Sunday, February 22, 2015

Õnnista mind! - Bless me! #2 : 22.02.15

Õnnista mind! - Bless me!  2

Everyone wants to see God’s power
   Kõik tahavad näha Jumala väge
            It is accessed through honor
   Selle juurde pääseb läbi austuse
Thank God for the freedom of Estonia
   Tänu Jumalale Eesti vabaduse eest
            We are a patriotic church
   Me oleme isamaaline kogudus

Matteuse 13:44

Our nation has treasure, and dirt
   Meie rahval on aare, ja on mulda
When we find the value, we will be happier
   Kui me leiame väärtuse, saame õnnelikumaks
            There is a special call upon this nation
   Selle rahva üle on eriline kutsumine
            Pray for those who are in authority
   Palveta nende eest, kes on võimupositsioonil

1. Timoteosele 2:1-2
1 Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest,
2 kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses.

            They hold that position, honor them
   Neil on see positsioon, austa neid

1. Peetruse 2:12-17
12 Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval.
13 Alistuge Issanda pärast kogu inimlikule korrale, olgu kuningale kui kõige ülemale,
14 olgu maavalitsejale kui tema poolt saadetule kurjategijaid karistama, aga heategijaid kiitma.
15 Selline on ju Jumala tahtmine, et te head tehes paneksite vaikima rumalate inimeste arutuse.
16 Elage otsekui vabad, ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid olge nagu Jumala sulased!
17 Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat!

Do not talk bad about our government
   Ära räägi halba meie valitsusest
We are to celebrate them
   Me peame neid au sees hoidma

Roomlastele 13:1-2
1 Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga Jumala seatud.
2 Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele, vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse.
:4-7
4 sest ta on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on ju Jumala teener, kättemaksja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja.
5 Niisiis on alistumine vajalik, seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast.
6 Seepärast te maksate ka makse. Nemad on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad.
7 Täitke kõigi vastu oma kohustused: maksu, kellele maksu; tolliraha, kellele tolliraha; kartust, kellele kartust; au, kellele au!

What you respect will be drawn toward you
   Mida sa austad, tõmbub sinu poole
What you disrespect will move away from you
   Mida sa ei austa, liigub sinust eemale

2. Korintlastele 3:16-17
16 Aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis võetakse kate ära.
17 Ent Issand on Vaim, ja seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus.

True freedom comes from God
   Tõeline vabadus tuleb Jumalalt
Be thankful for what you have
   Ole tänulik selle eest, mis meil on
            Use our freedom to share Jesus with others
   Kasuta vabadust, et jagada Jeesust teistega

God will move in our lives and nation, as we allow Him to
   Jumal liigub meie eludes ja rahvas nii, kui palju me Teda lubame
Recognize God moments, or you will miss blessing
   Tunne ära Jumala hetked, või sa magad õnnistuse maha
God puts precious things in common things
   Jumal paneb kalleid asju tavaliste asjade sisse
Honor everyone, so you don’t miss your moment
   Austa kõiki, et sa ei jääks ilma oma hetkest

Our nation needs God
   Meie rahval on vaja Jumalat
Be looking for Him
   Otsi teda
You can’t honor what you don’t recognize
   Sa ei saa austada seda, mida sa ei tunnusta
Honoring those in authority pushes them to do better
   Austades neid, kes on võimul, paneb neid rohkem pingutama
Sunday, February 15, 2015

Bless me! – Õnnista mind! #1 : 15.02.15

Bless me! – Õnnista mind!  1

There is a bible principle of honor
   Piiblis on olemas au põhimõte
We need to honor everyone
   Me peame austama igaühte
Not based on if they are worthy
   Mitte selle põhjal, kas nad on seda väärt
What you honor will be drawn to you
   Mida sa hoiad au sees, seda tõmbab sinu poole
              What you disrespect will move away from you
   Mida sa ei austa, see liigub sinust eemale

Markuse 6:3-6
3 Eks tema ole see puusepp, Maarja poeg ning Jaakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend? Ja eks tema õed ole siin meie juures?" Ja nad said pahaseks ta peale.
4 Aga Jeesus ütles neile, et kusagil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas.
5 Ja ta ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu peale mõne põdeja tervendamise, kui ta oli pannud käed nende peale.
6 Ja ta pani imeks nende uskmatust.Ja Jeesus rändas läbi ümberkaudsed külad, õpetades inimesi.

Jesus’ own people did not recognize Him
   Jeesuse oma rahvas ei tunnustanud Teda
To receive the blessing, you have to honor the vessel
   Selleks, et vastu võtta õnnistusi, sa pead austama selle anumat

Matteuse 13:44
44 Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu.

