Sunday, July 22, 2012

Through Faith – Läbi usu #3 : 22.07.12


 Through Faith – Läbi usu   3

The blood of Jesus is our faith foundation
   Jeesuse veri on meie usu vundament
            The Bible is a bloody book
               Piibel on verine raamat
            But without the blood, there is no forgiveness of sin
               Kuid ilma vereta ei ole pattudest andekssaamist
           
We can trust and obey when we know His Word
   Me võime usaldada ja kuuletuda, kui me teame Tema Sõna
            Hear and value the Word every time, like the first time
               Kuula ja väärtusta Sõna iga kord, nagu kuuleksid esimest korda
            Do not miss what God is saying to you
               Ära jää ilma sellest, mida Jumal sulle räägib

Markuse 5:36
36 Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles sünagoogi ülemale: "Ära karda, usu ainult!"

            To have trust God to get through, know His Word
               Et usaldada Jumalat läbitulemiseks, tunne Tema Sõna

Fear manifests itself in us as worry
   Hirm avaldab ennast meis murena
Believe Jesus will get you through
   Usk Jeesusesse viib sind läbi
            God already saw you out, before you went in
               Jumal nägi sind olukorrast väljas juba enne, kui sa sellesse sattusid

2 men represent all on mankind – Adam and Jesus
   2 meest esindavad kogu inimkonda – Aadam ja Jeesus
Adam affects everyone; Jesus only affects us by faith
   Aadam mõjutab kõiki, Jeesus mõjutab meid ainult läbi usu

1. Moosese 3:6-15
6 Ja naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see
pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele, ja tema sõi.
7 Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat, ja nad õmblesid viigilehti kokku
ning tegid enestele põlled.
8 Ja nad kuulsid Issanda Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks, ja Aadam ja
tema naine peitsid endid Issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele.
9 Ja Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale: "Kus sa oled?"
10 Ja tema vastas: "Ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enese
ära."
11 Siis ta küsis: "Kes on sulle teada andnud, et sa alasti oled? Või oled sa söönud puust, millest ma sind
keelasin söömast?"
12 Ja Aadam vastas: "Naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin."
13 Ja Issand Jumal küsis naiselt: "Miks sa seda tegid?" Ja naine vastas: "Madu pettis mind, ja ma sõin."
14 Siis Issand Jumal ütles maole: "Et sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas! Sa pead roomama oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja!
15 Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea,
aga kelle kanda sa salvad."

Satan does not want you to know about Jesus’ blood
   Saatan ei taha, et sa teaksid Jeesuse verest

3. Moosese 17:11
11 Sest liha hing on veres, ja selle ma olen teile andnud altari jaoks lepituse toimetamiseks teie hingede eest; sest veri lepitab temas oleva hinge tõttu.

Life is in the blood
   Elu on veres
There is no forgiveness without the shedding of blood
   Ilma verevalamiseta ei ole andeksandmist
            This is why they made sacrifices of animals
               Sellepärast ohverdasid nad loomi
            Blood makes you acceptable to God
               Veri teeb sind Jumalale vastuvõetavaks

Adam tried to fix sin by his own works
   Aadam proovis parandada pattu oma tegude läbi
God said, “That will take blood to fix the problem”
   Jumal ütles, “Probleemi lahendamiseks on vaja verd”
            Sin is death, but there is life in the blood
               Patt on surm, aga veres on elu
            Jesus blood removes sin from your life
               Jeesuse veri kõrvaldab patu sinu elust

God came looking for and found Adam, and you
   Jumal tuli otsima ning leidis Aadama, ja sinu
            The same blood of Jesus saves us all
               Seesama Jeesuse veri päästab meid kõiki
            The blood of Jesus gets us through
               Jeesuse veri toob meid läbi
            God put life in the blood
               Jumal pani elu vere sisse

The blood of the Lamb makes us righteous
   Talle veri teeb meid õigeks
            Praise Him for the blood, it can’t be taken (from you)
               Kiida Teda vere eest, seda ei saa sinult ära võtta
            There is power in the blood of Jesus
               Jeesuse veres on vägi

Sunday, July 15, 2012

Through Faith – Läbi usu #2 : 15.07.12


Through Faith – Läbi usu   2

Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.
2. Korintlastele 5:7
7 sest me käime usus, mitte nägemises,
Markuse 11:22
22 Ja Jeesus vastas neile: "Olgu teil usku Jumalasse!
1, Johannese 5:4-5
4 Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.
5 Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg!

Faith is having confidence in God
   Usk tähendab kindlust Jumalas
            You trust and obey
               Sa usaldad ja kuuletud
            Faith comes from the heart
               Usk tuleb südamest

Roomlastele 10:17
17 Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.

