Sunday, March 19, 2023

Kuidas ma tean… ? — How do I know… ? #3 : 18.03.23

 Kuidas ma tean… ? — How do I know… ?     3

How do I know the God loves me?

   Kuidas ma tean, et Jumal armastab mind?


John 11:1-6 NIV Johannese 11:1-6

1 Aga keegi Laatsarus Betaaniast, Maarja ja tema õe Marta alevist, oli haige.

2 Maarja aga oli see, kes Issandat oli kalli salviga võidnud ja tema jalgu oma juustega kuivatanud. Tema vend Laatsarus oligi haigestunud.

3 Siis läkitasid õed tema juurde ütlema: "Issand, vaata, see, keda sa armastad, on haige!"

4 Kui Jeesus seda kuulis, ütles ta: "See haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et Jumala Poega selle läbi austataks!"

5 Aga Jeesus armastas Martat ja tema õde ja Laatsarust.

6 Kui ta nüüd kuulis tema haige olevat, siis ta viibis veel kaks päeva seal paigas, kus ta oli.


Jesus loved them, so he stayed 2 more days

   Jeesus armastas neid, seega jäi ta veel kaheks päevaks

There are earthly conversations, and heavenly conversations 

   Vestlused võivad olla nii maised kui ka taevased


John 11:11-15 NIV Johannese 11:11-15

11 Nii ta rääkis ja jätkas siis: „Meie sõber Laatsarus magab, kuid ma lähen teda unest äratama.”

12 Siis ütlesid jüngrid talle: „Issand, kui ta magab, siis ta saab terveks.”

13 Ent Jeesus oli kõnelnud ta surmast, nemad aga arvasid, et ta kõneleb unne suikumisest.

14 Nüüd siis ütles Jeesus neile täie selgusega: „Laatsarus on surnud,

15 ja ma rõõmustan teie pärast, et mind ei olnud seal, et te võiksite uskuda. Kuid läki tema juurde!”


When you look at problems, hear Jesus telling you how much He loves you

   Kui sa vaatad probleeme, kuula Jeesust ütlemas, kui väga Ta sind armastab

Don’t get stuck in earthly conversations

   Ära takerdu maistesse vestlustesse


Jesus wanted to do something incredible for Lazarus, to show His love

   Jeesus tahtis teha Laatsaruse jaoks midagi enneolematut, et näidata oma armastust

John 13:23 NIV Johannese 13:23

Üks ta jüngritest, see, keda Jeesus armastas, oli tema kõrval lauas.


You can know Good loves you, like a favorite 

   Sa võid teada, et Jumal armastab sind nagu lemmikut


Why did God create pain? — Because He loves you

   Miks on Jumal loonud valu? – Sest Ta armastab sind

Pain keeps you from hurting yourself more

   Valu hoiab sind endale rohkem haiget tegemast

If you can’t feel pain, you can’t feel pleasure 

   Kui sa ei tunne valu, ei saa sa tunda naudingut


Why did God create suffering? — He didn’t 

   Miks on Jumal loonud kannatuse? – Ta ei ole seda teinud

Suffering came when the sin entered the world

   Kannatus tuli, kui patt sisenes maailma

God gave people a free will to chose 

   Jumal andis inimestele vaba tahte

Jesus suffered to show us how much He loves us, and forgive our sin

   Jeesus kannatas, et näidata meile, kui väga Ta meid armastab, ja meile patud andestada


Heb 2:10 NLT Heebrealastele 2:10

10 Sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste Rajaja, selle, kes viib kirkusse palju lapsi.


2 answers when you ask God, “Why did this happen?”

   Kui sa küsid Jumalalt: “Miks see juhtus?”, on 2 vastust

1. Because I want to show you I love you

   1. Sest ma tahan sulle näidata, et ma armastan sind

2. I did not do this

   2. Ma ei ole seda teinud

Jesus will love you and help you either way

   Jeesus armastab ja aitab sind igal juhul

This is why we need the armor of God equipped 

     Sellepärast on meil vaja Jumala antud sõjavarustust


God is saying to you today, I love you

   Jumal ütleb sulle täna: Ma armastan sind

We need to change the way we see things

   Meil on vaja muuta viisi, kuidas me asju näeme

Then you will see how much He loves you

   Siis sa näed, kui palju Ta sind armastabSunday, March 12, 2023

Kuidas ma tean… ? — How do I know… ? #2 : 11.03.23

 Kuidas ma tean… ? — How do I know… ?     2

How do I know the Bible is true?

