Sunday, August 25, 2013

Battlefields – Lahinguväljad #8 : 26.08.13


Battlefields Lahinguväljad   8

We are in a battle with the enemy of our soul
   Me oleme lahingus oma hingevaenlase vastu
       He attacks in: darkness, dryness, words, direction, steal seed, possessions
         Ta ründab: pimeduses, kuivuses, sõnades, suunas, varastades seemet, omanduses
       There is also a battle for your spiritual growth
          Lahing käib ka sinu vaimse kasvu pärast
              We need: God’s presence, God’s Word, God’s people
                 Meil on vaja: Jumala lähedust, Jumala Sõna, Jumala inimesi

Efeslastele 6:10-13
10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!
11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu!
12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.
13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. 

3 things that create problems
   3 asja, mis tekitavad probleeme
       1. Things we do not know  
          1. Asjad, mida me ei tea
       2. Things we know we do not do 
          2. Asjad, mida me teame, aga ei tee
       3. Things we know and do, but are not consistent 
          3. Asjad, mida me teame ja teeme, aga mitte järjepidevalt 

Consistency makes the difference in anything
   Järjepidevus muudab kõike
       1. Do it for you 
          1. Tee seda endale
       2. Do it for others 
          2. Tee seda teistele
       3. Do it for God’s plan and God’s glory  
          3. Tee seda Jumala plaani järgi ja Jumala auks

We need to be consistent in our spiritual growth
   Me peame olema järjepidevad vaimses kasvus
       Do what the Bible says
          Tee mida Piibel ütleb
       AND walk with God
          JA käi koos Jumalaga
              You have to do both for spiritual growth
                 Sa pead tegema mõlemat vaimseks kasvuks

To have consistency we must:
   Järjepidevuse jaoks me peame
       1. Make a plan  
          1. Tegema plaani
       2. Commit to it  
          2. Hoidma sellest kinni
       3. Have holy help  
          3. Saama püha abi

Filiplastele 4:13
13 Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. 

2. Korintlastele 12:10
10 Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. 

Koloslastele 1:27
27 kellele Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse rikkus kõigi rahvaste seas; see on - Kristus teie sees, kirkuse lootus. 

Apostlite teod 17:28
28 sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud:
„Sest ka meie oleme tema sugu.”

Heebrealastele 13:5
5 Teie eluviis olgu rahaahnuseta; jääge rahule sellega, mis teil
on, sest tema on öelnud: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!” 

2. Korintlastele 4:16
16 Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene
kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt. 

Laulud 37:18    New Living
18 Issand tunneb laitmatute päevi, ja nende pärisosa jääb igavesti. 

Laulud 29:11
11 Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga. 

Consistency changes everything
   Järjepidevus muudab kõike
Consistency is how we grow spiritually
   Järjepidevus on see, kuidas me kasvame vaimselt
       It is not about perfection, but about your direction
          Asi ei ole täiuslikkuses, vaid sinu suunas
              If we commit to a plan, and God helps us
                 Kui me pühendume plaanile, Jumal aitab meid
              We will be strong and healthy in our soul
                 Me oleme tugevad ja terved oma hinges

3. Johannese 1:2  Amplified
2 Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. 

When you are healthy in your soul, it is contagious, and we win
   Kui sa oled vaimus terve, on see nakkav ja me võidame
This is why the enemy of your soul is against you
   Põhjus, miks hingevaenlane on sinu vastu
To keep you from the blessings of God in life
   Et hoida sind eemal Jumala õnnistustest sinu elus
       To keep you from growing spiritually
          Et vältida sinu vaimset kasvamist
              Lets start growing and winning now!
                 Hakkame kasvama ja võitma nüüd!

Sunday, August 18, 2013

Battlefields – Lahinguväljad #7 : 18.11.13


Battlefields Lahinguväljad   7

We are in a battle with the enemy of our soul
   Me oleme lahingus oma hingevaenlase vastu
       He attacks in: darkness, dryness, words, direction, steal seed
          Ta ründab: pimeduses, kuivuses, sõnades, suunas, seemet varastades
       There is also a battle for your possessions; God wants you free
          Veel üks lahing on sinu omandi vastu, Jumal tahab, et sa oleksid vaba
       We need: God’s presence, God’s Word, God’s people
          Meil on vaja Jumala ligiolu, Jumala Sõna, Jumala rahvast

Laulud 51:14
14 Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind!

