Sunday, June 29, 2014

Jumalik Juhtimine – God’s Guidance #4 : 29.06.14

Jumalik Juhtimine – God’s Guidance  4

Õpetussõnad 14:1212 Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõppeks on see surmatee.

Joy, peace and confidence comes from God’s guidance
   Rõõm, rahu ja enesekindlus tulevad Jumala juhtimisest
God uses other people to help guide you
   Jumal kasutab teisi inimesi sinu juhtimiseks

Õpetussõnad 11:1414 Kus ei ole juhtimist, seal langeb rahvas, aga kus on palju nõuandjaid, seal on abi.

If you do not have godly counsel, you will get stuck
   Kui sul ei ole jumalikku juhtimist, siis sa jääd kinni

Õpetussõnad 15:2222 Nõupidamiseta nurjuvad kavatsused, aga lähevad korda paljude nõuandjate abiga.
Õpetussõnad 20:1818 Nõu pidades lähevad kavatsused korda, ja ainult targal juhtimisel pea sõda.
Õpetussõnad 24:66 Sest targal juhtimisel sa võid pidada sõda, ja võit on seal, kus on rohkesti nõuandjaid.

You need others to give you godly counsel in life
   Sa vajad teisi, kes annaks sulle jumalikku nõu elus1. Korintlastele 15:3333 Ärge eksige! "Halb seltskond rikub head kombed"

Too much negative influence needs to be eliminated
   Liigne negatiivne mõju tuleb kõrvaldada
Do not isolate yourself from others
   Ära eralda ennast teistest

Õpetussõnad 18:11 Kes end eraldab, otsib, mida ta himustab; kõige jõuga tülitseb ta.

To grow Spiritually:
Vaimseks kasvamiseks
1. Have time alone with God
   1. Veeda aega üksi koos Jumalaga
2. Have time all together
   2. Võta aega üheskoos
3. Have time together
   3. Veetke koos aega

There is safety with many counselors
   Palju nõuandjaid annab turvalisuse
Make sure they are connected to the Word and the Spirit
   Veendu, et nad on ühenduses Sõna ja Vaimuga

Õpetussõnad 12:55 Õiglaste mõtted on õiged, aga õelate nõuanne on pettus.
Laulud 1:11 Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate tee peal.

When picking someone to give you godly counsel
   Kui sa valid kellegi sulle jumalikku nõu andma
Make sure they have experience and won battles
   Veendu, et nad on kogemustega ja nad on võitnud lahinguid
Make sure they care enough to tell the truth
   Veendu, et nad hoolivad piisavalt rääkimaks tõtt
Find someone smarter than you are
   Leia keegi endast targem
Make sure you have peace
   Tee kindlaks, et sul on rahu

Koloslastele 3:1515 Ja teie südames valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud!

Let peace of God rule your heart
Lase Jumala rahul valitseda sinu südant
If you have peace move, if you don’t stand
   Kui sul on rahu – liigu, kui ei ole – seisa
Have a daily connection to God’s Word and Spirit
   Oma igapäevast ühendust Jumala Sõna ja Vaimuga
Expect God to guide you

   Oota, et Jumal sind juhiks

Monday, June 23, 2014

Jumalik Juhtimine – God’s Guidance #3 : 22.06.14

Jumalik Juhtimine – God’s Guidance  3

Õpetussõnad 14:12
12 Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. 

Õpetussõnad 3:5-6
5 Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele!
6 Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks! 

We serve a God who guides
   Me teenime Jumalat, kes juhatab
Expect God’s guidance and receive God’s guidance
   Oota Jumala juhtimist ja võta vastu Jumala juhtimine
You will have joy, peace, confidence
   Sul võib olla rõõm, rahu, kindlus
God knows your path and answer
   Jumal teab su teerada ja vastust

We have supernatural GPS
   Meil on üleloomulik GPS
            God’s Spirit will give you directions for life
               Jumala Vaim annab sulle suuna elu jaoks
            If you miss God’s guidance, He never stops leading you
               Kui sa paned mööda Jumala juhtimisest, Tema ei peatu kunagi sind juhtimast

Roomlastele 8:14
14 Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 

God guides us by His Word
   Jumal juhib läbi Oma Sõna

Johannese 10:27
27 Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle
           
            Our pre-loaded information needs to be the Bible
               Meie eelkogutud info pea olema piibel
            You need daily exposure to and intake of the Word
               Sul on vaja iga päev olla Sõna ees paljastatud ning Sõna tarbimas
           
Matteuse 4:4
4 Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.”

