Sunday, October 14, 2012

Alignment – Paiknemine #1 : 14.10.12


Alignment    Paiknemine   1

When you are in alignment, things work
   Kui sa oled õiges kohas, siis asjad toimivad
But when things change, check your alignment
   Aga kui olukorrad muutuvad, kontrolli oma paiknemist
       You need greater capacity to receive all God has for you
   Sa vajad suuremat mahutavust, et vastu võtta kõik, mis Jumalal on sinu jaoks

God wants you to prosper
   Jumal tahab et sa oleksid edukas
But faith without actions is dead
   Aga usk ilma tegudeta on surnud
Always plant your seed with purpose
   Alati külva oma seeme eesmärgiga
       Use what God has given you, and you will be blessed
   Kasuta seda, mida Jumal on sulle andnud, ja sa saad õnnistatud
       Get your faith and actions aligned together
   Joonda oma usk ja teod kokku

Malakia 3:10
10 Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega,
ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni.

God is upset with their lack of honor
   Jumal on endast väljas nende au puuduse pärast
He will talk to them about their attitude and money
   Ta räägib nendega nende suhtumisest ja rahast

Malakia 1:6-9
6 Poeg austab isa ja sulane isandat. Aga kui mina olen isa, kus on siis minu au? Ja kui mina olen Issand,
kus on siis minu kartus? ütleb vägede Issand teile, preestrid, kes te põlgate minu nime. Aga te ütlete:
„Kuidas me põlgame su nime?”
7 Te toote mu altarile rüvetatud leiba. Aga te ütlete: „Kuidas me rüvetame sind?” Sellega, et ütlete:
„Issanda laud on põlastusväärne.”
8 Jah, kui te toote ohvriks pimeda, siis ei olevat see paha; või kui te toote lonkaja või tõbise, siis ei olevat see paha. Vii see ometi oma maavalitsejale! Kas temal on sinust hea meel või kas ta peab sinust lugu?
ütleb vägede Issand.
9 Ja nüüd: leevendage ometi Jumala palet, et ta oleks meile armuline! Teie käest on see tulnud -
kas ta saaks teist lugu pidada? ütleb vägede Issand.

Giving this way blocks the blessings of God
   Sellisel viisil andmine blokeerib Jumala õnnistused
You never get out, what you are not willing to put into it
   Sa ei saa mitte kunagi tagasi seda, mida sa ise ei ole valmis sisse panema

:10-11
10 Kes ometi oleks teie hulgast,  kes suleks uksed,  et te ei saaks ilmaaegu süüdata tuld mu altaril?
Mul ei ole teist hea meel, ütleb vägede Issand, ja roaohver teie käest ei meeldi mulle.
11 Sest päikesetõusu poolt päikeseloojaku poole on mu nimi paganate seas suur, ja igas paigas suitsutatakse
ning tuuakse mu nimele puhas roaohver. Sest mu nimi on paganate seas suur, ütleb vägede Issand.


God’s name is not great because you say it is
   Jumala nimi ei ole suur, sellepärast et sa ütled, see on
You make God’s name great by the way you live your life
   Sa teed Jumala nime suureks läbi selle, kuidas sa oma elu elad
When people can see you obey, even when it is hard
   Kui inimesed võivad näha, et sa kuuletud, isegi siis, kui see on raske
           
How big do people say your God is?
   Mida ütlevad inimesed, kui suur on sinu Jumal?
       They are watching you to see if He is big enough
   Nad jälgivad sind, et näha, kas Ta on piisavalt suur
Before they decide to serve Him
   Enne kui nad otsustavad Teda teenida
When you give right, you show God’s name great
   Kui sa annad õigesti, sa näitad Jumala nime suurelt
In times of change, get in alignment
   Muutuste ajal paikne õigesti

Sunday, October 7, 2012

Spirit – Vaim #5 : 07.10.12


Spirit    Vaim   5

Holy Spirit is not weird, and will not make you weird
   Püha Vaim ei ole veider ega tee ka sind veidraks
The devil will try to mess you up about Holy Spirit
   Kurat üritab sind Püha Vaimu suhtes segadusse ajada
Read your Bible, and you will want the help of the Holy Spirit
   Loe oma piiblit ja sa hakkad tahtma rohkem Püha Vaimu abi

Roomlastele 8:14
14 Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.

