Sunday, September 25, 2022

Leping — Covenant #4 : 25.09.22

 Leping — Covenant   4


Covenant gives the Lord a legal right to bless you

   Leping annab Isandale seadusliku õiguse sind õnnistada

God is good and created you for a purpose 

   Jumal on hea ja ta lõi sind eesmärgi jaoks

Old Testament covenants show us God’s heart 

  Vana Testamendi lepingud näitavad meile Jumala südant

Blood was always involved to seal the covenants

  Lepingud kinnitati alati verega


Heb 9:22b Heebrealastele 9:22b

ja ilma vere valamiseta ei ole andeksandmist.


God made a covenant with David

   Jumal sõlmis lepingu Taavetiga

The eternal king will come through His family line

  Igavene kuningas tuleb Tema soost

God chose David, because God knew his heart

   Jumal valis Taaveti, sest Jumal tundis tema südant


Acts 13:22 Apostlite teod 13:22

22 Ja kui ta selle oli tagandanud, äratas ta neile kuningaks Taaveti, kellest ta ka tunnistas: "Ma olen leidnud Taaveti, Iisai poja, endale meelepärase mehe, kes teeb kõik mu tahtmist mööda."


David worshiped God in good times, and bad

  Taavet ülistas Jumalat headel ja halbadel aegadel


2. Sam 7:12-16 NLT 2. Saamueli 7:12-16

12 Kui su päevad täis saavad ja sa puhkad ühes oma vanematega, siis ma lasen tõusta sinu järglase pärast sind, kes väljub sinu niudeist, ja ma kinnitan tema kuningriigi.

13 Tema ehitab mu nimele koja ja mina kinnitan tema kuningriigi aujärje igaveseks ajaks!

14 Mina tahan olla temale isaks ja tema peab olema mulle pojaks! Kui ta eksib, siis ma karistan teda inimeste vitsaga ja inimlaste nuhtlustega!

15 Aga mu heldus ei lahku temast, nõnda nagu ma selle ära võtsin Saulilt, kelle ma kõrvaldasin su eest!

16 Ja su sugu ning su kuningriik püsivad mu ees igavesti, su aujärg on kinnitatud igaveseks!"


Jesus is the promised king in David’s family line

   Jeesus on tõotatud kuningas Taaveti soost

3 times God uses the term forever

  Jumal kasutab 3 korda sõna igavesti

But not all decedents of David honored God

  Aga mitte kõik Taaveti järeltulijad ei austanud Jumalat


Ps 89:29-37 NLT Laulud 89:30-38

30 Ma sean tema soo igaveseks ja tema aujärje nii kauaks kui taeva päevad!

31 Kui ta lapsed hülgavad mu käsuõpetuse ega käi mu seadluste järgi,

32 kui nad teotavad mu määrusi ega pea mu käske,

33 siis ma küll nuhtlen nende üleastumisi vitsaga ja nende pahategusid hoopidega,

34 kuid oma heldust ma ei tühista ega tee valeks oma ustavust!

35 Ma ei riku oma lepingut ega muuda seda, mis on lähtunud mu huulilt!

36 Ma olen korra vandunud oma pühaduse juures: tõepoolest ma ei valeta Taavetile!

37 Tema sugu püsib igavesti ja tema aujärg nagu päike minu ees;

38 nagu kuu peab ta jääma igavesti kindlaks ja nagu ustav tunnistaja pilvedes!" Sela.


Disobedient kings brought ruin to Israel 

  Sõnakuulmatud kuningad tõid Iisraelile hävingu

But God’s promise to David would be fulfilled 

  Aga Jumala tõotus Taavetile saab täidetud


Prophets begin to speak about God’s plan

   Prohvetid hakkavad rääkima Jumala plaanist


Jer 23:5-6 NLT Jeremija 23:5-6

5 Vaata, päevad tulevad, ütleb Jehoova, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu; tema valitseb kuningana ja tal on tulemusi, tema teeb maal õigust ja õiglust!

6 Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti; ja see on nimi, millega teda hüütakse: "Jehoova, meie õigus!"


Isa 9:6-7 Jesaja 9:5-6

5 Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks: Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst!

6 Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õiglusega, sellest ajast ja igavesti! Vägede Jehoova püha viha teeb seda!


Luke 1:30-33 NLT Luuka 1:30-33

30 Ja ingel ütles talle: "Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures!

31 Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.

