Sunday, May 29, 2016

Kalamees – Fisherman #2 : 29.05.16

Kalamees – Fisherman  2

Peter was a successful businessman – a fisherman
   Peetrus oli edukas ärimees - kalur
         Jesus saw ministry as fishing for people
            Jeesus nägi teenistust nagu inimeste kalastamist
         It takes knowledge and skill to be good
            Hea olemiseks on tarvis teadmisi ja oskusi
         Jesus loved fishermen
            Jeesus armastas kalamehi

Matteuse 4:18-22
18 Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda Andreast, noota heitvat - nad olid ju kalurid - 
19 ning ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!” 
20 Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle. 
21 Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist vendade paari, Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid koos oma isa Sebedeusega paadis ja parandasid võrke, ja ta kutsus neid. 
22 Ja nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinnapaika ning järgnesid talle. 

Like so many in the Bible, they were all working when Jesus found them
   Nagu väga paljud piiblis, olid nad kõik tööd tegemas, kui Jeesus neid leidis
James was the first of the apostles to be martyred; John was the last to die
   Jakoobus oli esimene apostel, kes suri märtrisurma; Johannes suri kõige viimasena
         Jesus picked these 4 young men to mentor, to follow Him
            Jeesus valis need 4 noort meest, et Ta oleks nende mentor ja et nad Talle järgneksid
         To spread the net of the gospel and catch men
            Et levitada evangeeliumi võrku ja püüda inimesi

Luuka 5:1-5
1 Aga sündis, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, 
2 et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. 
3 Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahvahulki paadist. 
4 Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale: „Sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks!” 
5 Siimon vastas talle: „Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette.” 

Peter shows a willingness to obey Jesus, even thought he did not understand
   Peetrus näitab üles tahtmist kuuletuda Jeesusele, isegi kui ta sellest aru ei saanud
Peter had faith in the words of Jesus
   Peetrusel oli usku Jeesuse sõnadesse

Luuka 5:6-7
6 Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. 
7 Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid, ja nad täitsid mõlemad paadid, nii et need olid vajumas. 
        
         The result was supernatural
            Tulemus oli üleloomulik
         Only by sharing the blessing, could he keep it
            Ainult õnnistust jagades sai ta seda hoida
        
Luuka 5:8-9
8 Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlvede ette ja ütles: „Mine minu juurest ära, Isand, sest ma olen patune mees!” 
9 Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga, kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud. 

Peter does not want Jesus to go away
   Peetrus ei tahtnud, et Jeesus ära läheks
         He just feels unworthy of the grace of God
            Ta lihtsalt tunneb ennast väärtusetuna Jumala armu jaoks
This miracle made a deep impact in Peter’s life
   See ime mõjutas Peetruse elu sügavalt
         He knows now Jesus is the Messiah
            Ta teab nüüd, et Jeesus on Messias

Luuka 5:10a
10 Nõndasamuti oli ka Sebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannesega, kes olid Siimona kaaslased.

Partnership is needed in the church to get the job done
   Koguduses on vaja partnerlust, et saada töö tehtud
If we work together souls will be won to Jesus
   Kui me töötame koos, saavad hinged võidetud Jeesusele

Luuka 5:10b-11
Ja Jeesus ütles Siimonale: „Ära karda! Nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!” 
11 Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. 

Peter is afraid, because the kingdom of God is here
   Peetrus kardab, sest Jumala kuningriik on siin
Know whom it is that you stand before
   Tea, kelle ees sa seisad
         This miracle was a prophetic picture, like in Acts 2:41
            See ime oli prohvetlik pilt nagu Apostlite teod 2:41
         Where thousands of people would come to Jesus in a day
            Kus tuhanded inimesed päevas tulid Jeesuse juurde

Jesus caught Peter, and he was to catch others
   Jeesus püüdis Peetruse ja tema pidi püüdma teisi
Jesus caught you, and you are to catch others
   Jeesus püüdis sinu ja sina pead püüdma teisi
         You are a fisherman, obey the call of God
            Sa oled kalamees, kuuletu Jumala kutsele
         World is the sea, gospel the net, Eternal Life is the shore
            Maailm on meri, evangeelium on võrk, Igavene Elu on kallasSunday, May 22, 2016

Kalamees – Fisherman #1 : 22.05.16

Kalamees – Fisherman  1

Markuse 1:17                                    Amp
17 Ja Jeesus ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!” 

