Sunday, October 26, 2014

Ankur – Anchor #3 : 26.10.14

Ankur  Anchor 3

If Jesus is the anchor for your soul
   Jeesus on ankur sinu hingele
Stay connected to your anchor
   Jää ühendusse oma ankruga

Heebrealastele 6:13-20
13 Kui Jumal Aabrahamile tõotas, siis ta vandus iseenese juures, kuna tal ei olnud kedagi suuremat, kelle juures vanduda.
14 Ta ütles: "Tõesti, õnnistades õnnistan ma sind ja rohkendades rohkendan ma sind!"
15 Ja nõnda, olles pikameelne, koges ta tõotuse täitumist.
16 Inimesed vannuvad ju kellegi suurema juures, kui nad ise on, ja vanne on neile kinnitus igasuguse vastuvaidlemise lõpetamiseks.
17 Just seepärast, et Jumal tahtis tõotuse pärijaile veel selgemini näidata oma nõu kõikumatust, kinnitas ta seda vandega,
18 et kahe kõikumatu tõsiasja läbi, milles on võimatu Jumala valelikkus, saaksime mõjuvat julgustust meie, kes oleme rutanud kinni haarama antud lootusest,
19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse,
20 kuhu Jeesus, meie eeljooksja, on läinud sisse meie heaks, saades Melkisedeki korra järgi igavesti ülempreestriks.

Laulud 130:1-8
1 Palveteekonna laul. Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Issand!
2 Issand, kuule mu häält, sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält!
3 Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks?
4 Kuid sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.
5 Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale.
6 Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut.
7 Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus!
8 Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest.

We all have days we feel like we are sinking
Meil kõigil on päevi, kui me tunneme, et upume
In your mind, will, and emotions - you can be on top
Oma meele, tahte ja emotsioonidega – sa võid olla tipus

Laulud 130:1-2
1 Palveteekonna laul. Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Issand!
2 Issand, kuule mu häält, sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält!

How do we have a soul that won’t sink?
   Kuidas saada hinge, mis ei upu?
1. This is where I am God
   1. Jumal, siin ma olen

Laulud 130:3-4
3 Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks?
4 Kuid sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.

2. But this is who You are God
   2. Aga see on, kes Sina, Jumal, oled

Laulud 130:5-6
5 Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale.
6 Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut.

3. Believe God will show up, watch for it
   3. Usu, et Jumal tuleb, jälgi seda

Laulud 130:7-8
7 Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus!
8 Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest.

4. Keep your hope in God
   4. Hoia oma lootus Jumala peal

Heebrealastele 6:19
19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse,

God is more faithful than the sun
   Jumal on ustavam kui päike
Be convinced He will help you
  Ole veendunud, et Tema aitab sind
            This man went from thinking he was going to die
   See mees arvas, et ta sureb, aga selle asemel jõudis ta
            To encouraging a nation about their future
   Selleni, et ta julgustas rahvast nende tuleviku suhtes
            He went from martyr to messenger
   Ta muutus märtrist sõnumitoojaks

You need to know your storm will not last
   Sa pead teadma, et torm ei jää kestma
And God can make you strong in your situation
   Ja Jumal saab teha sind tugevaks sinu olukorras
            You have an anchor in Jesus
   Sul on ankur Jeesuses
            Trust God to show up and change you
   Usalda Jumalat, et ta tuleb ja muudab sind
                        You will not sink

   Sa ei upu

Sunday, October 19, 2014

Ankur – Anchor #2 : 19.10.14

Anchor – Ankur  1

If Jesus is your anchor, you can reign in life
   Kui Jeesus on sinu ankur, saad sa elus valitseda
Stay connected to your anchor
   Jää ühendusse oma ankruga

