Sunday, April 26, 2015

Armastatud, et võita – Loved to win #3 : 26.04.15

Armastatud, et võita – Loved to win   3

Roomlastele 8:37
37 Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.

Roomlastele 5:17
17 Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe - Jeesuse Kristuse - kaudu.

You can, and should, reign in life through Jesus
   Sa võid ja peaksid valitsema elus läbi Jeesuse
God has predestined you and called you
   Jumal on sind ette ära määranud ja kutsunud
            God loves you so much that He paid the price of sin
   Jumal armastab sind nii väga, et Ta maksis patu hinna
            Now we can be born again
   Nüüd me võime uuesti sündida
            We have new and better covenant with God
   Meil on uus ja parem leping Jumalaga

2. Peetruse 1:3
3 Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.

Everything you need comes from grace
   Kõik, mida sa vajad, tuleb läbi armu

Roomlastele 8:31-32
31 Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?
32 Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima?

A valuable gifts is Holy Spirit
   Hinnaline and on Püha Vaim
                 
Johannese 14:16-17
16 Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti:
17 Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.

Johannese 16:7
7 Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde.

Out of love for us, He sent Holy Spirit
   Armastusest meie vastu saatis Ta Püha Vaimu

Juuda :20
20 Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades Pühas Vaimus,

Time praying in Holy Spirit gives power
   Aeg palvetades Pühas Vaimus annab väge
                 
Roomlastele 8:28
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.

Rom 8:26-27
26 Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega.
27 Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest.

You need this help
   Sul on seda abi vaja

Satan wants confusion about this
   Saatan tahab sellesse segadust tuua
To limit the power of Holy Spirit in your life
   Et piirata Püha Vaimu väge sinu elus

1. Korintlastele 14:1-2
1 Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande, eriti prohvetlikult kõnelemist!
2 Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu ajel ju saladusi.

:14
14 Kui ma keeli rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu mõistus on viljatu.

:15
15 Kuidas siis nüüd? Ma tahan palvetada vaimus, aga tahan palvetada ka mõistusega, tahan laulda vaimus, aga tahan laulda ka mõistusega.

When you are filled with Holy Spirit, He helps you pray
   Kui sa oled täis Püha Vaimu, aitab Tema sul palvetada

Efeslastele 6:18
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

In your private prayer time He will help you
   Sinu isiklikul palveajal tuleb Ta sind aitama
Ask in faith, and God will give you His spirit
   Palu usus ja Jumal annab sulle Oma Vaimu

Luuka 11:13
13 Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!" 

Holy Spirit already came, we just need to accept Him
   Püha Vaim on juba tulnud, me peame lihtsalt Ta vastu võtma

Luuka 24:49
49 Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!"

If you ask God, He will give you this power
   Kui sa palud Jumalat, annab Ta sulle oma väe
The free gift of speaking in tongues

   Tasuta anni rääkida keeltes

Sunday, April 19, 2015

Armastatud et võita – Loved to win #2 : 19.04.15

Armastatud et võita – Loved to win   2

Roomlastele 8:37
37 Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.

Roomlastele 5:17
17 Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe - Jeesuse Kristuse - kaudu.

You can, and should, reign in life through Jesus
   Sa saad ja sa peaksid valitsema elus läbi Jeesuse
            God has predestined you and called you
        Jumal on sind ettemääranud ja sind kutsunud
            We just need to receive it
        Me peame selle lihtsalt vastu võtma
But for us to receive, the price of sin must be paid
   Aga selleks, et me saaks vastu võtta, peab patu hind makstud olema
            God loves you so much He paid it
        Jumal armastas sind nii palju, et Ta maksis selle ära

What did Jesus do because He loved you?
   Mida tegi Jeesus, selle pärast et ta armastab sind?
            He was the Passover Lamb
        Ta oli Paasatall
            He was Day of Atonement sacrifices
        Ta oli Lepituspäeva ohvrid
                        2 goats, one sacrificed, one sent to demon
            2 kitse, üks ohverdatud, üks saadetud deemonile

