Sunday, December 30, 2012

Still Seated – Ikka istumas : 30.12.12


Still Seated – Ikka istumas

Heebrealastele 10:1-18
1 Et Moosese Seadus on vaid tulevaste hüvede vari, mitte nende hüvede täiskuju, siis see ei või mitte kunagi teha täiuslikuks neid, kes tulevad Jumala ette igal aastal nendesamade ohvritega, mida nad alatasa ohverdavad. 
2 Eks muidu oleks ju lakanud nende ohverdamine, sest jumalateenijail ei oleks kord juba puhastatult enam mingit patust südametunnistust? 
3 Kuid nende ohvritega tuletatakse igal aastal meelde patte; 
4 sest on võimatu, et härgade ja sikkude veri võtaks patud ära. 
5 Seepärast Kristus ütleb maailma tulles: „Tapaohvrit ja roaohvrit sa ei tahtnud, aga ihu sa oled mulle valmistanud. 
6 Põletusohvrid ja patuohvrid ei olnud sulle meelepärased. 
7 Siis ma ütlesin: Vaata, ma tulen - rullraamatusse on minust kirjutatud - tegema sinu tahtmist, oh Jumal!”
8 Esmalt ta ütleb: „Tapaohvrit ja roaohvrit ja põletusohvreid ja patuohvreid ei ole sa tahtnud ega ole need olnud sulle meelepärased, kuigi neid ohverdatakse Seaduse järgi!” 
9 Ja siis ta ütleb: „Vaata, ma tulen tegema sinu tahtmist!” Ta kõrvaldab esimese selleks, et kehtestada teine. 
10 Sellessamas tahtmises oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihu ühekordse ja alatiseks ohverdamise läbi. 
11 Iga preester seisab päevast päeva oma teenistuses ja ohverdab aina neidsamu ohvreid, mis aga kunagi ei või ära võtta patte. 
12 Aga see siin, ohverdanud üheainsa ohvri pattude eest, on jäädavalt istunud Jumala paremale käele, 
13 nüüd ainult oodates, kuni ta vaenlased pannakse ta jalajäriks. 
14 Sest üheainsa ohvriga on ta teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks. 
15 Seda tunnistab meile ka Püha Vaim pärast seda, kui ta oli öelnud:
16 „See on leping, mille ma teen nendega pärast neid päevi, ütleb Issand: ma annan oma seadused nende südamesse ja kirjutan need nende mõistusesse. 
17 Ja ma ei mäleta enam nende patte ega ülekohtutegusid.”
 18 Aga kus need on andeks antud, seal ei ole vaja enam mingit ohvrit pattude eest. 
1. Korintlastele 15:17
17 kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. 

If Christ Jesus rose again, you are no longer in your sin
   Kui Kristus Jeesus tõusis taas, ei ole sa enam oma patus
You are no longer a sinner, but a righteous son
   Sa ei ole enam patune, vaid õige poeg
       Your sin can’t erase what Jesus has finished
          Sinu patt ei saa kustutada seda, mille Jeesus lõpetas
No other sacrifice needs to be made for your sin
          Ühtki muud ohvrit pole vaja sinu patu eest

Do not let sin become the theme of your life
   Ära lase patul saada oma elu teemaks
Do not envy sinners
   Ära kadesta patuseid
            Do not be consumed with how bad you are
               Ära keskendu sellele, kui halb sa oled

Heebrealastele 10:1-4
1 Et Moosese Seadus on vaid tulevaste hüvede vari, mitte nende hüvede täiskuju, siis see ei või mitte kunagi teha täiuslikuks neid, kes tulevad Jumala ette igal aastal nendesamade ohvritega, mida nad alatasa ohverdavad.
2 Eks muidu oleks ju lakanud nende ohverdamine, sest jumalateenijail ei oleks kord juba puhastatult enam mingit patust südametunnistust?
3 Kuid nende ohvritega tuletatakse igal aastal meelde patte;
4 sest on võimatu, et härgade ja sikkude veri võtaks patud ära. 
What if one sacrifice was enough to forgive sins forever?
   Mis siis, kui üks ohver oli piisav, et andestada su patud igaveseks?
            It is our reality!
               See on meie reaalsus!
Every time they came to the priest, the theme was sin
   Iga kord, kui nad tulid preestri juurde, oli teemaks patt
            But focusing on sin doesn’t give power to conquer sin
               Ent patule keskendumine ei anna väge pattu võita

Blood of goats forgave sins for a year
   Kitsede veri andestas patud üheks aastaks
Blood of Jesus gives forgiveness forever
   Jeesuse veri annab andestuse igaveseks
            Our theme is not sin, but Savior
               Meie teema ei ole patt, vaid Päästja

