Sunday, March 30, 2014

Pole veel leidnud, mida ma otsin – Still haven’t found what I’m looking for #5 : 30.03.14

Pole veel leidnud, mida ma otsin – Still haven’t found what I’m looking for   5

Matteuse 5:17
Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. 

Jesus is the fulfiller of our souls
   Jeesus on meie hingede täitja

Matteuse 8:1-4
1 Kui siis Jeesus tuli mäelt alla, järgnesid talle suured rahvahulgad.
2 Ja vaata, tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja ütles: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!”
3 Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!” Ja ta sai otsekohe oma pidalitõvest puhtaks.
4 Ja Jeesus ütles talle: „Vaata, et sa sellest kellelegi ei räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda and, mis Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!” 

They were culturally and theologically against leprosy
   Nad olid kultuuriliselt ja teoloogiliselt pidalitõve vastu
            Leprosy was a living symbol of sin
               Pidalitõbi oli elav sümbol patust
            You were kicked out of society
               Sind oleks ühiskonnast välja heidetud

Jesus came down a mountain, just like Moses did
   Jeesus tuli mäelt alla, täpselt nagu Mooses
            Moses met sin and got angry
               Mooses kohtas pattu ja sai vihaseks
            Jesus met sin, unclean man, and was filled with compassion
               Jeesus kohtas pattu, ebapuhast meest, ja sai täidetud kaastundega
            Jesus is the new Moses, our fulfiller
 Jeesus on uus Mooses, meie täitja

This man is breaking the law to be there
   See mees rikub seadust seal olles
Jesus touches him, now Jesus is breaking the law
   Jeesus puudutab teda, nüüd rikub Jeesus seadust
            Law: “If clean touches unclean, the clean becomes unclean”
               Seadus: “Kui puhas puudutab ebapuhast, puhas saab ebapuhtaks”
            But what was clean, made the unclean, clean
               Aga mis oli puhas, tegi ebapuhta puhtaks
            Jesus has made you clean, and now we are contagious
               Jeesus on teinud sind puhtaks, ja nüüd oleme me nakkavad

You are this man
   Sina oled see mees
           Jesus says, “Your sin does not scare me, I love you”
               Jeesus ütles: “Sinu patt ei hirmuta mind, ma armastan sind”
           “You are dying in your sin, come to me”
               “Sa oled oma pattudes suremas, tule minu juurde”
           When our sin contacts Jesus, it becomes clean
              Kui meie patt puutub kokku Jeesusega, saab see puhtaks
            “I am willing!”
               “Ma tahan!”

Jesus told him to go show himself to the priest
   Jeesus ütles talle, et ta näitaks ennast preestrile
So he could re-enter society and be with his family
   Seega sai ta uuesti ühiskonda siseneda ja oma perega koos olla
            By His love and grace, Jesus gives us new life
               Läbi Tema armastuse ja armu annab Jeesus meile uue elu
            His love had no end
               Tema armastus on lõputu
            Only Jesus can give us purpose in life
               Ainult Jeesus saab meile anda elu eesmärgi

Jesus is what you have been looking for
   Jeesus on, mida sa otsinud oled


Sunday, March 23, 2014

Pole veel leidnud, mida ma otsin – Still haven’t found what I’m looking for #4 : 23.03.14

Pole veel leidnud, mida ma otsin – Still haven’t found what I’m looking for   4

Matteuse 5:17
Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. 

