Sunday, February 24, 2013

Estonian Independence - Eesti vabariigi aastapäev : 24.02.13


Estonian Independence  -  Eesti vabariigi aastapäev

Estonia gained freedom unlike any other nation
   Eesti sai vabaks teistest rahvastest erinevalt
God’s hand has been on our nation
   Jumala käsi on olnud meie rahva üle
     Never forget where we came from
        Ära kunagi unusta, kust me tuleme
     Always rejoice and be thankful
        Rõõmusta alati ja ole tänulik

1. Timoteosele 2:1-2
1 Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest,
2 kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. 

Galaatlastele 5:1  Amplified
Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske
endid jälle panna orjaikkesse!

Never believe the lie, “It was better before”
   Ära kunagi usu vale: “Varem oli parem”
     Communism was oppression, isolation, fear
        Kommunism oli rõhumine, eraldatus, hirm
Freedom should never be taken for granted
   Vabadust ei tohiks kunagi võtta ensestmõistetavalt
     Use the freedom we have to share Jesus
        Kasuta seda vabadust, mis meil on, et jagada Jeesust

There is a natural freedom and a spiritual freedom
   On loomulik vabadus ja vaimne vabadus

Luuka 4:18-19
18 „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid,
19 kuulutama Issanda meelepärast aastat.”

We are more thankful for our spiritual freedom
   Peame olema tänulikumad oma vaimuliku vabaduse eest

2. Timoteosele 4:1-2
1 Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel:
2 Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. 

We will preach the Word
   Me kuulutame Sõna

2. Korintlastele 3:16-17
16 Aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis võetakse kate ära.
17 Ent Issand on Vaim, ja seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus. 

Johannese 8:32, 34-36
32 ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.”
34 Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori.
35 Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks.
36 Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. 
Natural freedom can blind some to spiritual freedom
   Loomulik vabadus võib mõnesid vaimuliku vabaduse suhtes pimestada
Human weakness is to quickly forget the past
   Inimlik nõrkus on kiire minevikku unustama

Galaatlastele 5:13
13 Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses! 

1. Korintlastele 8:9
9 Vaadake aga, et see teie meelevald kuidagi ei saaks komistuseks nõrkadele! 

1. Peetruse 2:16-17
16 Elage otsekui vabad, ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid olge nagu Jumala sulased!
17 Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat! 

You are set free by Jesus, now live for God
   Kui Jeesus on sind vabastanud, siis ela Jumalale

Roomlastele 6:22
22 Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu. 

Laulud 116:16
16 Oh Issand, ma olen ju su sulane, ma olen su sulane, su teenija poeg; sa oled mu köidikud lahti päästnud! 

Remind yourself where you came from
   Tuleta endale meelde, kust sa tuled

Efeslastele 3:10-12
10 Nii saab nüüd Jumala mitmekülgne tarkus teatavaks koguduse kaudu taevastele valitsustele ja meelevaldadele
11 ajastute ettemääramise järgi, mille ta on teinud teoks meie Issandas Kristuses Jeesuses,
12 kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale.

Laulud 54:8-9 (English 6-7)
8 Hea meelega ma toon sulle ohvreid, ma tänan su nime, Issand, sest see on hea.
9 Sest ta tõmbas mind välja kõigist kitsikustest ja mu silmad parastasid mu vaenlasi. 

Our service is made up of worship, giving, and the Word
   Meie teenistus koosneb ülistusest, andmisest ja Sõnast
Praise and worship plows the heart soil, and feeds the seed
   Kiitus ja ülistus künnab lahti südame pinnase ja toidab seemet
     Worship is about the condition of the heart
        Ülistus tegeleb südame olukorraga
     Learn to feed yourself spiritually
        Õpi ennast vaimulikult toitma
     Call out to Jesus and He will set you free
        Hüüa Jeesust ja Tema teeb sind vabaks

Laulud 118:5-6
5 Kitsikuses ma hüüdsin appi Issandat, Issand vastas mulle, asetas mind avarusse.
6 Issand on minuga, ei ma karda. Mis võib inimene mulle teha? 

Sunday, February 17, 2013

More than a Book - Rohkem kui Raamat #6 : 17.02.13


More than a Book  -  Rohkem kui Raamat

Õpetussõnad 2:1
1 Mu poeg! Kui sa mu sõnad vastu voted ja mu käsud enesele talletad,

The Bible is inspired by God
   Piibel on inspireeritud Jumalast
The Bible is light
   Piibel on valgus
The Bible warns us
   Piibel hoiatab meid
The Bible helps us pray
   Piibel aitab meil palvetada
The Bible gives us hope
   Piibel annab meile lootust

Joosua 1:8
8 Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek! 