Knowing what God has said keeps your faith strong
   Teadmine, mida Jumal on öelnud, hoiab su usu tugevana
Our faith is in Him and His Word
   Meie usk on Temas ja Tema Sõnas
            We need to have through faith
               Meil on vaja läbivat usku

Markuse 4:35, 38, 40
35 Ja samal päeval õhtu jõudes ütles Jeesus neile: "Sõitkem vastaskaldale!"
38 Ja Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas, ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle: "Õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?"
40 Ja ta ütles neile: "Miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku?"

We need to value what Jesus said day-by-day
   Me peame päev päevalt väärtustama, mida Jeesus ütles
            Jesus had 2 questions:
               Jeesusel oli 2 küsimust:
            1. Why are you so afraid?
               1. Miks te nii väga kartsite?
            2. What happened to your faith?
               2. Mis juhtus teie usuga?
When you are full of fear, you have no faith
   Kui oled täis hirmu, pole sul usku

What got them through the storm was what Jesus said
   See, mida Jeesus ütles, viis neid läbi tormi
God’s Word will give us through faith
   Jumala Sõna annab meile läbiva usu
            Fear comes when we allow a situation to become bigger than what God said
               Hirm tuleb, kui me lubame olukordadel saada suuremaks sellest, mida Jumal ütles

There is a danger of familiarity
   Tuttavlikkuse juures on üks oht
            We do not value things like we should
               Me ei hinda asju nii, nagu peaksime
            The Word of God is alive, don’t miss it
               Jumala Sõna on elav, ära jää sellest ilma

Jesaja 43:1-2
1 Aga nõnda ütleb nüüd Issand, kes sind, Jaakob, on loonud, ja kes sind, Iisrael, on kujundanud:
Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!
2 Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind;
kui sa käid tules, siis sa ei pole ja leek ei kõrveta sind.
Taaniel 3:15-18
15 Kui te nüüd otsekohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu
mänguriistade häält, olete valmis maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea; aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid otsekohe tulisesse ahju. Ja kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest?"
16 Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale: "Nebukadnetsar! Selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi.
17 Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas!
18 Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada."
:19-23
19 Siis Nebukadnetsar vihastas ja ta näojume muutus Sadraki, Meesaki ja Abednego pärast; ta käskis ahju
kütta seitse korda rohkem kui tavaliselt.
20 Ja ta käskis mõningaid tugevaid mehi oma sõjaväest siduda Sadrak, Meesak ja Abednego kinni, et heita nad tulisesse ahju.
21 Siis seoti mehed kinni ning heideti tulisesse ahju koos nende kuubede, pükste, mütside ja muude riietega.
22 Et kuninga käsk oli vali ja ahi oli ülemäära köetud, siis tappis tuleleek need mehed, kes Sadraki, Meesaki ja Abednego sinna viisid.
23 Aga need kolm meest, Sadrak, Meesak ja Abednego, langesid seotuina tulisesse ahju.
:24-27
24 Siis kuningas Nebukadnetsar ehmus ja tõusis kähku üles, kostis ja ütles oma nõuandjaile: "Eks me heitnud kolm seotud meest tulle?" Nad kostsid ja ütlesid kuningale: "Tõepoolest, kuningas!"
25 Tema kostis ja ütles: "Vaata, ma näen nelja meest vabalt tules käivat ja neil pole midagi viga, neljas aga on välimuselt jumalate poja sarnane."
26 Siis Nebukadnetsar läks tulise ahju ukse juurde, hakkas rääkima ja ütles: "Sadrak, Meesak ja Abednego, kõrgeima Jumala sulased, astuge välja ja tulge siia!" Siis tulid Sadrak, Meesak ja Abednego tulest välja.
27 Ja asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad ja kuninga nõuandjad kogunesid ning nägid, et tuli ei olnud saanud võimust nende meeste ihu üle; neil ei olnud juuksed peas kõrbenud, nende kuued ei olnud muutnud värvi ja neile ei olnud kluge hakanud kõrbelõhna.

Your enemy wants you to doubt and fear
   Su vaenlane tahab, et sa kahtleksid ja kardaksid
Jesus will get you through the fire by faith
   Jeesus toob sind tulest välja läbi usu
            You can come out as if you were never in the fire
            Sa võid tulla välja nii, nagu sa poleks kunagi tules olnudki
            Unmoving faith in God gets you through
            Kõikumatu usk Jumalasse toob sind läbi

Markuse 5:36
36 Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles sünagoogi ülemale: "Ära karda, usu ainult!"

