Sunday, July 7, 2024

Ütle neile / Tell them #6 : 07.07.24

 Ütle neile / Tell them   6


Rom 10:13-15 NLT Roomlastele 10:13-15

13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.

14 Kuidas nad nüüd saavad appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Ja kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata?

15 Ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata? Nõnda nagu on kirjutatud: "Kui armsad on nende sammud, kes häid sõnumeid kuulutavad!"


Salvation is the goal

  Pääste on eesmärk

People will believe when someone tells them 

  Inimesed usuvad, kui keegi neile räägib

Go share your story

  Mine jaga oma lugu

We are representatives of Jesus to the world 

  Me oleme Jeesuse esindajad maailmas

Live for Jesus so people can see it is real

  Ela Jeesusele, et inimesed võiksid näha selle reaalsust 


Rom 1:16 NIV Roomlastele 1:16

16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele.


Salvation is available to all who… believe 

   Pääste on kättesaadav kõigile, kes… usuvad

Many christians are afraid of what others think

  Paljud kristlased kardavad, mida neist mõeldakse

But it is our job to tell them

  Aga sinu töö on neile rääkida


1. Cor 15:10 NIV 1. Korintlastele 15:10 

10 Aga Jumala armust olen ma see, kes olen, ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga.


There is freedom in knowing who you are 

  Teadmises, kes sa oled, on vabadus

Don’t let who you are, take away from your message 

  Ära lase sellel, kes sa oled, vähendada sinu sõnumit


John 1:12 NIV Johannese 1:12

12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse,


You are on a journey, and the goal is progress 

   Sa oled teekonnal ja eesmärk on edasiminek

Believe your life will be beautiful, and tell others 

  Usu, et su elu saab olema ilus, ja räägi teistele

Even if you are not there yet, your story is powerful 

  Isegi kui sa seal veel ei ole, on sinu lugu vägev


2. Cor 1:3-4 NLT 2. Korintlastele 1:3-4

3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal!

4 Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab.


God will use what He did for you, to help others 

  Jumal kasutab teiste aitamiseks seda, mida Ta sinu jaoks tegi

What the enemy meant for evil, God turns for good 

  Millega vaenlane mõtles teha kurja, pöörab Jumal heaks


Be ready to tell your story to others 

   Ole valmis rääkima oma lugu teistele

Your story can change hearts and lives 

  Sinu lugu võib muuta südameid ja elusid

God wants to use your story to bring others to Himself 

  Jumal tahab kasutada sinu lugu, et tuua teisi enda juurde

 

Jesus healed a blind man, and he could tell his story

   Jeesus tervendas pimeda mehe ja ta võis oma lugu rääkida


John 9:25 NIV Johannese 9:25

25 Tema vastas nüüd: "Kas ta on patune, seda ma ei tea; üht ma tean, et olin pime ja nüüd näen!"


“All I know is, I was blind and now I see — because of Jesus” 

  “Kõik, mida ma tean, on et ma olin pime ja nüüd ma näen – Jeesuse tõttu”

Be real and be you, and simply tell your story 

  Ole loomulik ja see, kes sa oled, ja räägi lihtsalt oma lugu


Mat 9:37-38 NIV Matteuse 9:37-38

37 Siis ta ütles oma jüngritele: "Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe.

38 Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!"


Pray for more workers in His harvest fields 

  Palu rohkem töötegijaid Tema lõikuspõllule

Based on sowing and reaping, we need to tell them

  Külvamise ja lõikamise põhimõtte pärast tuleb meil teistele rääkida


So many people don’t know about their salvation

   Nii paljud inimesed ei tea midagi oma päästest


Mat 4:19 NLT Matteuse 4:19

19 ning ütles neile: "Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!"


Put out the bait and people will bite

   Pane sööt välja ja inimesed saavad selle

When they hear your story, they will know it is true

   Kui nad kuulevad sinu lugu, teavad and, et see on tõsi

 


Acts 4:12 NLT Apostlite teod 4:12

12 Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks."


