Sunday, December 23, 2018

Jõulusõnum / Kingitused – Christmas Message / Gifts : 23.12.18

Jõulusõnum / Kingitused – Christmas Message / Gifts 

Get pregnant with God’s purpose
   Jää rasedaks Jumala eesmärgiga
Be expecting His power
   Oota Tema väge
Be hopeful for His promises
   Looda Tema tõotuste peale
            Because Jesus was more than just a baby
               Sest Jeesus oli rohkem kui lihtsalt laps
            The King has come!
               Kuningas on tulnud!

Luuka 2:7-14
7 Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.
9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.”
13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
14 „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!”

The King has come with gifts
   Kuningas on tulnud kingitustega
            Hope               Joy
               Lootus             Rõõm
            Life                  Peace
               Elu                 Rahu
            Favor              Righteousness 
               Soosing           Õigsus
            
Roomlastele 14:17
17 Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.

If you believe in Jesus, you are righteous
   Kui sa usud Jeesusesse, siis sa oled õige
Righteousness brings peace
   Õigsus toob rahu
Peace will lead to great joy
   Rahu viib suure rõõmuni

Filiplastele 4:7
7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Peace deep inside, because we are right with God
   Rahu sügaval sisemuses, sest me oleme õiged Jumala ees
            In the world anxiety will grow
               Maailmas kasvab rahutus
            In Christ that peace will grow
 Kristuses kasvab rahu
            
Joy from heaven can fill your life
   Taevane rõõm võib täita sinu elu
            You can be happy in the toughest times
               Sa võid olla rõõmus kõige raskematel aegadel
            Denial is an opportunity to get closer to Jesus
               Eitamine on võimalus saada Jeesusele lähemale
                        God can turn anything for your good
                           Jumal võib muuta kõik sinu kasuks

Jakoobuse 1:2
2 Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse

Luuka 24:51-53
51 Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse.
52 Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma
53 ja olid alati pühakojas Jumalat tänades.

Focus on Jesus and the gifts He brings
   Keskendu Jeesusele ja kingitustele, mida Ta toob
And 2019 will be our best year yet
   Ja 2019 on meie siiani parim aasta 


No comments:

Post a Comment