32 Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni.

33 Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu."


The bible reveals to us that Jesus is the Eternal King

  Piibel näitab meile, et Jeesus on Igavene Kuningas


Rom 1:2-3 NLT Roomlastele 1:2-3

2 mille Jumal on enne tõotanud oma prohvetite kaudu pühades kirjades

3 oma Pojast - kes liha poolest on sündinud Taaveti soost


Jesus is a son of David, Messiah for Israel and us

  Jeesus on Taaveti poeg, Messias Iisaraelile ja meile


What does this mean to us?

   Mida see meie jaoks tähendab?


Acts 15:8-9 Apostlite teod 15:8-9

8 Ja südametundja Jumal on neile andnud tunnistuse, andes neile Püha Vaimu otsekui meilegi,

9 ega ole teinud mingisugust vahet meie ja nende vahel, puhastades nende südamed usu läbi.


Acts 15:15-17 Apostlite teod 15:15-17

15 Sellega sobivad ühte prohvetite sõnad, nagu on kirjutatud:

16 "Pärast seda ma tulen jälle ja ehitan üles Taaveti lagunenud maja ning parandan ära tema varemed ja püstitan ta uuesti,

17 et muudki inimesed otsiksid Issandat ja kõik rahvad, kelle üle on nimetatud minu nimi, ütleb Issand, kes seda teeb


Amos 9:11-12 Aamos 9:11-12

11 Sel päeval ma püstitan jälle Taaveti lagunenud hüti, müürin kinni ta praod, püstitan jälle ta varemed ja ehitan ta üles, nagu ta oli muistseil päevil,

12 et nad saaksid pärida Edomi jäägi ja kõik rahvad, kelle üle on nimetatud minu nimi, ütleb Jehoova, kes seda teeb!


Rev 11:15 NLT Ilmutuse 11:15

15 Seitsmes ingel puhus pasunat, ja taevas kostsid valjud hääled: "Maailma kuningriik on saanud meie Issanda ja tema Kristuse omaks ning tema valitseb kuningana igavesest ajast igavesti."


Love and obey God, so you can walk in covenant 

   Armasta ja ole Jumalale sõnakuulelik, et sa võiksid käia lepingus


Rom 5:8-9 Roomlastele 5:8-9

8 Ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime;

9 kui palju enam me nüüd, olles õigeks saanud tema veres, pääseme tema kaudu viha eest.


Jesus’s blood brings us into the covenants God made

   Jeesuse veri toob meid lepingusse, mille Jumal tegi


Sunday, September 18, 2022

Leping — Covenant #3 : 18.09.22

 Leping — Covenant   3

Through covenant, God comes into a binding agreement with us

   Lepingu kaudu astub Jumal meiega siduvasse kokkuleppesse

God wants relationship with us, so He made covenant

   Jumal tahab meiega suhet, seetõttu tegi Ta lepingu

Covenant gives the Lord a legal right to bless you

   Leping annab Isandale seadusliku õiguse sind õnnistada

God is committed to keeping His covenant to bless you

   Jumal on pühendunud hoidma oma lepingut, et sind õnnistada


Covenants with God are for your good

   Lepingud Jumalaga on sinu kasuks

God is good and loving, and chose you

   Jumal on hea ja armastav ja valis sinu

Bible covenants reveal God’s heart to us

   Piibli lepingud ilmutavad meile Jumala südant


Old Testament has 5 main covenants, then our New Covenant 

   Vanas Testamendis on 5 peamist lepingut, seejärel meie Uus Leping

Adam, Noah, Abraham, Moses, David = New

   Aadam, Noa, Aabraham, Mooses, Taavet = Uus


Acts 3:25 NIV Apostlite teod 3:25

25 Teie olete prohvetite ja selle lepingu lapsed, mille Jumal sõlmis teie isadega, kui ta Aabrahamile ütles: "Ja sinu soos õnnistatakse kõiki maailma suguvõsasid."


By faith, you are connected to every covenant God made

   Läbi usu oled sa ühendatud iga Jumala tehtud lepinguga


God made covenant with Moses

   Jumal tegi Moosesega lepingu


Gen 15:13-14 NLT 1. Moosese 15:13-14

13 Ja Issand ütles Aabramile: "Sa pead teadma, et su järglased on võõrastena maal, mis ei ole nende oma; nad tehakse orjadeks ja neid vaevatakse nelisada aastat.

