Sunday, November 25, 2018

Miks ma siin olen? – Why am I here? #4 : 25.11.18

Miks ma siin olen? – Why am I here?  4

Why are you here?
   Miks sa siin oled?
           For God 
               Jumala jaoks
           To belong to God’s family
               Et kuuluda Jumala perekonda
           To become more like Jesus
   Et saada rohkem Jeesuse sarnaseks
To serve others
   Et teenida teisi

Markuse 10:45
45 sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!”

Filiplastele 2:5                                             NLT
5 Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses:
NLT: Teil peab olema samasugune suhtumine nagu Jeesusel Kristusel oli.

To serve effectively, we need to have the right attitude
   Efektiivselt teenimiseks peab meil olema õige suhtumine

2. Korintlastele 4:5
5 Me ei kuuluta ju iseendid, vaid Jeesust Kristust Issandana, endid aga teie sulastena Jeesuse pärast.

            We are just the delivery guys, to help people see Truth
               Meie oleme ainult sõnumitoojad, kes aitavad inimestel Tõde näha

Matteuse 20:26-27
26 Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija,
27 ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane

            If you want to be great, start serving
               Kui tahad olla suur, hakka teenima

Matteuse 20:28
28 nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!”

            We need to have a servant’s heart
               Meil on vaja teenija südant
            
Serving is not optional in the body of Christ
   Teenimine Kristuse ihus ei ole valikuline
If you love God, you will love people
   Kui sa armastad Jumalat, armastad sa ka inimesi
You were created to serve
   Sind on loodud teenima
You were saved to serve
   Sa said päästetud, et teenida
You are called to serve
   Sind on kutsutud teenima

1. Peetruse 4:10-11
10 Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.
11 Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus 
ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

God has given you what you need to serve
Jumal on andnud sulle kõik, mida sa teenimiseks vajad
           When you serve, you will bring Him glory
 Teenides tood sa au Temale
Then Jesus will share His joy with you
 Siis jagab Jeesus sinuga Oma rõõmu 
            The joy of the Lord is our strength
              Isanda rõõm on meie tugevus
            When you serve you will feel strength inside
              Kui sa teenid, koged sa sisemist tugevust

Galaatlastele 6:10
10 Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!

Start by serving those closest to you
  Alusta nende teenimist, kes on sulle lähedal
Never do nothing, find a need and fill it
  Ära ole tegevuseta, leia vajadus ja täida see
            Living is giving – ministry is serving – giving and serving is loving
              Elu on andmine – teenistus on teenimine – andmine ja teenimine on armastus

Roomlastele 15:1-2                                                Message
1 Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meeleheaks.
2 Igaüks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks.

MSG: 
1 Need meist, kes on tugevad ja võimekad usus, peavad astuma esile ja ulatama käe neile, kes on kukkumas, mitte tegema vaid seda, mis on meile endale kõige mugavam. 
2 Tugevus on teenimiseks, mitte staatuse pärast. Igaüks meist peab taotlema meid ümbritsevate inimeste heaolu, küsides endalt: “Kuidas saan aidata?”

Serve others by asking, “How can I help?”
  Teeni teisi, küsides: “Kuidas saan aidata?”


No comments:

Post a Comment