David’s prayer is, “God hold me!”
   Taaveti palve on: “Jumal, hoia mind!”
       David talks to God about His generosity
          Taavet räägib Jumalale Tema heldusest
       Give me a fresh start; hold me by your generous Spirit
          Anna mulle uus algus; toeta mind oma helde Vaimu läbi

Jesus tells of Holy Spirit’s generosity
   Jeesus räägib Püha Vaimu heldusest

Johannese 14:26
26 Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. 

Roomlastele 8:14
14 Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 

2. Korintlastele 3:17
17 Ent Issand on Vaim, ja seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus. 

       Where the Spirit of the Lord is, there is freedom
          Kus Isanda Vaim on, seal on vabadus
       This liberty and freedom extends to our possessions
          See vabadus laieneb meie omandi üle
       You have been set free from greed and jealousy
          Sind on tehtud vabaks ahnusest ja kadedusest

The first Church changed how they saw their stuff
   Algkogudus muutis viisi, kuidas nad nägid enda omandust

Apostlite teod 4:31
31 Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos, ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. 

       To shake something, you have to grab it
          Et midagi raputada, pead sa sellest kinni haarama

Luuka 7:14
14 Ja ta astus ligi ja puudutas surnuraami, mispeale kandjad jäid seisma. Ja ta ütles: „Noormees, ma ütlen sulle, ärka üles!” 

Jesus has grabbed and holds onto your life
   Jeesus haaras kinni ja hoiab sinu elu
       We have to trust God is holding us, and let go of things
          Me peame usaldama, et Jumal hoiab meid, ja asjadest lahti laskma
       The enemy wants you to hold on, and lose it all
          Vaenlane tahab, et sa kinni hoiaksid ja kõik kaotaksid!

Apostlite teod 4:32
32 Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. 

The presence of God directly affected how they saw possessions
   Jumala ligiolu mõjutas otseselt seda, kuidas nad omandust nägid
       When people give to the Lord, it impacts a city
          Kui inimesed andsid Isandale, mõjutas see linna
       Our mentality should be, “I have it, but I do not own it”
          Meie suhtumine peaks olema: “Mul on see, aga ma ei oma seda”

Apostlite teod 4:33-34
33 Ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist, ja suur arm oli nende kõikide peal.
34 Nende seas ei olnud keegi puuduses, sest kõik, kes olid maade või majade omanikud, tõid müümisel saadud raha 

There was no lack, because of the generosity of the Spirit
   Neil ei olnud puudust Vaimu helduse tõttu
       Bible doesn’t say to give everything away
          Piibel ei ütle, et peaksime kõik ära andma
       But through generosity everyone is blessed
          Aga läbi lahkuse on kõik õnnistatud

Apostlite teod 4:35
35 ja panid apostlite jalge ette. Igaühele jagati siis sedamööda, kuidas keegi vajas. 

If God is holding us, how can we try to hold things?
Kui Jumal meid hoiab, kuidas võime me proovida asjadest kinni hoida?
       “Anything I have is yours to use God”
          “Kõik, mis mul on, kuulub sulle, Jumal, kasuta seda”
       As God holds us, our hands stay open
          Kui Jumal meid hoiab, jäävad meie käed avatuks
       Be led by the Spirit to give big
          Ole Vaimust juhitud, et anda suurelt
              God will bless your life, and meet your needs
                 Jumal õnnistab su elu ja täidab sinu vajadused

Monday, August 12, 2013

Battlefields – Lahinguväljad #6 : 11.08.13


Battlefields Lahinguväljad   6

We are in a battle with the enemy of our soul
Me võitleme hingevaenlasega
       Attacks in: darkness, dryness, words, direction
          Rünnakud: pimedus, kuivus, sõnad, suund
       We need God’s presence, God’s Word, God’s people
          Me vajame Jumala ligiolu, Jumala Sõna, Jumala inimesi

Markuse 4:13
13 Ja Jeesus ütles neile: „Teie ei tea isegi selle tähendamissõna tähendust, ja kuidas te siis võiksite mõista mis tahes muud tähendamissõna? 

Markuse 4:4
4 Ja külvamisel juhtus, et osa seemet pudenes tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. 