Heebrealastele 10:10-12
10 Sellessamas tahtmises oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse ihu ühekordse ja alatiseks ohverdamise läbi.
11 Iga preester seisab päevast päeva oma teenistuses ja ohverdab aina neidsamu ohvreid, mis aga kunagi ei või ära võtta patte.
12 Aga see siin, ohverdanud üheainsa ohvri pattude eest, on jäädavalt istunud Jumala paremale käele, 

Jesus is now seated, forgiveness is done
   Jeesus istub nüüd, andestus on lõpetatud
Jesus does not get up when you sin
   Jeesus ei tõuse püsti, kui sa pattu teed
            He still has a plan for you, you are still a son
               Tal on ikka veel sinu jaoks plaan, sa oled ikka veel poeg

Efeslastele 2:4-6
4 Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast,
millega ta meid on armastanud,
5 kuigi me olime surnud üleastumistes - armu läbi te olete päästetud! -,
6 ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, 

We are to be seated with Jesus
   Me peame istuma koos Jeesusega
            Stop focusing on sin, and focus on Jesus
               Lõpeta keskendumine oma patule ja keskendu Jeesusele
Your standing, running, trying, can’t conquer sin
   Sinu seismine, jooksmine, üritamine ei suuda pattu võita
            Only your seated Jesus can conquer sin
               Ainult sinu istuv Jeesus alistab patu
Jesus came to deliver humanity from sin
   Jeesus tuli, et vabastada inimkond patust
            Knowing that will change the way you live
               Selle teadmine muudab viisi, kuidas sa elad
           
Jesus got the victory, so we can shout
   Jeesus sai võidu, nii võime me hõisata
            How long will you be silent?           
               Kui kaua sa veel vait oled?           
The blood of Jesus has resurrection power to forgive
   Jeesuse veres on ülestõusmise vägi andeksandmiseks
It is time for you to speak up
   Nüüd on aeg rääkida
Though you sin, you are righteous in the eyes of God
          Kuigi sa pattu teed, oled sa õige Jumala silmis

Jesus is still seated, so you can live victorious
   Jeesus on ikka veel istumas, nii võid sa elada võidukalt


Monday, December 24, 2012

Christmas Message – Jõulusõnum : 23.12.12


Christmas Message – Jõulusõnum

Jesus came to live as an example, and a substitute for you
   Jeesus tuli, et elada sulle eeskujuks ja sind asendada
That is why the celebration of Christmas is a joyful time
   Sel põhjusel me tähistame jõule rõõmsalt


Galaatlastele 4:4-5
4 Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla,
5 lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse. 

There is joy knowing you are God’s son
   On rõõm teada, et sa oled Jumala poeg

Luuka 2:8-20
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.
9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus
säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. 
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, 
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. 
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.” 
13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
14 „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!”
15 Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: „Läki nüüd Petlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!” 
16 Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. 
17 Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. 
18 Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. 
19 Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. 
20 Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. 
Shepherds went to see if what the angles said was true
   Karjased läksid vaatama, kas see, mida inglid ütlesid, oli tõsi
            They knew what they were looking for, and how to find it
               Nad teadsid, mida nad otsisid ja kuidas seda leida
            It was exactly as the angel said
               Kõik oli täpselt nii, nagu inglid ütlesid

Without a relationship with Jesus, you are empty inside
   Ilma suhteta Jeesusega oled sa seesmiselt tühi
            But anyone can be filled with joy in their heart
               Kuid igaüks võib saada täis rõõmu oma südames
            Jesus is our source of joy
               Jeesus on meie rõõmu allikas
                       
Laul 97:10-12
10 Teie, kes armastate Issandat, vihake kurja! Tema hoiab oma vagade hingi, ta kisub nad ära õelate käest.
11 Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt. 
12 Rõõmustage Issandas, te õiged, ja tänage tema püha nime! 

            It is a decision we make to rejoice in the Lord
               Me teeme otsuse rõõmustada Isandas

Laulud 28:6-7
6 Kiidetud olgu Issand, sest ta on kuulnud mu anumise häält!
7 Issand on mu tugevus ja mu kilp, tema peale lootis mu süda ja ma sain abi. Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga.

You will have to go on a journey to find joy
   Sa pead võtma ette teekonna, et leida rõõmu
            Turn from your ways
               Pöördu omaenda teedelt
Learn the way He designed for you, in His Word
   Õpi tundma teid, mis Tema on sulle valmistanud Oma Sõnas

Jesaja 58:13-14
13 Kui sa hingamispäeval seisatad ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja Issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi omakasu ega kõnele tühje sõnu,
14 siis sa tunned rõõmu Issandast: mina viin sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Jah, Issanda suu on rääkinud. 

