Sunday, December 2, 2018

Miks ma siin olen? – Why am I here? #5 : 02.12.18

Miks ma siin olen? – Why am I here?  5

Why are you here?
   Miks sa siin oled?
            1. For God
               1. Jumala jaoks 
            2. To belong to God’s family
               2. Et kuuluda Jumala perekonda
            3. To become more like Jesus
 3. Et saada rohkem Jeesuse sarnaseks
4. To serve others
 4. Et teenida teisi

1. Peetruse 4:1-2                             NLT
1 Et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi sellesama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast,
2 nii et ta maises elus allesjäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi.

Arm yourself with the same attitude as Jesus had
   Relvasta ennast samasuguse suhtumisega nagu oli Jeesusel
Persecution will cause your faith to rise
   Tagakius põhjustab sinu usu kasvu
            
            5. To share the Good News
               5. Et jagada Häid Uudiseid

Luuka 2:8-11
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.
9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.

The Good News is God sent who He promised
   Hea Uudis on see, et Jumal saatis, kelle oli tõotanud
The Good News is the gift of Jesus Himself
   Hea Uudis on Jeesuse enda kingitus

Roomlastele 1:1-2                                       AMP
1 Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi,
2 mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud

            This is God’s Gospel 
               See on Jumala Evangeelium
            Now we carry this message to the world
               Nüüd kanname meie seda sõnumit maailma

Luuka 4:43-44
43 Aga tema ütles neile: „Ma pean ka teistele linnadele kuulutama evangeeliumi Jumala riigist, sest selleks on mind läkitatud.”
44 Ja ta jutlustas Juudamaa sünagoogides.

Jesus preached the Kingdom of God – so should we
   Jeesus jutlustas Jumala Kuningriigist – ka meie peaksime

Luuka 4:18-19
18 „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist,
laskma vabadusse rõhutuid,
19 kuulutama Issanda meelepärast aastat.”

Share this good news with the world
   Jaga seda head uudist maailmaga

1. Korintlastele 15:1-2
1 Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate
2 ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu saanud usklikuks.

            Jesus’ death, burial, resurrection, coming again
               Jeesuse surm, matmine, ülestõusmine, tagasitulek

Matteuse 28:18-20
18 Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal.
19 Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse
20 ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”

This is our mission from Jesus, if we choose to accept it
   See on meie missioon Jeesuselt, kui me valime selle vastu võtta
It is not impossible for you to do, you have heavenly help
   Selle tegemine ei ole sinu jaoks võimatu, sul on taevane abi

Markuse 16:15-18
15 Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!
16 Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.
17 Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli,
18 tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.”

            Watching someone give their life to Jesus
               Nähes kedagi oma elu Jeesusele andmas
            Gives you an assurance of why you are here
               Kinnitab sulle, miks sa siin oled
            Go tell others the good news of Jesus 
               Mine ja räägi teistele Jeesuse heast uudisest

No comments:

Post a Comment