Jesus is the fulfiller of our souls
   Jeesus on meie hingede täitja

Johannese 4:4-42
4 Ta pidi aga minema läbi Samaaria.
5 Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile;
6 seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg.
7 Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle: „Anna mulle juua!”
8 Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma.
9 Siis Samaaria naine ütles talle: „Kuidas! Sina, kes oled juut, küsid juua minult, Samaaria naiselt?” Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega.
10 Jeesus vastas: „Kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb: Anna mulle juua!, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett.”
11 Naine ütles talle: „Isand, ämbrit sul ei ole ja kaev on sügav. Kust sa siis saad selle „elava vee”?
12 Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti ta pojad ja ta kariloomad!?”
13 Jeesus kostis: „Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle,
14 aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks.”
15 Naine ütles talle: „Isand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam ega peaks aina käima siit ammutamas!”
16 Jeesus ütles talle: „Mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi!”
17 Naine vastas: „Mul ei ole meest.” Jeesus ütles talle: „Sul on õigus, kui sa ütled: „Mul ei ole meest”,
18 sest kuigi sul on olnud viis meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Seda sa oled õigesti ütelnud.”
19 Naine ütles temale: „Isand, ma näen, et sa oled prohvet.
20 Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel, ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama.”
21 Jeesus ütles talle: „Naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda Isa sellel mäel ega Jeruusalemmas!
22 Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame,
sest pääste tuleb juutidelt.
23 Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.
24 Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama.”
25 Naine ütles temale: „Ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik.”
26 Jeesus ütles talle: „Mina, kes ma sinuga räägin, olengi see.”
27 Ja sel hetkel tulid ta jüngrid tagasi ja panid imeks, et Jeesus kõneles naisega. Ometi ei öelnud keegi: „Mis sa temalt tahad?” või „Mida sa temaga räägid?”
28 Siis jättis naine oma veekannu sinna ning läks tagasi külla ja ütles inimestele:
29 „Tulge vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud! Kas mitte tema pole Messias?”
30 Ja nad tulid külast välja Jeesuse juurde.
31 Vahepeal palusid jüngrid teda: „Rabi, söö!”
32 Aga tema ütles neile: „Minul on süüa rooga, mida teie ei tea.”
33 Siis arutasid jüngrid omavahel: „Kas keegi on talle süüa toonud?”
34 Jeesus ütles neile: „Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema töö.
35 Eks te ise ütle, et veel on neli kuud, ja siis tuleb lõikus? Vaata, mina ütlen teile: Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks!
36 Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et niihästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada.
37 Jah, siin on tõsi see ütlus: „Üks on, kes külvab, ja teine, kes lõikab.”
38 Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on näinud vaeva, ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama.”
39 Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas: „Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud.”
40 Kui siis samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde. Ja Jeesus viibis seal kaks päeva.
41 Ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi.
42 Aga naisele nad ütlesid: „Me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma Päästja.”

For most of our lives, we are in a search for satisfaction
   Enamiku aja oma elust, me otsime rahulolu
Many never find what they are looking for
   Väga paljud ei leia iial seda, mida nad otsivad
       They develop a coping mechanism - a ‘someday’ mentality
   Nad loovad toimetuleku mehhanismi – “ühel päeval” suhtumise
       ‘Someday’ can be so appealing, we take today for granted
   “Ühel päeval” võib olla veetlev, sest me võtame tänast iseenesest mõistetavalt

This woman has ‘someday’ mentality
   Sellel naisel on “ühel päeval” suhtumine
       “Someday the Messiah will come”
   “Ühel päeval tuleb Messias”
Jesus said, “I who speak to you, am he”
   Jeesus ütles: “Mina, kellega sa räägid, olen tema”
       And everything changes for this woman
   Ja kõik muutub selle naise jaoks
       She went to tell everyone about Jesus
   Ta läks, et rääkida kõigile Jeesusest

Jesus said, “I have food you do not know about”
   Jeesus ütles: “Mul on toitu, millest te ei tea midagi”
He gives us a key to satisfaction in life
   Ta annab meile võtme, et jõuda rahuloluni elus
       “When I live beyond my own needs, I am satisfied”
   “Kui ma elan üle oma vajaduste, mul on rahulolu”
 Satisfaction is found in:
   Rahulolu leitakse:
1. Knowing God             
1. Tundes Jumalat
2. Inviting others to know God 
2. Kutsudes teisi Jumala juurde

Inviting others to God might cost you something
   Teiste kutsumine Jumala juurde võib sulle midagi maksma minna
But you will find it is what gives you satisfaction
   Aga sa leiad, et see on see, mis annab sulle rahulolu
       Pathway to satisfaction is through selflessness
   Teerada rahuloluni on läbi isetuse
       Live beyond yourself
   Ela rohkem kui ainult iseendale

4 months and then harvest – “someday”
   4 kuud ja siis lõika – “ühel päeval”
Jesus says, “Don’t wait, today is the day, now!”
   Jeesus ütleb: “Ära oota, täna on see päev, praegu!”
       Do not wait until tomorrow
   Ära oota homseni
God is a now and present God
   Jumal on praegu ja olevikus Jumal

Õpetussõnad 16:9
Inimese süda kavandab oma teed, aga Issand juhib tema sammu.

We want to know and plan all our future
   Me tahame teada ja planeerida tervet oma tulevikku
The Lord will direct your steps today
   Issand juhib täna su samme
       Trust Him, and make the most of today
   Usalda Teda ja võta viimast tänasest päevast
       Follow God and you will enjoy the journey
   Järgne Jumalale ja sa naudid seda teekondaMonday, March 17, 2014

Pole veel leidnud, mida ma otsin – Still haven’t found what I’m looking for #3 : 16.03.14

Pole veel leidnud, mida ma otsin – Still haven’t found what I’m looking for   3

Matteuse 5:17
17 Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. 