Sin is not mans problem, spiritual death is
   Patt ei ole inimese probleem, vaid vaimne surm
            Being separated from God
        Olles eraldatud Jumalast
Atonement covered sins for 1 year
   Lepitus kattis patu 1 aastaks
            One shed blood, the other carried the curse
        Üks valas verd, teine kandis needust

Laulud 88:4-9 ( ENGl 3-8)
4 Sest mu hing on täis õnnetust ja mu elu on jõudnud surmavalla lähedale.
5 Mind arvatakse nende liiki, kes lähevad alla hauda; ma olen nagu mees, kellel ei ole rammu!
6 Olen valla lastud surnute juurde, just nagu mahalöödud, kes lebavad hauas, keda sa enam ei meenuta, kes sinu käest on lõigatud ära.
7 Sina oled mind pannud kõige sügavamasse hauda, pimedasse paika, suurtesse sügavustesse.
8 Su vihaleek lasub mu peal, ja kõigi oma lainetega vaevad sa mind. Sela.
9 Mu tuttavad oled sa ajanud minust eemale ja oled mind teinud neile jäleduseks, ma olen kinni ega pääse välja.

If Jesus went to Paradise when He died, who paid for curse?
   Kui Jeesus läks Paradiisi kui Ta suri, siis kes maksis needuse?
            Jesus has to fulfill every part of Old Covenant
        Jeesus täitis kõik Vana Lepingu osad
            He fulfilled what both goats did
        Ta täitis mõlema kitse osad

Laulud 88:10-13(Engl 9-12)
10 Mu silmad on otsa jäänud mu viletsuse pärast; sind, Issand, ma hüüan appi kogu päeva, ma laotan välja oma käed sinu poole.
11 Kas sina teed imet surnutele? Või tõusevad kadunud üles sind kiitma? Sela.
12 Kas jutustatakse hauas sinu heldusest, kadupaigas sinu ustavusest?
13 Kas tuntakse pimeduses sinu imetöid ja su õiglust unustusemaal?

Ilmutuse 1:18
18 ja Elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.

Jesus is talking about spiritual death, and now alive
   Jeesus räägib vaimsest surmast, aga nüüd elab
Jesus died spiritually, went to hell, paid penalty of sin
   Jeesus suri vaimselt, läks põrgusse, maksis patu palga
            Jesus was first to be raise from Spiritual death
        Jeesus oli esimene, kes tõsteti üles Vaimsest surmast
            Now we have too, we’re born again
        Nüüd oleme meie ka, me oleme uuestisündinud

Laulud 88:14-17 (English 13-16)
14 Aga mina hüüan sind appi, Issand! Ja mu palve jõuab vara su ette.
15 Miks sina, Issand, heidad ära mu hinge ja paned oma palge mu eest varjule?
16 Ma olen vilets ja vaagun hinge oma noorusest alates, ma kannan su ränki lööke, olen nõutu.

Jesus said; Father into your hands I commit my spirit
   Jeesus ütles: Isa sinu kättesse ma annan oma hinge
            Jesus went to hell as our substitute
        Jeesus läks põrgusse meie asendajana
                 
Jesaja 53:4-11
4 Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks.
5 Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.
6 Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale.
7 Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud.
8 Surve ja kohtu läbi võeti ta ära, kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt, ja teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast?
9 Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus.
10 Aga Issand arvas heaks teda alandada haigustega. Kui ta iseenese on andnud süüohvriks, saab ta näha tulevast sugu, ta elab kaua ja Issanda tahe teostub tema läbi.
11 Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda; oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd. 

God sent Jesus because He loves you
   Jumal saatis Jeesuse, sest Ta armastab sind
Jesus did it all because He loves you
   Jeesus tegi seda kõike, sest Ta armastab sind
            Now we can be victorious
        Nüüd me saame olla võidukad

Apostlite teod 2:24
24 Aga Jumal on tema üles äratanud, päästes ta surmavaludest, seepärast et surmal ei olnud väge teda pidada oma võimuses.

Roomlastele 4:25
25 kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigekssaamise pärast.