14 Aga ka rahvast, keda nad orjavad, ma karistan, ja selle järel nad tulevad ära suure varandusega.


Ex 3:7 NLT 2. Moosese 3:7

7 Ja Issand ütles: "Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast; seetõttu ma tean nende valu


God makes a conditional covenant with Israel, and they agree 

   Jumal sõlmib Iisraeliga tingimusliku lepingu ja nad nõustuvad


Ex 19:5-6 NIV 2. Moosese 19:5-6

5 Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm.

6 Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima!"


If you obey, I will make you my chosen people

   Kui te olete sõnakuulelikud, teen ma teist oma valitud rahva


Ex 24:5-8 NIV 2. Moosese 24:5-8

5 Ja ta läkitas Iisraeli laste noori mehi ohverdama põletusohvreid ja tapma härjavärsse tänuohvriks Issandale.

6 Ja Mooses võttis poole verest ning pani kausikestesse, aga teise poole verest ta piserdas altarile.

7 Siis ta võttis seaduseraamatu ja luges rahva kuuldes. Ja nad ütlesid: "Kõik, mida Issand on käskinud, me teeme ja võtame kuulda!"

8 Ja Mooses võttis verd ning piserdas rahva peale, öeldes: "Vaata, see on selle lepingu veri, mille Issand teiega on teinud kõigi nende sõnade põhjal!"


The covenant is sealed in blood

   Leping on pitseeritud verega


We see covenant with God is based on grace, not works

   Me näeme, et leping Jumalaga põhineb armul, mitte tegudel

God shows that He has a plan for everyone

   Jumal näitab, et Tal on plaan kõigi jaoks


Ex 34:5-9 NLT 2. Moosese 34:5-9

5 Ja Issand laskus alla pilve sees. Mooses astus seal tema juurde ja hüüdis Issanda nime.

6 Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis: "Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest,

7 kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni!"

8 Siis Mooses kummardas kiiresti maani, heitis silmili maha

9 ja ütles: "Issand, kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis käigu Issand meie keskel! Kuigi see on kangekaelne rahvas, anna siiski andeks meie pahateod ja patt ja võta meid oma pärisosaks!"


If you obey God, it releases favor and blessing 

   Kui sa oled Jumalale sõnakuulelik, vabastab see soosingu ja õnnistuse

1. You will be God’s treasured possession 

   1. Sinust saab Jumala hinnaline omand

2. You will become a holy priest

   2. Sinust saab püha preester

3. God will defend us with our enemies

   3. Jumal kaitseb meid meie vaenlaste eest


Ex 23:22 NLT 2. Moosese 23:22

22 Aga kui sa tõesti kuulad tema häält ja teed kõike, mida ma käsin, siis ma olen sinu vaenlaste vaenlane ja vastaste vastane.


4. God is full of grace and forgiveness 

   4. Jumal on täis armu ja andestust

Our response should be to love God back

   Meie vastus peaks olema Jumalat vastu armastada


Every covenant is made for the benefit of man

   Kõik lepingud on tehtud inimese kasuks

We serve a covenant keeping God

   Me teenime lepingut hoidvat Jumalat

Jesus our promised Messiah completes covenant 

   Jeesus, meie tõotatud Messias viib lepingu täide


Mat 26:28 NLT Matteuse 26:28

28 sest see on minu lepinguveri, mis valatakse paljude eest pattude andeksandmiseks!

Sunday, September 11, 2022

Leping — Covenant #2 : 11.09.22

 Leping — Covenant   2

Covenant: binding agreement between 2 parties

   Leping: siduv kokkulepe kahe osapoole vahel

Covenant gives the Lord a legal right to bless you

   Leping annab Isandale seadusliku õiguse sind õnnistada

2 types of covenant: conditional and unconditional 

   Lepingu 2 liiki: tingimuslik ja tingimusteta

Activate your covenant to walk in God’s blessings

   Aktiveeri oma leping, et käia Jumala õnnistustes


Deut 10:12-13 NLT 5. Moosese 10:12-13

12 Ja nüüd, Iisrael, mida nõuab Issand, su Jumal, sinult muud, kui et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, käiksid kõigil tema teedel ja armastaksid teda, ja et sa teeniksid Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest,

13 et sa peaksid Issanda käske ja seadusi, mis ma täna sulle annan, et su käsi hästi käiks?