God’s Word speaks now, and is ongoing
   Jumala Sõna räägib praegu ja on jätkuv
            Every time you hear or think about the Word, God is speaking
               Iga kord, kui sa kuuled või mõtled Sõna peale, Jumal räägib
            That is why Satan tries to keep you from the Word
               See on põhjus, miks saatan püüab hoida sind Sõnast eemal

Laulud 119:105
105 Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. 

Õpetussõnad 6:22-23
22 Need juhtigu sind, kui sa kõnnid, valvaku sind, kui sa magad, ja kõnelgu sinuga, kui sa ärkad!
23 Sest käsk on lamp ja õpetus on valgus, ja korralekutsuvad manitsused on elutee, 

You need to keep yourself in the Word daily
   Sul on vaja hoida ennast Sõnas iga päev
            1. You need to read by a plan
               1. Sa pead lugema plaani järgi
                        You need to have a plan, not just a goal
                           Sul on vaja plaani, mitte ainult eesmärki
                        piibel.net            biblegateway.com            biblehub.com            youversion.com
            2. You need to read by inspiration
               2. Sa pead lugema läbi inspiratsiooni
                        Look to the Word for guidance for what you need today
                           Otsi Sõnast juhatust selleks, mida sul täna vaja on
                        For every problem there is a promise
                           Igale probleemile on tõotus

God’s Word is His will
   Jumala Sõna on Tema tahe

1. Johannese 5:7     Amplified Bible   Laiendatud piiblitõlge:
7 niisiis on kolm tunnistajat taevas: Isa, Sõna ja Püha Vaim, ja need kolm on üks.

The Holy Spirit will never lead you opposite of God’s Word
   Püha Vaim ei juhi sind mitte kunagi vastupidiselt Jumala Sõnale

Johannese 16:13
13 Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. 

Johannese 17:17
17 Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde! 

We have God’s GPS on the inside of us
   Meil on Jumala GPS meie sees
       God’s Word and Spirit working together
          Jumala Sõna ja Vaim töötavad koos
                   You have a God who guides
                      Sul on Jumal, kes juhi

Sunday, June 15, 2014

Jumalik Juhtimine – God’s Guidance #2 - 15.06.14

Jumalik Juhtimine – God’s Guidance  2

Õpetussõnad 14:12
12 Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. 

Almost right is not right
   Peaaegu õige ei ole õige
God will help and guide you
   Jumal aitab ja juhatab sind
You will find more peace, joy, and confidence in life
   Sa leiad rohkem rahu, rõõmu ja kindlust elus

Roomlastele 8:14
14 Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 

God is always leading, you might not always follow
   Jumal juhib alati, sina ei pruugi alati järgneda
            You can and should expect God to Guide you
               Sa võid ja peaksid ootama, et Jumal sind Juhiks
            God knows the answer and the path
               Jumal teab vastust ja teed
            God will never misguide you
               Jumal ei juhi sind kunagi valesti

Here are some things to avoid
   Mõned asjad, mida vältida
     1. Don’t be led by offences
        1. Ära ole juhitud solvumisest
     2. Don’t be led by emotions
        2. Ära ole juhitud emotsioonide poolt
     3. Don’t be led by darkness
        3. Ära ole juhitud pimedusest

Because something is spiritual, doesn’t mean it is from God
   Lihtsalt sellepärast, et miski on vaimne, et tähenda, et see on Jumalast
            If it isn’t based on Jesus, it is evil and counterfeit
               Kui see ei rajane Jeesusel, on see kuri ja võltsitud
            Do not open yourself to evil
               Ära ava ennast kurjale

Johannese 16:13
13 Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju.