Tell them Salvation is available to all

  Räägi neile, et Pääste on kättesaadav kõigile

Sunday, June 30, 2024

Ütle neile / Tell them #5 : 30.06.24

 Ütle neile / Tell them   5


Rom 10:13-15 NLT Roomlastele 10:13-15

13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.

14 Kuidas nad nüüd saavad appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Ja kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata?

15 Ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata? Nõnda nagu on kirjutatud: "Kui armsad on nende sammud, kes häid sõnumeid kuulutavad!"


Jesus came to love us and save us, not to judge us

   Jeesus tuli, et meid armastada ja päästa, mitte meie üle kohut mõistma

Because of His love, we can love one another 

   Tema armastuse tõttu võime armastada üksteist

Jesus is coming back again for us

   Jeesus tuleb tagasi meile järgi

People need to see evidence of your salvation 

   Inimesed peavad nägema tõendeid sinu päästmisest


Mark 5:1-18 NLT Markuse 5:1-18

1 Ja nad tulid teisele poole merd gerasalaste maale.

2 Ja kui ta paadist väljus, kohtas teda varsti haudadest tulnud mees, kellel oli rüve vaim.

3 Mehe eluase oli surnuhaudades ja keegi ei suutnud teda ahelatega kinni panna,

4 sest ta oli mitu korda olnud kinni jalgraudus ja ahelais, aga oli ahelad puruks kiskunud ja jalgrauad katki murdnud, nii et ükski ei suutnud teda taltsutada.

5 Ööd ja päevad läbi oli ta aina mägedel ja surnuhaudades ning karjus ja peksis ennast kividega.

6 Aga kui ta Jeesust kaugelt nägi, jooksis ta ja kummardas teda

7 ja ütles suure häälega kisendades: "Mis sinul on minuga tegemist, Jeesus, kõige kõrgema Jumala Poeg? Ma vannutan sind Jumala juures, et sa mind ei piinaks!"

8 Sest ta oli öelnud temale: "Mine välja inimesest, sa rüve vaim!"

9 Ja ta küsis temalt: "Mis su nimi on?" Ta ütles talle: "Mu nimi on Leegion, sest meid on palju!"

10 Ja ta anus teda väga, et ta neid välja ei saadaks sealt maalt.

11 Ent seal oli mäe all suur seakari söömas.

12 Ja rüvedad vaimud anusid teda ning ütlesid: "Läheta meid sigade sisse, et me läheksime neisse!"

13 Ja tema andis neile loa. Siis rüvedad vaimud väljusid ja läksid sigade sisse. Ja seakari kukutas enese ülepeakaela kaldalt merre, arvult ligi kaks tuhat, ja uppus merre.

14 Aga nende karjatajad põgenesid ja teatasid sellest linnas ja maal. Ja inimesi tuli välja vaatama, mis on sündinud.

15 Ja nad tulid Jeesuse juurde ja nägid seestunut, kelles oli olnud Leegion, istuvat, riietatud ja selge aruga olevat. Ja nad kartsid.

16 Ja need, kes seda olid näinud, jutustasid neile, mis seestunuga oli sündinud, ja sigadest.

17 Ja inimesed hakkasid teda paluma, et ta nende maa-alalt ära läheks.

18 Kui ta paati astus, palus talt see, kes oli olnud seestunud, et ta tohiks jääda tema juurde.


This man asked Jesus if he can go with Him

   Mees palus, et Jeesus lubaks tal endaga kaasa minna


Mark 5:19 NLT Markuse 5:19

19 Aga tema ei lubanud seda talle mitte, vaid ütles talle: "Mine koju omaste juurde ja teata neile, mis suuri asju Issand sulle on teinud ja kuidas ta sinu peale on halastanud."


