Sunday, June 28, 2015

Jumal ja raha – God and Money #6 : 28.06.15

Jumal ja raha – God and Money   5

If you serve God, money will be your servant
   Kui sa teenid Jumalat, siis raha teenib sind
The church in last days will be greater than before
   Kogudus on viimastel päevadel suurem kui varem

Õpetussõnad 13:22
22 Hea inimene jätab pärandi lastelastelegi, aga patuse vara talletatakse õigele. 

            Wealth will come into the Kingdom of God
   Jõukus tuleb Jumala Kuningriiki
            We need to believe God for wealth
   Me peame uskuma Jumalalt rikkust

Jesaja 55:8-11
8 Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand.
9 Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.
10 Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba,
11 nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.

God promised Abraham, “follow Me, I will make you rich”
   Jumal tõotas Aabrahamile: “Järgi mind ja ma teen sind rikkaks”
That promise belongs to you
   See tõotus kuulub sulle

Galaatlastele 3:13-14
13 Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai
needuse meie eest - sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes
puu küljes ripub” -,  
14 selleks et Aabrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses
Jeesuses ja et me tõotatud Vaimu saaksime usu kaudu. 

            The blessing of the Lord brings wealth
   Jumala õnnistus toob rikkuse
:16
16 Aga tõotused on antud Aabrahamile ja tema soole. Ei öelda:
„Ja sinu sugudele”, otsekui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta:
„Ja sinu soole”, kes on Kristus. 

            Jesus was the seed of Abraham
   Jeesus oli Aabrahami seeme
:29
29 Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult
Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi. 

            Financial increase belongs to you
   Finantside kasv kuulub sulle

Heebrealastele 8:6
6 Nüüd on aga Jeesus saanud seda ülevama ameti, mida parema lepingu vahemees ta on, mis on seadustatud paremate tõotuste alusel.

We have a better covenant
   Meil on parem leping

5. Moosese 8:11-14, 18
11 Hoia, et sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, jättes pidamata tema käsud, seadlused ja määrused, mis ma täna sulle annan,
12 et kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehitad ilusad kojad ning elad neis,
13 kui su veised, lambad ja kitsed sigivad, su hõbe ja kuld rohkeneb ja kõik, mis sul on, kasvab,
14 et su süda siis ei lähe suureliseks ja sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast,
18 vaid tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud!

            Always remember the Lord blessed you
   Mäleta alati, et Jumal õnnistas sind
            We need to grow spiritually to walk in prosperity
   Me peame kasvama vaimselt, et käia õitsengus

Matteuse 6:6-7
6 Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!
7 Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu.

Don’t just repeat His prayer, use it as an outline
   Ära lihtsat korda Tema palvet, kasuta seda kui raamistikku

:9
9 Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi!

            Attention on God
Tähelepanu Jumalal

:10
10 Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!

            His Word is His will
   Tema Sõna on Tema tahe

:11
11 Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!

            Give us all we need
   Anna meile kõik, mida vajame

:12
12 Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!

            Walk in love
   Käi armastuses

:13
13 Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]

           You need God’s help
  Sa vajad Jumala abi
    It is all His!
       Kõik kuulub talle!

Luuka 12:27-28
27 Vaadake lilli, kuidas nad ei ketra ega koo, aga ma ütlen teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui igaüks neist.
28 Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid, te nõdrausulised!

God wants you to have abundance
   Jumal tahab, et sa oleksid külluses

:29-31
29 Ja teiegi ärge küsige, mida süüa või mida juua, ja ärge olge kärsitud,
30 sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie Isa ju teab, et te seda vajate.
31 Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi!

Your need does not motivate God
   Sinu vajadus ei motiveeri Jumalat
:32
32 Ära karda, sa pisike karjake, sest teie Isal on hea meel anda teile kuningriik!

            Don’t be afraid about your money
   Ära karda oma raha pärast
            You don’t need to talk God into blessing you
   Sa ei pea Jumalat veenma, et ta sind õnnistaks

Laulud 35:27
27 Hõisaku ja rõõmutsegu need, kellel on hea meel minu õigusest, ning öelgu alati: "Olgu kõrgesti ülistatud Issand, kellele meeldib oma sulase hea käekäik!"

