Sunday, March 25, 2012

Training not Trying – Treening, mitte üritamine #6 : 25.03.12


Training not Trying – Treening, mitte üritamine   6

                         
We are in training to become more happy, stable, fruitful, blessed; so we can be a blessing
   Me treenime selleks, et olla õnnelikumad, stabiilsemad, viljakamad, õnnistatumad, et me saaksime olla õnnistuseks
           
We need to develop spiritual disciplines
   Me peame arendama vaimseid distsipliine
            Study the Bible
               Õpi Piiblit
            Prayer
               Palve
            Praying in Holy Spirit
               Keeltes palvetamine
            Serving
               Teenimine

Your serving should come from 3 things
   Sinu teenimine peaks tuginema 3 asjal
God’s love
   Jumala armastus
Jesus example
   Jeesuse eeskuju
Bibles commands
   Piibli käsud

Matteuse 20:28
28 nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!"
Johannese 13:14-15
14 Kui nüüd mina, Issand ja Õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis
tuleb teilgi pesta üksteise jalgu,

15 est ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda,
nagu mina olen teile teinud.

We are to serve with gladness and love
   Me peame teenima rõõmu ja armastusega

Laulud 100:2
2 Teenige Issandat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega!

            We serve the Lord by serving people
               Me teenime Jumalat, teenides inimesi
           
Galaatlastele 5:13
13 Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses!

We should serve with God’s love in us
   Me peaksime teenima Jumala armastusega enda sees
Find your place and serve
   Leia oma koht ja teeni

Train yourself to become a servant, not only do service
   Treeni ennast, et saada teenijaks, mitte lihtsalt teenimise pärast
            When we serve it helps keep your heart right
               Kui me teenime, siis see aitab südant õigena hoida
            You are in danger if you don’t serve
               Sa oled ohus, kui sa ei teeni
           
Develop the heart of a servant
   Arenda endas teenija südant
            Be full of joy, gladness, and love
               Ole täis rõõmu, heameelt ja armastust
            Ask, “Where and how can I help?”
               Küsi: “Kus ja kuidas ma aidata saan?”
            Be like Christ and serve
               Ole nagu Kristus ja teeni

Roomlastele 15:1-3  Message
1 Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meeleheaks.
2 Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks.
3 Kristuski ei taotlenud iseenesele meelepärast, vaid nagu on kirjutatud: "Nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale."

Being a servant is an amazing spiritual discipline
   Teenija olemine on hämmastav vaimne distsipliin

Sunday, March 18, 2012

Training not Trying – Treening, mitte üritamine #5 : 18.03.12


Training not Trying – Treening, mitte üritamine   5

                         
We are in training to become more happy, stable, fruitful, blessed; so we can be a blessing
   Me oleme treeningus, et muutuda õnnelikumaks, stabiilsemaks, viljakamaks, õnnistatumaks, et olla õnnistuseks
            We need to develop spiritual disciplines
               Meil tuleb arendada vaimulikke distsipliine
                        Study the Bible
                           Õpi piiblit
                        Prayer
                           Palveta

Filiplastele 4:6
6 Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.
Matteuse 7:7-8
7 Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
8 sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!
Jakoobuse 4:2
2 Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu.

                        Praying in Holy Spirit, your heavenly language
                           Palveta Pühas Vaimus, oma taevases keeles

Praying in tongues has been pushed to extremes; abuse or avoidance
   Keeltes palvetamine on viidud äärmuseni: kuritarvitades või vältides
            This is one of the greatest gifts and help from God
               See on üks Jumala suurimatest andidest ja abist
     There are people in both ditches, so we need truth
        Inimesed on kaldunud mõlemasse kraavi, seega on meil vaja tõde

2 categories off speaking in tongues
   Keeltes rääkimise 2 kategooriat
            1. Private            2. Public
               1. Privaatne         2. Avalik
           
1 Korintlastele 14:14-15
14 Kui ma keeli rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu mõistus on viljatu.
15 Kuidas siis nüüd? Ma tahan palvetada vaimus, aga tahan palvetada ka mõistusega, tahan laulda vaimus, aga tahan laulda ka mõistusega.