You can’t just speak whatever you want in people’s lives
   Sa ei saa rääkida inimeste ellu mida iganes sa tahad
Problem is we are easily influenced by what we see and hear
   On probleem, kui oleme kergesti mõjutatud selle poolt, mida me näeme ja kuuleme
           
Apostlite teod 16:16-18
16 Aga sündis, et kui me läksime palvepaika, tuli meile vastu orjatar, kellel oli lausuja vaim, see tõi oma
isandatele palju kasu ennustamisega.
17 Tema käis Pauluse ja meie kannul ning hüüdis: „Need inimesed on kõigekõrgema Jumala sulased, kes kuulutavad teile päästmise teed.”
18 Seda tegi ta mitu päeva. Aga Paulus ägestus, pöördus ümber ja ütles vaimule: „Ma käsin sind Jeesuse
Kristuse nimel: mine temast välja!” Ja vaim läks välja samal tunnil. 

            People are looking for guidance
               Inimesed otsivad juhatust
            Get your guidance from God
               Saa oma juhatus Jumala käest

Sign of a believer is one being led by God
   Märk usklikust on see, et ta on juhitud Jumala poolt
            Commit your way to God, and He will help
               Pühenda oma tee Jumalale ja Ta aitab sind
            God mostly will lead you by that inner knowing
               Jumal juhib sind peamiselt läbi sisemise teadmise

Johannese 8:12
12 Siis Jeesus rääkis neile taas: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.”

            Make His goals your goals
               Tee Tema eesmärgid oma eesmärkideks
            Even if you fall, turn to Him to guide you out
               Isegi kui sa langed, pöördu Tema poole, et ta sind välja juhataks

Laulud 143:10
10 Õpeta mind tegema sinu meelt mööda, sest sina oled mu Jumal! Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal! 


            

Sunday, June 8, 2014

Jumalik Juhtimine – God’s Guidance #1 : 08.06.14

Jumalik Juhtimine – God’s Guidance  1

Johannese 16:13
13 Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. 

Roomlastele 8:14
14 Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.

Johannese 1:12
12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, 

The children of God are led by the Spirit of God
   Jumala lapsi juhib Püha Vaim
       Holy Spirit sees and knows the best way for you
   Püha Vaim näeb ja teab, mis on parim sinu jaoks
       Fellowship is found when looking for guidance
   Juhtimist otsides leitakse osadus
       We have the freedom to choose every day
   Meil on iga päev vabadus valida

There will be difficult times in life
   Elus tuleb ette raskeid aegu
But as a believer, there can be many great victories
   Aga uskliku jaoks võib olla palju suuri võite
       With God’s help you will make it through
   Jumala abiga tuled sa kõigest läbi
       Ask God guidance in your decisions
   Palu Jumala juhtimist otsuste tegemisel

Õpetussõnad 14:12
12 Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. 

Õpetussõnad 3:5-6
5 Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele!
6 Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks! 

Laulud 32:8
8 Sina ütled: „Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.” 

Laulud 48:15 (Engl vs 14)
15 Sest see on Jumal, meie Jumal ikka ja igavesti, tema juhatab meid surmast üle.

Laulud 73:24
24 Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse.

God knows all things, and will guide you
   Jumal teab kõike ja ta juhib sind
God knows how to get you to your destination
   Jumal teab, kuidas sind juhtida sinu sihtkohani

Problems:
   Probleemid:
       “I know better than God for me”
   “Ma tean Jumalast paremini, mis mulle hea on”
       We forget God
   Me unustame Jumala
       We seek guidance from wrong places
   Me otsime juhtimist valedest kohtadest
Counterfeit guidance
   Võlts juhtimine

Efeslastele 5:11
11 ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid! 

5. Moosese 18:14
14 Sest need rahvad, keda sa ära ajad, kuulavad pilvestlausujaid ja ennustajaid, aga sinule ei ole Issand, su Jumal, selleks luba andnud. 

3. Moosese 19:31
31 Ärge pöörduge vaimude ja „teadjate” poole, ärge otsige neid, et te ei saaks nende läbi roojaseks! Mina olen Issand, teie Jumal! 