   Kuidas ma tean, et piibel on tõde?

The most influential book in human history 

   Kõige mõjukam raamat inimkonna ajaloos

Masterpiece of poetry, prophecy, history, wisdom, narrative 

   Meistriteos – luule, prohveteeringud, ajalugu, tarkus, jutustus

It is a story about Jesus from Genesis to Revelation 

   See on lugu Jeesusest Esimese Moosese raamatust kuni Ilmutuse raamatuni


Acts 17:27 NLT Apostlite teod 17:27

27 et nad otsiksid Jumalat, kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist,


Christianity has always been tested, but always passes the test 

   Kristlust on alati proovile pandud, aga see on alati testid läbinud

The Bible invites you to explore it, and find truth

   Piibel kutsub sind seda uurima ja leidma tõde

You were created by God with the responsibility to be a thinker

   Jumal lõi sind vastutusega olla mõtleja

Is 1:18 Amp Jesaja 1:18

18 Tulge nüüd ja seletagem isekeskis, ütleb Jehoova! Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks!


Don’t be afraid of questions

   Ära karda küsimusi


How do I know the Bible is true?

   Kuidas ma tean, et piibel on tõde?

1. Because the Bible says that it it

   1. Sest piibel ütleb, et ta on

If you believe in Jesus, you must believe in the Bible

   Kui sa usud Jeesusesse, siis sa pead uskuma piiblisse


2. Tim 3:16 NIV 2. Timoteosele 3:16

16 Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses,


The Bible is written by men, but spoken by God

   Piibel on kirja pandud inimeste poolt, aga dikteeritud Jumala poolt


2. Pet 1:20-21 NIV 2. Peetruse 1:20-21

20 Ja see olgu teile kõigepealt teada, et ükski prohvetikuulutus Kirjas ei ole omavolilise seletuse jaoks.

21 Sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtki prohveti kuulutust esile toodud, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest.


It has not been changed, but preserved by God

   See ei ole muutunud, vaid Jumala poolt säilitatud

There is complete unity in the Bible, no contradictions

   Piibel on täiuslikult terviklik, selles ei ole vasturääkivusi

 

2. Because it is amazing

   2. Sest see on imeline

Written over 1,500 years, on 3 continents, 40 different writers

   Kirjutatud 1500 aasta jooksul, 3 kontinendil, 40 erinevat kirjutajat

Prophecies about Jesus 500-1000 years before He was born

   Ettekuulutus Jeesusest 500-1000 aastat enne Tema sündi

  Mathematical odds Jesus would do all that was written, is impossible 

   Matemaatiline tõenäosus, et Jeesus võiks teha kõike, mis on kirjutatud, on võimatu

Nothing has ever proved the Bible to be false

   Mitte miski ei ole kunagi tõestanud, et piibel on vale


Ps 19:7-11 NIV Laulud 19:8-12

8 Jehoova käsuõpetus on laitmatu, see kosutab hinge; Jehoova tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks!

9 Jehoova korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Jehoova käsk on selge, see valgustab silmi!

10 Jehoova kartus on puhas, see püsib igavesti; Jehoova seadlused on tõde, need on puha õiged;

11 need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi!

12 Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga!


3. I know the author

   3. Ma tunnen autorit

40 different writers, 1 author

   40 erinevat kirjutajat, 1 autor


John 5:39 NLT Johannese 5:39

39 Te uurite pühi kirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu, ja need on, mis tunnistavad minust;


Jesus did everything He said He was going to do

   Jeesus tegi kõike, mida Ta ütles, et Ta teeb

Jesus is still alive — you can know Him

   Jeesus on endiselt elav – sa võid Teda tunda

You can talk about the Bible boldly, because it is true

   Sa võid julgelt rääkida piiblist, sest see on tõde


Sunday, March 5, 2023

Kuidas ma tean… ? — How do I know… ? #1 : 05.03.23

 Kuidas ma tean… ? — How do I know… ?     1

How do I know there is a God?