Jesus told him, “Go home and tell your story”  

   Jeesus ütles talle: «Mine koju ja räägi oma lugu»

Mark 5:20 NLT Markuse 5:20

20 Ja ta läks ära ja hakkas Dekapolis kuulutama, mis suuri asju Jeesus temale oli teinud. Ja kõik panid seda imeks.


He told his story to the 10 cities around him

   Ta rääkis oma lugu 10 ümbritsevas linnas

“Go home and tell your story”

   “Mine koju ja räägi oma lugu


Most people will never travel to other nations to preach Jesus 

   Enamus inimesi ei reisi kunagi teiste rahvaste juurde Jeesusest kuulutama

Most of us will live in Tallinn and Viimsi for the rest of our lives 

   Suurem osa meist elavad elu lõpuni Tallinnas ja Viimsis 

If God calls you to stay home, consider it a privilege 

   Kui Jumal kutsub sind koju jääma, pea seda eesõiguseks

When God says “go”, for most of us it is followed by “home”

   Kui Jumal ütleb: “mine”, järgneb sellele meist enamuse puhul «koju»

It takes courage and faith to go home

   Koju minekuks on vaja julgust ja usku


The relationships of our life are important 

   Suhted meie elus on olulised


John 19:25-27 NLT Johannese 19:25-27

25 Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine, ja Maarja Magdaleena.

26 Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale: "Naine, vaata, see on su poeg!"

27 Seejärel ütles ta oma jüngrile: "Vaata, see on su ema!" Ja selsamal tunnil võttis jünger ta enda juurde.


We should prioritize our family and friends 

   Me peaksime eelistama oma pere ja sõpru 

Acts 1:8 NIV Apostlite teod 1:8

8 aga te saate Püha Vaimu väe, kes tuleb teie peale, ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda- ja Samaariamaal ja maailma otsani!"


God has given us the power to share Jesus in your city 

   Jumal on andnud meile väe jagada Jeesust oma linnas

Your main ministry is your personal spiritual growth

   Sinu peamine teenistus on su enda vaimne kasv

Go tell them your story 

   Mine räägi neile oma lugu

Sunday, June 23, 2024

Ütle neile / Tell them #4 : 23.06.2

Ütle neile / Tell them   4


Rom 10:13-15 NLT Roomlastele 10:13-15

13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.

14 Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata?

15 Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on kirjutatud: "Kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit."


How will people hear unless someone tells them? 

   Kuidas saavad inimesed kuulda, kui keegi neile ei räägi?

We are sent as ambassadors to represent Jesus to the world

   Meid on läkitatud maailma Jeesuse saadikutena 

Because of Jesus love for us, we can love each other 

   Jeesuse armastuse tõttu saame üksteist armastada


Jesus is coming back again 

   Jeesus tuleb tagasi


Heb 10:22-23 NIV Heebrealastele 10:22-23

22 siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega!

23 Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud.


Heb 10:35-39 NIV Heebrealastele 10:35-39

35 Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga!

36 Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.

37 "Sest veel ainult pisut, pisut, siis tuleb see, kes peab tulema, ega viivita.

38 Aga minu õige jääb usust elama, kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt."

39 Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge.


Tell people God is faithful to do what He promised to do

   Räägi inimestele, et Jumal on ustav tegema, mida Ta on tõotanud

Jesus will come back for His church, believe and be saved 

   Jeesus tuleb järele oma kogudusele, usu ja saa päästetud


John 14:3 NIV Johannese 14:3

3 Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen.


Jesus promised he would prepare a place for you in heaven 

   Jeesus tõotas, et ta valmistab meile ette paiga taevas

Then He is coming to take you to be with Him

   Siis tuleb Ta tagasi, et võtta sind endaga kaasa


Acts 1:9-11 NIV Apostlite teod 1:9-11

9 Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest.

10 Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest,

11 kes ütlesid: "Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat."


Prophesied in Old Testament, Jesus said it, angels said it

   Seda prohveteeriti Vanas Testamendis, Jeesus ütles seda, inglid ütlesid seda


2. Peter 3:3-4 NIV 2. Peetruse 3:3-4

3 Seda teadke kõigepealt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes elavad iseeneste himude järgi

4 ning ütlevad: "Kus on tema tulemise tõotus? Sest sellest ajast, kui isad läksid hingama, jääb kõik nõnda, nagu oli loomise algusest!"


:8-10

8 Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et Issanda juures on üks päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev.

9 Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.


