Saalomon oli alandlik ja palus tarkust
            God gave him what ghe asked for, and more
   Jumal andis talle, mida ta palus, ja enamgi veel
           
4. Moosese 12:3
3 Aga mees, Mooses, oli väga alandlik, alandlikum kõigist inimestest maa peal. 

Humilty is key for more grace, greatness, and to be used by God
   Alandlikkus on võti rohkema armu ja suuruseni, ja olla Jumala poolt kasutatud

Taanieli 4:30-34 (Engl 30-37)
30 Selsamal silmapilgul sai see sõna Nebukadnetsari kohta tõeks ja ta aeti ära inimeste juurest; ta sõi rohtu nagu härjad ja ta ihu kasteti taeva kastega, kuni ta juuksed kasvasid pikaks nagu kotkasuled ja ta küüned olid nagu linnuküünised. 
31 "Aga pärast selle aja möödumist, mina, Nebukadnetsar, tõstsin oma silmad taeva poole ja mulle tuli mõistus tagasi; ja ma õnnistasin Kõigekõrgemat, kiitsin ja ülistasin teda, kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve. 
32 Kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna mikski, sest tema talitab, nagu tahab, niihästi taeva väega kui maa elanikega, ega ole seda, kes võiks lüüa tema käe peale ja öelda temale: "Mis sa teed?" 
33 Selsamal ajal tuli mu mõistus tagasi, ja mu toredus ja hiilgus tulid tagasi mu kuningriigi auks; mu ametikandjad ja suurnikud otsisid mind, ja mind pandi taas mu kuningriigi üle ja mulle anti veelgi suurem võim. 
34 Nüüd mina, Nebukadnetsar, kiidan ja ülistan ja austan taeva kuningat, sest kõik tema teod on tõde ja tema teed on õiged! Tema võib alandada neid, kes käivad kõrkuses." 

He humbled himself and was restored
    alandas iseennast ja sai taastatud
            When God is not in the right place, you will not find your place
   Kui Jumal ei ole õiges kohas, ei leia sa oma kohta

Jakoobuse 4:10                                                        Message
10 Alanduge Issanda ette, siis ta ülendab teid! 

1. Peetruse 5:5-6
5 Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest "Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu". 
6 Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal; 

Clothe yourself with humility and humble yourself
   Riieta ennast alandlikkusega ja alanda iseennast


Sunday, August 13, 2017

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise #2 : 13.08.17

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise  2

Jakoobuse 4:6                                                          Amplified
6 Aga ta annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb: „Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu!”

Luuka 14:11            
11 Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.”            
           
Filiplastele 2:5-11
5 Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses:
6 kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne,
7 vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena.
8 Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.
9 Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime,
10 et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all,
11 ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks.

Jesus humbled Himself, and rose to the highest place
   Jeesus alandas ennast, et tõusta kõrgemale
Satan became proud, and is under your feet in Christ
   Saatan muutus uhkeks, ja ta on sinu jalge all Kristuses

Jesaja 14:12-15
12 Kuidas sa ometi oled alla langenud taevast, helkjas hommikutäht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja?
13 Sina ütlesid oma südames: „Mina tõusen taevasse, kõrgemale kui Jumala tähed tõstan ma oma aujärje ja istun kogunemismäele kaugel põhjamaal.
14 Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast Kõigekõrgema sarnaseks.”
15 Aga sind tõugati alla surmavalda, kõige sügavamasse hauda.

Do not judge others, just judge yourself
   Ära mõista kohut teiste üle, vaid enda üle
Humility is pleasing to God
   Alandlikkus on Jumalale meelepärane
God hates pride
   Jumal vihkab uhkust

Õpetussõnad 16:5
5 Iga südamelt ülbe on Issanda meelest jäle, käsi selle peale - seesugune ei jää karistuseta!

       Proud people are disgusting to God
   Uhked inimesed on Jumalale vastumeelsed
       Pride is seeing yourself as more than you are
   Uhkus on see, kui sa arvad endast rohkem kui tegelikult oled

For you to be a success, you need a to obey God’s Word
   Et sa saaksid olla edukas, tuleb sul kuuletuda Jumala Sõnale
If God is not in the right place, you will never find your place
   Kui Jumal ei ole õiges kohas, ei leia sa kunagi oma kohta
Pride would think that you do not need God
   Uhkus arvab, et sa ei vaja Jumalat

1. Moosese 3:1-5
1 Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud, ja ta ütles naisele: „Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?”
2 Ja naine vastas maole: „Me sööme küll rohuaia puude vilja,
3 aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud: Te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks!”
4 Ja madu ütles naisele: „Te ei sure, kindlasti mitte,
5 aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks,
tundes head ja kurja.”

