Sunday, September 25, 2011

Peamised asjad - Main Things #2 : 25.09.11

Peamised asjad  -  Main Things   2

                         
We are to have only 1 God, and worship Him only
   Meil võib olla ainult 1 Jumal ja me peame ülistama ainult Teda
Then we are to bring glory to God
   Siis me peame tooma austust Jumalale

1. Korintlastele 10:31
Roomlastele 11:36
Jesaja 43:7

How do we give God glory?
   Kuidas me Jumalat austame?

Johannese 17:4

Jesus brought glory to God by doing what He was called to do
   Jeesus tõi au Jumalale tehes seda, milleks Ta oli kutsutud
          We all have something to do for God
      Meil kõik saame Jumala jaoks midagi teha
          We are part of the body of Christ
             Me oleme osa Kristuse ihust

What did Jesus do?
   Mida tegi Jeesus?

Luuka 19:10

His mission is our mission
   Tema mission on meie missioon
Seek and save the lost
   Otsi ja päästa kadunuid

Johannese 17:18
Johannese 20:21

          We have to continue the work God has given us
      Me peame jätkama seda tööd, mis Jumal meile andnud on

Matteuse 28:18-20

          If we embrace this, it will define our lives
      Kui me võtame selle omaks, siis see määratleb meie elusid
          Be looking for what you can do
      Otsi, mida sa saad teha

We don’t do these things to become a better Christian
   Me ei tee neid asju sellepärast, et saada paremaks kristlaseks
We do these things to complete the work, and give God glory
   Me teeme neid asju selleks, et viia töö lõpule ning anda au Jumalale
            It should bother you that people are lost and hurting
               Sind peaks häirima see, et inimesed on kadunud ja haiget saanud
            Don’t become self-righteous
               Ära muutu ennastõigustavaks
            Reach out and help people
        Sirutu välja ja aita inimesi

Be active in the work you do, do not be passive
   Ole aktiivne selles töös, mida sa teed, ära ole passiivne
His mission is our mission
   Tema missioon on meie missioon

1. Korintlastele 13:1-2, 13

Ask God to fill you with His love for people
   Palu Jumalat, et ta täidaks sind Oma armastusega inimeste vastu
Carry God’s love to the world
   Kanna Jumala armastust maailma

Sunday, September 18, 2011

Peamised asjad - Main Things #1 : 18.09.11

Peamised asjad  -  Main Things   1                         

2. Moosese 20:3-17
3 Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!
4 Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees!
5 Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad,
6 aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad!
7 Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab!
8 Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema!
9 Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi,
10 aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on!
11 Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle.
12 Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab!
13 Sa ei tohi tappa!
14 Sa ei tohi abielu rikkuda!
15 Sa ei tohi varastada!
16 Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana!
17 Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!"

1.   Only 1 God
   1. Ainult 1 Jumal
2.   Worship no other gods
   2. Ära kummarda teisi jumalaid
3.   Don’t misuse Lords Name
   3. Ära kasuta Isanda Nime ilmaasjata
4.   Remember Sabbath
   4. Pea hingamispäeva
5.   Honor father and mother
   5. Austa isa ja ema
6.   Do not murder
   7. Ära tapa
7.   Do not commit adultery
   7. Ära riku abielu
8.   Do not steal
   8. Ära varasta
9.   Do not lie
   9. Ära valeta
10.  Do not covet
   10. Ära himusta

If you can do the first 2, you will do the rest
   Kui sa suudad täita kahte esimest, täidad sa ka kõiki ülejäänuid
            1 and 2 are the root, 3-10 are the fruit
               1. ja 2. on juured, 3.-10. on viljad
            If you have a hard time with fruit, there is a problem with root
               Kui sul on raskusi viljadega, näitab see probleemi juurega

Have 1 God, worship and serve Him only
   Olgu sul üks Jumal, ülista ja teeni ainult Teda

Johannese 4:23
23 Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.
            Worship is more than singing
               Ülistus on enam kui laulmine
            Worship is doing anything God likes
               Ülistus on teha kõike, mis Jumalale meeldib

Give God…
   Anna Jumalale...
Glory; value you place on God
   Au; väärtus, mille sa paned Jumalale
Dedication; committed, loyal and consistent
   Pühendumine; pühendunud, lojaalne ja järjekindel
Sacrifice; who you are, and what you have
   Ohver; kes sa oled ja mis sulle kuulub

You were created to worship God
   Sind loodi Jumalat ülistama
If you do not worship God, you will worship something or someone
   Kui sa ei ülista Jumalat, ülistad sa midagi muud või kedagi teist

Roomlastele 1:21-25
21 sest et Jumalat tundes nad ei ole ülistanud ega tänanud teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks.
22 Väites endid targad olevat, on nad läinud rumalaks
23 ja on kadumatu Jumala kirkuse vahetanud kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate kujutistega.
24 Seepärast ongi Jumal andnud nemad nende südame himudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid.
25 Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut Looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen.

