Sunday, October 30, 2016

Tõusud ja mõõnad – Ups and Downs #2 : 30.10.16

Tõusud ja mõõnad – Ups and Downs   2

Everyone has ups and downs
   Kõigil on tõuse ja mõõnu
God gave us feelings to enhance our lives
   Jumal andis meile tunded, et meie elu tugevdada
But we are not to live by feelings
   Aga me ei pea elama tunnete varal
Feelings can change easily
   Tunded võivad kergesti muutuda

1. Tessalooniklastele 5:23
23 Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Isanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!

You cast 3 votes on every decision – spirit, soul, body
   Iga sinu otsuse tegemises on 3 osatäitjat – vaim, hing, ihu
            Where your soul goes, you go
               Kuhu läheb su hing, sinna lähed sina
     Spirit votes God’s will
        Vaim hääletab Jumala tahte poolt
                        Flesh many times votes opposite
                           Enamasti hääletab liha vastupidist
                        Soul has the deciding vote
                           Hingel on otsustav hääl

Your soul has power for you to live right
   Sinu hingel on vägi panna sind õigesti elama
            What you feel can make you question who you are
               See, mida sa tunned, võib seada küsimuse alla, kes sa oled
            What you feel can manipulate your decisions
               See, mida sa tunned, võib sinu otsustega manipuleerida
                        Some feelings we express, others we must suppress
                           Mõnesid tundeid me väljendame, teisi surume alla
                        Learn to control your emotions
                           Õpi oma emotsioone kontrollima

Break the cycle of your soul being in charge
   Murra välja ringist, milles on hing juhtival kohal

Roomlastele 12:1-2
1 Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.
2 Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

            Your mind needs to be renewed
               Sinu meel peab saama uuendatud
            Develop self-discipline and self-control
               Arenda enesedistsipliini ja enesekontrolli
            Slow down in making decisions
               Aeglusta otsuste tegemist

Jakoobuse 1:19-20
19 Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga karmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama.
20 Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees.

Do not lose track of what is truth
   Ära eksle kõrvale sellest, mis on tõde

2. Korintlastele 5:7
7 sest me käime usus, mitte nägemises

            Circumstances and feelings will cause you to question truth
               Olukorrad ja tunded ajendavad meid tõde küsimuse alla seadma

3. Johannese :2-4
2 Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel.
3 Ma ju rõõmustasin väga, kui vennad tulid ja andsid tunnistust sinu elamisest tões, nii nagu sa käidki
tões.
4 Mul pole millestki suuremat rõõmu, kui kuulda oma lapsi käivat tões.

            Walking in truth is when your soul and body line up to the Word
               Tões käimine on see, kui su hing ja ihu on Sõnaga samal joonel

Laulud 118:24                                               Amplified
24 See on päev, mille Isand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast!
Laulud 118:29                                               Amplified
29 Tänage Isandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!

In your ups and downs, don’t let feelings get out of control
   Oma tõusudes ja mõõnades ära lase tunnetel kontrolli alt väljuda
If your feelings are allowed to run lose, they will overwhelm you
   Kui annad oma tunnetele vaba voli, matavad nad sind enda alla
            Bring your emotions in line with truth
               Too oma emotsioonid tõega samale joonele


Sunday, October 23, 2016

Tõusud ja mõõnad – Ups and Downs #1 : 23.10.16

Tõusud ja mõõnad – Ups and Downs   1

Every day we experience highs and lows
   Iga päev kogeme tõuse ja mõõnu
       You are made of 3 parts – spirit, soul, body
   Sa koosned 3 osast – vaim, hing, keha
       Your soul is the key to a successful life
   Sinu hing on eduka elu võti
              Your mind, will, and emotions
   Sinu meel, tahe ja emotsioonid
              Where you think, feel, and decide
   Kus sa mõtled, tunned ja otsustad

Your emotions are God given
   Sinu emotsioonid on Jumala poolt antud
       There is nothing wrong with having feeling
   Emotsioonide kogemises ei ole midagi halba
       But we need to control them
   Aga me peame neid kontrollima

5. Moosese 6:5                                   Amplified
5 Armasta Isandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest!

Matteuse 22:37
37 Jeesus vastas talle: „Armasta Isandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega!

Laulud 100:1-3
1 Tänulaul. Hõisake Isandale, kõik ilmamaad!
2 Teenige Isandat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega!
3 Teadke, et Isand on Jumal! Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari.

Express your emotions in worship
   Väljenda oma emotsioone ülistusega

5. Moosese 28:47-48
47 Et sa ei ole teeninud Issandat, oma Jumalat, rõõmuga ja heast südamest kõige külluse eest, 
48 siis sa pead teenima oma vaenlasi, keda Issand saadab su kallale, näljas, janus, alasti ja täielikus puuduses. Ja ta paneb su kaela peale raudikke, kuni ta sinu on hävitanud. 

