Monday, May 26, 2014

Heldus – Generosity #4 : 25.05.14

Heldus – Generosity  4

Õpetussõnad 11:24-25
24 Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine hoiab varandust, ometi on puudus käes.
25 Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse.

Generosity is always rewarded
   Heldus saab alati tasu
Generosity is a condition of the soul
   Heldus on hinge seisund
God is the owner, we are the stewards
   Jumal on omanik, meie majapidajad

Matteuse 6:21
21 Sest kus su aare on, seal on ka su süda. 

There is a heart – treasure connection
   Süda on aarde ühendus
            Most people live giving to God last
               Enamus inimesi annavad Jumalale viimasena
God deserves to be first in your money
   Jumal väärib esimest kohta sinu rahaasjades
            Stewardship is about reordering your life towards God
               Majapidajaks olemine tähendab oma elu Jumala poole ümberkorraldamist

Matteuse 6:24-32
24 Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat.
25 Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas?
26 Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad?
27 Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada?
28 Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad: ei näe nad vaeva ega ketra,
29 aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist.
30 Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised!
31 Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?” või „Mis me joome?” või „Millega me riietume?”
32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.
           
            Do not worry, but trust God
               Ära muretse, vaid usalda Jumalat

Matteuse 6:33
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! 

Jesus is giving us a new way of thinking
   Jeesus annab meile uue mõtteviisi
            Reorder our priorities financially
               Korralda oma prioriteedid rahaasjades ümber
            Give to God first, then everything will work out
               Anna Jumalale kõigepealt, siis kõik ülejäänud läheb korda
            If you do this, you will not have to worry
               Kui sa seda teed, ei pea sa muretsema

Luuka 16:9-13
9 Minagi ütlen teile: Tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse.
10 Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus.
11 Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist?
12 Ja kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks teile kätte teie oma?
13 Ükski sulane ei või teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa orjata Jumalat ja mammonat!” 

Money by itself is neutral, it matters what you do with it
   Raha iseenesest on neutraalne, loeb see, mida sa sellega teed
If you serve God with your money, it becomes clean
   Kui sa teenid Jumalat oma rahaga, saab see puhtaks
            You can’t serve God and money
               Sa ei saa teenida korraga Jumalat ja raha
            How you use money shows who you serve
               See, kuidas sa raha kasutad, näitab, keda sa teenid

A way to break the power of money, is give to God
   Viis, kuidas murda raha võim sinu üle, on anda Jumalale
            Use money to bring people to Jesus
               Kasuta raha, et tuua inimesi Jeesuse juurde
            God will use money to win souls (people)
               Jumal kasutab raha, et võita hingi (inimesi)

If you are wasteful with little, you will be wasteful with much
   Kui sa raiskad selle vähese, mis sul on, oled sa raiskav ka paljuga
Develop right habits, priorities, and self-control
   Arenda õigeid harjumusi, prioriteete ja enesekontrolli
            Be faithful with what others give you
               Ole ustav sellega, mida teised sulle annavad
     God is the owner, and the tithe belongs to Him
        Jumal on omanik ja kümnis kuulub Talle

Give God your first and your best
   Anna Jumalale oma esimene ja parim
               10% - 10% - 80%
            You will break the spirit of the world off your money
               Siis sa murrad maailma vaimu oma rahalt
            Put God first, and He will take care of the rest
               Pane Jumal esikohale ja Ta kannab hoolt kõige ülejäänu eest

1. Timoteosele 6:17
17 Neid, kes on nüüdsel ajal rikkad, käsi, et nad ei oleks ülbed ega loodaks ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes valmistab meile kõike rikkalikult maitsmiseks; 

Õpetussõnad 11:24-25    Message
24 Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine hoiab varandust, ometi on puudus käes.
25 Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse.Sunday, May 18, 2014

Heldus – Generosity #3 : 18.05.14

Heldus – Generosity  3

Õpetussõnad 11:24-25
24 Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine hoiab varandust, ometi on puudus käes.
25 Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. 

Our goal is to be joyfully generous
   Meie eesmärk on olla rõõmsalt helde
Generosity is a condition of the soul
   Heldus on hinge seisund
            God is the owner, we are the stewards
               Jumal on omanik, meie oleme majapidajad
                        Money is important
                           Raha on tähtis

Some try to separate God and money
   Mõned proovivad eraldada Jumalat ja raha
But we need, and can have, God’s help
   Aga meil on vaja ja meil võib olla Jumala abi
            Make him your source for everything
               Tee temast oma allikas kõige jaoks
                        We only withhold out of fear
                           Me jätame andmata üksnes hirmu tõttu

God sees finances as seed, and you a farmer
   Jumal näeb raha kui seemet, ja sina oled põllumees
Your finances are meant to be planted
   Sinu raha on mõeldud istutamiseks

2. Korintlastele 9:6-11     New Living
6 Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.
7 Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.
8 Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis,
9 nagu on kirjutatud: „Ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti.”
10 Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja.
11 Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale 

If you chose to be generous, God will help you be generous
   Kui sa valid olla helde, aitab Jumal sul helde olla
            As soon as you plant right, God gets involved
               Niipea kui sa külvad õigesti, saab Jumal kaasa haaratud
            If you withhold, God will not be involved
               Kui sa jätad andmata, siis Jumal ei osale
            Do not be afraid of giving generously
  Ära karda anda heldelt