God is committed to keeping His part to bless you

   Jumal on pühendunud oma osa täitma, et sind õnnistada

He is seeking for people committed to obey Him

   Ta otsib inimesi, kes on pühendunud olema Talle sõnakuulelikud

The covenants are made for our good

   Lepingud on tehtud meie kasuks


Deut 11:26-28 NLT 5. Moosese 11:26-28

26 Vaata, ma panen täna teie ette õnnistuse ja needuse:

27 õnnistuse, kui te kuulate Issanda, oma Jumala käske, mis ma täna teile annan,

28 aga needuse, kui te ei kuula Issanda, oma Jumala käske, vaid lahkute teelt, mille ma täna teile määran, ja hakkate käima teiste jumalate järel, keda te ei ole tundnud.


God made covenant, but it is your choice to walk in it

   Jumal tegi lepingu, kuid see on sinu valik selles käia


5 main Old Testament covenants: Adam, Noah, Abraham, Moses, David

   5 peamist Vana Testamendi lepingut: Aadam, Noa, Aabraham, Mooses, Taavet

Adam:

   Aadam:


Gen 3:14-15, 21 NLT 1. Moosese 3:14-15, 21

14 Siis Issand Jumal ütles maole: "Et sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas! Sa pead roomama oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja!

15 Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad."

21 Ja Issand Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga.


God has a plan, promises a serpent crusher

   Jumalal on plaan, lubab saata kellegi, kes purustab mao pea

Animal blood covers their sin and shame

   Looma veri katab nende patu ja häbi


Noah:

   Noa:


Gen 9:9-11 NLT 1. Moosese 9:9-11

9 "Mina, vaata, teen lepingu teiega ja teie järglastega pärast teid,

10 ja iga elava hingega, kes teie juures on: lindudega, kariloomadega ja kõigi metsloomadega, kes teie juures on, kõigiga, kes laevast välja tulid, kõigi maa loomadega.

11 Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputusveega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma."


God promises to never again kill everything by water

   Jumal tõotas, et ei hävita enam kunagi kõike veega

There is no obligation from us, just God’s promise to everyone 

   Meil ei millegi suhtes kohustusi, lihtsalt Jumala tõotus kõigile


Abraham:

   Aabraham:


Gen 12:1-3 NLT 1. Moosese 12:1-3

1 Ja Issand ütles Aabramile: "Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan!

2 Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks!

3 Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!"


God promised to bless him, turn him into a nation, and bless the world

   Jumal tõotas teha õnnistada, teha temast suure rahva ning õnnistada maailma

All that is required is the Abraham obey

   Aabrahamilt oodati üksnes sõnakuulelikkust


Heb 11:8 NLT Heebrealastele 11:8

8 Usus oli Aabraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja, teadmata, kuhu ta läheb.


Gen 17:10-11 NLT 1. Moosese 17:10-11

10 See on minu leping minu ja teie ning sinu soo vahel pärast sind, mida te peate pidama: kõik meesterahvad tuleb teil ümber lõigata!

11 Te peate oma eesnaha liha ümber lõikama ja see olgu minu ja teie vahelise lepingu märgiks.


Circumcision was shedding of blood, to seal covenant

   Ümberlõikamine oli verevalamine, et kinnitada leping

Then God asks Abraham to sacrifice his son

   Jumal käsib Aabrahamil ohverdada oma poeg


Gen 22:10-13 NLT 1. Moosese 22:10-13

10 Ja Aabraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg.

11 Aga Issanda ingel hüüdis teda taevast ja ütles: "Aabraham, Aabraham!" 

Ja tema vastas: "Siin ma olen!"

12 Siis ta ütles: "Ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega!"

13 Ja Aabraham tõstis oma silmad üles, vaatas, ja ennäe, üks jäär oli rägastikus sarvipidi kinni. Ja Aabraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel.


Abraham shows he is willing to give anything the the Lord

   Aabraham näitab, et ta on valmis kõike Isandale andma


Gen 22:15-17 NLT 1. Moosese 22:15-17

15 Ja Issanda ingel hüüdis Aabrahami teist korda taevast

16 ning ütles temale: "Ma vannun iseenese juures, ütleb Issand: sellepärast et sa seda tegid ega keelanud mulle oma ainsat poega,

17 ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks - nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres - ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad!