We need to learn to manage our emotions
   Meil tuleb oma emotsioone kontrollima õppida
Then we will continually rise higher
   Siis saame jätkuvalt kõrgele tõusta

2 Korintlastele 5:7
7 sest me käime usus, mitte nägemises

There is no one who has no feelings
   Ei ole kedagi, kellel puuduksid tunded
       They may seem like it, but they live behind walls
   Nad võivad nii näida, aga elavad müüride taga
       Because someone has hurt them
   Sest keegi on neile haiget teinud
       Emotions can become so mixed, they lose freshness
   Emotsioonid võivad nii seguneda, et need kaotavad värskuse

Ups and downs can be dangerous to a Christian
   Tõusud ja mõõnad võivad kristlasele ohtlikud olla
       If we live by what we feel like doing at the time
   Kui elame selle järgi, mida hetkel tunneme, et teha tahame
We need to learn to control our reactions to how we feel
   Meil tuleb õppida konrollima oma reaktsioone sellele, mida tunneme
       You can overcome the ups and downs in life
   Sa võid tõusudest ja mõõnadest oma elus üle saada

Dangerous emotions are the ones that control your actions
   Ohtlikud emotsioonid on need, mis sinu tegusid kontrollivad
The goal is to be well balanced emotionally
   Eesmärk on olla emotsionaalselt tasakaalus
       You want emotions serving God
   Sa tahad, et emotsioonid teeniksid Jumalat
       Stay on fire in the ups and downs
   Ole tules tõusudes ja mõõnades

Only God can restore your soul
   Ainult Jumal saab sinu hinge taastada

Heebrealastele 4:15-16
15 Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta.
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Laulud 23:1-3                                                Amplified
1 Taaveti laul. Isand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3 tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.

He will renew and refresh your soul
   Ta uuendab ja värskendab su hinge
So you can enjoy life again

   Sa võid taas elu nautida

Sunday, October 9, 2016

Elu tules – Life on Fire #7 - 09.10.16

Elu tules – Life on Fire   7

Luuka 12:49-50
49 Tuld olen ma tulnud viskama maa peale, ja mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud!
50 Aga mul on ees ristimine, millega mind ristitakse, ja kuidas mul on kitsas käes, kuni see on viidud lõpule!

How do we become a life on fire?
   Kuidas saada elu tules?


            Prayer and Praise              Palve ja kiitus             
            Heart                                 Süda
            Holy Spirit                        Püha Vaim
            Word                                 Sõna
            Evangelism                       Evangelism
            Learn and Speak               Õpi ja räägi
     Serve                                Teeni
                                   Roomlastele 12:11
11 Teenige Isandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena! 

Give all you have as you serve the Lord
   Isandat teenides anna kõik, mis sul on
Get excited about opportunities God gives you to serve
   Ole põnevil võimalustest, mida Jumal sulle teenimiseks annab

Koloslastele 3:23-24
23 Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Isandale ja mitte nagu inimestele,
24 teades, et te saate Isandalt palgaks pärisosa. Teenige Isandat Kristust!

            The Lord expects us to be serving
               Isand ootab meilt teenimist

1. Korintlastele 10:31
31 Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud - tehke seda Jumala austamiseks!

Start making your fire useful
   Hakka oma tuld kasulikuks tegema
            Use the gifts and talents God has given you
               Kasuta neid ande ja talente, mis Jumal sulle andnud on
            Challenge yourself to step out and serve
               Esita endale väljakutse astuda välja ja teenida
            You will discover there is great joy in serving
               Sa avastad, et teenimises on tohutu rõõm
           
Laulud 126:2-3
2 Siis oli meie suu täis naeru ja meie keel täis hõiskamist, siis öeldi paganarahvaste seas: „Isand on neile suuri asju teinud!”
3 Isand on meile suuri asju teinud, me oleme rõõmsad.

Don’t serve without emotion
   Ära teeni ilma emotsioonita
            Choose to be an uncommon Christian
               Vali olla ebatavaline kristlane
            By serving people you are serving Jesus
               Teenides inimesi nii nagu sa teeniksid Jeesust
            Challenge yourself to serve with excellence
               Esita endale väljakutse teenida laitmatult
            Ask the Lord for ability to touch lives
               Palu Isandalt võimet puudutada elusid

Be an enthusiastic follower of Jesus
   Ole Jeesuse entusiastlik järgija
            The love of Christ compels me
               Kristuse armastus sunnib mind
            Let Him live in you and through you
               Las Tema elada sinu sees ja sinu läbi
End your life on fire
   Lõpeta oma elu tules

2. Kuningate 2:11
11 Ja kui nad nõnda ühtejärge läksid ja rääkisid, vaata, siis sündis, et tulised vankrid ja tulised hobused lahutasid nad teineteisest ja Eelija läks tuulepöörises taevasse.

            That is the way we want go to Jesus
               See on viis, kuidas me tahame minna Jeesuse juurde

1. Peetruse 1:6-8
6 Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes,
7 et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel,
8 keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üliväga kirgastatud rõõmuga

            Have fun serving the Lord, and you will end well
               Naudi Isanda teenimist ja sa lõpetad hästi
            Live your life on fire for God, and end on fire
               Ela oma elu tules Jumala järgi ja lõpeta tules

Jakoobuse 5:16b- The earnest, heartfelt, fiery (red hot), persistent prayer of a righteous man has great power available to accomplish much, it is effective and gets results
Õige inimese siiras, südamest tulev, tuline, püsiv eestpalve on mõjuvõimas, et saata palju korda, on efektiivne ja saab tulemusi.