Sunday, October 27, 2013

Jesus said... – Jeesus ütles... #1 : 27-10-13


Jesus said...  Jeesus ütles...   1

There are many voices in the world today
   Tänasel päeval on maailmas palju hääli
Be careful what you hear
   Ole ettevaatlik, mida sa kuuled
       We want to know what Jesus said
          Me tahame teada, mida Jeesus ütles
       What did God say about this?
          Mida Jumal ütles selle kohta?

Heebrealastele 11:1-3
1 Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.
2 Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse.
3 Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. 

In times past God spoke in many ways
   Möödunud aegadel rääkis Jumal mitmel viisil
       Today God only speaks to us through His Son Jesus
          Tänapäeval räägib Jumal ainult läbi Oma Poja Jeesuse
       What Jesus says is important
          Mida Jeesus ütleb, on oluline

Matteuse 7:28-29
28 Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest,
29 sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad. 

God spoke through His Son
   Jumal rääkis läbi Oma Poja
       And people were amazed, overwhelmed, astonished
          Ja inimesed olid hämmingus, vaimustuses, rabatud
       If you hear Him today, you will be amazed too
          Kui sa kuuled Teda täna, sa oled ka hämmastuses

Jesus taught on different levels
   Jeesus õpetas erinevatel tasemetel

Johannese 6:67-68
67 Siis ütles Jeesus neile kaheteistkümnele: „Kas teiegi tahate ära minna?”
68 Siimon Peetrus vastas talle: „Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad, 

Where will you go to find how to live?
   Kuhu sa lähed, et teada, kuidas elada?

Johannese 6:63
63 Vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. 

Jesus words give life
   Jeesuse sõnad annavad elu
       A lot of what Jesus said goes against culture
          Palju sellest, mis Jeesus ütles, läheb kultuuriga vastuollu
              Mat 5:1Mat 7:29
       Where will you go to get your principles?
          Kuhu sa lähed, et leida oma põhimõtted?

What was said is just as important as who said it
   See, mida öeldi, on sama tähtis kui see, kes seda ütles

Matteuse 9:11-13
11 Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele: „Miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega?”
12 Aga seda kuuldes vastas Jeesus: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged.
13 Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust! Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid!”

Jesus came to speak to you
   Jeesus tuli sinuga rääkima
       Luuka 9:28-35
       God has spoken to you through His son
          Jumal on rääkinud sinuga läbi Oma Poja
       Hear Him!
          Kuula Teda!


Sunday, October 20, 2013

Good Shepherd – Hea karjane #8 : 20.10.13


Good Shepherd Hea karjane   8

Laulud 23:1-6
1 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3 tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
4 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau,
need trööstivad mind.
5 Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
6 Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks. 

This points us to eternity in heaven
   See näitab meile igavikku taevas
But this is also talking about church
   Aga see räägib ka kogudusest
       Because God has been so good and faithful to you
          Sest Jumal on olnud meile nii hea ja ustav
       Keep coming to church
          Jätka koguduses käimist

Jesus is the Chief Shepherd
   Jeesus on Ülemkarjane
That means there are under-shepherds – pastors
   See tähendab, on alamkarjased - pastorid

Efeslastele 4:11
11 Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned
karjaseiks ja õpetajaiks, 

An under-shepherd takes care of someone else’s sheep
   Alamkarjane kannab hoolt kellegi teise lammaste eest

Apostlite teod 20:28   Message
28 Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi. 

“Feed them right, teach them about me”
   “Toida neid õigesti, õpeta neid minu kohta”
You belong to the Lord
   Sa kuulud Isandale
       But because He loves you, he gave you a pastor
          Aga kuna Ta sind armastab, andis Ta sulle pastori
       Jesus paid a high price for everyone of us
          Jeesus maksis kõrge hinna meie kõigi eest

1. Peetruse 5:2-4
2 hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult,
3 mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks.
4 Ning siis kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja. 

1. Timoteosele 5:17
17 Vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu kahevõrra austusväärseiks, eriti neid, kes näevad vaeva sõna ja õpetamisega. 

Pastors represent God and lead the church
   Pastorid esindavad Jumalat ja juhivad kogudust
       Jesus sees you as sheep
          Jeesus näeb sind kui lammast
       Satan sees you as sheep
          Saatan näeb sind kui lammast
       Pastors are to feed, guard, guide, encourage
          Pastorid on selleks, et toita, valvata, juhtida, julgustada

Jeremija 3:15
15 Ja ma annan teile karjaseid oma südame järgi, ja need karjatavad teid targasti ja taibukalt. 

