Sunday, December 31, 2017

Jeesus on siin / Jesus is here #6 : 31.12.17


Jeesus on siin / Jesus is here  6

Matteuse 18:20
20 Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.”

Jesus is calling you
   Jeesus kutsub sind
Jesus is our God
   Jeesus on meie Jumal
Jesus is power and life
   Jeesus on vägi ja elu
Jesus is our light
   Jeesus on meie valgus
Jesus is our peace
   Jeesus on meie rahu
Jesus is coming
   Jeesus on tulemas

Hoosea 6:3
3 Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna; ta tuleb meile nagu vihm,
otsekui kevadine vihm, mis niisutab maad.

You are to prepare people for Jesus’ return
   Sa pead inimesi Jeesuse tagasitulekuks ette valmistama
There is a place for you in heaven
   Sul on koht taevas

Johannese 14:3
3 Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.

Apostlite teod 1:11
11 kes ütlesid: „Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.”

1. Tessalooniklastele 4:16-17
16 sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses,
17 pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga.

            When Jesus comes it will change everything
               Kui Jeesus tuleb, muudab see kõike
            Everyone needs a Savior
               Kõik vajavad Päästjat

Markuse 13:32-34
32 Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei inglidki taevas ega Poeg, ainult Isa üksi.
33 Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes!
34 Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, igaühele tema töö, ja uksehoidjal käskides valvata

No one knows when Jesus is coming
   Keegi ei tea, millal Jeesus tuleb
            Just to be sure you are always ready
               Lihtsalt ole kindel, et sa oled alati valmis
            Until He comes we are to be alert, watching, praying
               Kui Tema tulekuni peame olema valvel, jälgima, palvetama
            Telling everyone about Jesus
               Räägi kõigile Jeesusest

Signs of His coming
   Tema tuleku märgid
            False teachers and prophets
               Valeõpetajad ja -prohvetid
            Wars
               Sõjad
            Famines and earthquakes
               Näljahädad ja maavärisemised
            Open sinning
               Avalik patutegemine
            Gospel preached everywhere
               Evangeeliumi kuulutatakse kõikjal
            Israel and Jerusalem
               Iisrael ja Jeruusalemm
            Travel and knowledge
               Reisimine ja teadmised
            Witchcraft and occult
               Nõidus ja okultism
            Harvest
               Lõikus

Matteuse 24:44
44 Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!

Are you ready for Jesus to come?
   Kas sa oled valmis Jeesuse tulekuks?
            Grow in knowledge of the Lord
               Kasva Isanda teadmistes
            Give your best in all you do for Him
               Anna oma parim kõiges, mida sa Tema jaoks teed
            Have relationship with other believers
               Suhtle teiste usklikega
            Tell others about Jesus
               Räägi teistele Jeesusest

Matteuse 28:19-20
19 Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse
20 ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”

Do all you can to fill the Father’s House
   Tee kõik, mida suudad, et täita Isa Maja
Jesus is coming, but until then… Jesus is here!
   Jeesus on tulemas, aga senikaua… Jeesus on siin!

Sunday, December 24, 2017

Jeesus on siin / Jesus is here #5 : 24.12.17

Jeesus on siin / Jesus is here  5

Matteuse 18:20
20 Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina
nende keskel.”

We need the presence of Jesus to change us
   Me vajame, et Jeesuse ligiolu muudaks meid
Jesus is calling you
           Jeesus kutsub sind
        Jesus is our God
           Jeesus on meie Jumal
Jesus is power and life 
   Jeesus on vägi ja elu
Jesus is light to us
   Jeesus on meile valguseks
Jesus is our peace
   Jeesus on meie rahu

Jesaja 9:6
6 Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle,
et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti. Vägede Issanda püha viha teeb seda. 

Luke 2:8-15
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. 
9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. 
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, 
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. 
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.” 
13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas: 
14 „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!”
15 Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: „Läki nüüd Petlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!” 

Angels declared about Jesus:
   Inglid kuulutasid Jeesuse kohta:
He has come as our Savior
   Ta on tulnud kui meie Päästja
He can fill you with peace
   Ta täidab sind rahuga
Peace is a great gift
   Rahu on suur kingitus

Roomlastele 5:1
1 Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahuJumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi

You go to God’s side, when you believe in Jesus
   Sa lähed Jumala poolele, kui sa usud Jeesusesse
You will find great peace for life
   Sa leiad suure rahu eluks
Bible peace is not based on outward issues
   Piibli rahu ei põhine välistel asjaoludel
Shalom = Sense of nothing missing, and nothing broken
   Shalom = Tunne, et midagi ei ole puudu ja midagi ei ole katki

How do we know Jesus is here?
   Kuidas me teame, et Jeesus on siin?
He changes lives 
   Ta muudab elusid
And He will never fail you in life
   Ja Ta ei vea sind elus mitte kunagi alt
Jesus is better than anything else
   Jeesus on parem kui miski muu

Johannese 14:27
27 Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! 

