Sunday, January 28, 2018

Alusta õigesti – Start Right #3 : 28.01.18

Alusta õigesti – Start Right    3

Your life can be better
   Sinu elu võib olla parem

1. Korintlastele 9:24
24 Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate!

Koloslastele 3:23
23 Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele

Put in your best effort, and you will rise
   Anna endast parim ja sa tõused

There are 4 kinds of people
   On 4 sorti inimesi
            Copouts – Avoid responsibility, no effort
   Viilijad – väldivad vastutust, ei pinguta
            Holdouts – Only watch, afraid to try
   Eemalehoidjad – ainult vaatavad, kardavad proovida
            Dropouts – Started right, but quit from difficulties
   Väljalangejad – alustavad õigesti, aga loobuvad raskuste tõttu
            All-outs – Big dreams, knowing life can get better
   Endast kõike andvad – suured unistused, teadmine, et elu muutub paremaks

Jesaja 61:1-3
1 Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud; ta on mind läkitanud
viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele
ja avama pimedate silmi,
2 kuulutama Issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid,
3 andma Siioni leinajaile laubaehte tuha asemel, rõõmuõli leinarüü asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel, et neid nimetataks „Õigluse tammedeks”, „Issanda istanduseks”, millega ta ennast ehib.

Jesus came to make a difference in you
   Jeesus tuli, et sind muuta
We need to do things God’s way
   Me peame tegema asju Jumala viisil
            God does not have favorite people
   Jumalal ei ole lemmikinimesi
            But we all feel like we are God’s favorite
   Aga me kõik tunneme nagu me oleksime Jumala lemmikud

God can only bless what He approves
   Jumal saab õnnistada ainult seda, mida Ta heaks kiidab

Õpetussõnad 16:3                                       Amp
3 Veereta oma tööd Issanda peale, siis su kavatsused lähevad korda.

Get your life aligned to His will
   Vii oma elu kooskõlla Tema tahtega
            God is a rewarder
   Jumal on tasuja
            You have to do your part to qualify
   Sa pead kvalifitseerumiseks tegema oma osa
            “Lord bless me” is an invitation for God to fix you
   “Isand, õnnista mind” on kutse Jumalale sind korda teha

Roomlastele 12:2                                        Phillips
2 Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

Start right, and God can make life better
   Alusta õigesti ja Jumal saab su elu paremaks teha
Do the things God can bless this year
   Tee sel aastal asju, mida Jumal saab õnnistada
            God wants your heart
   Jumal tahab sinu südant
            Will you give God your best, to win?
               Kas sa annad Jumalale oma parima, et võita?
            God knows what is best for you
               Jumal teab, mis on sinu jaoks parimSunday, January 21, 2018

Alusta õigesti – Start Right #2 : 21.01.18

Alusta õigesti – Start Right    2

Your life can be better
   Sinu elu võib olla parem

1. Korintlastele 9:24
24 Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate!

Koloslastele 3:23
23 Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele

Determine you will live to win, give your best effort
   Otsusta, et sa elad selleks, et võita ja tee selleks oma parim
            We have a part to play, for God to bless us
               Meil on oma osa teha, et Jumal saaks meid õnnistada
            Pray for your own future, pray about everything
               Palveta oma tuleviku pärast, palveta kõige eest

Outcomes are based on decisions, decisions are based on beliefs
   Tulemused põhinevad otsustel, otsused põhinevad uskumustel
            If you want different outcomes, change what you believe
               Kui sa tahad teistsuguseid tulemusi, muuda seda, mida sa usud
Accept that God knows better for your life than you do
   Nõustu, et Jumal teab sinu elu paremini kui sa ise
            Then do what God says
               Seejärel tee, mida Jumal ütleb

Õpetussõnad 3:5
5 Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele!

To start right, you have to trust God
   Õigesti alustamiseks pead sa usaldama Jumalat
God will never change
   Jumal ei muutu kunagi

Õpetussõnad 3:6a
6 Õpi teda tundma kõigil oma teedel,

Õpetussõnad 3:6b
siis ta teeb su teerajad tasaseks!

Trust Him and He will make your way smooth
               Usalda Teda ja Ta teeb su teeraja tasaseks

To have better, you need effort and obedience
   Parema saamiseks pead sa pingutama ja sõnakuulelik olema
God will bless the ones who do right
   Jumal õnnistab neid, kes teevad õigesti

Jesaja 1:19
19 Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja.

Being willing doesn’t mean you did it
   Olles täis tahtmist ei tähenda, et sa seda ka tegid

5. Moosese 6:5
5 Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest!

Roomlastele 12:11
11 Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena! 

Õpetussõnad 6:6-8
6 Mine sipelga juurde, sina laisk, vaatle tema viise ja saa targaks!
7 Kuigi tal ei ole pealikut, ülevaatajat ega valitsejat,
8 valmistab ta siiski suvel oma leiva ja kogub lõikusajal oma toiduse.

Do not be lazy, work hard to get better
   Ära ole laisk, tööta kõvasti, et paremaks saada

Matteuse 7:13-14
13 Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse!
14 Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.