Jesus didn’t just walk up and say, “Follow me” and they left it all
Jeesus ei käinud lihtsalt ligi ja öelnud “Järgnege mulle” ning nad jätsid kõik
The calling of the disciples was a process
Jüngrite kutsumine oli protsess
            Jesus saw something in Peter that He liked
Jeesus nägi Peetruses midagi, mis Talle meeldis
            And Peter became convinced He was God
Peetrus veendus, et Tema on Jumal

Johannese 1:44
44 Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. 

Town name where Peter was born means “House of Fisherman”
Linna nimi, kus Peetrus sündis, tähendab “Kaluri kodu”
Peter was married
Peetrus oli abielus
Peter lived a few kl west of Capernaum (Jesus home)
Peetrus elas mõned km läänes Kapernaumast (Jeesuse kodu)

Matteuse 4:12-16
12 Aga kui Jeesus oli kuulda saanud, et Johannes on vangistatud, läks ta tagasi Galileasse 
13 ja jättis Naatsareti ning asus elama Kapernauma, mis on järve ääres, Sebuloni ja Naftali piirkonnas, 
14 et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu: 
15 „Sebulonimaa ja Naftalimaa, mere teel, sealpool Jordanit, paganate Galilea, 
16 rahvas, kes istub pimeduses, on suurt valgust näinud, ja neile, kes istuvad surma maal ja surma varjus - neile tõuseb valgus!”

Peter had a fishing company with Andrew, James, and John
Peetrusel oli kalastamisettevõte koos Andrease, Jakoobuse ja Johannesega

Progression of calling the disciples
Jüngrite kutsumise järgnevus

Johannese 1:35-37
35 Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga. 
36 Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates: „Vaata, see on Jumala Tall.” 
37 Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles, ja läksid Jeesusega kaasa. 

Johannese 1:38-39
38 Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt: „Mida te otsite?” Nemad ütlesid talle: „Rabi,” - see on tõlkes „Õpetaja” - „kus sa oled öömajal?” 
39 Ta ütles neile: „Tulge ja vaadake!” Nad tulid siis ja nägid, kus ta oli öömajal, ja jäidki sel päeval tema juurde. Oli umbes neljas tund pärast lõunat. 

Johannese 1:40-42
40 Üks neist kahest, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles, ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas, Siimon Peetruse vend. 
41 Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle: „Me oleme leidnud Messia!” - see on tõlkes „Kristuse”. 
42 Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus ütles tollele otsa vaadates: „Sina oled Siimon, Johannese poeg, sind peab hüütama Keefaseks!” - see on tõlkes Peetruseks. 

Johannese 1:43
43 Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ja ta leidis Filippuse ja ütles talle: „Järgne mulle!” 

Soon after Jesus invites them again
Natuke hiljem kutsus Jeesus neid uuesti

Matteuse 4:18-22
18 Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda Andreast, noota heitvat - nad olid ju kalurid - 

            They followed Him, He was their Rabi
Nad järgnesid Talle, Tema oli nende Rabi
            But they still did fishing on the side
Aga nad püüdsid endiselt kala ka

3 stages to Peters calling
Peetruse kutsumise 3 staadiumit
The time Jesus changed his name
Kui Jeesus muutis ta nime
            Jesus invited them by the seashore
Jeesus kutsus neid mere ääres
            Then Jesus call after the miraculous catch
Siis Jeesuse kutse pärast imelist saaki

Luuka 5:1-11
1 Aga sündis, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, 
2 et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. 
3 Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahvahulki paadist. 
4 Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale: „Sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks!” 
5 Siimon vastas talle: „Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette.” 
6 Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. 
7 Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid, ja nad täitsid mõlemad paadid, nii et need olid vajumas. 
8 Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlvede ette ja ütles: „Mine minu juurest ära, Isand, sest ma olen patune mees!” 
9 Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga, kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud. 
10 Nõndasamuti oli ka Sebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannesega, kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale: „Ära karda! Nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!” 
11 Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. 