Where there is a design, there is a designer
   Kus on looming, seal on ka looja
Worship God; joy, clarity, fulfillment, life
   Ülista Jumalat; rõõm, selgus, rahuldus, elu
Worship created; pain confusion, emptiness, death
   Ülista loodut; valu, segadus, tühjus, surm
           
The main thing is: Worship God and Him only
   Peamine asi on: Ülista Jumalat ja üksnes Teda
            Only God can make you happy
               Ainult Jumal saab teha sind õnnelikuks
            The only way to God is through Jesus
               Ainus tee Jumala juurde on läbi Jeesuse
            Give God glory, dedication, and sacrifice
               Anna Jumalale au, pühendus ja ohver

Who is going to be God in your life?
   Kes saab olema Jumal sinu elus?
            That is the main thing
               See on kõige peamine asi

Monday, September 5, 2011

Õnnistatud… Õnnistuseks – Blessed to be a blessing 4 : 04.09.11


Õnnistatud… Õnnistuseks – Blessed to be a blessing  4

                         
2. Korintlastele 5:17
17 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.

Use your faith to be saved, use your faith to be a blessing
   Kasuta oma usku, et saada päästetud, kasuta usku, et olla õnnistuseks

1. Moosese 12:2-3
2 Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks!
3 Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab,
ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!"

Jesus made you heir of promise to Abraham
   Jeesus tegi sind Aabrahami tõotuse pärijaks

1. Moosese 14:18-20
18 Ja Melkisedek, Saalemi kuningas, tõi leiba ja veini, sest tema oli kõige kõrgema Jumala preester,
19 ja õnnistas teda ning ütles: "Olgu õnnistatud Aabram, kõige kõrgema Jumala, taeva ja maa Looja poolt!
20 Olgu kiidetud kõige kõrgem Jumal, kes sinu vaenlased su kätte andis!" Ja Aabram andis temale kümnist kõigest.

Melchizedek wasn’t his name, but his title; Righteous king and priest
   Melkisedek ei olnud ta nimi, vaid tiitel, Õiglane kuningas ja preester
            Abraham gave him 10% of all he had
               Aabraham andis talle 10% kõigest, mis tal oli

Malakia 3:8-10
8 Kas inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete: "Kuidas me sind röövime?" Kümnise ja tõstelõivuga.
9 Olge needusega neetud, et teie, kogu rahvas, mind röövite!
10 Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust
küllastuseni.           

            God designed the tithe to meet churches needs
               Jumal seadis sisse kümnise, et täita koguduse vajadusi
            And God opens windows of blessing on you in life
               Ja Jumal avab õnnistuste aknad sinu elus

Malakia 3:11-12
11 Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja, ja et teie viinapuu väljal ei jääks viljatuks, ütleb vägede Issand.
12 Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad, sest te saate ihaldatud maaks, ütleb vägede Issand.

When you tithe, you will be blessed
   Kui sa maksad kümnist, oled õnnistatud
            Tithing is a New Testament thing, Jesus receives it
               Kümnise maksmine on Uue Testamendi asi, Jeesus võtab seda
                        It shows a persons heart when they try not to give
                           See näitab inimese südant, kui ta proovib mitte anda
            God wants us all wealthy, so we can give more
               Jumal tahab meile kõigile küllust, et võiksime anda rohkem

Markuse 10:19-22
19 Käske sa tead: ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära peta, austa oma isa ja ema!"
20 Tema aga lausus talle: "Õpetaja, seda kõike olen ma pidanud oma noorusest alates."
21 Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: "Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare taevas, ning tule järgne mulle!"
22 Noormees kurvastas nende sõnade pärast ja lahkus rõhutuna, sest ta oli suure varanduse omanik.
23 Ja vaadanud ringi enda ümber, ütles Jeesus oma jüngritele: "Kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki!"

He was a good man, but wouldn’t give his money
   Ta oli hea mees, aga poleks andnud oma raha
            Trying to get him to use his money for eternal purposes
               Jeesus proovis panna teda kasutama oma raha igavestel eesmärkidel
            He was a tither, but not a giver
               Ta oli kümnisemaksja, aga mitte andja

Luuka 16:9
9 Minagi ütlen teile: Tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse.

Use your money so people will be waiting for you in heaven
   Kasuta oma raha, et inimesed ootaksid sind taevas
            Jesus did not want him to be poor, but to give and not rob God
               Jeesus ei tahtnud, et ta oleks vaene, vaid et ta annaks ega rööviks Jumalat

Luuka 16:10-11
10 Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus.
11 Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist?           
           
            Refusing to use your money for eternal purposes, is unfaithfulness
               Keeldudes kasutamast oma raha igavesel eesmärgil, näitab ebaustavust

Luuka 10:13
13 Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on sündinud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas istudes parandanud meelt.           
           
            You either master money, or money will master you
               Sa oled kas raha valitseja või valitseb raha sinu üle
                        God will lead you in how to give your money
                           Jumal juhib sind, kuidas raha anda

Money represents your life
   Raha esindab sinu elu
            If God can get you to be obedient in your money, He has your life
               Kui Jumal saavutab su sõnakuulelikkuse rahaasjades, kuulub Talle sinu elu
            The blessings of God are attached to obedience
               Jumala õnnistused on seotud sõnakuulelikkusega
                        Nothing is more valuable than treasure in heaven           
                           Midagi pole väärtuslikum taevasest aardest

God wants to give you the desire of your heart
   Jumal tahab sulle anda su südameigatsuse
            Put things of God first, not desires; then God will give you your desires
               Pane Jumala asjad esikohale, mitte oma igatsused, siis Jumal täidab su igatsused

Matteuse 6:33
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

            God is not trying to take from you, but give something to you
               Jumal ei ürita sinult midagi ära võtta, vaid hoopis anda sulle midagi
            Obey Him, and God will bless you, so you can be a blessing
               Kuuletu Jumalale ja Ta õnnistab sind, et sa võiksid olla õnnistuseks