Heebrealastele 6:13-20
13 Kui Jumal Aabrahamile tõotas, siis ta vandus iseenese juures, kuna tal ei olnud kedagi suuremat, kelle juures vanduda.
14 Ta ütles: "Tõesti, õnnistades õnnistan ma sind ja rohkendades rohkendan ma sind!"
15 Ja nõnda, olles pikameelne, koges ta tõotuse täitumist.
16 Inimesed vannuvad ju kellegi suurema juures, kui nad ise on, ja vanne on neile kinnitus igasuguse vastuvaidlemise lõpetamiseks.
17 Just seepärast, et Jumal tahtis tõotuse pärijaile veel selgemini näidata oma nõu kõikumatust, kinnitas ta seda vandega,
18 et kahe kõikumatu tõsiasja läbi, milles on võimatu Jumala valelikkus, saaksime mõjuvat julgustust meie, kes oleme rutanud kinni haarama antud lootusest,
19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse,
20 kuhu Jeesus, meie eeljooksja, on läinud sisse meie heaks, saades Melkisedeki korra järgi igavesti ülempreestriks.

We need an anchor for our mind, will, and emotions
   Meil on vaja ankrut oma meele, tahtmise ja emotsioonide jaoks
Does your soul have an anchor?
   Kas sinu hingel on ankur?
       Life can quickly go from calm, to being overwhelmed
   Eluv võib kiiresti muutuda rahulikust ülekoormatuks
Anchors will keep you from drifting, stable in storms
   Ankrud hoiavad sind eemaletriivimise eest, stabiilsetena tormides
                       
Your soul needs an anchor
   Sinu hing vajab ankrut
Do not take your eyes off Jesus
   Ära võta oma silmi Jeesuselt
       Jesus is your: High Priest, sacrifice, hope, anchor
   Jeesus on sinu: Ülempreester, ohver, lootus, ankur
       With Him we can be solid, endure, and reign
   Koos Temaga võime olla kindlad, püsivad ning valitseda
       Jesus is the only one who can be you anchor
   Jeesus on ainus, kes saab olla sinu ankur

Matteuse 14:25-32
25 Ent neljandal öövahikorral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides.
26 Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult: "See on tont!" ja hakkasid hirmu pärast kisendama.
27 Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid: "Olge julged, see olen mina, ärge kartke!"
28 Peetrus vastas: "Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale!"
29 Tema ütles: "Tule!" Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde.
30 Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates: "Issand, päästa mind!"
31 Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle: "Sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid?"
32 Ja kui nad astusid paati, rauges tuul.

Jesus asked, “Why did you doubt?”
   Jeesus küsis, "Miks sa kahtlesid?"
Have you ever thought, “It is impossible to trust right now”?
   Oled sa kunagi mõelnud, "Praegu on võimatu usaldada"?
        It is human nature to look at the storm
   Inimlik loomus vaatab tormi peale

But you need to know Jesus is your anchor
   Kuid sa pead teadma, et Jeesus on sinu ankur
       When the storm is over, you will remain stable
   Kui torm on läbi, jääd sina stabiilseks
       When you need Him, He is your instant stability
   Kui sa Teda vajad, on Ta sinu kohene stabiilsus

Laulud 61:3 engl 2
3 Maailma otsast ma hüüan sinu poole oma südame nõrkedes; sa viisid mind kaljule, mis on minule liiga kõrge.

Our soul cries out, “I need you God”
   Meie hing hüüab: "Ma vaja sind, Jumal"
       Jesus is your eternal rock
   Jeesus on sinu igavene kalju
       Trust in Jesus, and He is all you need
   Usalda Jeesust, ja Ta on kõik, mida sa vajad


Monday, October 13, 2014

Anchor – Ankur #1 : 12.10.14

Anchor – Ankur  1

Johannese 16:33
33 Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud."

Jakoobuse 1:2-4
2 Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse,
3 kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks.
4 Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud ega oleks teis midagi vajaka.