   Kuidas ma tean, et Jumal on olemas?

A person is not bad if they question if there is a God

   Inimene ei ole halb, kui ta Jumala olemasolus kahtleb


1. Cor 8:6 NLT 1. Korintlastele 8:6

6 siis meie jaoks on ometi ainult üks Jumal, Isa, kellest on kõik asjad, ja meie tema juurde teel, ning üks Issand, Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik, ja ka meie tema läbi.


Your story is the most powerful tool you have

   Sinu lugu on kõige võimsam tööriist, mis sul on

We have evidence that God does exist

   Meil on tõendeid selle kohta, et Jumal on olemas


There is only one correct world-view — Christianity 

   On ainult üks õige maailmavaade - kristlus

Where you came from

   Kust sa tulid

Meaning of your existence

   Sinu olemasolu tähendus

What is right and wrong

   Mis on õige ja mis vale

What is your destiny

   Milline on sinu saatus


Evolution has been a theory since 1859

   Evolutsioon on üks teooria aastast 1859

There is no evidence of any animal mutating into another species 

   Puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et ükski loom oleks muteerunud teiseks liigiks

You are more than just matter, you are a person

   Sa oled palju enam kui lihtsalt mateeria, sa oled isik


Some say, “There is no right or wrong”

   Mõned ütlevad: “Ei ole olemas õiget ega valet”

Morality is either meaningless 

   Moraal on pigem mõttetu

Or it must be grounded in an unchanging standard — God

   Vastasel juhul peab see põhinema muutumatul standardil - Jumalal


It is scientifically impossible to be an atheist

   Teaduslikult on võimatu olla ateist

No one knows everything, so you can’t say, “There is no God”

   Mitte keegi ei tea kõike, et öelda: “Jumalat ei ole”

The smartest person alive knows less than 1% of everything 

   Ka kõige targem inimene teab vähem kui 1% kõigest

No one can confidently say “There is no God”

   Keegi ei saa kindlalt väita: “Jumalat pole olemas”
Ps 14:1 NLT Laulud 14:1

1 Meeletu ütleb oma südames: "Jumalat ei ole!" Nad talitavad riivatult ja jõledasti, ei ole kedagi, kes head teeb.


You can be agnostic — I do not know if there is a God

   Sa võid olla agnostic – ma ei tea, kas Jumal on olemas

I do not need all knowledge to say there is a God

   Mul ei ole vaja kõiki teadmisi, et öelda, et Jumal on olemas

I know God exists, I met Him, talk to Him, He is my friend

   Ma tean, et Jumal on olemas, ma sain Temaga kokku, räägin Temaga, Ta on mu sõber


Romans 1:19-20 NLT Roomlastele 1:19-20

19 sest et see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik, Jumal on seda neile avaldanud.

20 Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada,


There is a lot of evidence that tell us God does exist 

   Jumala olemasolu poolt räägib palju tõendeid


Acts 17:27 NIV Apostlite teod 17:27

27 et nad otsiksid Jumalat, kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist


It still takes an element of faith to believe in Him

   Temasse uskumiseks on vaja usuelementi


Ps 63:1-8 NIV Laulud 63:2-9

2 Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu nagu kuival ja põuasel maal, kus pole vett.

3 Nõnda ma vaatasin sind pühamus, et näha su väge ja su auhiilgust.

4 Sest sinu heldus on parem kui elu; mu huuled ülistavad sind.

5 Nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja; sinu nimel ma tõstan üles oma pihud.

6 Nagu rasvast ja õlist täitub mu hing, mu suu kiidab sind hõiskehuulil,

7 kui ma sind meenutan oma voodis ja sinule mõtlen vahikordade ajal.