Jesus is the fulfiller of our souls
   Jeesus on meie hinge täitja

Johannese 4:4-30
4 Ta pidi aga minema läbi Samaaria.
5 Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile;
6 seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüdallika äärde. Oli keskpäeva aeg.
7 Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle: „Anna mulle juua!”
8 Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma.
9 Siis Samaaria naine ütles talle: „Kuidas! Sina, kes oled juut, küsid juua minult, Samaaria naiselt?” Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega.
10 Jeesus vastas: „Kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb: Anna mulle juua!, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett.”
11 Naine ütles talle: „Isand, ämbrit sul ei ole ja kaev on sügav. Kust sa siis saad selle „elava vee”?
12 Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti ta pojad ja ta kariloomad!?”
13 Jeesus kostis: „Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle,
14 aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks.”
15 Naine ütles talle: „Isand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam ega peaks aina käima siit ammutamas!”
16 Jeesus ütles talle: „Mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi!”
17 Naine vastas: „Mul ei ole meest.” Jeesus ütles talle: „Sul on õigus, kui sa ütled: „Mul ei ole meest”,
18 sest kuigi sul on olnud viis meest, ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees. Seda sa oled õigesti ütelnud.”
19 Naine ütles temale: „Isand, ma näen, et sa oled prohvet.
20 Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel, ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama.”
21 Jeesus ütles talle: „Naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda Isa sellel mäel ega Jeruusalemmas!
22 Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt.
23 Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.
24 Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama.”
25 Naine ütles temale: „Ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik.”
26 Jeesus ütles talle: „Mina, kes ma sinuga räägin, olengi see.”
27 Ja sel hetkel tulid ta jüngrid tagasi ja panid imeks, et Jeesus kõneles naisega. Ometi ei öelnud keegi: „Mis sa temalt tahad?” või „Mida sa temaga räägid?”
28 Siis jättis naine oma veekannu sinna ning läks tagasi külla ja ütles inimestele:
29 „Tulge vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud! Kas mitte tema pole Messias?”
30 Ja nad tulid külast välja Jeesuse juurde.

God is not like a coach, telling you what to do
   Jumal ei ole nagu treener, kes ütleb, mida sa tegema pead
   God wants to have relationship with you
      Jumal tahab sinuga suhet
   God wants you to know Him in a real way
      Jumal tahab, et sa tunneksid teda päriselt

Jesus talks with a Samaritan woman
   Jeesus räägib Samaaria naisega
            They were considered outside of God’s blessing           
               Neid peeti Jumala õnnistusest väljaspool olevateks
            Even Samaritan’s would have rejected this woman
               Isegi samaarlased oleksid selle naise eemale tõrjunud

Johannese 4:13-14
13 Jeesus kostis: „Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle,
14 aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks.” 

Jesus is not talking about natural thirst, but inner thirst
   Jeesus ei rääkinud loomulikust janust, vaid sisemisest janust
             Why did Jesus tell her to go get her husband?
               Miks ütles Jeesus talle, et ta oma mehe kutsuks?
            Marriage was the way she tried to quench her thirst
               Abielu oli viis, kuidas ta oma janu kustutada proovis
                        We all have ways we try to quench thirst
                           Me kõik proovime mingil moel oma janu kustutada
                        But only Jesus is the fulfiller or our soul
                           Aga ainult Jeesus on meie hinge täitja

She tries to change the subject
   Naine üritab teemat vahetada
4 mountains were important to Jews
   4 mäge olid juutide jaoks tähtsad
            Mt. Moriah        1. Mos 22:         Morija mägi
            Mt. Sinai            2. Mos 20:         Siinai mägi
            Mt. Garazim      Jos 8:                 Gerisimi mägi
            Mt. Ebal             Jos 8:                Eebali mägi

Johannese 4:21-24
21 Jeesus ütles talle: „Naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda Isa sellel mäel ega Jeruusalemmas!
22 Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt.
23 Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.
24 Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama.” 

Everything is about to change for true worshipers
   Kõige tähtsam on muutuda tõeliseks ülistajaks
God seeks worshipers who worship from their heart
   Jumal otsib ülistajaid, kes ülistavad kogu oma südamest
         Just be yourself with God
            Ole Jumalaga lihtsalt sina ise

Heebrealastele 12:22-24
22 vaid teie olete tulnud Siioni mäe juurde ja elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde ja kümnete tuhandete inglite juurde,
23 esikpoegade koguduse juurde, kes on kirja pandud taevas, ja Jumala, kõikide kohtumõistja juurde, ja täiuslikuks saanud õigete vaimude juurde,
24 ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde, ja piserdamisvere juurde, mis kõneleb paremini Aabeli verest. 