When you pray in the H.S., you will not understand it
   Kui sa palvetad Pühas Vaimus, ei ole see sulle arusaadav

1 Korintlastele 14:2
2 Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu ajel ju saladusi.

But God understands it
   Kuid Jumal mõistab seda
It is private and personal, between you and God
   See on privaatne ja isiklik, sinu ja Jumala vahel

1. Builds you up
   1. Ehitab sind üles
            1. Korintlastele 14:4
            4 Kes keeli räägib, ehitab iseennast, prohvetlikult kõneleja ehitab aga kogudust.
            Juuda :20
     20 Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades Pühas Vaimus,
2. Pray beyond your knowledge
   2. Palve üle sinu teadmiste
            Roomlastele 8:26
     26 Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab,         
          kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega.
3. Helps you give God thanks
   3. Aitab sul Jumalat tänada
            1. Korintlastele 14:17
     17 Sest sa võid küll tänada ilusasti, kuid teist see ei ehita.

Luuka 11:11-13
11 Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao?
12 Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni?
13 Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!"

God wants you to have this gift, ask for it
   Jumal tahab, et sul oleks see and, palu seda
Praying in the Holy Spirit daily is a spiritual discipline
   Iga päev Pühas Vaimus palvetamine on vaimulik distsipliin
            Get alone with God
               Jää kahekesi Jumalaga
           
Matteuse 14:23
23 Kui ta siis rahvahulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda.
Luuka 5:15-16
15 Aga sõnum Jeesusest levis seda enam, nii et suur rahvahulk tuli kokku teda kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest.
16 Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada.

            When you are alone with God, you find the real you
               Kui sa oled Jumalaga kahekesi, leiad sa ennast tõeliselt
            Your relationship with God is personal
               Sinu suhe Jumalaga on isiklik

Train yourself in prayer alone with God
   Treeni ennast palves omaette koos Jumalaga
            Praying in the Spirit gives power to your prayer time
               Vaimus palvetamine annab väge sinu palveaega
            Prayer changes things; prayer changes you
               Palve muudab asju, palve muudab sind

Sunday, March 11, 2012

Training not Trying – Treening, mitte üritamine #4 : 11.03.12


Training not Trying – Treening, mitte üritamine   4

                         
We need to develop spiritual disciplines
   Me peame arendama oma vaimseid distsipliine
            Study the Bible
               Õpi Piiblit
            Prayer
               Palve

Johannese 16:24
24 Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik!

Luuka 18:1
1 Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida:

Who is your source?
   Kes on sinu allikas?
            When you pray, you are making God your source
               Palvetades teed sa Jumala oma allikaks
            God provides His presence, power, and wisdom
               Jumal varustab Oma ligiolu, võimu ja tarkusega

People pray in reaction to a situation
   Inimesed palvetavad reaktsioonina olukorrale
People pray with a disciplined practice of prayer
   Inimesed palvetavad distsiplineeritud harjumusest palvetada
Koloslastele 4:2
            2 Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Jesus regularly withdrew himself to pray
   Jeesus eraldas ennast regulaarselt palveks

Luuka 5:16
16 Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada.

            Jesus had the discipline of prayer in His life
               Jeesuse elus oli palvetamise distsipliin
            Our biggest problem with prayer is... we don’t
               Meie suurim probleem palvega on… me ei tee seda

Jakoobuse 4:2
2 Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu.

            Prayer is about making God our source
               Palve on selleks, et teha Jumal meie allikakas
           
Developing the discipline of prayer
   Arendades palvetamise distsipliini
1. You need a time and place for prayer 
   1. Sul on vaja aega ja kohta palve jaoks

Markuse 1:35
35 Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal.

            You need to get alone with God
               Sul on vaja olla kahekesi Jumalaga
            It does not need to be for hours
               See aeg ei pea kestma tunde

Matteuse 6:7
7 Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu.

            Prayer should not sound like a business transaction
               Palve ei peaks kõlama nagu äritehing

Matteuse 15:8
8 See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel.

2. We need balance in boldness and reverence 
   2. Me peame tasakaalustama julguse ja austuse

Heebrealastele 4:16
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Koguja 5:1 (English bible verse 2)
1 Ära ole kärme suuga ja su süda ärgu tõtaku sõna lausuma Jumala ees; sest Jumal on taevas ja sina oled maa peal, seepärast olgu su sõnu pisut!