            God loves it when you prosper
   Jumalale meeldib, kui sul läheb hästi

2. Korintlastele 8:9
9 Te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest.


Monday, June 22, 2015

Jumal ja raha – God and Money #5 : 21.06.15

Jumal ja raha – God and Money   5

Jesus was wealthy, He was not poor
   Jeesus oli jõukas, Ta ei olnud vaene
If you think Jesus was poor, you can’t believe for prosperity
   Kui sa arvad, et Jeesus oli vaene, ei saa sa uskuda majanduslikku heaolusse

1. Timoteosele 6:10
10 Jah, kõige kurja juur on rahaarmastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu.

Money is not good or bad
   Raha ei ole hea ega halb
What is in you will come out of you
   Mis on sinu sees, tuleb sinust välja

Jesaja 55:8-11
8 Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand.
9 Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.
10 Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba,
11 nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.

God wants you blessed, having more than enough
   Jumal tahab, et sa oleksid õnnistatud, et sul oleks rohkem kui piisavalt
God will increase His church in the last days
   Jumal toob Oma kogudusele juurdekasvu viimastel päevadel

Haggai 2:7-9
7 Ja ma panen värisema kõik paganad, nõnda et kõigi paganate rikkused tuuakse, ja ma täidan selle koja toredusega, ütleb vägede Issand.
8 Minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede Issand.
9 Selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel, ütleb vägede Issand, ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Issand."

God will bless the church with wealth
   Jumal õnnistab kogudust jõukusega
Do not forget that God is your source
   Ära unusta, et Jumal on su allikas
Stretch your thinking on wealth
   Laienda oma mõtlemist jõukuse suhtes

God told Abraham, I will bless you and make you a blessing
   Jumal ütles Aabrahamile, Ma õnnistan sind ja teen sind õnnistuseks
            Abraham became rich
   Aabraham sai rikkaks
            Abraham gave 10% to God
   Aabraham andis 10% Jumalale

1. Moosese 15:1
1 Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna, kes ütles: "Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!"

1. Moosese 17:1
1 Kui Aabram oli üheksakümmend üheksa aastat vana, siis Issand ilmutas ennast Aabramile ja ütles temale: "Mina olen Kõigeväeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga!

God told Abraham, I am the God who is more than enough
   Jumal ütles Aabrahamile, Mina olen Jumal, kes on rohkem kui küllalt

David prepared to build the temple
   Taavet valmistas ette templi ehituse

1, Ajaraamat 22:14
14 Vaata, mina olen oma vaevaga hankinud Issanda koja tarvis sada tuhat talenti kulda ja miljon talenti hõbedat, samuti vaske ja rauda, mida ei saagi vaagida, sest seda on palju. Ma olen hankinud ka puitu ja kive, ja sul on vaja neile ainult lisada.

1. Ajaraamat 29:3-9
3 Ja veel enam, kuna mu Jumala koda on mulle armas, siis ma annan oma isiklikust kulla ja hõbeda varast oma Jumala koja heaks, lisaks kõigele sellele, mis ma pühakoja tarvis olen hankinud:
4 kolm tuhat talenti kulda, Oofiri kulda, seitse tuhat talenti selitatud hõbedat kodade seinte kardamiseks,
5 kulda kuldasjadeks, hõbedat hõbeasjadeks ja igasuguseks seppade käsitööks. Kes tahaks täna vabatahtlikult ka oma kätt Issanda heaks täita?"
6 Ja perekondade peamehed, Iisraeli suguharude vürstid, tuhande- ja sajapealikud ning kuninga tööde ülevaatajad andsid vabatahtlikke ande.
7 Nad andsid Jumala koja töö heaks viis tuhat talenti ja kümme tuhat adarkoni kulda, kümme tuhat talenti hõbedat, kaheksateist tuhat talenti vaske ja sada tuhat talenti rauda.
8 Ja kellel leidus kalliskive, andis need Issanda koja varanduste hulka geersonlase Jehieli käe alla.
9 Ja rahvas rõõmustas nende vabatahtlike andide pärast, sest nad olid rõõmsa südamega Issandale ande andnud; ja kuningas Taavetki oli väga rõõmus.