Everyone has a treasure and a field                                             
   Igaühel on aare ja põld
Dig through the dirt to get to the treasure
   Kaeva läbi mulla ning sa jõuad aardeni
We need to become treasure hunters
   Meist peavad saama aardeotsijad
Relationships are the currency of the Kingdom
   Suhted on Kuningriigi valuuta

We will not have God’s power if we are immature
   Meil ei saa olla Jumala väge, kui me ei ole küpsed
Principle of honor is vital to mature  
   Au printsiip on vajalik, et täiskasvanuks saada

2. Korintlastele 5:14-17
14 Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda: kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud;
15 ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud.
16 Seepärast ei tunne me nüüdsest peale kedagi inimliku loomuse poolest; kui me ka oleksime tundnud Kristust inimliku loomuse poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda.
17 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.

Love of Christ pushes me past you’re your problems
   Kristuse armastus lükkab mind mööda sinu probleemidest
       I am compelled to see good in you
   Ma olen kohustatud nägema sinus head
       You have a gift in you that I need
   Sinus on anne, mida ma vajan

2. Korintlastele 7:1
1 Armsad, et meil nüüd on niisugused tõotused, siis puhastagem endid ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses.

Get your eyes off others, and on yourself
   Võta oma silmad teiste pealt ja vaata ennast
       Dirt in the body can’t be hidden
   Mustust ihus ei saa peita
       Dirt in the spirit can be hidden
   Mustus vaimus võib olla peidetud
You have responsibility to clean yourself up, body and spirit
   Sul on vastutus ennast puhtaks teha, ihu ja vaim

Honor will unlock treasure in your life
   Au avab aarded sinu ellu
God brings people into your life to bless you
   Jumal toob inimesed sinu ellu, et sind õnnistada
       But you have to honor them right
   Aga sa pead neid austama õigesti
You can’t receive from God, until you receive God’s people
   Sa ei saa vastu võtta Jumalalt, kui sa ei võta vastu Jumala rahvast

God puts gifts in you for others
   Jumal paneb sinu sisse annid teiste jaoks
       We are the temple of the Holy Spirit
   Me oleme Püha Vaimu templid
       Kingdom inside you will come out
   Kuningriik sinu sees tuleb välja

We miss opportunities by not recognizing God in others
   Me jääme ilma võimalustest, kui me ei tunnusta Jumalat teistes
       Our answer to prayer will show up in others, honor everyone
   Meie vastus palvele tuleb välja teistes, austa igaüht
Everyone has treasure and a field
   Igaühel on aare ja põld


Sunday, February 8, 2015

4 Karikat – 4 Cups #5 : 08.02.15

4 Karikat – 4 Cups   5

4 cups represent 4 promises
   4 karikat esindavad 4 tõotust
The result is we are: happy, stable, fruitful, blessed
   Selle tulemusena oleme: õnnelikud, stabiilsed, viljakad, õnnistatud

2. Moosese 6:6-7
6 Seepärast ütle Iisraeli lastele: Mina olen Issand ja mina viin teid ära egiptlaste teoorjuse alt; ma päästan teid nende orjatööst ja lunastan teid oma väljasirutatud käsivarrega ning suurte kohtupidamistega.
7 Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen teile Jumalaks, ja teie peate tundma, et mina olen Issand, teie Jumal, kes teid viib välja egiptlaste teoorjusest.

1. Cup: I will bring you out
   1. Karikas: Ma toon sind välja
2. Cup: I will free you
   2. Karikas: Ma teen sind vabaks
3. Cup: I will redeem you
   3. Karikas: Ma lunastan sind
4. Cup: I will make you mine
   4. Karikas: Ma teen sind enda omaks
Cup of salvation
   Päästekarikas
Cup of freedom
   Vabaduse karikas
Cup of redemption
   Lunastuse karikas
Cup of fulfillment
   Täitumise karikas

Efeslastele 1:3-9
3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses;
4 nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses,
5 meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda,
6 tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles Armastatus.
7 Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda,
8 millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses,
9 tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud

Efeslastele 1:18
18 valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees


1. Korintlastele 1:9
9 Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.

Johannese 10:10
10 Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.

Hindrances to cup of fulfillment
   Täitumise karika takistused
            Your past
   Sinu minevik
                        Don’t allow your past to define you
   Ära luba oma minevikul ennast defineerida
            Our culture
   Meie kultuur
                        Don’t let the world tell you how to live
   Ära luba maailmal sulle öelda, kuidas elada

2. Peetruse 1:10-11
10 Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial.
11 Sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki.