Pastors should lead with God’s own heart
   Pastorid peaksid juhtima Jumala enda südamega
       Seeing people like Jesus
          Nähes inimesi nii nagu Jeesus
       Loving people like Jesus
          Armastades inimesi nii nagu Jeesus
       Guiding people to Jesus
          Juhatades inimesi Jeesuse juurde
       Putting others needs first
          Asetades teise vajadused ettepoole

Jeremija 23:3-4
3 Ja ma ise kogun oma lammaste jäägi kõigist maadest, kuhu ma olen nad ajanud, ja toon nad tagasi nende karjamaale; nad on siis viljakad ja neid saab palju.
4 Ja ma sean neile karjased ning nood karjatavad neid; siis  nad enam ei ehmu ega karda, ja ühtegi neist ei jää vajaka, ütleb Issand.

Matteuse 9:35-38
35 Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused.
36 Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast.
37 Siis ta ütles oma jüngritele: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe.
38 Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!”

Teaching and healing
   Õpetades ja tervendades
Like sheep without a shepherd
   Nagu lammas ilma karjaseta
Pray for harvest hands
   Palveta lõikuse töökäte pärast
       Jesus multiplies himself through laborers
          Jeesus paljundab ennast läbi töötegijate
       But we are all under His authority
          Aga me kõik oleme Tema meelevalla alla

Johannese 10:12
12 Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb - ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali -, 

The wolf senses when there is no pastor, and comes to devour you
   Hunt tunnetab, kui pastorit ei ole, ja tuleb, et sind alla neelata
       You need a good pastor in your life, and a good church
          Elus on sul vaja head pastorit ja head kogudust
       God loves you enough that He has provided for you
          Jumal armastab sind piisavalt, et on sind varustanud
       We want a God dependency, not a pastor dependency
          Me tahame olla sõltuvad Jumalast, mitte pastorist

Sunday, October 13, 2013

Good Shepherd – Hea karjane #7 : 13.10.13


Good Shepherd Hea karjane   7

Laulud 23:1-6
1 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2 Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3 tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse  oma nime pärast.
4 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau,
need trööstivad mind.
5 Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
6 Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks. 

:4
4 Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau,
need trööstivad mind.

:5-6
5 Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
6 Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks. 

You need help, and you have help
   Sa vajad abi ja sul on abi
       Oil represents the Holy Spirit
          Õli esindab Püha Vaimu
       The Holy Spirit is with us, and in us
          Püha Vaim on meiega koos ja meie sees
       Anointing is the Holy Spirit on us
          Võidmine on Püha Vaim meie peal

1. Saamueli 16:13
13 Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja Issanda Vaim tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja edaspidi. Ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse. 

If we follow our Shepherd, He will anoint us
   Kui me järgime oma Karjast, Ta võiab meid
       You will receive help and ability
          Sa saad abi ja võimed
       You will love it when He comes on you
          Sa armastad seda, kui Ta tuleb sinu peale

Filiplastele 4:13
13 Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. 

It is the Spirit of Christ that leads, guides, helps
   See on Püha Vaim, kes juhib, juhatab, abistab
       He shows up through the anointing to make you better
          Ta tuleb läbi võidmise, et muuta sind paremaks
       Without the anointing, you will fail
          Ilma võidmiseta sa kukud läbi

Johannese 15:5
5 Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. 

Apostlite teod 3:6
6 Aga Peetrus ütles: „Hõbedat ega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel - tõuse ja kõnni!” 

Laulud 45:8 (English vs 7)
8 Sa armastad õigust ja vihkad ülekohut; sellepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi.

God loves you, so He gives you help from heaven
   Jumal armastab sind, Ta annab sulle abi taevast

A shepherd will apply oil to:
   Karjane kasutab õli et:
       Bring healing to wounds
          Ravida haavu
       Keep away irritants (insects)
          Hoida eemal ärritajaid (putukaid)
       But it must be applied frequently
          Aga seda peab kasutama korduvalt

Laulud 92:11 (English vs 10)
11 Aga minu sarve sa oled ülendanud nagu metshärjal, ma olen võitud värske õliga. 

Anointing refreshes, brings joy, and heals
   Võidmine värskendab, toob rõõmu ja tervendab
       Overflowing speaks of God’s abundance, goodness, and blessing
          Ülevoolavus räägib Jumala küllusest, headusest ja õnnistusest
       His love for you will always be more than enough
          Tema armastus sinu vastu on alati rohkem kui küllalt