Their giving was worth over 300 trillion Euros
   Nende anni väärtus oli üle 300 miljardi euro
God blesses people who obey and follow Him
   Jumal õnnistab inimesi, kes on sõnakuulelikud ja järgnevad Talle


2. Kuningate 4:1-7
1 Kord hüüdis Eliisale keegi naine, üks prohvetijüngrite naisi, öeldes: "Su sulane, minu mees, on surnud. Ja sa tead, et su sulane kartis Issandat. Nüüd tuleb võlausaldaja mu kahte poega enesele orjaks võtma."
2 Ja Eliisa ütles temale: "Mis ma pean sulle tegema? Ütle mulle, mis sul kojas on." Ja ta vastas: "Su teenijal ei ole kojas midagi muud kui kruus õli."
3 Siis ta ütles: "Mine palu enesele külast astjaid, kõigilt oma naabreilt, tühje astjaid ja mitte liiga vähe!
4 Siis mine ja sule uks enese ja oma poegade järelt ja vala kõigisse neisse astjaisse; ja mis saab täis, pane kõrvale!"
5 Ja naine läks ta juurest ära ja sulges ukse enese ja oma poegade järelt; nemad tõid temale astjaid ja tema valas õli sisse.
6 Ja kui astjad said täis, siis ta ütles oma pojale: "Too mulle veel üks astja!" Aga poeg vastas temale: "Astjat ei ole enam." Ja õlivool lakkas.
7 Siis ta tuli ja kuulutas seda jumalamehele; ja see ütles: "Mine müü õli ära ja tasu oma võlg! Sina ja su pojad aga elage ülejäägist!"

The amount she received was based on her preparation
   Kogus, mille ta sai, tulenes tema ettevalmistusest
If you prepare for it by faith, God can bless you
   Kui sa valmistud usus, saab Jumal sind õnnistada
            Blessing of Abraham is more than enough
   Aabrahami õnnistus on rohkem kui küllalt
            God will put wealth in the hands of His people
   Jumal annab jõukuse Oma rahva kätte

Matteuse 21:22
22 Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate."

Our Heavenly Father is unlimited and generous
   Meie Taevane Isa on piiramatu ja helde
We just need to think like Him, and act like Him
   Me peame lihtsalt mõtlema nagu Tema ja tegutsema nagu Tema


Sunday, June 14, 2015

Jumal ja raha – God and Money #4 : 14.06.15

Jumal ja raha – God and Money   4

Jesaja 55:8-11
8 Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand.
9 Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.
10 Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba,
11 nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.

God’s Word will produce for you by faith
   Jumala Sõna on sinu jaoks tootlik läbi usu
            It is ok to have money
   Raha omamises pole midagi halba
            Just be sure you give, so you have treasure in heaven
   Ainult tee kindlaks, et sa annad, et sul oleks aare taevas

If you do not know Jesus was wealthy, you can’t believe you can be wealthy
   Kui sa ei tea, et Jeesus oli jõukas, ei saa sa uskuda oma jõukusse
Jesus had a nice house in Capernaum
   Jeesusel oli kena maja Kapernaumas

Luuka 9:57-58
57 Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele: "Ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid."
58 Ja Jeesus ütles talle: "Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna."


Jesus was saying there would be sacrifices to follow Him
   Jeesus ütles, et Tema järgimine nõuab ohvreid

Markuse 3:20-
20 Ja Jeesus tuli koju ja taas kogunes rahvahulk, nii et nad ei saanud leibagi süüa.
21 Ja seda kuuldes tulid ta omaksed teda kinni võtma, sest räägiti, et ta on arust ära.

Matteuse 9:1-2
1 Ja Jeesus astus paati ja tuli teisele poole järve oma kodulinna.
2 Ja vaata, tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: "Ole julge, poeg, sinu patud on sulle andeks antud!"