            Come with boldness, and with reverence
               Tule julguse ja austusega

3. Acknowledge sin and receive forgiveness
   3. Tunnista pattu ja võta vastu andestus
            Get sin out of the way
               Saa patt tee pealt eest

1. Johannese 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.
Laulud 66:18
18 Kui oleksin näinud oma südames nurjatust, ei oleks Issand mind kuulnud.
Jesaja 59:1-2
1 Vaata, Issanda käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt,
2 vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule.

4. Give thanks to God
   4. Täna Jumalat
            Thank God for all He has done for you
               Täna Jumalat kõige eest, mida Ta on teinud sulle

Efeslastele 5:19-20
19 lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale,
20 tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel.

            Do not thank God for what the enemy does
               Ära täna Jumalat selle eest, mida vaenlane teeb
            What was meant for harm, God will turn for your good
               Mis oli mõeldud halba tegema, selle muudab Jumal heaks

Prayer changes things; prayer changes you; pray!
   Palve muudab asju; palve muudab sind; palveta!

Sunday, March 4, 2012

Training not Trying – Treening, mitte üritamine #3 : 04.03.12


Training not Trying – Treening, mitte üritamine   3

                         
Our goal is to be happy, stable, fruitful, and blessed
   Meie eesmärk on olla õnnelik, stabiilne, viljakandev ja õnnistatud
So we can be a blessing
   Et me oleksime õnnistuseks
            It will take consistent training
               Selleks on vaja järjepidevat treeningut
            You should have evidence of progress in life
               Edusammud sinu elus peaksid olema ilmsed

When in training, there is a grace / effort balance
   Treenimises on armu ja pingutuse tasakaal
            So you can stand when others fall
               Et sa võid jääda seisma, kui teised langevad
This is not about trying harder under the law
   Asi pole tugevamini üritamises käsu all
It is about training under God’s grace
   Vaid treenimises Jumala armu all


Heebrealastele 4:16
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!
Roomlastele 8:31
31 Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?

Knowing God is there, encourages us to train
   Teadmine, et Jumal on kohal, julgustab meid treenima           
To be in training, we need spiritual disciplines
   Treenimiseks on meil vaja vaimulikku distsipliini
            We desire God’s presence, power, wisdom
               Me igatseme Jumala ligiolu, väge, tarkust
            It will impact what we think, say, and do
               See mõjutab seda, mida me mõtleme, ütleme ja teeme

God communicates to us through...
   Jumal suhtleb meiega läbi…
            His Works
               Oma Tööde
            His Word
               Oma Sõna
            His Spirit
               Oma Vaimu
            Others
               Teiste

We must be disciplined to study the Word of God
   Me peaksime olema distsiplineeritud Jumala Sõna õppima

2. Timoteosele 3:16-17
16 Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses,
17 et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.

            We have to get it in us daily
               Peame sellesse jõudma iga päev
            Read, hear, study, and meditate on it
               Loe, kuula, õpi ja mõtiskle selle üle
            Become addicted to the Word
               Saa sõltuvaks Sõnast

Laulud 1:1-3
1 Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,
2 vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.
3 Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal
ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.
Jeremija 15:16
16 Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks,
sest mulle on pandud sinu nimi, Issand, vägede Jumal.

Develop a taste and hunger for the Word
   Arenda maitset ja nälga Sõna järgi
            It will become your daily bread
               Sellest saab sinu igapäevane leib
            Use tools to help you study
               Kasuta töövahendeid, mis aitavad sul õppida

Laulud 119:11
11 Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu.

Treasure the Word of God
   Pea Jumala Sõna hinnaliseks
The result is, you will not sin
   Selle tulemusena sa ei tee pattu
            God’s Word will impact our thoughts, words, and actions
               Jumala Sõna mõjutab sinu mõtteid, sõnu ja tegusid
            Training yourself in the Word of God will change your life
               Enda treenimine Jumala Sõnas muudab su elu

Laulud 19:8-12
8 Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge; Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks.
9 Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.
10 Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti; Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged;
11 need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad kui mesi
ja kui kärjemesi.
12 Ka sinu sulasele on need hoiatuseks,
nende pidamine toob suure palga.

We are in training, so we must develop spiritual disciplines
   Me oleme treeningus, seega peame arendama vaimulikku distsipliini