Do not let others unbelief make you doubt 

   Ära lase teiste uskmatusel panna sind kahtlema

We know He will come again, and we need to be ready 

   Me teame, et Ta tuleb tagasi ja me peame olema valmis


Mark 13:32-37 NIV Markuse 13:32-37

32 Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei inglidki taevas ega Poeg, ainult Isa üksi.

33 Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes!

34 Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, igaühele tema töö, ja uksehoidjal käskides valvata,

35 nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul,

36 et ta äkitselt tulles ei leiaks teid magamas.

37 Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile: Valvake!"


As we wait for His return we need to be working

   Kuni me ootame Tema tulekut, tuleb meil tööd teha 

Tell others the good news about salvation 

   Räägi teistele head uudist pääste kohta

  

Mat 24:30-31 NIV Matteuse 24:30-31

30 Ja siis saab nähtavaks Inimese Poja tunnustäht taevas ja siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad Inimese Poega tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega.

31 Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni.


:39b-42

39b nõnda on ka Inimese Poja tulemine.

40 Siis on kaks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha.

41 Kaks naist on jahvatamas veskil: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha.

42 Siis valvake, sest te ei tea, mil päeval teie Issand tuleb!


Be alert, and doing your part

   Ole valvel ja tee oma osa

When Jesus comes again, be ready

   Kui Jeesus tuleb tagasi, ole valmis


Eph 5:27 NIV Efeslastele 5:27

27 ja seada enese ette kogudus austatuna, nii et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu.


Let’s be His glorious church 

   Olgem Tema auline kogudus


2. Cor 4:13-14, 18 NIV 2. Korintlastele 4:13-14, 18

13 Aga et meil on seesama usu Vaim sedamööda, nagu on kirjutatud: "Ma usun, sellepärast ma räägin!", siis meiegi usume ja sellepärast me ka räägime,

14 teades, et see, kes üles äratas Issanda Jeesuse, ka meid üles äratab ühes Jeesusega ja seab ühes teiega enese ette.

18 meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatuile asjadele; sest nähtavad asjad on ajalikud, nähtamatud aga on igavesed.


1. Thess 4:16-18 NIV 1. Tessalooniklastele 4:16-18

16 sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses,

17 pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga.

18 Julgustage siis üksteist nende sõnadega!


Believers who die before Jesus returns, instantly go to Him

   Usklikud, kes surevad enne Jeesuse tagasitulekut, lähevad hetkega Tema juurde


2. Cor 5:7-9 NIV 2. Korintlastele 5:7-9

7 sest me käime usus ja mitte nägemises;

8 aga me oleme julges meeles ja himustaksime ennemini ära olla ihust ja kodus olla Issanda juures.

9 Sellepärast me ka püüame olla temale meelepärased, kas oleme kodus või võõrsil.


Jesus is coming again to take us all with Him 

   Jeesus tuleb tagasi, et võtta meid kõiki endaga kaasa

But Jesus is not coming back for perfect people

   Aga Jeesus ei tule järgi täiuslikele inimestele


Rom 7:24-25a NLT Roomlastele 7:24-25a

24 Oh mind õnnetut inimest! Kes ostab mu lahti sellest surma ihust?

25 Aga tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!


Faith in Jesus is the only way to heaven 

   Usk Jeesusesse on ainus tee taevasse

Sunday, June 16, 2024

Ütle neile / Tell them #3 : 16.06.24

 Ütle neile / Tell them   3


Rom 1:16 NLT Roomlastele 1:16

16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele.


Salvation is worth having, and worth telling 

   Pääste on väärt omamist ja väärt rääkimist

Just like someone told you, you can tell others

   Samamoodi nagu keegi rääkis sulle, võid sina rääkida teistele

Tell them God loves them, even if they don’t deserve it (His love)

   Ütle neile, et Jumal armastab neid, isegi kui nad seda (Tema armastust) ei vääri

Jesus did not come to judge us, but to save us

   Jeesus ei tulnud meie üle kohut mõistma, vaid meid päästma


Christianity is different than other religions 

   Kristlus on teistest religioonidest erinev

It is not man being good enough to go to God

   See ei seisne inimese headuses olla piisav Jumala juurde minekuks

It is God coming to man, and loving us as we are

   Jumal tuleb inimese juurde ja armastab meid sellistena nagu me oleme

Jesus did for us, what we could not do for ourselves 

   Jeesus tegi meie jaoks seda, mida me enda jaoks teha ei saanud

God loves the people he knows will never love Him back

   Jumal armastab inimesi, kelle kohta ta teab, et nad ei armasta teda kunagi vastu


1. Tim 2:4-6 NIV 1. Timoteosele 2:4-6

4 kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.