There came a point where sin was paid
   Tuli aeg, kus patu eest oli makstud
At that moment Jesus was alive again
   Sellel momendil oli Jeesus taas elus
                 
Apostlite teod 13:33
33 et Jumal Jeesust üles äratades on täielikult täitnud tõotuse nende lastele, meile - nagu ka teises laulus on kirjutatud: "Sina oled mu Poeg, täna ma olen su sünnitanud."

1. Peetruse 3:18
18 Sest ka Kristus kannatas pattude pärast üheainsa korra, õige ülekohtuste eest, et ta teid juhiks Jumala juurde, olles küll ihu poolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi,

Koloslastele 1:18
18 ja ta on oma ihu, koguduse pea. Tema on algus, esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks.

            Your sin has been paid for, now you can overcome

        Sinu patu eest on makstud, nüüd sa saad võitu

Sunday, April 12, 2015

Armastatud, et võita – Loved to win #1 : 12.10.15


Armastatud, et võita – Loved to win   1

Roomlastele 8:37
37 Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.

Roomlastele 5:17
17 Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe - Jeesuse Kristuse - kaudu.

The life of Jesus is your source to reign in life
   Jeesuse elu on sinu allikas elus valitsemiseks
            Receive God’s grace and righteousness
   Võta vastu Jumlala arm ja õigsus
            Take-hold of and act on it
   Hoia sellest kinni ja tegutse sellest lähtuvalt
            Grace is everything God did through Jesus
   Arm on kõik, mis Jumal läbi Jeesuse tegi

Efeslastele 1:1-5
1 Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel - pühadele, kes on Efesoses, ja usklikele Kristuses Jeesuses:
2 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!
3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses;
4 nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses,
5 meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda

Before we were chosen we were predestined
   Enne, kui meid valiti, olime ette ära määratud
But nothing overrides mans choices, not even God
   Aga mitte miski ei ületa inimese valikuid, isegi mitte Jumal

God predestined everyone to come to Him
   Jumal määras ette, et kõik tuleksid Tema juurde
            God has a place waiting for everyone
   Jumalal on koht, mis ootab kõigi tulekut
Called are ones who receive invitation
   Kutsutud on need, kes võtavad kutse vastu
            You are called, now it is your choice
   Sa oled kutsutud, nüüd on sinu valik
Chosen means you respond to invitation
   Valitud tähendab, et sa vastad kutsele
            And you become children of God
   Ja sa saad Jumala lapseks
God saw you in Christ at creation
   Jumal nägi sind Kristuses loomisel
            If you accept His love, you win
   Kui sa võtad vastu Tema armastuse, sa võidad

Efeslastele 1:6-10
6 tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles Armastatus.
7 Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda,
8 millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses,
9 tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud
10 aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal.

:11
11 Temas oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi,

:13
13 Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi; ja kelles teiegi, saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga; selle Vaimu

Roomlastele 8:28
28 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.

Pray in the Holy Spirit and things turn for good
   Palveta Pühas Vaimus ja asjad lähevad paremaks

Roomlastele 8:29
29 Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette määranud saama tema Poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas.

            God has a plan for you
   Jumalal on plaan sinu jaoks

:30
30 Aga keda ta on ette määranud, neid on ta ka kutsunud; ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud, aga keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka kirgastanud.

            If you respond you become holy and blameless
   Kui sa vastad, sa muutud pühaks ja laitmatuks

:31
31 Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?

            If God is on your side, you win
   Kui Jumal on sinu poolel, sa võidad

:32
32 Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima?

     God wants to give you everything
        Jumal tahab sulle kõike anda

:33-34
33 Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb.
34 Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest.

            Jesus gave us His righteousness
   Jeesus andis meile Oma õigsuse

:35
35 Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk?

            Nothing will change God’s love for you
   Miski ei muuda Jumala armastust sinu vastu

:37
37 Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.

We are predestined, called, and chosen by God
   Me oleme ette määratud, kutsutud ja valitud Jumala poolt
You are loved to win

   Sa oled armastatud, et võita