8 Sest sina olid mulle abiks ja su tiibade varju all ma võin hõisata.

9 Mu hing ripub su küljes, su parem käsi toetab mind.


You can know with confidence that God is real 

   Sa võid täie veendumusega teada, et Jumal on päriselt olemas

Mat 7:7-8 NIV Matteuse 7:7-8

7 Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,

8 sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!


Take a trusting step out of darkness, into light

   Astu usaldav samm pimedusest välja valgusesse


Rev 3:20 NLT Rev 3:20

Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.


Open your heart to Jesus, and God will make Himself real to you

   Ava oma süda Jeesusele ja Jumal teeb ennast sulle reaalseks

Sunday, February 26, 2023

Seiske — Stand #8 : 26.02.23

 Seiske — Stand     8

You are in a spiritual battle

   Sa oled vaimses lahingus

Your enemy wants to deceive and discourage you 

   Sinu vaenlane tahab sind petta ja heidutada

You need to know who you are, so you will not quit

   Sa pead teadma, kes sa oled, et sa ei annaks alla

Every piece of armor reveals our identity in Jesus

   Iga osa sõjavarustusest ilmutab meie identiteeti Jeesuses


Eph 6:10-18 NLT Efeslastele 6:10-18

10 Lõppeks, mu vennad, saage vägevaks Issandas ja ta tugevuse jõus!

11 Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu!

12 Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega.

13 Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud.

14 Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü

15 ja kingadeks jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks.

16 Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled!

17 Ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna,

18 iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal ajal Vaimus, ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest,


Prayer is a weapon we have available for us to win

   Palve on relv, mis on meile kättesaadav, et võita

Your armor doesn’t stand, you stand strong 

   Sinu sõjavarustus ei seisa, sina seisad kindlalt

Prayer helps you to stand confidently every time

   Palve aitab sul alati kindalt seista


Biggest problem with prayer, is that people don’t pray 

   Suurim probleem palvega on see, et inimesed ei palveta

You need to pray about the seen and the unseen

   Sa pead palvetama nähtava ja nähtamatu eest

Pray about situations

   Palveta olukordade eest

Pray against evil

   Palveta kurja vastu

Pray for people

   Palveta inimeste eest


Eph 6:18 NIV Efeslastele 6:18

18 iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal ajal Vaimus, ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest,


Prayer requires you to have faith when you pray

   Palve nõuab sinu usku palvetamiseks

Put on the armor of God, and then pray

   Pane selga Jumala sõjavarustus ja siis palveta 


Ps 34:4 NIV Laulud 34:5

5 Ma otsisin Jehoovat ja tema vastas mulle ning tõmbas mind välja kõigist mu hädaohtudest!


Proactive prayer — get ahead of things in prayer

   Ennetav palve – jõuda palves asjadest ette

You can stop or change things in prayer

   Sa võid palves asju peatada või muuta


Ps 34:6 NLT Laulud 34:7

7 Siin see hädaline hüüdis, ja Jehoova kuulis ning päästis tema kõigest ta kitsikusest!


Reactive prayer — things going on right now in your life

   Reaktiivne palve – asjad, mis just praegu toimuvad sinu elus

God will help you get through them

   Jumal aitab sul nendest läbi minna


1. Tim 1:18-19 NIV 1. Timoteosele 1:18-19

18 Selle korralduse ma annan sulle, mu poeg Timoteos, varasemate sinu kohta käivate ennustuste põhjal, et sa nende toel võitleksid head võitlust,

19 säilitades usku ja puhast südametunnistust, mille mõned on enesest ära tõuganud, ja nende usulaev on läinud põhja.


To win, stand in your faith with a clear conscience

   Et võita, seisa usus puhta südametunnistusega

Time in prayer can reset your faith and your conscience 

   Palveaeg võib uuendada sinu usku ja sinu südametunnistust


1. Tim 2:1-2 NLT 1. Timoteosele 2:1-2

1 Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest,

2 kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses.


How do I pray?

   Kuidas ma palvetan?