Laulud 70:5 (in English verse 4)
5 Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, kes otsivad sind; ja kes armastavad sinu päästet,
need öelgu alati: „Suur on Jumal!” 

Johannese 1:1, 14
1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust,
täis armu ja tõde.

Johannese 15:11
11 Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. 

Johannese 16:24
24 Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik! 

Jesus wants us full of joy
   Jeesus tahab, et oleksime täis rõõmu

Filiplastele 4:4
4 Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! 

Even in difficult times, God’s truth overrides world’s facts
   Isegi rasketel aegadel alistab Jumala tõde maailma faktid
We make a decision and choose to rejoice
   Me teeme otsuse ja valime rõõmustada
            When you find Jesus you find joy
               Kui sa leiad Jeesuse, sa leiad rõõmu
He is your joy, but you are His joy
   Tema on sinu rõõm, aga sina oled Tema rõõm

Sefanja 3:17
17 Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu. 

Luuka 15:4-6
4 „Missugune inimene teie seast, kui tal on sada lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid üheksatkümmend üheksat kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab?
5 Ja kui ta on tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele 
6 ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja naabrid, öeldes neile: „Rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba!” 


We do not need to see Jesus to serve Him, we live by faith
   Me ei pea nägema Jeesust, et Teda teenida, me elame usus
            Today is the day of your salvation
               Täna on sinu päästepäev

Sunday, December 16, 2012

Worth Sharing – Rääkimist Väärt #7 : 16.12.12


Worth Sharing    Rääkimist Väärt   7

Roomlastele 1:16-17

Our salvation is worth having, and worth sharing
   Meie lunastus on väärt omamist ja väärt jagamist
Invite people we have a connection with to church
   Kutsu kogudusse inimesi, kellega sul on side
Use your words and life to plant seed in people’s heart
   Kasuta oma sõnu ja oma elu, et külvata seemet inimeste südamesse
       You can’t save anyone, but you can show them where to go
   Sa ei saa päästa kõiki, aga sa saad neile näidata, kuhu minna

Luke 24:13-35

The gospel works best, when we let the gospel do the work
   Evangeelium töötab parimal viisil, kui me laseme sellel tööd teha
This is important, a matter of life and death
   See on oluline, elu ja surma küsimus

Jesus is showing us how to reach people
   Jeesus näitab meile, kuidas jõuda inimesteni
       Jesus becomes part of their conversation, not a monolog
          Jeesusest saab osa nende vestlusest, mitte monoloogist
       In conversation He uses the bible to point to a Messiah
   Vestluses Ta kasutab piiblit, et viidata Messiale
       Jesus walks with them on their journey
   Jeesus kõnnib nendega koos nende teekonnal
Jesus turns to leave, lets them make the next step
   Jeesus pöördub lahkuma, laseb neil teha järgmise sammu
            They ask Jesus to stay with them
        Nad paluvad Jeesust, et ta nendega jääks
                       
Jesus was letting the gospel do the work in their hearts
   Jeesus lasi evangeeliumil teha tööd nende südames
       When He served them their eyes were opened
   Kui Ta teenis neid, nende silmad avanesid
That is what the gospel will do
   See on see, mida evangeelium teeb
              Then Jesus vanished
          Siis Jeesus kadus
              Now we are to go tell what we know and have
   Nüüd me peame minema ja rääkima, mida me teame ja mis meil on

We want our gospel to be powerful
   Me tahame, et meie evangeelium oleks väeline
We need to let Jesus open eyes, and burn hearts
   Me peame laskma Jeesusel avada silmi ja sütitada südameid
       This is about people lives, and eternities
   See on inimeste eludest ja igavikust
       God wants to use you to tell others about Jesus’
   Jumal tahab sind kasutada, et rääkida teistele Jeesusest

Sunday, December 9, 2012

Worth Sharing – Rääkimist Väärt #6 : 09.12.12


Worth Sharing    Rääkimist Väärt   6

Roomlastele 1:16-17
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele.
17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.”