Jesus repeated Himself, “From now on you will fish for people”
Jeesus kordas ennast: “Nüüdsest peale püüate te inimesi”

Jesus called Matthew
Jeesus kutsus Matteust
            Mat 9:9
Jesus calls other disciples
Jeesus kutsub teisi jüngreid
            Not written about
Millest pole kirjutatud
Jesus appointed 12 disciples as His apostles
Jeesus määras 12 jüngrit Oma apostliteks
           
We are called to go out and preach the good news
Meid on kutsutud minema välja ja jutlustama head sõnumit
Jesus died for your sins, because He loves you
Jeesus suri sinu pattude eest, sest Ta armastab sind

1. Peetruse 5:10-11
10 Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. 
11 Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! Aamen. 


Sunday, May 15, 2016

Jumala Armastus – Love of God #9 : 15.05.15

 Jumala Armastus – Love of God   9

Love of God:
   Jumala armastus
       Move you to others
          Liigutab sind teisteni              
Has not loopholes          
   Tal ei ole seaduselünki    
       Heals  
          Tervendab
Serves and sacrifices
   Teenib ja ohverdab
Forgives
   Andestab
Encourages
   Julgustab
Gives access to presence
   Annab juurdepääsu ligiolusse
Gives peace
   Annab rahu

Johannese 13:34-35
34 Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! 
35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” 

New, is what we all want
   Me kõik tahame uut
To be commanded, no one wants
   Keegi ei taha täita käsku
Jesus told them I give you a new commandment
   Jeesus ütles neile: Ma annan teile uue käsu
Love one another as I have loved you
   Armastage üksteist nii nagu mina olen teid armastanud
My prayer – Holy Spirit lead us to love like Jesus
   Minu palve – Püha Vaim, juhi meid armastama nii nagu Jeesus

Love can’t be commanded, or it is not love
   Armastust ei saa käskida, või see ei ei ole armastus
            The power here is not in the commandment
               Vägi ei ole ole käsus
            The power is in the commander
               Vägi on selles, kes käsu annab
            The words of Jesus are still new and fresh
               Jeesuse sõnad on ikka veel uued ja värsked

2. Timoteosele 4:16-17
16 Kui ma esimest korda kohtus enese eest kostsin, siis ei seisnud keegi mu kõrval, vaid kõik jätsid mu maha. Ärgu pandagu seda neile süüks!
17 Aga Isand seisis minu kõrval ja tegi mu vägevaks, et sõna kuulutamine minu läbi saaks täielikult teoks ja kõik rahvad seda kuuleksid; nii ma olen välja kistud lõvi suust.

The Lord was there to strengthen Paul
   Isand oli seal, et Paulust tugevdada
He knew God’s love, so he could care for others
   Ta tundis Jumala armastust, mistõttu sai ta teistest hoolida

Markuse 7:11-12
11 Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma
lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head
neile, kes teda paluvad! 
12 Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile
teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja
Prohvetid. 

God loves us when we do not deserve it
   Jumal armastab meid, kui me seda ei vääri
We must love one another with God’s love
   Me peame armastama üksteist Jumala armastusega

Galaatlastele 4:5-7
5 lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse.
6 Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: „Abba! Isa!”
7 Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu.

1. Johannese 3:23-24
23 Ja see on tema käsk, et me usuksime tema Poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu tema meile on käsu andnud.
24 Ja kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumal temas. Ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis - Vaimust, kelle ta meile on andnud.

As a child of God, you can know real love
   Jumala lapsena saad sa tunda tõelist armastust
We have a living connection to God
   Meil on elav ühendus Jumalaga

Galaatlastele 5:6
6 Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi.

Your faith works by love
   Sinu usk töötab läbi armastuse
Without love it is not effective
   Ilma armastuseta ei ole see efektiivne
           
Let the Holy Spirit guide you to love one another
   Las Püha Vaim juhtida teid üksteist armastama
            Love is not always convenient, but we are to love
               Armastus ei ole alati mugav, aga me peame armastama
            But Jesus gave us the command to love one another
               Jeesus andis meile käsu üksteist armastada
            When you believe in Jesus, you are given God’s love
               Kui sa usud Jeesusesse, on sulle antud Jumala armastus
Let God’s love define this church in this city

   Las Jumala armastus defineerida seda kogudust siin linnas