2. Timoteosele 2:3-6
3 Kannata koos minuga kurja nagu Kristuse Jeesuse tubli sõdur!
4 Ükski, kes on sõjateenistuses, ei seo end argielu askeldustega, kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta on sõduriks kutsunud.
5 Ja kui keegi võistleb, ei saa ta ometi võidupärga, kui ta ei võistle korrakohaselt.
6 Tööd rügav põllumees peab esimesena saama osa viljast.

2. Timoteosele 2:11-13
11 Ustav on see sõna: Kui me oleme surnud koos temaga, siis ka elame koos temaga,
12 kui me jääme püsima vaevas, siis valitseme koos kuningatena, kui me tema salgame, siis salgab ka tema meid,
13 kui me oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, sest ta ei saa ennast salata.

What do we do when we feeling lacking, facing tough times?
   Mida me teeme siis, kui tunneme puudust ja läheme läbi rasketest aegadest?
            Be like a soldier, athlete, farmer – and endure
   Ole nagu sõdur, sportlane, põllumees – ja pea vastu
            Jesus victory is your victory
   Jeesuse võit on sinu võit
                        Your conduct does not save you; Jesus does
   Sinu käitumine ei päästa sind, Jeesus päästab
           
If you endure, you will reign with Him
   Kui sa pead vastu, valitsed koos Temaga
Accept His love, His blood, His victory
   Võta vastu Tema armastus, Tema veri, Tema võit
Some people have more faith in their sin, than they do in the blood of Jesus
   Mõnedel inimestel on rohkem usku oma pattu, kui usku Jeesuse veresse
            What Jesus has done is our anchor
   See, mida Jeesus tegi, on meie ankur

Heebrealastele 13:8
8 Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!

Abraham had a relationship with God, based only on faith
Aabrahamil oli suhe Jumalaga, mis põhines ainult usul

Heebrealastele 6:13-15
13 Kui Jumal Aabrahamile tõotas, siis ta vandus iseenese juures, kuna tal ei olnud kedagi suuremat, kelle juures vanduda.
14 Ta ütles: "Tõesti, õnnistades õnnistan ma sind ja rohkendades rohkendan ma sind!"
15 Ja nõnda, olles pikameelne, koges ta tõotuse täitumist.

            How was Abraham patient?
   Kuidas oli Aabraham kannatlik?
            He trusted God through every situation
   Ta usaldas Jumalat igas olukorras

Heebrealastele 6:16-17
16 Inimesed vannuvad ju kellegi suurema juures, kui nad ise on, ja vanne on neile kinnitus igasuguse vastuvaidlemise lõpetamiseks.
17 Just seepärast, et Jumal tahtis tõotuse pärijaile veel selgemini näidata oma nõu kõikumatust, kinnitas ta seda vandega,

            Now God is talking about you
   Nüüd räägib Jumal sinust

Heebrealastele 6:18-19
18 et kahe kõikumatu tõsiasja läbi, milles on võimatu Jumala valelikkus, saaksime mõjuvat julgustust meie, kes oleme rutanud kinni haarama antud lootusest,
19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse

Your anchor is only as secure as what it is anchored to
   Sinu ankur on ainult nii kindel kui see, mille külge ankur on kinnitatud
            Our anchor and security is in Jesus
   Meie ankur ja kaitse on Jeesuses
            Our soul has a guarantee of grace no matter what
   Hoolimata kõigest on meie hingel garantii armule
            This is the way we grow
   See on viis, kuidas me kasvame

Heebrealastele 3:12
12 Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast!

God requires us to trust in Jesus
   Jumal nõuab meilt, et me usaldaksime Jeesust

Heebrealastele 3:13
13 Pigem julgustagem üksteist iga päev, niikaua kui veel öeldakse "täna", et keegi teist ei paaduks patu pettuse läbi!

Encourage one another in Jesus’ love
   Julgustage üksteist Jeesuse armastuses
            Decitfulness of sin says, “Your sin is greater than the blood”
   Patu petlikkus ütleb: “Sinu patt on suurem kui veri

Heebrealastele 3:14
14 Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli.