When evil defiles you, it leaves you open
   Kui kurjus sind rüvetab, jätab see sind avatuks
       There are some real evil forces
   On mõned väga kurjad jõud
God does not want to share you with anyone
   Jumal ei taha sind jagada mitte kellegagi

2. Ajaraamat 26:5

5 Ta otsis Jumalat, niikaua kui elas Sakarja, kes oli arukas Jumala nägemises; ja niikaua kui ta otsis Issandat, andis Jumal temale edu. 

Sunday, June 1, 2014

Heldus – Generosity #5 : 01.06.14

Heldus – Generosity  5

Õpetussõnad 11:24-25
24 Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine hoiab varandust, ometi on puudus käes.
25 Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse.

God is the owner, we are the stewards
   Jumal on omanik, meie oleme majapidajad
       3 main areas we steward: Time - Talents – Treasure
   3 peamist ala, mida me hoiame: Aeg – Anded – Aare
       What you do with the first part matters the most
   Kõige olulisem on see, mida sa teed esimese osaga

Some can’t do what God wants, because T3 is already spent
   Mõned inimesed ei saa teha seda, mida Jumal tahab, sest A3 on juba kulutatud
       It is not a lack, just bad stewardship
   See ei ole puudus, lihtsalt kehv majandamine
       Become a good steward of your T3
   Saa heaks majapidajaks oma A3 üle

Laulud 90:12
12 Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame! 

How you spend your time is how you spend your life
   Kuidas sa veedad oma aega on see, kuidas sa veedad terve oma elu
       Your time must be spent
   Sinu aeg peab olema hästi kasutatud
       Give God the first part, and ask Him what to do with the rest
   Anna Jumalale esimene osa, ja küsi Tema käest, mida teha ülejäänuga
       Things will change in their value
   Asjade väärtus muutub ajas

Luuka 5:15-16
15 Aga sõnum Jeesusest levis seda enam, nii et suur rahvahulk tuli kokku teda kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest.
16 Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada.
           
Jesus daily withdrew to pray, tie with God
   Jeesus eraldus igapäevaselt, et palvetada ja end Jumalaga siduda
       Trust God enough to put Him first
   Usalda Jumalat nii palju, et panna Tema esikohale

Efeslastele 5:15-16
15 Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud,
vaid nagu targad, 
16 kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. 

       Things in the world try to steal your time
   Maailm püüab sinu aega varastada
God gives you supplements from heaven
   Jumal annab sulle taevast varustust
              Make the most of your days
   Võta oma päevadest maksimum

Koloslastele 3:23
23 Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele,
1. Korintlastele 10:31
31 Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud - tehke seda Jumala austamiseks! 

Everyone has talents and strengths
   Igaühel on andeid ja tugevusi
       Some develop them, some never do
   Mõned arendavad neid, teised ei tee seda kunagi

1. Peetruse 4:10
10 Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. 

Everyone has: gifts, talents, abilities
Igaühel on andeid, võimeid, oskusi
Know the talents you have come from God
Tea, et need anded, mis sul on, tulevad Jumalalt

1. Korintlastele 4:7                        
7 Sest mis sind siis esile tõstab? Mis sul on, mida sa ei oleks saanud? Aga kui sa selle oled saanud, mis sa siis kiitled, otsekui sa ei oleks seda saanud? 

God has a plan for what He gave you
Jumalal on plaan sellega, mis Ta sulle andnud on

Roomlastele 15:1-2                         
1 Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meeleheaks.
2 Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks. 

Without God you are nothing
   Ilma Jumalata oled sa mitte keegi
Give God the first part of your talents and abilities
   Anna Jumalale esimene osa oma annetest ja võimetest
       Best way to use what God gave you is in church
   Parim viis kasutada seda, mis Jumal sulle andis, on koguduses
       What is in your hands
          Mis on sinu kätes?
       Use what God gave you for His purposes
   Kasuta Jumala andi Tema eesmärkideks
       There is great joy in serving generously
          Suur rõõm on teenida heldelt