Anyone can succeed and be a success
   Igaüks võib edeneda ja olla edukas
If you think about His Word, and obey
   Kui sa mõtled Tema Sõna peale ja kuuletud
Get His promises on the inside of you
   Saa Tema tõotused enda sisse

Laulud 1:1-3
1 Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,
2 vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.
3 Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi;
ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.

Laulud 119:9-11
9 Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Kui ta seda peab sinu sõna järgi.
10 Ma nõuan sind kõigest oma südamest, ära saada mind kõrvale oma käskudest!
11 Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. 

Memorizing scripture is an important discipline
   Kirjakohtade päheõppimine on tähtis distsipliin
Memorizing is what gets the Word in our hearts
   Meeldejätmine on viis, kuidas Sõna pääseb meie südamesse
Memorizing will help you in every area spiritually
   Päheõppimine aitab sind igal alal vaimulikult
Find it, read it, write it, say it, recite it, repeat it
   Leia see, loe, kirjuta üles, ütle seda, tsiteeri, korda

Johannese 5:39-40
39 Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavat igavese elu - ja just need on, mis tunnistavad minust.
40 Aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu. 

Õpetussõnad 4:18-19
18 Aga õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud.
19 Õelate tee on nagu pilkane pimedus: nad ei tea, mille peale nad komistavad.

:20-22
20 Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole!
21 Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames;
22 sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule! 

We must stay alert, because we are easily distracted
   Me peame jääma valvele, sest meie tähelepanu on kerge kõrvale juhtida
We need to guard our eyes and ears; they are gates to our heart
   Peame kaitsma oma silmi ja kõrvu: need on meie südame väravad
Keep the Bible in you ears and eyes
   Hoia piibel oma kõrvus ja silmis
Then you will have the Word in your heart
   Siis on sul Sõna südames

Laulud 19:8-12 (English verses 7-11)
8 Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge; Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks.
9 Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.
10 Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti; Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged;
11 need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi.
12 Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga.

2. Timoteosele 3:16-17  New Living
16 Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses,
17 et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. 

Best thing you can do is find out what is wrong with you
   Parim, mis sa teha võid, on saada teada, mis sinuga valesti on

Jeremija 15:16
16 Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, Issand, vägede Jumal. 

Iiob 23:12
12 Tema huulte käskudest ei ole ma taganenud, ma olen oma põues talletanud sõnad tema suust. 

Laulud 119:130
130 Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi. 

Read; Meditate; Memorize
   Loe, mõtiskle, õpi pähe

2. Timoteosele 4:1-2
1 Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel:
2 Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. 
Church is great, but you have to get into the Word for yourself
   Kogudus on hea, aga sul on vaja kaevuda Sõnasse ise
The Bible is more than a book
   Piibel on rohkem kui raamat

Sunday, February 10, 2013

More than a Book - Rohkem kui Raamat #5 : 10.02.13


More than a Book  -  Rohkem kui Raamat

The Bible is inspired by God
   Piibel on inspireeritud Jumala poolt
The Bible is light
   Piibel on valgus
The Bible warns us
   Piibel hoiatab meid
The Bible helps us pray
   Piibel aitab meil palvetada

Roomlastele 15:4
4 Sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust.

The Bible gives us hope
   Piibel annab meile lootuse

Heebrealastele 11:1
1 Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. 

Hope is vital for your faith
   Lootus on vajalik sinu usu jaoks
Hope is an anchor for your soul
   Lootus on sinu hinge ankur

Heebrealastele 6:19
19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse, 

Hope is an expectation for your future
   Lootus on ootus sinu tuleviku suhtes
Hope is a foundation to believe something good is coming
   Lootus on vundament usule, et midagi head on tulemas
Too many people live their lives hopeless
   Liiga palju inimesi elavad oma elu ilma lootuseta
       But God is faithful, you can trust in Him
   Aga Jumal on ustav, sa võid panna oma usalduse Tema peale

Laulud 119:114  New Living
114 Sina oled mu kaitse ja kilp; sinu sõna peale ma loodan.

The Bible gives us hope, and strengthens hope
   Piibel annab meile lootuse ja tugevdab lootust
Open your Bible and get it in you
   Ava oma Piibel ja saa see enda sisse

Heebrealastele 10:23
23 Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. 