Markuse 2:1-5
1 Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus.
2 Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna.
3 Ja neli meest tuli tema juurde, kandes halvatut.
4 Ja kui nad rahvahulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas.
5 Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: "Poeg, sinu patud on sulle andeks antud!"

This was in Jesus’ house by the sea
   See oli Jeesuse majas mere ääres

Jesus had prosperity in His personal like and in ministry
   Jeesus oli jõukas nii isiklikus elus kui teenistuses

Markuse 6:37
37 Aga Jeesus vastas neile: "Andke teie neile süüa!" Nemad ütlesid talle: "Kas peame minema ja ostma kahesaja teenari eest leiba ja andma neile süüa?"

Johnannese 6:5-6
5 Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat, siis ta ütles Filippusele: "Kust me ostame leiba, et need saaksid süüa?"
6 Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha.

            Jesus will use finances to stretch your faith
   Jeesus kasutab rahaasju, et sirutada sinu usku
     Jesus was far from being poor
        Jeesus oli kaugel vaene olemisest
            Poor people do not need a treasurer
   Vaestel inimestel ei ole vaja laekurit
            There enough finances that Judas could easily steal
   Neil oli piisavalt raha, et Juudas sai hõlpsasti varastada
            Jesus was a giver
   Jeesus oli andja

Johannese 19:25-27
25 Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine, ja Maarja Magdaleena.
26 Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale: "Naine, vaata, see on su poeg!"
27 Seejärel ütles ta oma jüngrile: "Vaata, see on su ema!" Ja selsamal tunnil võttis jünger ta enda juurde.

Jesus sent His mother to live in John’s house
   Jeesus saatis Oma ema elama Johannese majja

Johannese 19:23-24
23 Kui sõdurid olid Jeesuse risti löönud, võtsid nad ta rõivad ja jagasid nelja ossa, igale sõdurile ühe osa. Nad võtsid ka särgi, särk oli aga õmblusteta, kootud ühes tükis ülalt alla.
24 Nad ütlesid siis üksteisele: "Ärgem rebigem seda katki, vaid heitkem liisku, kellele see saab", et läheks täide Kiri: "Nad on mu rõivad omavahel jaganud, ja riiete peale liisku heitnud." Sedasama sõdurid nüüd tegidki.

Soldiers all wanted Jesus clothes
   Sõdurid tahtsid Jeesuse riideid
Jesus was wealthy
   Jeesus oli jõukas
            If healing and prosperity belonged to them
   Kui tervenemine ja jõukus kuulusid neile
            Then healing and prosperity belong to us
   Siis tervenemine ja jõukus kuuluvad meile

The blood that was shed for forgives sin and heals
   Veri, mis valati pattude andekssaamiseks ja tervenemiseks
Is the same blood that provides financial abundance

   On seesama veri, mis varustab külluslikult finantsiliselt

Sunday, June 7, 2015

Jumal ja raha – God and Money #3 : 07.06.15

Jumal ja raha – God and Money   3

You have a choice to serve God or money
   Sul on valik, kas teenida Jumalat või raha
            God wants you to prosper
   Jumal tahab, et sa edeneksid
            Renew your thinking about wealth
   Uuenda oma mõtlemist jõukuse osas

Jesaja 55:6-9
6 Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal!
7 Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Issanda poole, siis halastab tema ta peale; ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks.
8 Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand.
9 Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.

If you have wrong thoughts, change them
   Kui sul on valed mõtted, muuda neid

:10-11
10 Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba,
11 nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.

Speak the Word, it has power to help you
   Räägi Sõna, sellel on vägi sind aidata

Roomlastele 12:2
2 Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

Spiritual growth comes from renewing your mind
   Sinu vaimulik kasv tuleb meelte uuendamisel