Do not continue to be afraid, believe
   Ära jätka kartuses, vaid usu
            Fear shows up as worry
               Hirm tuleb esile murena
Believing what Jesus said, is having through faith
   Uskudes, mida Jeesus ütles, tähendab omada läbivat usku
If you believe that, you will not worry
   Kui sa seda usud, siis sa ei muretse

2. Timoteosele 1:7,  Jesaja 41:10,  Heebrealastele 13:5-6,  Laulud 23:4,  Laulud 27:1,  Laulud 34:4

Laulud 112:7-8
7 Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab Issanda peale.
8 Tema süda on toetatud, ta ei karda, kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi.

Sunday, July 8, 2012

Through Faith – Läbi usu #1 : 08.07.12


Through Faith – Läbi usu   1

2. Korintlastele 5:7
7 sest me käime usus, mitte nägemises,
Roomlastele 4:20-21
20 Ta ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai vägevaks usus, ülistades Jumalat
21 ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud.
Heebrealastele 11:6
6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.
1. Johannese 5:4-5
4 Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.
5 Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg!

Faith is about having confidence in God
   Usk tähendab kindlust Jumalas
Faith is when you trust and obey God
   Usk on Jumala usaldamine ja Talle kuuletumine
       Faith is not a formula
   Usk ei ole valem
       Faith is power
   Usk on vägi

Heebrealastele 11:1
1 Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.

We need to have a faith that gets us through
   Meil on vaja usku, mis aitab meid läbi

Markuse 4:35
35 Ja samal päeval õhtu jõudes ütles Jeesus neile: "Sõitkem vastaskaldale!"
Markuse 4:1
1 Jeesus hakkas taas õpetama järve ääres. Ja tema juurde kogunes väga suur rahvahulk, nii et ta pidi astuma paati ja istuma järvel. Ja kogu rahvahulk oli järve rannal
Markuse 4:35-41
35 Ja samal päeval õhtu jõudes ütles Jeesus neile: "Sõitkem vastaskaldale!"
36 Ja jüngrid lasksid rahvahulgal minna ning võtsid Jeesuse kaasa, nii nagu ta paadis oli; ka teisi paate oli temaga.
37 Ja tõusis kange tuulispea ning laineid lõi paati, nii et paat juba täitus veest.
38 Ja Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas, ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle: "Õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?"
39 Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele: "Jää vakka, ole vait!" Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks.
40 Ja ta ütles neile: "Miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku?"
41 Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele: "Kes tema küll on, et isegi tuul ja järv kuulavad tema sõna?"

Jesus lived near this sea most of His life, He knew that
   Jeesus elas selle järve ääres suurema osa oma elust, Ta tundis seda
       Jesus got in the boat and slept
   Jeesus läks paati ja magas
       Jesus then woke up and calmed the storm
   Siis ärkas Jeesus üles ja rahustas tormi

Jesus asked 2 questions
   Jeesus küsis 2 küsimust
       1. Why were you so afraid?
   1. Miks te kartsite nii väga?
       2. What happened to your faith? 
   2. Mis juhtus teie usuga?
When you are full of faith, you are fearless
   Kui sa oled täis usku, siis sa oled kartmatu
When you are full of fear, you are faithless
   Kui sa oled hirmu täis, siis sa oled usuta
       They needed through faith
   Neil oli vaja läbistavat usku

Faith is about getting us through the storms of life
   Usk aitab meid läbi tormide meie elus
Do not blame or accuse God for your storm
   Ära süüdista Jumalat oma tormi eest

Roomlastele 10:17
17 Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.

Faith comes by hearing what God has said
Usk tuleb läbi kuulmise, mida Jumal on öelnud

Markuse 4:35
35 Ja samal päeval õhtu jõudes ütles Jeesus neile: "Sõitkem vastaskaldale!"

       Jesus gave them a destination
   Jeesus andis neile eesmärgi
       The disciples missed it, so they did not have through faith
   Jüngrid lasid märgist mööda, neil ei olnud läbistavat usku
       You need to have a Word from God for through faith
   Sul on vaja Jumala Sõna, et sul oleks läbistav usk
       You need to know you will make it
   Sa pead teadma, et sa saad hakkama

Jesaja 43:1-2
1 Aga nõnda ütleb nüüd Issand, kes sind, Jaakob, on loonud, ja kes sind, Iisrael, on kujundanud: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!
2 Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind.
Laulud 23:4
4 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.

Sunday, July 1, 2012

Favor - Soosing #3 : 01.07.12


Favor – Soosing   3

Rom 8:31
31 Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?