Foundation of hope is the promise
   Lootuse vundament on tõotus
Strength of the promise in based on who made it
   Tõotuse tugevus põhineb sellel, kes selle andis
       Our hope comes from God
   Meie lootus tuleb Jumalalt

Heebrealastele 6:18-19
18 et kahe kõikumatu tõsiasja läbi, milles on võimatu Jumala valelikkus, saaksime mõjuvat julgustust meie, kes oleme rutanud kinni haarama antud lootusest,
19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse, 

Get the living Word in your mind, heart, and mouth
   Saa elav Sõna oma mõtetesse, südamesse ja suhu
Do not use your own words, to speak against your own hope
   Ära kasuta omaenda sõnu, et rääkida oma lootuse vastu
Speak the promises of God out of your mouth 
   Räägi Jumala tõotusi enda suu kaudu
Your words will override what you feel
   Sinu sõnad tühistavad selle, mida sa tunned

"Just wait, and watch what God will do!"
   "Lihtsalt oota ja vaata mida Jumal teeb!"
Never be surprised, but always be amazed
   Ära kunagi imesta, aga ole alati hämmastuses

Get this book in you, and it will give you hope
   Saa see raamat enda sisse ja see annab sulle lootuse
Because it is more than a book
   Sest see on rohkem kui raamat

Sunday, February 3, 2013

More than a Book - Rohkem kui Raamat #4 : 03.02.13


More than a Book  -  Rohkem kui Raamat

The Bible is inspired by God
   Piibel on inspireeritud Jumalast
The Bible is light
   Piibel on valgus
The Bible warns us
   Piibel hoiatab meid

Johannese 15:4-8
4 Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge.
5 Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.
6 Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära.
7 Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile.
8 Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. 

Your quality of life depends on your connection to Jesus
   Sinu elu kvaliteet sõltub sinu ühendusest Jeesusega
The Word in us, is a key to answered prayer
   Sõna meie sees on võti vastatud palve jaoks
            Prayer without a foundation in the Word is powerless
               Palve ilma vundamendita Sõnas on ilma väeta
            Prayer can change anything, if we know how to use it
               Palve võib muuta kõike, kui me teame, kuidas seda kasutada

Remain: live, be a part, connected, continue
   Jää: ela, võta osa, ole ühenduses, jätka
            Jesus remains in us, by His Word being in us
               Jeesus jääb meisse, kui Tema Sõna on meis
            Jesus is the Word
               Jeesus on Sõna

Johannese 1:1, 14
1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust,
täis armu ja tõde.

Get the Word in you, and you get more Jesus in you
   Saa Sõna enda sisse ja sa saad rohkem Jeesust endasse
            Then we ask what we want and He will give it
               Kui me siis palume, mida tahame, annab Ta meile seda
            To pray right we must get into the Word
               Õigesti palvetamiseks me peame minema Sõnasse
           
His Word will speak to you as wise counsel
   Tema Sõna räägib sulle kui tark nõuandja
If you remain in the Word your priorities and desires change
   Kui sa jääd Sõnasse, muutuvad sinu prioriteedid ja igatsused
            Some change instantly, some over time
               Mõned muutuvad kohe, mõned aja jooksul
Your desires will become more like God’s
   Sinu igatsused muutuvad rohkem sarnaseks Jumala omadega

Jakoobuse 4:2
2 Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu. 

#1 problem with prayer, is you don’t
   Nr 1 probleem palvega on see, et sa ei palu

Jakoobuse 4:3
3 Te palute, aga ei saa, sest te palute halva jaoks, tahtes seda kulutada oma lõbudeks. 

#2 problem with prayer, is wrong motives
   Nr 2 probleem palve juures on valed motiivid

Laulud 37:4
4 Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle, mida su süda kutsub!

Become like clay in the potters hands
   Saa selliseks nagu savi pottsepa käes
Let Him create His desires in you
   Las Tema loob sinus Oma igatsused

1. Johannese 5:14-15
14 Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.
15 Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud. 

            Ask for what is on the menu
               Telli seda, mis on menüüs

Get into the Word
   Kaevu Sõnasse
Read it
   Loe
Meditate on it
   Mõtiskle selle üle
Memorize it
   Õpi pähe
Listen to God’s Word, let it speak to you, and then respond
   Kuula Jumala Sõna, las see räägib sulle, ning seejärel vasta