Jesus is the 5th mountain – Mt. Zion
   Jeesus on 5. mägi – Siioni mägi
         It comes to where you are
            See tuleb sinna, kus sina oled
         Jesus is what you have been looking for
            Jeesus on see, keda sa otsinud oled

This woman was used by God to reach her town
   Jumal kasutas seda naist, et jõuda tema linnani
Only God’s love that can fill your soul
   Ainult Jumala armastus saab täita su hinge
       In all your faults and weaknesses God can use you
          Kõigis meie eksimustes ja nõrkustes saab Jumal sind kasutada
           
Worship God as you really are
   Ülista Jumalat sellisena, nagu sa tegelikult oled
       Do not put on some “perfect mask” in church
          Ära pane koguduses ette “täiusliku maski”
       Just come to God and say, “I am thirsty, fill me!

          Lihtsalt tule Jumala juurde ja ütle: “Ma olen janune, täida mind!”

Sunday, March 9, 2014

Pole veel leidnud, mida ma otsin – Still haven’t found what I’m looking for #2 : 09.03.14

Pole veel leidnud, mida ma otsin – Still haven’t found what I’m looking for    2

Matteuse 5:17
17 Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. 

Jesus is the fulfiller of our souls
   Jeesus on meie hingede täitja
He is the only one who can give us true satisfaction
   Ta on ainuke, kes võib anda meile tõelise rahulolu

Mark 10:17-31
17 Ja kui Jeesus läks teele, jooksis keegi tema juurde ja küsis temalt ta ette põlvili heites: „Hea Õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu?”
18 Jeesus aga ütles talle: „Miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks - Jumal.
19 Käske sa tead: ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära peta, austa oma isa ja ema!”
20 Tema aga lausus talle: „Õpetaja, seda kõike olen ma pidanud oma noorusest alates.”
21 Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: „Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare taevas, ning tule järgne mulle!”
22 Noormees kurvastas nende sõnade pärast ja lahkus rõhutuna, sest ta oli suure varanduse omanik.

23 Ja vaadanud ringi enda ümber, ütles Jeesus oma jüngritele: „Kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki!”
24 Aga jüngrid hämmastusid tema sõnade peale. Jeesus aga ütles neile uuesti: „Lapsed, kui raske on minna Jumala riiki!
25 Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal minna Jumala riiki!”
26 Aga nemad hämmastusid üliväga ja ütlesid üksteisele: „Ja kes siis võib pääseda?”
27 Jeesus ütles neile otsa vaadates: „Inimeste käes on see võimatu, mitte aga Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik.”

28 Peetrus hakkas talle rääkima: „Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle!”
29 Jeesus lausus: „Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast
30 ega saaks vastu nüüd, selsamal ajal sajavõrra maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde tagakiusamise kestelgi, ning tuleval ajastul igavest elu.
31 Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks.”

God gave us the 10 commandments
   Jumal andis meile 10 käsku
Because God wanted relationship with man           
   Sest Jumalt tahtis suhet inimesega
       But no one could fulfill it
   Aga mitte keegi ei saanud seda täita
It is divided into 2 parts: relationship with God, relationship with others
   See on jagatud 2 osaks: suhe Jumalga, suhe teistega
       Jesus came to fulfill the Law
   Jeesus tuli täide viima Seadust

This guy had it all: youth, money, influence
   Sellel mehel oli kõik: noorus, raha, mõjuvõim
He asked Jesus, “What do I still lack?”
   Ta küsis Jeesuselt: “Mis on mul veel puudu?”
       Everyone needs a Savior
   Igaühel on vaja Päästjat

Jesus said, “One thing you lack”
Jeesus ütles: “Üks asi puudub sul”
       “Give me everything, I want relationship”
    “Anna kõik mulle, ma tahan suhet”
       Not saying Christians should be poor
     See ei tähenda, et kristlased peaksid olema vaesed

            Give me your life, and I will take care of you
        Anna oma elu mulle ja ma kannan hoolt sinu eest
            The young man walked away sad
               See noor mees kõndis kurvalt eemale

This guys was not after relationship
   See mees ei tahtnud suhet
He just wanted a few more keys for success
   Ta tahtis juurde saada eduvõtmeid
       Your soul finds satisfaction when you give up
   Sinu hing leiab rahulolu kui sa annad alla
       Then God comes in and fulfills you
   Siis Jumal tuleb ja täidab sind