We can be secure and confident in Jesus
   Me võime olla kaitstud ja kindlad Jeesuses
You need to know your anchor
   Sa pead tundma oma ankrut
Stay connected to your anchor
   Jää ühendusse oma ankrugaSunday, October 5, 2014

Koduvalve – Home Security #7 : 05.10.14

Koduvalve – Home Security   7

Õpetussõnad 24:3-4   Message
3 Tarkusega ehitatakse koda ja arukusega kinnitatakse,
4 tunnetusega täidetakse kambrid igasuguse kalli ja kauni varaga.

Jesaja 32:18
18 Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus,

The best place for you to grow and be healthy, is home
   Parim paik, kus sa saad kasvada ja olla terve, on kodu
God needs to be in your home
   Jumal peab olema su kodus
            And you have an enemy against you
   Sul on vaenlane, kes on sinu vastu
            There are some things you need to know
   Mõnesid asju on sul vaja teada

2. Korintlastele 2:11
11 et saatan meid ei tüssaks. Sest tema mõtted ei ole meile teadmata.

Ignorant does not mean stupid, but that you don’t know
   Võhik ei tähenda rumalat, vaid seda, et sa ei tea
            If you know, the devil can’t take advantage of you
   Kuis sa tead, ei saa saatan sind ära kasutada
            Daniel 11:32
            Hosea 4:6
            Ignorance of the oppressed, is the strength of oppressor
   Rõhutava teadmatus on rõhuja tugevus

You need to know the enemy, and know His ways
   Sa pead teadma vaenlast ja tema viise
You need to know God, and know His ways
   Sa pead tundma Jumalat ja Tema teid
            And with knowledge we need strength
   Koos teadmistega on meil vaja tugevust

Õpetussõnad 24:5
5 Tark mees on tugev ja teadja mees tugevdab oma jõudu.

To be strong for your family, get more knowledge
   Et olla oma pere jaoks tugev, hangi rohkem teadmisi
For daily victory, you need to be spiritually strong
   Igapäevaseks võiduks pead olema vaimulikult tugev

Õpetussõnad 24:10   Message
10 Kui oled hädaajal arg, siis on su jõud vähene.

Your problem is not the problem, strength is the question
   Sinu probleem ei ole probleem, küsimus on jõus
            If you have the strength, it is no problem
   Kui sul jõudu on, pole probleemi
            If you do not have strength, you will falter
   Kui sul jõudu ei ole, lööd sa vankuma

You need to have godly order in your home
   Sul on oma kodus vaja jumalakartlikku korda
Because every decision you make is directional
   Sest iga otsus, mille teed, on suunav
            Your decisions translate to energy
   Sinu otsused kannavad üle energiat
            Be intentional about your decisions
   Ole oma otsustes kavatsuslik

No home suddenly breaks apart
   Ükski kodu ei purune äkitselt
It is a slow process, based on decisions
   See on aeglane protsess, mis baseerub otsustel
            You need to know what belongs in your home, and what doesn’t
   Sa pead teadma, mis su koju kuulub ja mis mitte
            Every decision strengthens or weakens your home
   Iga otsus teeb su kodu kas tugevamaks või nõrgemaks

Õpetussõnad 14:1
1 Tark naine ehitab enesele koja, aga rumalus kisub selle maha oma kätega.

Wise will make good decisions, and build a house
   Tark teeb häid otsuseid ja ehitab maja
Fools make bad decisions, and tear down a house
   Rumalad teevad halbu otsuseid ja kisuvad maja maha
           You better know God’s way, and do it
   Parem tea Jumala teid ja tee nende järgi
            Then God can make up for any lack
   Siis saab Jumal korvata iga puuduse

Mathew 7:24-27
The fool who heard and did not do, their house will fall in the storm
   Rumal, kes kuulis ja ei teinud selle järgi, tema maja langes tormis
The wise who heard and did, their house will stand through the storm

   Tark kuulis ja tegi, tema maja jäi tormis püsima