Start right and your life will be better
   Alusta õigesti ja su elu läheb paremaks
Sunday, January 14, 2018

Alusta õigesti – Start Right #1 : 14.01.18

Alusta õigesti – Start Right    1

Koloslastele 3:23
23 Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele

We all have hopes and dreams for the new year
   Meil kõigil on lootused ja unistused uueks aastaks
            How you start affects how you finish
   Kuidas sa alustad, mõjutab seda, kuidas sa lõpetad
            We are to live life as winners; life gets better
   Me peame elama elu nagu võitjad; elu muutub paremaks
            Let the Lord lead you
   Lase Isandal end juhtida

1. Korintlastele 9:24
24 Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate!

Determine to live to win
   Otsusta elada nii, et võita
Your life can be better
   Sinu elu saab olla parem
But it’s not automatic; you have a role – pray
   Aga see ei ole automaatne; sul on oma osa - palveta

2. Kuningate 20:1-6
1 Neil päevil jäi Hiskija haigeks ja oli suremas. Ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg, tuli ta juurde ning ütles temale: „Nõnda ütleb Issand: Sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks!”
2 Siis pööras Hiskija oma näo seina poole ja palus Issandat, üteldes: 
3 „Oh Issand, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on!” Ja Hiskija nuttis kibedasti.
4 Aga Jesaja ei olnud veel väljunud keskmisest õuest, kui temale tuli Issanda sõna, kes ütles:
5 „Mine tagasi ja ütle Hiskijale, mu rahva vürstile: Nõnda ütleb Issand, su isa Taaveti Jumal: Ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavett. Vaata, ma teen sind terveks ja kolmandal päeval
võid sa minna Issanda kotta.
6 Ma lisan su elupäevadele viisteist aastat ja ma päästan sinu ja selle linna Assuri kuninga pihust ning kaitsen seda linna iseenese pärast ja oma sulase Taaveti pärast.”

Jakoobuse 5:13
13 Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu! Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule!

You do not always need others to pray for you
   Sul ei ole alati vaja, et teised sinu eest palvetaksid
Get mature enough you can pray for yourself
   Saa piisavalt küpseks, et palvetada iseenda eest

Filiplastele 4:6                                             NLT
6 Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.

            Don’t worry, pray
   Ära muretse, palveta

Matteuse 21:22
22 Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate.”

Markuse 11:24
24 Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute - uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile!

Prayer paves the way to your future
   Palve sillutab tee sinu tulevikku
Do not accept that the way things are, is what they will be
   Ära lepi sellega, et asjad jäävadki nii nagu need praegu on
            You have the power of prayer to better your life
   Sul on palve vägi, millega oma elu paremaks muuta
            God can only do something if we pray
   Jumal saab ainult siis midagi teha, kui me palvetame

1. Johannese 5:14-15
14 Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.
15 Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.

Pray in every situation, good or bad
   Palveta igas olukorras, heas või halvas
Then be ready to do what He shows you to do
   Ole valmis tegema seda, mida Ta näitab sulle, et tehaSunday, January 7, 2018

EVK Visioon 2018 : 07.01.18


EVK Visioon 2018

Efeslastele 4:12-16
12 et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks
13 kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise
ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda, 
14 et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab 
iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, 
15 vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle
sisse, kes on pea - Kristus. 
16 Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist
toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel
viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.  

We are to establish God’s Kingdom
   Me peame rajama Jumala Kuningriigi
            Our purpose
               Meie eesmärk
                        Honor God
                           Austada Jumalat
                        Strengthen believers
                           Tugevdada usklikke
                        Reach people
                           Jõuda inimesteni
            Our focus
               Meie fookus
                        Word
                           Sõna
                        Love
                           Armastus
                        Families
                           Perekonnad
                        Missions
                           Misjon

Johannese 7:37-38
37 Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!
38 Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.”

Johannese 13:35                              NLT
35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.”

5. Moosese 11:18-21
18 Ja pange siis need mu sõnad oma südamesse ja hinge, siduge need tähiseks oma käe peale ja need olgu laubanaastuks teie silmade vahel;
19 õpetage neid oma lastele, rääkides neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!
20 Ja kirjuta need oma koja piitjalgade ja väravate peale,
21 et teie ja teie lapsed elaksid sellel maal, mille Issand vandega teie vanemaile on tõotanud anda neile, niikaua kui taevas on maa kohal!

Apostlite teod 1:8
8 vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”

EVK is multi-cultural, multi-lingual, multi-generational
   EVK on multikultuurne, mitmekeelne, mitmeid põlvkondi ühendav
            Everyone is welcome here
               Kõik on siin teretulnud
            We are stronger together
               Me oleme üheskoos tugevamad
            And is Jesus is here to help you
               Ja Jeesus on siin, et sind aidata

Heebrealastele 10:24-25
24 Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.
25 Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.

Church days affect the rest of our days
   Koguduse päevad mõjutavad meie kõiki teisi päevi
Best way to get people to church is invite them
   Parim viis inimeste kogudusse tulemiseks, on neid kutsuda
We want every Sunday to please God and help people
   Me tahame, et iga pühapäev meeldiks Jumalale ja aitaks inimesi
With us working together in God’s plan, it will be
   Kui me töötame koos Jumala plaanis, siis see sünnibki
           
Our vision is simple, but not easy
   Meie visioon on lihtne, aga mitte kerge
Will you help us?
   Kas tuled appi?