Sunday, February 19, 2012

Training not Trying – Treening, mitte üritamine #2 : 19.02.12


Training not Trying – Treening, mitte üritamine   2

                         
1. Timoteosele 4:7-8
7 Aga labased kõned ja vananaistejutud lükka tagasi, harjuta end jumalakartuses!
8 Sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga jumalakartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus.

Training in godliness is for now and later
   Jumalakartuses treenimisest on kasu nüüd ja hiljem
We are trying to do things, we should be training to do
   Me üritame teha asju, milles me peaksime ennast treenima
            When you train, you will get better, make progress
               Kui sa treenid, saad sa paremaks ja edened
            When you are only trying, you develop wrong mindset
               Kui sa ainult üritad, siis arendad sa vale mõtteviisi

1. Timoteosele 4:15
15 Nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile!

Your progress should be seen
   Sinu edenemine peaks olema nähtav
If not then something is wrong
   Kui mitte, on midagi valesti

Markuse 4:26-29
26 Ja Jeesus ütles: "Nõnda on Jumala riik: nagu inimene viskab seemne maa peale
27 ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval, ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea, kuidas.
28 Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid,  seejärel täit nisutera pea sees.
29 Aga niipea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes."

Kingdom of God is based on the process
   Jumala Kuningriik põhineb arengul
We are in the process of training to get better
   Me oleme treenimise protsessis, et saada paremaks

Training:  A skill or behavior that is learned or improved, through practice and instruction, over a period of time
   Treening: Oskus või käitumine, mida õpitakse või arendatakse mingi aja jooksul harjutamise ja juhendamise abil

Training is consistently doing right
   Treening tähendab teha pidevalt õigesti
In training you must have a goal
   Treenimisel peab olema eesmärk
            Happy, stable, fruitful, blessed, so we can be a blessing
               Õnnelik, stabiilne, viljakandev, õnnistatud, et me võiksime olla õnnistuseks
            We are training to be a blessing
               Me treenime, et olla õnnistuseks

We need the Holy Spirit as our trainer
   Meil on vaja Püha Vaimu oma treeneriks
We need to allow Him to train us daily
   Me peame lubama Tal meid iga päev treenida           
            Holy Spirit is the wisdom of God
               Püha Vaim on Jumala tarkus

Õpetussõnad 8:32-36
32 Ja nüüd, pojad, kuulge mind!Õndsad on need, kes hoiavad minu teed.
33 Kuulge õpetust ja saage targaks, ärge jätke seda tähele panemata!
34 Õnnis on inimene, kes kuulab mind, kes päevast päeva valvab mu ustel, on vahiks mu uksepiitade juures.
35 Sest kes leiab minu, leiab elu ja saab Issanda hea meele osaliseks.
36 Aga kes ei taba mind, teeb kahju oma hingele; kõik, kes vihkavad mind, armastavad surma."
Laulud 111:10
10 Issanda kartus on tarkuse algus; hea arusaamine on kõigil,kes teevad seda mööda; tema kiitus kestab igavesti.
Laulud 112:1
1 Halleluuja! Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad ta käsud.

To reach our goal
   Et jõuda oma eesmärgini
            1. Have a fear of the Lord
               1. Olgu sul Isanda kartus
                        Love what He loves; hate what He hates
                            Armasta seda, mida Tema armastab; vihka, mida vihkab Tema
            2. Delight in and obey His commands
               2. Tunne rõõmu ja järgne Tema korraldustele
                        Love it when God tells you what to do
                           Pea seda kalliks, kui Jumal ütleb sulle, mida teha

To be blessed you have to get on God’s training program
   Õnnistatud olemiseks pead sa lülituma Jumala treeningprogrammi
Be like a tree planted by living water
   Ole nagu puu, mis on istutatud veeojade äärde

Laulud 1:1-3
1 Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,
2 vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.
3 Siis ta on otsekui puu,mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.
Jeremija 17:8
8 Tema on otsekui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad; ja põua-aastal ta ei muretseega lakka vilja kandmast.

            By training, you and others will be amazed at your progress
               Ennast treenides hämmastad sa ennast ja teisi oma edusammudest

Sunday, February 12, 2012

Training not Trying – Treening, mitte üritamine #1 : 12.02.12

Training not Trying – Treening, mitte üritamine   1   
                      
1. Timoteosele 4:7-8
7 Aga labased kõned ja vananaistejutud lükka tagasi, harjuta end jumalakartuses!
8 Sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga jumalakartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus.

Many things we try to do, we should be training to do
   Paljusid asju, mida me teha üritame, tuleks hoopis treenida
             Only trying you set yourself up for failure
               Kui sa ainult üritad, siis sa valmistud läbikukkumiseks
            You should train to constantly get better
               Sa peaksid treenima püsivalt paremaks saama

Heebrealastele 5:12-14
12 Teie, kes te selle aja peale peaksite olema õpetajad, vajate, et teile jälle õpetataks Jumala sõnade esmaseid algeid, te olete saanud nende väärseks, kes vajavad piima, mitte tahket toitu.
13 Igaüks, kes toitub piimast, on veel vilumata õiguse sõnas, sest ta on alles väeti laps.
14 Tahke toit on aga täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja.

