Sunday, December 9, 2018

Miks ma siin olen? – Why am I here? #6 : 09.12.18

Miks ma siin olen? – Why am I here?  6

Why are you here?
  Miks ma siin olen?
              1. For God 
                 1. Jumala jaoks
              2. To belong to God’s family
                 2. Et kuuluda Jumala perekonda
3. To become more like Jesus
   3. Et saada rohkem Jeesuse sarnaseks
4. To serve others
   4. Et teenida teisi
5. To share Good News
   5. Et jagada Head Uudist

Laulud 100:3
3 Teadke, et Issand on Jumal! Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari.

            6. To worship God
               6. Et ülistada Jumalat

Matteuse 2:9-11
9 Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps.
10 Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga.
11 Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri.

All who recognize Jesus, worship Him openly
   Kõik, kes Jeesuse ära tundsid, ülistasid Teda avalikult
            He is worthy of your worship
 Ta on väärt sinu ülistust
            You see Him more clearly in times of worship
               Ülistuse ajal näed sa Teda selgemalt

Roomlastele 12:1                                        NLT
1 Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.

            Living holy means you give up some things as worship
               Pühana elamine tähendab, et sa loobud mõnedest asjadest ülistuseks
            We also sing with all we are, to celebrate God
               Me laulame ka kogu oma olemusega Jumala kiituseks

Roomlastele 15:10-11                                NLT
10 Ja taas ta ütleb: „Rõõmustage, paganad, koos tema rahvaga!” 
11 Ja taas: „Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad!”

Laulud 91:1-2                                               WEB
1 Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib, 
2 see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!”

The place with God is secret, because He wants you to seek Him  
   Paik koos Jumalaga on salajane, sest Ta tahab, et sa otsiksid Teda
            We can do that through our worship
 Me võime seda teha läbi oma ülistuse
            There is a discovery process in the Lord
               Isandas toimub üks avastamine
            But you have to dig for the real treasure
               Aga sa pead kaevama tõelist aaret

Laulud 91:14
14 „Et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema; ma ülendan tema, sest ta tunneb minu nime.

Apostlite teod 16:25-26
25 Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites, ning vangid kuulasid neid.
26 Aga äkitselt sündis nii suur maavärisemine, et vangihoone alused vappusid. Ja otsekohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla.

They worshiped God for who He is
   Nad ülistasid Jumalat selle eest, kes Ta on
Our God is not limited by the natural realm
   Meie Jumal ei ole piiratud loomuliku reaalsusega 

Heebrealastele 12:28-29                           MSG
28 Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega;
29 sest meie Jumal on neelav tuli!

            Sing from your heart to God
                Laula Jumalale kogu oma südamest
            You will be changed in His presence
              Sa saad muudetud Tema ligiolus

Praise and worship is a place of intimacy with God
   Kiitus ja ülistus on läheduse paik Jumalaga
            When you open your heart and sing to Him
            Kui sa avad oma südame ja laulad Talle

Johannese 4:23-24
23 Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.
24 Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama.”

            Learn how to share your love, and you will get His best
               Õpi, kuidas jagada oma armastust, ja sa saad Tema parima
            Your breakthrough will come through worship
               Sinu läbimurre tuleb läbi ülistuse
            God wants all that you are; do not hide your heart
              Jumal tahab kõike, kes sa oled; ära peida oma südant

Ilmutuse 4:8-11                                           NLT
8 Ning neil neljal olevusel oli igaühel kuus tiiba, ümberringi ja seest silmi täis, ning nad ei lakanud ööl ega päeval hüüdmast: „Püha, püha, püha on Issand Jumal, Kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb!” 

9 Iga kord, kui olevused andsid au ja austust ja tänu sellele, kes istub troonil ja elab igavesest ajast igavesti,
10 langesid kakskümmend neli vanemat troonil istuja ette ning kummardasid teda, kes elab igavesest ajast igavesti, ja heitsid oma pärjad trooni ette, hüüdes: 
11 „Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik,
kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi!”

You are here to worship God
    Sa oled siin, et ülistada Jumalat


No comments:

Post a Comment