       Satan wants you to fill God’s place in your life
   Saatan tahab täita Jumala kohta sinu elus

Pride is deception
   Uhkus on pettus
       Wrong thinking about God, yourself, others
   Vale mõtlemine Jumalast, sinust, teistest
Humility is reality
   Alandlikkus on reaalsus
       Correctly seeing the role of God yourself, others
   Näe õigesti Jumala, enda ja teiste rolle

Roomlastele 12:3
3 Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt
selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks sedamööda, kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud.

Do not think bad of yourself, just do not think higher than you should
   Ära arva endast halvasti, lihtsalt ära hinda ennast kõrgemaks kui peaksid
       You are a Child of God, seated with Christ
   Sa oled Jumala Laps, istudes koos Kristusega
       Love yourself, so God’s love can flow through you
   Armasta iseennast, et Jumala armastus saaks läbi sinu voolata

Õpetussõnad 27:2
2 Kiitku sind keegi teine, aga mitte su oma suu, keegi võõras, aga mitte su oma huuled.

       Let others tell you that you have done well
   Lase teistel endale öelda, mida sa oled hästi teinud

Matteuse 18:1-5
1 Selsamal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid: „Kes küll on suurim taevariigis?”
2 Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma
3 ja ütles: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki!
4 Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis.
5 Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu.

As a child comes when he is called
   Nii nagu tuleb laps, kui teda kutsutakse
You need to listen and obey when God speaks to you
   Sa pead kuulama ja kuuletuma, kui Jumal sinuga räägib
       Then ackowledge God when you have success
   Kui sa oled edukas, tunnusta Jumalat

Miika 6:8
8 Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?

       Walk humbly with God. Amd find your place
   Käi alandlikult koos Jumalaga ja leia oma koht


Sunday, August 6, 2017

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise #1 : 06.08.17

Uhke langeb – Alandlik tõuseb / Proud fall – Humble rise  1

Jakoobuse 4:6                                                          Amplified
6 Aga ta annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb: „Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu!”

God gives more grace to the humble
   Jumal annab alandlikule veel suuremat armu
       His grace is enough to help you in life
          Tema arm on piisav, et sind elus aidata
       His grace will change you
          Tema arm muudab sind
Humility qualifies you for God’s grace
   Alandlikkus kvalifitseerib sind Jumala armu jaoks

Õpetussõnad 29:23                                                 Amplified
23 Inimest alandab ta oma ülbus, aga kes on alandliku vaimuga, saab au.

Luuka 14:11                                                Message
11 Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.”

Exalt yourself, humbled; humble yourself, exalted
   Ülenda ennast, alandatud; alanda ennast, ülendatud
Without grace you will eventually fall
   Ilma armuta sa lõpuks langed

Johannese 7:18
18 Iseenese mõtete esitaja taotleb tunnustust iseendale, aga kes taotleb tunnustust sellele, kes ta on saatnud, see on tõene ning temas ei ole valet.

Jesus always humbled Himself
   Jeesus alandas alati Iseennast

Õpetussõnad 27:2
2 Kiitku sind keegi teine, aga mitte su oma suu, keegi võõras, aga mitte su oma huuled.

When pride is in you, you see God wrongly
   Kui sinus on uhkust, näed sa Jumalat valesti
           
Jeremija 49:16
16 Sind on petnud su kardetavus,  su südame ülbus, kes elad kaljulõhedes, valitsed kõrgeid künkaid.
Kuigi sa pesitseksid kõrgel nagu kotkas, tooksin ma su sealt alla, ütleb Issand.

Satan is an example of pride
   Saatan on näide uhkest

Jesaja 14:12-13
12 Kuidas sa ometi oled alla langenud taevast, helkjas hommikutäht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja?
13 Sina ütlesid oma südames: „Mina tõusen taevasse, kõrgemale kui Jumala tähed tõstan ma oma aujärje ja istun kogunemismäele kaugel põhjamaal.

Pride is deception
   Uhkus on pettus
Humility see reality
   Alandlikkus näeb reaalsust

Filiplastele 2:5-11
5 Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses:
6 kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne,
7 vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena.
8 Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.
9 Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime,
10 et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all,
11 ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks.

Jesus humbled Himself, and rose to the highest place
   Jeesus alandas Iseennast ja tõusis kõige kõrgemasse paika

Matteuse 20:25-28
25 Aga Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles: „Te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal.
26 Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija,
27 ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane,
28 nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!”

Johannese 13:4
4 tõusis ta õhtusöömaajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle.

Luuka 22:42-43                                           New Living Translation
42 „Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära! Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!”
43 [Siis ilmus talle ingel taevast teda kinnitama.

God strengthened Jesus, because He humbled Himself
     Jumal tugevdas Jeesust, kuna Ta alandas Iseennast
            Jesus is exalted
              Jeesus on kõrgeks tõstetud
            Satan is under your feet
              Saatan on sinu jalge all

Jakoobuse 4:10                                                        Amplified
10 Alanduge Issanda ette, siis ta ülendab teid!

You need to acknowledge God as your source
   Sa pead tunnustama Jumalat oma allikana
Then humbly receive from Him

   Seejärel võtma Tema käest alandlikult vastu