God loved us so much that He was moved with compassion
   Jumal armastas meid nii väga, et Ta oli liigutatud kaastundest
Jesus came to forgive us and purchase you back to God
   Jeesus tuli meile andestama ja ostma sind tagasi Jumalale
       If you believe the gospel, it is powerful enough to save you
   Kui sa usud evangeeliumit, see on piisavalt vägev, et sind päästa
           
We need increasing evidence of Salvation in our lives
   Meil on vaja kasvavat tõendit Lunastuse kohta meie elus
The gospel must be seen and heard
   Evangeelium peab olema nähtav ja kuuldav
We are to be God’s ambassadors on earth
   Me peame olema Jumala saadikud maa peal

Matteuse 5:14-16
14 Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas.
15 Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele.
16 Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.

You have a story worth sharing
   Sul on rääkimist väärt lugu

Matteuse 9:37-38
37 Siis ta ütles oma jüngritele: „Lõikust on palju,
töötegijaid aga vähe.
38 Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid
välja oma lõikusele!”

God’s harvest is people
   Jumala lõikus on inimesed

Markuse 4:26-28
26 Ja Jeesus ütles: „Nõnda on Jumala riik: nagu inimene viskab seemne maa peale
27 ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval, ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea, kuidas.
28 Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees.

Planting and harvest work, even though we don’t understand it all
   Külvamine ja lõikus toimivad, isegi kui me ei saa kõigest aru
We just need to do our part and plant seeds
          Me lihtsalt peame tegema oma osa ja külvama seemneid

Galaatlastele 6:7
7 Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab.

1. Korintlastele 3:6-9
6 Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada.
7 Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab.
8 Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaevanägemisele.
9 Sest Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie.

We plant and water with our life
   Me külvame ja kastame oma eluga
But God is the one who makes it grow in others
   Aga Jumal on see, kes paneb selle kasvama teistes

2. Korintlastele 5:20
20 Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!

God is connecting with people through us
   Jumal ühendub inimestega meie kaudu

Matteuse 4:19
ning ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!”

We need to use strategy to reach people
   Me peame kasutama strateegiat, et jõuda inimesteni
Relational, invitational evangelism
   Suhetel põhinev, kutsuv evangelism

Luuka 14:23
23 Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis!

You can compel people you have relationship with
   Sa saad mõjutada inimesi, kellega sul on suhe
       God’s love for people should move you
   Jumala armastus inimeste vastu peaks sind liigutama

Apostlite teod 1:8
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”

       You can’t save anyone, but you can show them where to go
   Sa ei suuda päästa kõiki, aga sa võid neile näidata, kuhu minna

Salvation is worth finding, having, growing in, and sharing
   Lunastus on väärt leidmist, omamist, selles kasvamist ja jagamist

Monday, December 3, 2012

Worth Sharing – Rääkimist Väärt #5 : 02.12.12


Worth Sharing    Rääkimist Väärt   5

The gospel must be seen and heard
   Evangeelium peab olema nähtav ja kuuldav
            You need increasing evidence that your salvation is real
               Sul on vaja kasvavaid tõendeid, et su pääste on tõeline
            We have a responsibility to tell and show others
               Meil on vastutus rääkida ja näidata teistele

Roomlastele 10:13-15
13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.
14 Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata?
15 Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on kirjutatud: „Kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit.”

People call to Jesus because they believe
   Inimesed hüüavad Jeesust, sest nad usuvad
People believe because they hear truth
   Inimesed usuvad, sest nad kuulevad tõde
People hear truth when someone tells them
   Inimesed kuulevad, kui keegi neile räägib
            It is our job to tell them
               See on meie töö neile rääkida

1. Korintlastele 15:10
10 Aga Jumala armust olen ma see, kes olen, ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga.

There is freedom knowing who you are, full of God
   Vabadus on teada, kes sa oled, täis Jumalat
Don’t let who you are be different than what you say
   Ära lase endal olla erinev sellest, mida sa ütled

Roomlastele 1:16
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele.

The gospel brings salvation to you, if you believe
   Evangeelium toob sulle pääste, kui sa usud
You are connected to your heavenly Father
   Sa oled ühenduses oma taevase Isaga
You are going to heaven
   Sa oled teel taevasse
You have help on earth
   Sul on abi maa peal

Johannese 1:12
12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse

You are on a journey of progress and process
   Sa oled edenemise ja kulgemise teekonnal
When you can see where you are going, life is beautiful
   Kui sa näed, kuhu sa lähed, on elu ilus
You have a story worth sharing
   Sul on lugu, mis on väärt jagamist

2. Korintlastele 1:3-4
3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal!
4 Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab.  

You do not need to hide your story, and failures
   Sa ei pea peitma oma lugu ega läbikukkumisi
You are not the only one who has been there
   Sa pole ainus, kes seal on olnud
       When others see your progress on your journey, they will come
          Kui teised näevad sinu edenemist teekonnal, tulevad nad järgi