Jesus said, “It is difficult for the rich to enter the kingdom”
   Jeesus ütles: “Rikaste jaoks on raske siseneda kuningriiki”
         The disciples were amazed, because they all had money
     Jüngrid olid hämmingus, sest neil kõigil oli raha
         Jesus said, “By yourself, no chance; only with God’s help”
     Jeesus ütles: “Enda jõuga ei ole võimalustki; ainult Jumala abiga”
         It is not about your works, just turn to Jesus
            Sinu teod ei loe, lihtsalt pöördu Jeesuse poole
           
You must give Jesus all that you are
   Sa pead andma Jeesusele kõik, mis sa oled
That is when satisfaction comes
   Siis tuleb rahulolu
         Jesus IS what you have been looking for
     Jeesus ON see, mida sa oled otsinud

Sunday, March 2, 2014

Pole veel leidnud, mida ma otsin – Still haven’t found what I’m looking for #1 : 02.02.14

Pole veel leidnud, mida ma otsin – Still haven’t found what I’m looking for    1

Matteuse 5:17
17 Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. 

Johannese 8:1-12
1 Aga Jeesus läks Õlimäele.
2 Kuid koidu ajal tuli ta tagasi pühakotta ning kogu rahvas tuli tema juurde ning ta istus ja õpetas neid.
3 Aga kirjatundjad ja variserid tõid abielurikkumiselt tabatud naise, panid ta keskele seisma
4 ja ütlesid Jeesusele: „Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt.
5 Mooses on Seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled?”
6 Aga seda nad ütlesid teda proovile pannes, et nad saaksid teda süüdistada. Jeesus kummardus ja kirjutas sõrmega maa peale.
7 Aga kui nad küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja ütles neile: „Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga!”
8 Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. 
9 Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel, vanematest alates, jäid üksnes tema ja keskel seisev naine.
10 Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle: „Naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud?”
11 Tema ütles: „Ei keegi, Issand!” Aga Jeesus ütles: „Ega minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!”]
12 Siis Jeesus rääkis neile taas: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.” 

Jesus came to fulfill the Law – completely satisfied
   Jeesus tuli, et täita Seadust – täies ulatuses rahuldatud
Jesus is our fulfillment of abundant life
   Jeesus on meie küllusliku elu täitumine
            But there are many still searching in life
               Aga paljud ikka veel otsivad elus
            Even people sitting in churches can feel lost
               Isegi kogudustes istuvad inimesed võivad end kadununa tunda

10 commandments are divided into 2 categories
   10 käsku on jaotatud 2 kategooriasse
            1. Relationship with God
               1. Suhe Jumalaga
            2. Relationship with others
               2. Suhe teistega
Jesus came to fulfill what you could not
   Jeesus tuli, et täita, mida sina ei suudaks

Religious leaders bring a woman to Jesus
   Religioossed juhid tõid Jeesuse juurde ühe naise
Jesus was not upset or worried, but in total control
   Jeesus ei olnud pahane ega mures, vaid valitses olukorda täielikult
            Your sin does not scare Jesus
               Sinu patt ei hirmuta Jeesust
            Jesus removes our sin, and makes us clean
               Jeesus kõrvaldab meie patu ja teeb meid puhtaks
            Jesus was the Law fulfiller
               Jeesus oli Seaduse täitja

The reason this woman was having sex with men
   Põhjus, miks see naine oli vahekorras meestega
Her heart had not yet found what she was looking for
   Tema süda polnud veel leidnud, mida ta otsis
            People turn to many things to try to find satisfaction
               Inimesed pöörduvad paljude asjade poole, et rahuldust leida
            But they still have not found what they are looking for
               Aga nad ei ole ikka leidnud, mida otsivad

Jesus tells her, “Your search stops here, I am everything for you”
   Jeesus ütleb talle: “Sinu otsing peatub siin, mina olen kõik sinu jaoks”
Jesus said, “I am the light of the world”
   Jeesus ütles: “Mina olen maailma valgus”
Whoever follows Jesus will have life
   Kes tahes järgneb Jeesusele, leiab elu
            Nothing in this world offers you will last
               Miski selle maailma pakutav ei jää kestma
            Jesus is the only one who can satisfy your soul
               Jeesus on ainus, kes sinu hinge rahuldada saab
           
Jesus is what you have been looking for
   Jeesus on see, mida sa otsinud oled
Jesus is the fulfiller of all who receive Him
   Jeesus on täidab kõik, kes Tema vastu võtavad
Jesus came so we could have life overflowing
   Jeesus tuli, et meil võiks olla elu ülirohkesti