Sunday, March 31, 2013

Easter - Ülistõusmispühad 2013 : 31.03.13


Easter   -   Ülistõusmispühad  2013

Do not leave Jesus at the cross, move to the empty tomb
   Ära jäta Jeesust ristile, liigu tühja hauda
Sacrifice always releases power
   Ohver vabastab alati väe
If you believe, salvation is yours
   Kui sa usud, on pääste sinu

Christianity has 3 powerful symbols
   Kristlusel on 3 võimsat sümbolit
     The manger
        Sõim (milles Jeesus sündis)
     The cross
        Rist
     The empty tomb
        Tühi haud

Efeslastele 1:19-20  Amplified
19 ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.
20 See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, 

God’s unmatched power is for us who believe
   Jumala võrreldamatu vägi on neile, kes usuvad
More power released at cross and resurrection than at creation
   Läbi risti ja ülestõusmise vabastati rohkem väge kui loomisel
This power is for us, as we are between salvation and heaven
   See vägi on meie jaoks, kes me oleme pääste ja taeva vahel

Roomlastele 6:4
4 Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. 

     This power is so you can live a new life
        Vägi on selleks, et sa võiksid elada uut elu
     There is still power flowing from the resurrection
        Ülestõusmise väes voolab ikka veel vägi

The power that raised Jesus is a released power
   Vägi, mis tõstis Jeesuse üles, on vabastatud vägi
If you believe, that power gives your life meaning
   Kui sa usud, annab see vägi su elule tähenduse

Roomlastele 10:9-10
9 Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse,
10 sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. 

     Step across the faith line, believe He died and rose again for you
        Astu üle usujoone, usu, et Ta suri ja tõusis uuesti üles sinu jaoks
     You will never be alone, and never be without help
        Sa ei ole kunagi üksi ega ilma abita

Jesus rose from the dead, just as He said He would
   Jeesus tõusis üles surnuist, täpsel nii nagu ta ütles
We preach Jesus, and the power of the resurrection
   Me kuulutame Jeesust ja ülestõusmise väge
He hung on a cross to take away your sin
   Tema rippus ristil, et võtta ära sinu pattu
He rose again that we might have life
   Ta tõusis uuesti üles, et meil võiks olla elu

Sunday, March 24, 2013

Hosanna! - Hosianna! : 24.03.13


 Hosanna!  -   Hosianna!

Heb 12:2

Jesus did all He did, because of the joy that would come
   Jeesus tegi kõik, mis ta tegi, et rõõm saaks tulla

John 12:12-15

Jesus raised Lazarus from the dead
   Jeesus tõstis Laatsaruse surnuist
     News is spreading about Jesus
 Uudised levivad Jeesuse kohta
     Martha has a dinner to honor Jesus
 Marta korraldab õhtusöögi Jeesuse auks
     Many come to see Lazarus and Jesus
 Paljud tulevad, et näha Laatsarust ja Jeesust

They waved palm branches
   Nad lehvitasid palmiokstega
They shouted, “Hosanna, blessed is he who comes in name of the Lord!”
   Nad hüüdsid: “Hoosanna, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!”

Hosanna comes from the Hebrew: Hoshi’ah na
   Hoosanna tuleb heebrea keelest: Hoshi’ah na
Original meaning: Save please / rescue I pray
   Algne tähendus: Päästa palun / päästet ma palun
       Salvation Jesus gave was not just to Israel, but to the world
   Lunastus, mis Jeesus tõi, ei olnud ainult Iisraelile, vaid kogu maailmale
Hoshi’ah na developed into a confident declaration
   Hoshi’ah na muutus kindlaks avalduseks

Laulud 118:25-26

Developed from cry for help, to declaration of victory
   Appihüüdest sai võiduhüüd
“I see my help coming!”
   “Ma näen abi tulemas!”

We all have sinned, and some are drowning in sin
   Me kõik oleme pattu teinud, ja mõned on uppumas patu sisse
Sin is inescapable without a savior
   Patust ei sa saa põgeneda ilma päästjata
       You need a Savior, “Hosanna!”
   Sul on vaja Päästjat, “Hoosanna!”
But also add, “Blessed is he who comes in name of the Lord!”
   Aga lisa juurde: “Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!”