Markuse 4:14-15
14 Külvaja külvab sõna.
15 Teeäärsed on need, kuhu külvatakse sõna, ja kui nad vaid kuulevad, tuleb kohe saatan ja võtab ära neisse külvatud sõna. 

Once the Word is sown, Satan comes to steal it
   Kui Sõna on külvatud, tuleb Saatan seda ära varastama
       He tries to block the Word getting in you
          Ta püüab blokeerida Sõna jõudmist sinu sisse
       You need to pay attention, fight to keep the seed
          Sa pead tähele panema, võitlema et seemet hoida
       You need to plant and water the seed in your heart
          Sa pead külvama ja kastma seemet oma südames
              The Word will produce harvest and cure
                 Sõna toodab lõikust ja ravi

The enemy is strategic in trying to take the Word
   Vaenlase strateegiline eesmärk on Sõna ära võtta

Matteuse 13:19
19 Igaühe juurde, kes sõna Kuningriigist kuuleb, ent ei mõista, tuleb kuri ning riisub külvatu ta südamest. See on tee äärde külvatu. 

       When you hear and do not understand, the enemy steals it
          Kui sa kuuled, aga ei saa aru, siis varastab vaenlane selle ära
       If you hear and understand, he can’t steal it from you
          Kui sa kuuled ja saad aru, siis ta ei saa seda sinult varastada
       Understanding helps us get a grip on, and use, the Word
          Arusaamine aitab haarata ja Sõna kasutada
       Fight for understanding of the Word
          Võitle Sõnast arusaamise eest

Õpetussõnad 4:7
7 Tarkuse algus on see: taotle tarkust ja taotle arukust kogu oma varanduse hinnaga. 

Matteuse 7:7-8
7 Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
8 sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse! 

Ask – Talking to God
   Küsi – Jumalaga rääkimine
Seek – Get into the Word
   Otsi – Mine Sõnasse
Knock – Interaction with others
   Koputa – suhtlus teistega

Apostlite teod 8:26-31
26 Issanda ingel rääkis aga Filippusele: „Tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaza poole! See on tühermaa.”
27 Ja Filippus tõusis ning läks. Ja vaata, üks Etioopia eunuhh, etiooplaste kuninganna kandake võimukandja kes valitses kogu ta varanduse üle, oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama
28 ning oli tagasi pöördumas ja istus oma tõllas ning luges prohvet Jesaja raamatut.
29 Ja Vaim ütles Filippusele: „Mine ja ligine sellele tõllale!” 
30 Filippus jooksis tõlla juurde ja kuulis teda lugevat prohvet Jesaja raamatut ning küsis: „Kas sa ka aru saad, mida sa loed?”
31 Tema vastas: „Kuidas ma võin aru saada, kui keegi mind ei juhata?” Ja ta palus Filippust astuda üles ja istuda enese kõrvale. 

This man had a hunger for God, but he did not understand
  Sellel mehel oli nälg Jumala järele, aga ta ei saanud aru

35-39
35 Aga Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest.
36 Aga kui nad teed mööda edasi läksid, jõudsid nad ühe vee äärde. Ja eunuhh lausus: „Ennäe, vesi! Mis takistab, et mind ei võiks ristida?”
37 [Aga Filippus ütles: „Kui sa usud kogu südamest, siis on see võimalik.” Ta vastas ja ütles: „Ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg!”]
38 Ja ta käskis tõlla peatada ja nad mõlemad, Filippus ja eunuhh, astusid vette, ja Filippus ristis tema.
39 Aga kui nad veest välja tulid, haaras Issanda Vaim Filippuse, ja eunuhh ei näinud teda enam. Kuid ta läks oma teed edasi rõõmuga. 

       God sent someone to help him understand
          Jumal saatis kellegi, et aidata tal aru saada
       He returned to Egypt and preached Jesus
          Ta pöördus tagasi Egiptusesse ja kuulutas Jeesusest
              He got understanding, and Satan could not steal the Word
                 Ta sai aru ja Saatan ei saanud Sõna talt varastada

We need understanding
   Meil on vaja mõistmist
We need to make every effort to get understanding
   Me peame tegema kõik endast oleneva, et aru saada
       God will help us to understand
          Jumal aitab meil aru saada
       There will be harvest and cure in our lives
          Meie ellu tuleb lõikus ja ravi