2. Korintlastele 9:7
7 Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. 

What you give is between you and God
   Sinu andmine on sinu ja Jumala vahel

2. Korintlastele 9:8
8 Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis,

Be cheerful and generous in your giving
   Ole rõõmus ja helde oma andmises
And you will have all you need and more to give
   Ja sul on kõik, mida vajad ning enamgi, et anda
            God is able to do anything
               Jumal on vägev tegema mida iganes

2. Korintlastele 9:10
10 Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. 

2. Korintlastele 9:11
11 Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale, 

We do not give to receive
   Me ei anna selleks, et saada
But we do give and receive
   Vaid me anname ja saame
           
You will never have enough money to feel satisfied and secure
   Sul ei saa kunagi olema piisavalt raha, et tunda end turvaliselt ja rahuldatuna
That is a spiritual need that is only met in a walk with God
   See on vaimulik vajadus, mis täitub üksnes Jumalaga käies
           
Money is not a fulfillment, money is a tool           
   Raha ei ole rahuldus, raha on tööriist
Give generously to be used by God
   Anna heldelt, et olla kasutatud Jumala poolt
Live with openhanded generosity
   Ela avatud kätega heldelt
People are helped, church is funded, God gets the glory
   Inimesed saavad abi, kogudus on varustatud, Jumal saab au

Prov 11:24-25    New Living

Monday, May 5, 2014

Heldus – Generosity #2 : 04.05.14

Heldus – Generosity  2

Be generous with your time, talents and treasure - your T-3 (A-3 eesti keeles)
   Ole helde oma aja, andide ja aardega – sinu A-3
When you live grateful, you live open-handed
   Kui sa elad tänulikult, elad sa avatud kätega

Õpetussõnad 11:24-25
24 Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine hoiab varandust, ometi on puudus käes.
25 Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. 

Content and condition of your soul, determines the quality and direction of your life
   Sinu hinge sisu ja olukord määrab su elu kvaliteedi ja suuna
            Generosity comes from a trained soul
               Heldus tuleb treenitud hingest
            Generosity is not based on your circumstances
               Heldus ei põhine sinu olukordadel

Paul reminds Corinthians to do what they committed to
   Paulus meenutab korintlastele, et nad teeksid, mida olid lubanud
Uses Macedonia churches as an example
   Kasutades Makedoonia kogudust eeskujuna
            “They gave joyfully”
               “Nad andsid rõõmsalt”

2. Korintlastele 8:5
5 Ja nende annid ületasid kõik meie lootused, sest nad andsid Jumala tahtmise läbi iseendid, esmalt Issandale ja siis ka meile.

            Other giving flowed out of giving to God first
               Teine andmine voolas välja andmisest kõigepealt Jumalale

2. Korintlastele 9:5
5 Olen siis pidanud hädavajalikuks julgustada vendi, et nad tuleksid enne meid teie juurde ja valmistaksid ette teie varem tõotatud tänuandi, et see oleks valmis nagu tänu ja mitte nagu ihnutsemine. 

            Do not do things grudgingly
               Ära tee asju vastu tahtmist

2. Korintlastele 8:11-12
11 Lõpetage nüüd oma tegemine, et nõnda nagu teil oli valmidust tahta, nõnda oleks seda ka lõpetamiseks oma võimalusi mööda.
12 Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles, mis kellelgi on, mitte selles, mida tal
pole.
 

There must be a willingness to be generous
   Tähtis on soov ja valmidus olla helde
            God will not ask you to give what you do not have
               Jumal ei küsi sinult midagi, mida sul pole
Someone unwilling does not understand
   Kes ei taha, see ei mõista
            Something has to come to my soul for me to be willing
               Midagi peab tulema mu hinge, et ma tahaksin

There is a difference between stewardship and ownership
   Majapidaja ja omaniku vahel on erinevus
            We are the steward, God is the owner
               Meie oleme majapidajad, Jumal on omanik

Laulud 24:1
Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad. 

            It all belongs to God
               Kõik see kuulub Jumalale

1. Korintlastele 6:19-20
19 Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?
20 Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus! 

            Your T-3 belongs to God
               Sinu A-3 kuulub Jumalale

1. Ajaraamat 29:2
2 Seepärast olen ma kõigest jõust hankinud oma Jumala koja tarvis kulda kuldasjadeks, hõbedat hõbeasjadeks, vaske vaskasjadeks, rauda raudasjadeks, puid puuasjadeks, karneoolikive ja ilustuskive, türkiise ja mosaiikkive, kõiksugu hinnalisi kive ja marmorit suurel hulgal. 

David gave generously, will all his might
   Taavet andis heldelt, kogu oma jõust
He had revelation of stewardship and ownership
   Tal oli ilmutus majapidajaks ja omanikuks olemise kohta

1. Ajaraamat 29:11-12
11 Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal. Sinul, Issand, on kuningriik ja sa oled ennast tõstnud kõigile peaks.
12 Rikkus ja au tulevad sinult, sina valitsed kõike, sinu käes on jõud ja vägi, sinu käes on voli kõike teha suureks ja tugevaks. 

            Everything come from God, and belongs to God
               Kõik tuleb Jumala käest ja kuulub Jumalale
            But the way it is given is not always equal
               Kuid andmise viis ei ole alati võrdne
           
Everyone is a steward of their T-3
   Igaüks on majapidaja oma A-3 üle
God is our source; ask what He wants you to do every day
   Jumal on meie allikas: küsi, mida tema tahab, et sa iga päev teeksid
            Allow God to use you to be a blessing to those around you
               Luba Jumalal ennast kasutada, et olla õnnistuseks neile, kes on sinu ümber
            We are called to live a generous life

               Meid on kutsutud elama heldet elu