Jesus is here today
   Jeesus on täna siin
       Lift up your eyes, your help is on the way
   Tõsta oma silmad, sinu abi on tulemas
       God knows what you need, look to Jesus
   Jumal teab, mida sa vajad, vaata Jeesuse peale
       We need help; Jesus is our Savior
   Me vajame abi; Jeesus on meie Päästja

Laulud 121:1-3

You can confidently declare your help is here - Hosanna!
   Sa võid kindlalt öelda, et sinu abi on kohal – Hoosanna!
       Without Him we are nothing
   Ilma Temata ei ole me mitte keegi
       He is here to forgive you of sin, and give eternal life
   Ta on siin, et andestada sulle patud ja anda sulle igavene elu

“Hosanna, blessed is he who comes in name of the Lord!”
   “Hoosanna, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!”
Sunday, March 17, 2013

Got Jesus? - Jeesuse leidsid? #3 : 17.03.13


Got Jesus?  -  Jeesuse leidsid?   3

The rapture of the Church can happen any time
   Koguduse ülesvõtmine võib juhtuda iga hetk
We desire, watch, work, and wait for His coming
   Me igatseme, valvame, töötame ja ootame Tema tulekut
But we plan and keep our dreams alive
   Aga meil on plaan ja me hoiame oma unistused elavana

The mystery revealed is the Church
   Ilmutatud saladus on Kogudus
We are living in the Church Age
   Me elame Koguduse Ajastul
This is a time of God’s grace
   See on Jumala armu aeg

Efeslastele 3:1-7
1 Seetõttu mina, Paulus, olen Kristuse Jeesuse vang teie, paganate heaks.
2 Jah, küllap te olete kuulnud Jumala armu majapidamisest, mis minu kätte on antud teie heaks!
3 Jumal on mulle ilmutuse kaudu teatanud saladuse, nagu ma eespool lühidalt kirjutasin.
4 Seda lugedes te võite mõista minu arusaamist Kristuse saladustest,
5 mida muistsete põlvede aegu ei antud teada inimlastele nii, nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja prohvetitele Vaimus:
6 et paganadki on tõotuse kaaspärijad ja sama ihu liikmed ja kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu.
7 Selle evangeeliumi teenriks olen ma saanud Jumala armu kingituse kohaselt, mis mulle on antud tema väe toimel. 

The mystery was for Gentiles
   Saladus oli paganate jaoks
Paul was given the revelation of the Church
   Paulusele anti ilmutus Koguduse kohta

Roomlastele 16:25-27
25 [Sellele aga, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt, selle saladuse ilmutuse kohaselt, millest on igavesest ajast vaikitud,
26 nüüd aga on tehtud avalikuks ja prohvetite kirjade läbi igavese Jumala käsu kohaselt kõigile rahvastele antud teada kuulekuseks usule,
27 ainsale, targale Jumalale - temale olgu kirkus igavesti Jeesuse Kristuse läbi! Aamen.] 

The church was never revealed in the Old Testament
   Kogudust ei ilmutatud kordagi Vanas Testamendis

Sakarja 9:9-10
9 Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas,
õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas.
10 Mina hävitan Efraimist sõjavankrid ja sõjaratsud Jeruusalemmast, sõjaammudki hävitatakse.
Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni. 

Jesus ministry as a man
   Jeesuse teenistus inimesena
Then His second coming, Armageddon
   Sellele järgneb Tema teine tulemine, Harmagedoon

1. Korintlastele 2:7-8
7 vaid me kõneleme Jumala saladusse peidetud tarkusest, mille Jumal on ette määranud meie kirkuseks enne ajastuid.
8 Ükski praeguse ajastu valitsejaist ei ole seda ära tundnud, sest kui nad seda oleksid tundnud, ei oleks nad kirkuse Issandat risti löönud.

Satan was clueless about the church
   Saatanal polnud kogudusest õrna aimugi
Or he would never crucify Jesus
   Vastasel juhul ei oleks ta kunagi Jeesust risti löönud
And Gentiles could never be saved
   Ja paganaid poleks kunagi päästetud

God will deal with the Jews later
   Jumal tegeleb juutidega hiljem
But we are living in a time of grace
   Aga me elame armuajal
It is because of the love and goodness of God
   Jumala armastuse ja headuse tõttu

Johannese 4:40-43
40 Kui siis samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde. Ja Jeesus viibis seal kaks päeva.
41 Ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi.
42 Aga naisele nad ütlesid: „Me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma Päästja.”
43 Aga kahe päeva möödudes rändas Jeesus sealt edasi Galileasse.

The Church Age will last about 2000 years
   Koguduse ajastu kestab umbes 2000 aastat

Johannese 1:11-12
11 Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu.
12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse

The time will come that the Jews will see clearly
   Tuleb aeg, mil juudid näevad selgesti
But for you today... “Got Jesus?”
   Aga sulle tänaseks…”Oled sa leidnud Jeesuse?”
Heaven is waiting for you, if you will believe
   Taevas ootab sind, kui sa usud

Sunday, March 10, 2013

Got Jesus? - Jeesuse leidsid? #2 : 10.03.13


Got Jesus?  -  Jeesuse leidsid?   2

Jakoobuse 5:7-8
7 Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata,
põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase
ja hilise vihma. 

8 Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest
Issanda tulemine on lähedal! 