Fulfillment begins with your calling
   Täitumine algab sinu kutsumisega

2. Timoteosele 1:9
9 kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu,

            You are called by God
   Jumal on sind kutsunud

2. Tessalooniklastele 1:11   New Living
11 Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et ta oma väes teeks täielikuks kogu teie headuse meelepärasuse ja usu teo,

Apostlite teod 20:24              New Living
24 Kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest: tunnistada Jumala armu evangeeliumi.

            Use your call to fulfill the cause
   Kasuta oma kutsumist, et täita põhjust

Roomlastele 8:28
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.

Connect to the Family of God
   Ühendu Jumala Perekonnaga
Join with others to do something bigger that yourself
   Liitu nendega, kes teevad midagi suuremat kui sa ise
            When we make a difference together, there is fulfillment
   Kui me toome üheskoos muutuse, on selles täitumine

5. Moosese 6:23
23 meid aga tõi ta sealt välja, et meid viia sellele maale, mille ta meie vanemaile oli vandega tõotanud, ja see maa meile anda.

God brings you out, to bring you into something
   Jumal toob sind välja, et tuua sind millegi sisse
When you drink the 4 cups, He brings you into:
   Kui sa jood neljast karikast, toob Tema sulle
            Salvation, freedom, redemption, fulfillment
   Pääste, vabaduse, lunastuse, täitumise
            Happy, stable, fruitful, blessed
   Õnnelik, stabiilne, viljakas, õnnistatud


Sunday, February 1, 2015

4 Karikat – 4 Cups #4 : 01.02.15

4 Karikat – 4 Cups   4

4 cups represent 4 promises
   4 karikat esindavad 4 tõotust
The result is we are: happy, stable, fruitful, blessed
   Selle tulemusena oleme: õnnelikud, stabiilsed, viljakad, õnnistatud

2. Moosese 6:6-7
6 Seepärast ütle Iisraeli lastele: Mina olen Issand ja mina viin teid ära egiptlaste teoorjuse alt; ma päästan teid nende orjatööst ja lunastan teid oma väljasirutatud käsivarrega ning suurte kohtupidamistega.
7 Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen teile Jumalaks, ja teie peate tundma, et mina olen Issand, teie Jumal, kes teid viib välja egiptlaste teoorjusest.

1. Cup: I will bring you out
   1. Karikas: Ma viin sind välja
2. Cup: I will free you
   2. Karikas: Ma vabastan sind
3. Cup: I will redeem you
   3. Karikas: Ma lunastan sind
4. Cup: I will make you mine
   4. Karikas: Ma teen sind enda omaks
Cup of salvation
   Päästekarikas
Cup of freedom
   Vabaduse karikas
Cup of redemption
   Lunastuse karikas
Cup of fulfillment
   Täitmise karikas

So much has happened
   Nii palju on juhtunud
            What is the lie you have believed about yourself?
   Mis on see vale, mida oled enda kohta uskunud?
            What is the truth that overcomes that lie?
   Mis on see tõde, mis selle vale ära võidab?
Turn to God, and He will put you on the right path
   Pöördu Jumala poole ja Tema asetab sind õigele teele

Efeslastele 2:10
10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.

Roomlastele 8:28
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.

Roomlastele 11:29
29 Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist.

God’s gifts and call will never be taken away
   Jumala ande ega kutsumist ei võeta kunagi tagasi
           God wants to redeem you for His purpose
   Jumal tahab sind lunastada Oma eesmärgi jaoks
           Use your gifts, and be fruitful
   Kasuta oma ande ja ole viljakas

Roomlastele 12:6
6 Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda;

You have God-given gifts
   Sul on Jumala antud ande
            1. Discover your gift
   1. Avasta oma and
                     Ask God to show you
Palu, et Jumal näitaks sulle
                                
Efeslastele 1:11-12                             Message
11 Temas oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi,
12 et me oleksime tema kirkuse kiituseks, kes me varem oleme lootnud Kristusele.

Koloslastele 1:16                               Message
16 sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad - kõik on loodud tema läbi ja tema poole.

           2. Develop your gifts
  2. Arenda oma ande

Efeslastele 4:7, 12
7 Ent igaühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt.
12 et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks,

                   Serve in church
                      Teeni koguduses
            3. Use your gift
   3. Kasuta oma andi
                   Then you become fruitful
                      Siis saad sa viljakandvaks

1. Peetruse 4:10
10 Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.

Heebrealastele 6:10
10 Sest Jumal ei ole ülekohtune, nii et ta unustaks ära teie teo ja armastuse, mida te olete osutanud tema nimele, kui te aitasite pühasid ja aitate veelgi.

Drink from the cup of redemption

   Joo lunastuse karikast