1. Tell God how much you love Him

   1. Ütle Jumalale, kui väga sa Teda armastad

2. Repent from anything wrong

   2. Paranda meelt kõigest, mis on vale


1. John 2:1-2 NLT 1. Johannese 2:1-2

1 Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige,

2 ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest.


3. Be thankful 

3. Ole tänulik


Eph 5:20 NIV Efeslastele 5:20

20 tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel.

4. Ask for your needs

   4. Küsi seda, mida sa vajad

5. Pray in the Spirit

   5. Palveta Vaimus


Put on the full armor of God, and pray 

   Pane selga kogu Jumala sõjavarustus ja palveta 

So you can — Stand

   Et sa saaksid - Seista


Sunday, February 19, 2023

Seiske — Stand #7 : 19.02.23

Seiske — Stand     7

You are in a spiritual battle

   Sa oled vaimses lahingus

Every piece of armor reveals our identity in Jesus

   Iga osa sõjavarustusest osutab meie identiteedile Jeesuses


Eph 6:10-12 NLT Eph 6:10-12

10 Lõppeks, mu vennad, saage vägevaks Issandas ja ta tugevuse jõus!

11 Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu!

12 Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega.


Be strong, put on your armor, and stand

   Ole tugev, pane selga oma sõjavarustus ja seisa

Know these spiritual realities, and apply them to your life

   Tunne neid vaimseid relvi ja kasuta neid oma elus


Eph 6:13-17 NLT Eph 6:13-17

13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud.

14 Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü

15 ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust!

16 Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!

17 Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!


Belt of Truth

   Tõevöö

Breastplate of Righteousness 

   Õigsuse soomusrüü

Shoes of Peace

   Rahukingad

Shield of Faith

   Usukilp

Helmet of salvation

   Päästekiiver

Sword of the Spirit — Word

   Vaimumõõk - Sõna


Romans sword  (picture, no words)


The sword of the Spirit is the Word of God

   Vaimumõõk on Jumala Sõna

Stay in the center of truth, and it will take you somewhere

   Jää tõe keskele ja see viib sind kuhugi

You need a balanced spiritual walk — Word and Spirit together 

   Sul on vaja tasakaalus käimist – Sõna ja Vaim koos


Rhema = Spoken Word

   Rhema = Öeldud Sõna

Logos = Written Word

   Logos = Kirjutatud Sõna 

You need to speak the Word to make it a sword

   Sa pead Sõna rääkima, et sellest mõõk saaks

Find the written promise for your situation now, and speak it

   Leia kirjutatud tõotus oma praeguses olukorras ja räägi seda

The Holy Spirit will give you the Word for your battle 

   Püha Vaim annab sulle Sõna sinu lahingu jaoks


John 14:26 Johannese 14:26

26 Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.


Holy Spirit will remind you of the promises you already know

   Püha Vaim tuletab sulle meelde tõotusi, mida sa juba tead

Believe the promises are greater than your problem 

   Usu, et tõotused on suuremad kui sinu probleem

Anything the Spirit leads us in, will agree with the Bible

   Kõik, millesse Vaim meid juhib, on piibliga kooskõlas

Jesus won by always speaking back to what the enemy was saying 

   Jeesus võitis alati, sest ta vastas vaenlasele 


The enemy will question or tempt you, to test your faith 

   Vaenlane üritab sind panna kahtlema või saata kiusatusse, et sinu usku proovile panna

But for every problem, there is a promise

   Aga iga probleemi jaoks on tõotus


Acts 20:24 Apostlite teod 20:24

24 Kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest: tunnistada Jumala armu evangeeliumi.


Luke 4:13 Luuka 4:13

13 Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule.


Even if you win today, the enemy will come back 

   Isegi kui sa täna võidad, tuleb vaenlane tagasi

You need to get ready, and then stay ready 

   Sa pead ennast valmis panema ja valmisolekusse jääma

Read it, hear it, believe it, memorize it, meditate it

   Loe, kuula, usu seda, jäta see meelde, mõtiskle selle üle


Ps 1:2-3 Laulud 1:2-3

2 vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.

3 Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.


Jos 1:8 Joosua 1:8

8 Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!