This is an aggressive peace, not passive
   See on agressiivne rahu, mitte passiivne
Not peace like the world gives
   Mitte selline rahu, mida maailm annab
The world will never know peace without Jesus
   Maailm ei saa kunagi tunda rahu ilma Jeesuseta

Filiplastele 4:6-7
6 Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. 
7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. 

If you have trouble in your heart, it’s because you don’t believe
   Kui sul on mure südames, siis sellepärast, et sa ei usu
But God has forgiven past, and provides for your future
   Aga Jumal on andestanud mineviku ja varustab sind tuleviku tarvis

Koloslastele 3:15
15 Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud! 

Let peace make decisions in your heart
   Lase rahul teha otsuseid sinu südames

Matteuse 12:21
21 ja paganad loodavad tema nime peale.” 

You can have quiet confidence about tomorrow
   Sul võib olla vaikne kindlustunne homse suhtes

Roomlastele 5:13
13 Sest patt oli maailmas juba enne Seadust, aga pattu ei arvestata, kui seadust ei ole. 
Johannese 20:21-22
21 Jeesus ütles nüüd neile taas: „Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.” 
22 Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: „Võtke vastu Püha Vaim! 

Jesus is alive and He is here!
   Jeesus elab ja Ta on siin!
Merry Christmas!

   Rõõmsaid jõule!

Sunday, December 17, 2017

Jeesus on siin / Jesus is here #4 : 17.12.17

Jeesus on siin / Jesus is here  4

Matteuse 18:20
20 Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.”

We need the presence of Jesus to change us
   Meil on vaja, et Jeesuse ligiolu meid muudaks
            Jesus is calling you
               Jeesus kutsub sind
Jesus is our God
   Jeesus on meie Jumal
            Jesus is power and life
               Jeesus on vägi ja elu
            Jesus gives light to us
               Jeesus annab meile valgust

Lives can be in danger if they don’t have light to see correctly
   Kui õigesti nägemiseks puudub valgus, võivad elud olla ohus
Light reveals to us what is already there
   Valgus näitab meile, mis juba olemas on
            Jesus is here, and He is our light
               Jeesus on siin ja Tema on meie valgus

Jesaja 9:1 (Engl vs 2)
1 Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus.

Johannese 1:4-5
4 tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus.
5 Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud.

Luuka 2:30-32
30 sest mu silmad on näinud sinu päästet,
31 mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:
32 valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.”

Johannese 8:12
12 Siis Jeesus rääkis neile taas: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.”

Jesus is the light of the world
   Jeesus on maailma valgus
Jesus is our Shekinah glory
   Jeesus on meie Shekinah au
            The way out of darkness, able to walk in light
              Väljapääs pimedusest, võime käia valguses

2. Korintlastele 4:4-6                                 (read also in Message)
4 neile uskmatuile, kellel praeguse aja jumal on mõtted sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses, kes on Jumala kuju.
5 Me ei kuuluta ju iseendid, vaid Jeesust Kristust Issandana, endid aga teie sulastena Jeesuse pärast.
6 Sest see, kes ütles: „Pimedusest paistku valgus!”, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest.

People in darkness think they are right
   Inimesed pimeduses arvavad, et neil on õigus
In light they see they are wrong, and make excuses
   Valguses nad näevad, et on eksinud ja otsivad ettekäändeid
            Light of Jesus helps us understand God and ourselves
               Jeesuse valgus aitab meil mõista Jumalat ja iseendid

Darkness:
   Pimedus:
            Idolatry
               Ebajumalakummardamine
            Bondage
               Orjus
            Difficult path
               Raske tee
            Confusion
               Segadus

Light:
   Valgus:
            See God
              Näed Jumalat
            Set Free
               Saad vabaks
            Straight path
               Sirge tee
            Restores sight
               Taastab nägemise

Jesaja 60:1-3
1 Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal.
2 Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust.
3 Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab.

Johannese 9:4-5
4 Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, niikaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha.
5 Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus.”


It is our responsibility to shine
   Meil on vastutus särada

Matteuse 5:14-16
14 Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas.
15 Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele.
16 Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.

As believers, we become light when Jesus shows up
      Kui Jeesus tuleb, saame meie usklikena valguseks
Jesus will shine through you
Jeesus särab sinu läbi
            Light must be received for you to have it
               Et sul valgus oleks, tuleb see vastu võtta
            Jesus is here, receive His light today
                Jeesus on siin, võta Tema valgus täna