A move of Holy Spirit will change lives
   Püha Vaimu liikumine muudab elusid
       You need to watch
          Sa pead valvama
       You need to work
          Sa pead töötama
       You need to wait
          Sa pead ootama
       You need to share
          Sa pead jagama

1. Tessalooniklastele 4:13-18
13 Meie ei taha aga, vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes
on läinud magama, et teie ei oleks kurvad nagu need teised, kellel
ei ole lootust. 

14 Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis
usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on
läinud magama. 
15 Jah, seda me ütleme teile Issanda sõnana, et meie, kes me
üle jääme elama Issanda tulekuni, ei jõua ette magamaläinutest, 

16 sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna
saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama
Kristuses, 

17 pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos
nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati
olla koos Issandaga. 

18 Julgustage siis üksteist nende sõnadega! 

This should create a fire to evangelize
   See peaks süütama tule evangeeliumi kuulutamiseks

1. Korintlastele 15:51-54
51 Vaadake, ma ütlen teile saladuse: meie kõik ei lähegi
magama, aga meid kõiki muudetakse, 

52 äkitselt, ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest
pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena, ning meid
muudetakse. 

53 Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see
surelik riietuma surematusega. 

54 Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik
riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud:
„Surm on neelatud võidusse! 

Matteuse 24:36-44
36 Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega
Poeg, vaid Isa üksi. 

37 Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese
Poja tulemine. 
38 Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust -
sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil
Noa läks laeva, 

39 ega taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis
kõik nad ära -, nõnda on ka Inimese Poja tulemine. 

40 Siis on kaks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse
maha; 

41 kaks naist on veskil jahvatamas: üks võetakse
vastu ja teine jäetakse maha. 

42 Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie Issand
tuleb! 
43 Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel
öövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega
lubaks oma majja sisse murda. 

44 Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb
tunnil, mil te ei arvagi! 

There are 2 times Jesus will come back
   Jeesus tuleb tagasi kahel korral
1st coming is when He takes the Church, rapture
   Esimene tulemisega võtab Ta üles Koguduse
2nd coming is when He returns with the Church to rein
   Teisel tulemisel naaseb Ta koos Kogudusega, et valitseda
We can see the signs we are near the end
   Me võime näha märke, et oleme lõpule lähedal

1. Timoteosele 4:1-2
1 Aga Vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned
taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste
poole 

2 nende valerääkijate silmakirjalikkuse mõjul, kes on põletanud
tulemärgi oma südametunnistusse. 
2. Timoteosele 3:1-4
1 Aga see olgu sul teada, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu, 

2 sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned,
kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile,
tänamatud, nurjatud, 

3 halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea
põlgajad, 

4 reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu- kui jumalaarmastajad, 
2. Peetruse 3:3-4
3 Seda teadke esmalt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid,
kes käivad iseenese himude järgi 

4 ja ütlevad: „Kus on tema tulemise tõotus? Sest pärast seda, kui
isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest
peale.” 
Luuka 21:8-15
8 Jeesus ütles: „Vaadake, et teid ei eksitataks! Sest paljud
tulevad minu nimel, öeldes: „Mina see olen!” ja „Aeg on lähedal!”
Ärge minge nende järel! 

9 Aga kui te kuulete sõdadest ja rahutustest, siis ärge kartke,
sest see kõik peab enne sündima, kuid lõpp ei ole veel
niipea käes.” 

10 Siis ta ütles neile: „Rahvas tõuseb rahva vastu ja
kuningriik kuningriigi vastu. 

11 Tuleb suuri maavärinaid ning kohati näljahäda ja katku ning
hirmsaid ja suuri tunnustähti taevast. 
12 Aga enne seda kõike panevad nad oma käed teie külge ja
kiusavad teid taga, andes teid ära sünagoogidesse ja vanglatesse, teid
veetakse kuningate ja maavalitsejate ette minu nime pärast. 

13 See annab teile võimaluse tunnistamiseks. 

14 Jätke siis meelde, et te ette ei muretseks, mida eneste eest kosta, 

15 sest mina ise annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa
seista ega rääkida keegi teie vastastest. 

When you know God is with you until the end, you will not worry
   Kui sa tead, et Jumal on koos sinuga kuni lõpuni, siis sa ei muretse

:28
28 Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake
üles, sest teie lunastus läheneb!” 

We are seeing the sings of the last days
   Me näeme viimaste päevade märke
       The church is holding back evil
          Kogudus hoiab kurja tagasi

2. Peetruse 3:14
14 Seepärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid
leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. 
Matteuse 24:14
14 Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu
ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp. 

There will be a move of the Holy Spirit
   Püha Vaim hakkab liikuma
This message will be preached
   Sõnumit kuulutatakse
We will see revival
   Me näeme ärkamist

Jesus is coming soon
   Jeesus tuleb varsti
Believers taken and unbelievers remain
   Usklikud võetakse üles ja uskmatud jäävad siia
Share the good news about Jesus with the world
   Jaga maailmale häid uudiseid Jeesuse kohta

Got Jesus?
  Jeesuse leidsid?