Training: A skill or behavior that is learned or improved, through practice and instruction, over a period of time
Treenimine: Oskus või käitumine, mida saab mingi aja jooksul harjutamise ja juhendamise abil õppida või arendada

Training involves consistency
   Treenimisega kaasneb järjepidevus
            Consistency beats intense effort every time
               Järjepidevus on alati parem kui ühekordne pingutus
            In training, you have to set goals
               Treenides pead sa seadma eesmärke

Our goal is to be: happy, stable, fruitful, and blessed
   Meie eesmärk on olla õnnelik, stabiilne, viljakas ja õnnistatud
So that we can be used of God, and be a blessing
   Et Jumal saaks meid kasutada ja me oleksime õnnistuseks
            We need to be training day-by-day
               Me peame treenima päev päeva järel
            Your habits shape who you become
               Sinu harjumused kujundavad selle, kes sinust saab

As a believer it should be obvious you are training
   Sinust usklikuna peaks olema näha, et sa treenid
            There are some things you can’t do, and things you must do
               On asju, mida sa teha ei saa, ning asju, mida tuleb teha

Õpetussõnad 1:10
10 Mu poeg! Kui patused sind ahvatlevad, siis ära nõustu!

Develop the attitude, ‘I am in training’
   Arenda hoiakut: “Ma treenin”
Many people are undisciplined
   Paljudel inimestel on vähe distsipliini
            Where you end up, good or bad, is up to you
               Kas sa lõpetad hästi või halvasti, on sinu enda teha
            What you do day-y-day, takes you to your future
               Mida sa teed päev-päevalt, viib sind sinu tulevikku
You can reach your potential, if you develop spiritual discipline
   Sa võid saavutada oma potentsiaali, kui sa arendad vaimulikku distsipliini

What about grace?
   Mis saab armust?
            It takes effort and grace, to have blessings of God
               Jumala õnnistuste omamiseks on vaja pingutust ja armu
            God will pour out His grace, but you have to go get it
               Jumal valab välja Oma armu, aga sina pead selle kätte saama

Monday, February 6, 2012

2 Realms of Authority – Meelevalla 2 valitsusala #5 : 05.02.12


2 Realms of Authority – Meelevalla 2 valitsusala   5

                         
Authority is delegated power
Meelevald on delegeeritud vägi
2 realms of authority are spiritual and natural
Meelevalla kaks valitsusala on vaimulik ja loomulik

Matteuse 28:18
18 Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal.

Jesus transferred all His authority to the Church
Jeesus andis kogu Oma meelevalla Kogudusele
We are to go out in authority of His Name
Me peame minema välja Tema Nime meelevallas

Johannese 12:49
49 sest mina ei ole rääkinud iseenesest, vaid Isa, kes on minu saatnud, on andnud mulle käsu, mida ma pean ütlema ja mida ma pean rääkima.

Jesus was properly under authority
Jeesus oli õigesti meelevalla all
We must be properly under authority
Meie peame olema õigesti meelevalla all

Johannese 14:13-14
13 ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas.
14 Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.

            Jesus having all power is for our benefit
            See, et Jeesusel on kogu meelevald, on meile kasuks

Markuse 16:17
17 Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli
            The condition is; for those who believe
            Tingimuseks on: need, kes usuvad

Heebrealastele 1:3-4
3 kes, olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga,
on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud Ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas
4 ning saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime.
Filiplastele 2:9
9 Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime,

Jesus Name is great!
Jeesuse nimi on suur!
God exalted Jesus, gave Him a Name above all names
Jumal ülendas Jeesuse, andis Talle Nime üle kõigi nimede

Filiplastele 2:10-11
10 et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all,
11 ja et iga keel tunnistaks:Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks.

1. Peetruse 3:22
            Satan is afraid of the Name of Jesus
            Saatan kardab Jeesuse Nime
                        All will call Him Lord
                        Kõik saavad Teda kutsuma Isandaks
                        Not all will call Him Savior
                        Mitte kõik ei kutsu Teda Päästjaks
Matteuse 7:21

First thing believers did was go out and use Jesus Name
Esimene asi, mida usklikud tegid, oli minna välja ja kasutada Jeesuse Nime

Apostlite teod 3:6, 16
6 Aga Peetrus ütles: "Hõbedat ega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel - tõuse ja kõnni!"
16 Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks, ja usk, mis tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie tervise teie kõikide silma all.

            By faith in and use of the Name of Jesus
            Läbi usu ja Jeesuse Nime kasutamise

Apostlite teod 4:10-12
10 siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et see sündis Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nime abil, kelle teie lõite risti, aga kelle Jumal on üles äratanud surnuist. Sellesama tõttu seisab see inimene siin teie ees tervena.
11 Jeesus on "kivi, mille teie, ehitajad, olete tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurgakiviks".
12 Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks."

            Jesus Name has the power to heal, and power to save
            Jeesuse Nimes on vägi tervendada ja vägi päästeks
                        Use the name of Jesus
                        Kasuta Jeesuse Nime

Efeslastele 6:12-13
12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse
maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.
13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud.
Apostlite teod 19:13-17
13 Aga mõned rändajad juudid, kes vaime välja ajasid, katsusid lausuda Issanda Jeesuse nime nende üle, kelles oli kurje vaime, üteldes: "Ma vannutan teid Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab!"
14 Seda tegid ühe juudi ülempreestri Skeua seitse poega.
15 Ent kuri vaim kostis neile: "Jeesust ma tunnen ja Paulust ma tean, aga kes teie olete?"
16 Ja inimene, kelles oli kuri vaim, kargas neile kallale, sai võimust nende üle ja võitis nad ära, nii et nad alasti ja haavatuna põgenesid sellest kojast.
17 See lugu sai teatavaks kõigile juutidele ja kreeklastele, kes elasid Efesoses, ja hirm langes nende kõikide peale ja Issanda Jeesuse nime kiideti suureks.

Authority is not something you try
Meelevald pole midagi, mida sa üritad
Authority is something you have or don’t have
Meelevald on midagi, mis sul kas on või ei ole

Roomlastele 5:17
17 Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema
kuningana elus selle ühe - Jeesuse Kristuse - kaudu.

            Use your authority spiritually and naturally
            Kasuta oma vaimulikku ja loomulikku meelevalda