Everyone will be led by something
   Igaüks on juhitud millegi poolt
You need the Holy Spirit leading you, in your heart
   Sul on vaja, et Püha Vaim juhiks sind su südames

Õpetussõnad 14:12
12 Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee.
Roomlastele 8:6
6 Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu;

            If we follow God’s way we will have peace
               Kui me järgime Jumala teed, on meil rahu
            If you do not hear Him clearly, make adjustments
               Kui sa ei kuule Teda selgelt, tee vajalikud muutused

Roomlastele 8:16
16 Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.

He will speak to you by the inner witness, knowing
   Ta räägib sulle läbi seesmise tunnistuse, teadmise
Check if there is peace in your heart
   Kontrolli, kas su südames on rahu
            Many Christians ignore His leading, and have troubles
               Paljud kristlased ignoreerivad Tema juhtimist ja jäävad hätta
            Learn to listen to the small still voice of God
               Õpi kuulama Jumala õrna vaikset häält

The early church relied on the Spirit for everything
   Algkogudus toetus Vaimule kõiges

Apostlite teod 2:38-39
38 Aga Peetrus ütles neile: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni.
39 Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie
Issand, enese juurde kutsub.”

            He teaches about the 3 baptisms
               Ta õpetab 3 ristimisest

Apostlite teod 4:29-30
29 Ja nüüd, Issand, vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna,
30 sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi.”

            God gave boldness by filling them with the Spirit
               Jumal andis neile julguse täites neid Vaimuga

Apostlite teod 9:17
17 Siis Hananias läks ja astus sisse sinna kotta ja, pannud oma käed Sauluse peale, ütles: „Saul, vend,
Issand on mu läkitanud - Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis Püha Vaimu.”

            Saul was filled with the Spirit, and preached Jesus
               Saul sai täidetud Vaimuga ja jutlustas Jeesusest

Apostlite teod 11:12, 15
12 Nad hüüdsid Barnabast Zeusiks ja Paulust Hermeseks, sest tema pidas kõnet.
15 „Mehed, miks te seda teete! Meiegi oleme teiesugused nõdrad inimesed, ja me kuulutame teile evangeeliumi, et te pöörduksite tühjadest asjadest elava Jumala poole, kes on teinud taeva ja maa ja
mere ning kõik, mis nende sees on,

            Spirit led Peter, and he saw this gift was for everyone
               Vaim juhtis Peetrust; ja ta nägi, et see and oli kõigi jaoks

Apostlite teod 16:6-10
6 Ja nemad läksid läbi Früügia- ja Galaatiamaa, sest Püha Vaim oli keelanud neil sõna rääkimast Aasias.
7 Kui nad jõudsid Müüsiani, püüdsid nad matkata Bitüüniasse, aga Jeesuse Vaim ei lubanud.
8 Nii tulid nad Müüsiast möödudes alla Troasesse.
9 Ja Paulus nägi öösel nägemuse: üks makedoonia mees seisis ja palus teda: „Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid!”
10 Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama.

            He went where it “seemed right” as the Spirit led
               Ta läks, kuhu “tundus õige”, nagu Vaim juhtis

Apostlite teod 20:22-24
22 Ja nüüd, vaata, ma lähen vaimus seotuna Jeruusalemma, teadmata, mis mulle seal võib juhtuda
23 peale selle, mida Püha Vaim mulle igas linnas tunnistab, et mind ootavad ahelad ja viletsused.
24 Kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest: tunnistada Jumala armu evangeeliumi.

            Spirit led Paul, and he knew God’s plan
               Vaim juhtis Paulust, ja ta teadis Jumala plaani

The Spirit will remind you of the Word
   Vaim tuletab sulle meelde Sõna
It is why we put emphasis on the Word of God
   See toimub, kui me paneme rõhu Jumala Sõnale
To be led by Holy Spirit is one of the most important things to develop
   Püha Vaimu poolt juhitud olemine on arenemise jaoks kõige tähtsam