5 Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel: inimene Kristus Jeesus,

6 kes on iseenese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest, tunnistusena selleks määratud ajal.


God loves people in a way we will never understand

   Jumal armastab inimesi viisil, mida me kunagi ei mõista

Because of His love, you can love people you barely know

   Tema armastuse tõttu võid sa armastada inimesi, keda sa vaevu tunned


Hosea 11:8-9 NLT Hoosea 11:8-9

8 Kuidas ma annaksin ära sind, Efraim, loovutaksin sind, Iisrael? Kuidas ma teeksin sind Adma sarnaseks, talitaksin sinuga nagu Seboimiga? Mu süda muutub mu sees, ühtlasi ärkab mu halastus!

9 Ma ei tee teoks oma tulist viha, ma ei hävita enam Efraimi, sest ma olen Jumal, aga mitte inimene, su keskel püha, ja ma ei tule põletama!


God said, “I should judge you, but I will not do it, because I love you”

   Jumal ütles: “Ma peaksin sinu üle kohut mõistma, aga ma ei tee seda, kuna ma armastan sind”

If God doesn’t judge people, who are you to judge?

   Kui Jumal ei mõista inimeste üle kohut, kes oled sina, et seda teha ?

God is giving everyone a chance to accept His love, and receive Jesus

   Jumal annab kõigile võimaluse võtta vastu Tema armastus ja Jeesus

God desires everyone to be saved 

   Jumal igatseb, et kõik saaksid päästetud

1. John 3:16-17 NIV 1. Johannese 3:16-17

16 Sellest me oleme ära tundnud Jumala armastuse, et tema oma elu on jätnud meie eest; ja meiegi peame jätma elu vendade eest.

17 Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna puuduses olevat ja suleb oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse?


1. John 4:10-11 NIV 1. Johannese 4:10-11

10 Selles on armastus - ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkitanud oma Poja lepituseks meie pattude eest.

11 Armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis peame ka meie üksteist armastama.


We need to demonstrate God’s love to the world

   Me peame näitama maailmale Jumala armastust 

You are not the last Gomer

   Sa ei ole viimane Gomer

Love should move you to tell people about Jesus

   Armastus peaks panema sind liikuma, et rääkida inimestele Jeesusest


Rom 10:13-15 NIV Roomlastele 10:13-15

13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.

14 Kuidas nad nüüd saavad appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Ja kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata?

15 Ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata? Nõnda nagu on kirjutatud: "Kui armsad on nende sammud, kes häid sõnumeid kuulutavad!"


Someone needs to be sent, so they can tell someone

   Keegi tuleb saata, et ta võiks kellelegi rääkida

So others can hear, believe, and call on Jesus and be saved

   Et teised võiksid kuulda, uskuda, hüüda appi Jeesust ja Saada päästetud 

Jesus is sending you to connect people with Him

   Jeesus saadab sind, et sa ühendaksid inimesi Temaga

You do not need to know everything, just tell them your story

   Sa ei pea teadma kõike, lihtsalt räägi neile oma lugu


Before you go out, you need to prepare

   Enne kui sa välja lähed, pead sa ette valmistuma

1. Pray over them

   1. Palveta nende eest

2. Be led when to tell them

   2. Ole juhitud, millal rääkida

3. Invest into them

   3. Investeeri neisse

4. Invite them to church

   4. Kutsu neid kogudusse 


People should see evidence of your salvation

   Inimesed peaksid nägema tõendust sinu pääste kohta

Our church should show love to everyone

   Meie kogudus peaks armastama kõiki

Because God loves everyone

   Sest Jumal armastab kõiki

Tell them!

   Räägi neile!