Sunday, December 16, 2018

Jõulusõnum / Ootus – Christmas Message / Expecting : 16.12.18

Jõulusõnum / Ootus – Christmas Message / Expecting 

Luuka 1:26-38
26 Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret,
27 neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja.
28 Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!”
29 Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada.
30 Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures!
31 Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.
32 Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni.
33 Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.” 
34 Aga Maarja küsis inglilt: „Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?”
35 Ja ingel vastas talle: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal,
seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks.
36 Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks,
37 sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.” 
38 Aga Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!” Ja ingel läks ära tema juurest.

Get pregnant with what God has given you – be expecting
   Jää rasedaks sellest, mida Jumal sulle andnud on – ole ootuses
You have to cooperate with God to receive the promise
   Tõotuse vastuvõtmiseks pead sa Jumalaga koostööd tegema

Luuka 2:8-12
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.
9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.”

A Savior has been born to you
   Päästja on sündinud sulle
            Jesus was an invitation to more of God
               Jeesus oli kutse rohkema Jumala järele
            It is time we give the invitation to others
               On aeg esitada kutse teistele
            You have something to carry in you for Him
               Sul on midagi, mida endas kanda Tema jaoks

God shows up where He is invited
   Jumal tuleb, kuhu Teda kutsutud on
            We welcome Him with our expectation
               Me tervitame Teda oma ootusega
            What promise are you expecting?
               Millist tõotust sa ootad?

Luuka 2:17-19
17 Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta.
18 Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud.
19 Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames.

Mary stayed pregnant – expecting the supernatural 
   Maarja jäi rasedaks – oodates üleloomulikku
            What are you pondering in your heart?
               Mida sa oma südames mõtiskled?
Whatever God does will lead to something greater
   Mida Jumal ka ei teeks, juhib see millessegi suuremasse
            Don’t miss Christ in the common, wanting the amazing
               Ära pane Kristusest mööda tavapärases, soovides imelist

Expect supernatural in things said or done
   Oota üleloomulikku asjades, mida sa ütled või teed
Expect God to use you
   Oota, et Jumal sind kasutaks
            You start by living for God
               Sa alustad sellega, et elad Jumalale 
            We have instruction how to do it
               Meil on juhtnöörid, kuidas seda teha
            
This is great joy for all people
   See on suur rõõm kõigile inimestele
            Stir up the joy in you
  Õhuta üles rõõm enda sees
Invite Jesus into all of your life
  Kutsu Jeesus kogu oma ellu 
            Carry the promise until you see it
               Kanna tõotust, kuni sa seda näedNo comments:

Post a Comment