God is for you, that is favor
   Jumal on sinu poolt, see on soosing
           
Jesaja 53:5
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.
           
Grace contains everything God promised or provided
   Arm sisaldab kõike, mida Jumal on tõotanud ja millega varustanud
            God’s mercy releases what grace contains
               Jumala halastus vabastab selle, mida arm sisaldab
            Your faith releases what grace contains
               Sinu usk vabastab selle, mida arm sisaldab

Õpetussõnad 12:2
2 Hea inimene saab Issandalt tunnustuse, aga kurja nõuga mehe ta mõistab hukka.

A good man makes godly choices, based on God’s Word
   Hea mees teeb jumalakartlikke valikuid, mis põhinevad Jumala Sõnal
Trust for God’s mercy, walk in faith, look for favor
   Usalda Jumala halastust, käi usus, otsi soosingut
When you find favor, mark it and mention it
   Kui sa leiad soosingu, hinda seda ja pane tähele
There are also times that favor will find you
   Samuti on aegu, mil soosing sind leiab

Favor is for our advantage. To get you ahead
   Soosing on meile eeliseks. Et sa oleksid eespool
Favor is for adversity, to get you through
   Soosing on ebaõnne jaoks, et sind sellest läbi tuua.

Laulud 124:1-8
1 Palveteekonna laul Taavetilt. Kui Issand ei oleks olnud meiega -
nii ütelgu Iisrael -,
2 kui Issand ei oleks olnud meiega, kui inimesed tulid meile kallale,
3 siis nad oleksid meid elusalt neelanud, kui nende viha süttis meie vastu;
4 siis oleksid veed meid uputanud, jõgi oleks läinud üle meie hinge;
5 siis oleksid ülbed veed läinud üle meie hinge.
6 Tänu olgu Issandale, kes ei andnud meid nende hammaste saagiks!
7 Meie hing on nagu lind pääsenud linnupüüdja paelust: paelad läksid katki ja me pääsesime ära.
8 Meie abi on Issanda nimes, kes on teinud taeva ja maa.

Daniel went through bad times, but never compromised
   Taaniel läks läbi halbadest aegadest, aga ei teinud kunagi kompromissi
       Taaniel 1:9
Favor promoted Daniel in eyes of the enemy
   Soosing ülendas Taanieli vaenlase silmis
       Favor will find you
          Soosing leiab sind
Joseph was sold to slavery, in prison, but God was with him
   Joosep müüdi orjusesse, ta oli vanglas, aga Jumal oli koos temaga

1. Moosese 39:1-6
1 Ja Joosep viidi alla Egiptusesse; ja egiptlane Pootifar, vaarao hoovkondlane, ihukaitsepealik, ostis tema ismaeliitidelt, kes olid ta sinna toonud.
2 Aga Issand oli Joosepiga ja tema oli mees, kellel kõik asjad korda läksid; ja ta elas oma isanda, egiptlase kojas.
3 Ka tema isand nägi, et Issand oli temaga ja et kõik, mis ta tegi, laskis Issand tema käes korda minna.
4 Ja Joosep leidis armu tema silmis ning teenis teda; ja ta pani tema oma koja üle, ja kõik, mis tal oli, ta andis tema kätte.
5 Ja sellest ajast peale, kui ta oli pannud tema oma koja üle, ja kõige üle, mis tal oli, Issand õnnistas egiptlase koda Joosepi pärast, ja Issanda õnnistus oli kõigega, mis tal oli kojas ja väljal.
6 Ja ta jättis kõik, mis tal oli, Joosepi kätte ega teadnud millestki, kui ainult leivast, mida ta sõi. Joosep oli jumekas ja ilusa välimusega.
1. Moosese 39:21-23
21 Aga Issand oli Joosepiga ja pööras tema poole oma helduse ning tegi, et ta sai vangihoone ülema soosikuks.
22 Ja vangihoone ülem andis Joosepi kätte kõik vangid, kes olid vangihoones, ja kõik, mis seal pidi tehtama, tegi tema.
23 Vangihoone ülem ei vaadanud millegi järele, mis oli tema käes, sest Issand oli temaga ja mis ta tegi, Issand laskis korda minna.

Stop complaining about your situation
   Lõpeta oma olukordade üle kurtmine
Favor can find you in the worst situation
   Jumala soosing saab leida sind kõige halvemas olukorras
            God is looking for people who will trust Him
               Jumal otsib inimesi, kes Teda usaldavad
            Favor will get you through
               Soosing toob sind läbi

Laulud 23:1-6
1 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3 tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse  oma nime pärast.
4 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau,
need trööstivad mind.
5 Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
6 Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.