God’s goodness — is Jesus would come through his lineage 

   Jumala headus – Jeesus tuleb tema soost


Mat 26:28 NLT Matteuse 26:28

28 Sest see on minu veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse pattude andeksandmiseks.


Our New Covenant Jesus made, is also a blood covenant 

   Meie Uus Leping, mille Jeesus tegi, on samuti vereleping

Anyone who believes in Jesus is a heir to Abraham covenant 

   Igaüks, kes usub Jeesusesse, on Aabrahami lepingu pärija

Sunday, September 4, 2022

Leping — Covenant #1 : 04.09.22

 Leping — Covenant   1

Knowing your covenant is vital to you walking in blessing

   Et käia õnnistustes, on sinu jaoks ülioluline tunda oma lepingut

Covenant is our foundation to all God has for us

   Leping on meie vundament kõigele, mis Jumalal meie jaoks on

You must understand how to activate it (covenant) 

   Sa pead mõistma, kuidas seda (lepingut) aktiveerida

To qualify, you must be born again

   Et kvalifitseeruda, pead sa uuesti sündima 


Rom 10:9 NLT Roomlastele 10:9

9 Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse,


Eph 2:8-9 NLT Efeslastele 2:8-9

8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -,

9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.


2. Cor 5:17 NLT 2. Korintlastele 5:17

17 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.


Without being born again, you are under the curse 

   Ilma uuesti sündimata oled sa needuse all


Covenant: A binding promise to carry out the terms agreed upon

   Leping: Siduv lubadus täita kokkulepitud tingimused

Man had no say in the terms of our covenant with God

   Inimesel ei olnud mingit sõnaõigust tingimuste osas lepingus Jumalaga

We accept this covenant as offered 

   Me võtame selle lepingu pakutud kujul vastu

Covenant gave God the legal right to bless us

   Leping andis Jumalale õigusliku aluse meid õnnistada


Deut 11:26-28 NLT 5. Moosese 11:26-28

26 Vaata, ma panen täna teie ette õnnistuse ja needuse:

27 õnnistuse, kui te kuulate Issanda, oma Jumala käske, mis ma täna teile annan,

28 aga needuse, kui te ei kuula Issanda, oma Jumala käske, vaid lahkute teelt, mille ma täna teile määran, ja hakkate käima teiste jumalate järel, keda te ei ole tundnud.


How do we active our covenant with the Lord?

   Kuidas me oma lepingu Isandaga aktiveerime?

Obedience to God’s will

   Olles sõnakuulelikud Jumala tahtele


Deut 28:1 5. Moosese 28:1

1 Ja kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind Issand, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal.


Is 1:19 Jesaja 1:19

19 Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja.


Living a holy life

   Elades püha elu


Gen 17:1-2 NLT 1. Moosese 17:1-2

1 Kui Aabram oli üheksakümmend üheksa aastat vana, siis Issand ilmutas ennast Aabramile ja ütles temale: „Mina olen Kõigeväeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga!

2 Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja teen sind väga paljuks.”


1. Peter 2:9 1. Peetruse 2:9

9 Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse -


Serving God by serving others

   Teenides Jumalat läbi teiste teenimise


Gal 5:13 NLT Galaatlastele 5:13

13 Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses!


Rom 12:11 Roomlastele 12:11

11 Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!


Faith in God

   Uskudes Jumalasse


Heb 10:38 NLT Heebrealastele 10:38

38 Aga minu õige jääb usust elama, kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt.”


Heb 11:6 Heebrealastele 11:6

6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.


Giving to the Lord

   Isandale andes


1. Kings 3:4-5 NLT 1. Kuningate 3:4-5

4 Nõnda läks kuningas Gibeoni, et seal ohverdada, sest see oli suur ohvripaik; tuhat põletusohvrit ohverdas Saalomon sealsel altaril.

5 Gibeonis ilmutas Issand ennast Saalomonile öösel unes; ja Jumal ütles: „Palu, mida ma sulle peaksin andma!”


Praise and worship God

   Kiites ja ülistades Jumalat


Ps 95:1-2, 6-7 Laulud 95:1-2, 6-7

1 Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!

2 Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega!

6 Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette!

7 Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all.


John 4:23-24 Johannese 4:23-24

23 Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.

24 Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama.”