5. Moosese 8:6-12
6 Pea Issanda, oma Jumala käske, käies tema teedel ja kartes teda!
7 Sest Issand, su Jumal, viib sind heale maale, veeojade, allikate ja sügavate vete maale, mis voolavad orgudes ja mägedes,
8 nisu, odra, viinapuude, viigipuude, granaatõunapuude, õlipuude ja mee maale,
9 maale, kus sa ei söö leiba kehvuses, kus sul midagi ei puudu, maale, mille kivid on raud ja mille mägedest sa saad raiuda vaske.
10 Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Issandat, oma Jumalat, hea maa pärast, mille ta sulle andis!
11 Hoia, et sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, jättes pidamata tema käsud, seadlused ja määrused, mis ma täna sulle annan,
12 et kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehitad ilusad kojad ning elad neis,

God wants you live in nice houses, but don’t forget HIm
   Jumal tahab, et sa elaksid ilusates majades, aga ei unustaks Teda
But God wants your heart to trust in Him
   Jumal tahab, et su süda usaldaks Teda

5. Moosese 8:13-14, :17-18
13 kui su veised, lambad ja kitsed sigivad, su hõbe ja kuld rohkeneb ja kõik, mis sul on, kasvab,
14 et su süda siis ei lähe suureliseks ja sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast,
17 Ja ära ütle oma südames: Mu oma jõud ja mu käe ramm on soetanud mulle selle varanduse,
18 vaid tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud!

The promise God made to Abraham is available to you, in Jesus
   Tõotus, mille Jumal tegi Aabrahamile, on sulle kättesaadav Jeesuses

Luuka 9:57-58
57 Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele: "Ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid."
58 Ja Jeesus ütles talle: "Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna."

This verse is why some think Jesus was homeless
   Selle salmi alusel arvavad mõned, et Jeesus oli kodutu

:59
59 Teisele ütles ta: "Järgne mulle!" Aga see ütles: "Luba mul enne minna matma oma isa!"

Jesus wants people to follow Him
   Jeesus tahab, et inimesed Talle järgneksid
But there will be sacrifices we need to make
   Aga selleks on vaja tuua ohvreid

Markuse 10:25-26
25 Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal minna Jumala riiki!"
26 Aga nemad hämmastusid üliväga ja ütlesid üksteisele: "Ja kes siis võib pääseda?"

The disciples were amazed, because they were rich
   Jüngrid olid hämmingus, sest nad olid rikkad
            Jesus’ point was to trust in God, not in money
   Jeesuse mõte oli usaldada Jumalat, mitte raha

:27-31
27 Jeesus ütles neile otsa vaadates: "Inimeste käes on see võimatu, mitte aga Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik."
28 Peetrus hakkas talle rääkima: "Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle!"
29 Jeesus lausus: "Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast
30 ega saaks vastu nüüd, selsamal ajal sajavõrra maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde tagakiusamise kestelgi, ning tuleval ajastul igavest elu.
31 Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks."

            Your sacrifices will be rewarded in this life
   Sinu ohvrite eest ootab tasu selles elus

Matteuse 4:11-13
11 Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda.
12 Aga kui Jeesus oli kuulda saanud, et Johannes on vangistatud, läks ta tagasi Galileasse
13 ja jättis Naatsareti ning asus elama Kapernauma, mis on järve ääres, Sebuloni ja Naftali piirkonnas,

Luuka 4:13-16
13 Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule.
14 Jeesus tuli Vaimu väes tagasi Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümbruskonda.
15 Ja ta õpetas nende sünagoogides, ja kõik austasid teda.
16 Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema,

Johannese 2:12
12 Pärast seda läks Jeesus koos oma ema ja vendade ja jüngritega alla Kapernauma ja viibis seal mõned päevad.

Jesus had the responsibility to provide for his family
   Jeesusel oli vastutus varustada oma peret
                 
Markuse 3:20-21, :31-32
20 Ja Jeesus tuli koju ja taas kogunes rahvahulk, nii et nad ei saanud leibagi süüa.
21 Ja seda kuuldes tulid ta omaksed teda kinni võtma, sest räägiti, et ta on arust ära.
31 Siis tulid Jeesuse ema ja ta vennad, ja väljas seistes lasksid nad teda kutsuda.
32 Ja rahvahulk istus Jeesuse ümber, kui talle öeldi: "Vaata, su ema ja su vennad ja su õed otsivad sind väljas."

            This was Jesus house
   See oli Jeesuse kodu