Sunday, March 7, 2021

Plaan - Kannatus - Vägi — Plan - Passion - Power #1 : 07.03.21

 Plaan - Kannatus - Vägi  —  Plan - Passion - Power    1


God had a plan from the beginning, only He could fulfill

   Jumalal oli algusest peale plaan, mida ainult Tema sai täita

It started in Paradise with Adam

   See algas Paradiisis koos Aadamaga

They sinned and tried to cover themselves 

   Nad tegid pattu ja proovisid ennast ise katta


Gen 3:7 1. Moosese 3:7

7 Siis nende mõlemate silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat, ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled.


They tried to hide from God

   Nad üritasid ennast Jumala eest peita


Gen 3:8 1. Moosese 3:8

8 Ja nad kuulsid Jehoova Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks, ja Aadam ja tema naine peitsid endid Jehoova Jumala palge eest rohuaia puude keskele.


God made them clothes — sacrifice  

   Jumal tegi neile riided – ohver 


Gen 3:21 1. Moosese 3:21

21 Ja Jehoova Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga.


Rom 5:12 Amp Roomlastele 5:12

12 Seetõttu, samamoodi nagu patt tuli maailma ühe mehe kaudu ja patu läbi surm, nii on ka surm levinud kõigi inimesteni [mitte keegi ei suuda seda peatada ega selle väe eest põgeneda], kuna kõik on pattu teinud. 

12 Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, so death spread to all people [no one being able to stop it or escape its power], because they all sinned.


When Adam sinned, it affected everything and everyone

   Kui Aadam pattu tegi, mõjutas see kõike ja kõiki

God could have destroyed everything and restarted 

   Jumal oleks võinud kõik hävitada ja täiesti otsast peale alustada

But He loved people 

   Aga Ta armastas inimesi

And He had a plan

   Ja Tal oli plaan


Is 46:9-10 Jesaja 46:9-10

9 Tuletage meelde endisi asju muistsest ajast, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole, mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane,

10 kes algusest alates kuulutab lõppu ja aegsasti ette, mida veel ei ole tehtud, kes ütleb: minu nõu läheb korda ja ma teen kõik, mis ma tahan!


The Lamb had to be sacrificed for people 

   Tall pidi ohverdatama inimeste eest


Rev 13:8 Ilmutuse 13:8

8 Ja teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad, kelle nimed maailma algusest ei ole kirjutatud tapetud Talle eluraamatusse.


1. Pet 1:18-21 1. Peetruse 1:18-21

18 teades, et teid ei ole kaduvaga, hõbeda või kullaga lunastatud teie tühiseist esivanemailt päritud eluviisidest,

19 vaid Kristuse kui veatu ja laitmatu talle kalli verega,

20 kes küll oli ette määratud enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud ilmsiks teie pärast,

21 kes tema kaudu olete usklikud Jumalasse, kes tema surnuist üles äratas ja temale andis au, nii et teie usk on ka lootus Jumala peale.


Before creation Jesus was chosen to be your Savior

   Juba enne loomist oli Jeesus valitud olema sinu Päästja


Rom 16:25 Roomlastele 16:25

25 Ent sellele, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse jutluse järgi selle saladuse ilmutust mööda, mis on olnud igavesest ajast varjul,


Eph 3:11 NLT Efeslastele 3:11

11 See oli tema igavene plaan, mille ta teostas läbi Jeesuse Kristuse, meie Isanda.

11 This was his eternal plan, which he carried out through Christ Jesus our Lord.


Titus 1:2 Tiitusele 1:2

2 apostel igavese elu lootuses, mille Jumal, kes ei valeta, on tõotanud enne igavesi aegu –


God had a plan before time, Satan could not see it

   Jumalal oli plaan enne aegade algust, Saatan ei saanud seda näha


1. Cor 2:7-8 AMP 1. Korintlastele 2:7-8

7 aga me räägime Jumala tarkust saladuses, tarkust, mis oli kunagi peidetud [inimese eest, kuid mille Jumal on nüüd ilmutanud, selle tarkuse], mille Jumal oli ette ära määranud enne ajastuid meie auks [et tõsta meid omaenda ligiolu ausse].

8 Ükski selle ajastu valitsejatest ei tundnud seda tarkust ära ega mõistnud seda; sest vastasel juhul ei oleks nad au Isandat risti löönud;

7 but we speak God’s wisdom in a mystery, the wisdom once hidden [from man, but now revealed to us by God, that wisdom] which God predestined before the ages to our glory [to lift us into the glory of His presence]. 

8 None of the rulers of this age recognized and understood this wisdom; for if they had, they would not have crucified the Lord of glory;


John even called Jesus the Lamb of God

   Johannes isegi kutsus Jeesust Jumala Talleks


Jesus explained the plan 4 times before He died

   Jeesus selgitas plaani 4 korda enne kui Ta suri


Mark 8:31 NLT Markuse 8:31

31 Siis hakkas Jeesus neile rääkima, et Inimese Poeg peab palju ja kohutavalt kannatama ning olema tõrjutud vanemate, ülempreestrite ja kirjatundjate poolt. Ta tapetakse, aga kolm päeva hiljem tõuseb ta surnuist.

31 Then Jesus began to tell them that the Son of Man[c] must suffer many terrible things and be rejected by the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed, but three days later he would rise from the dead.


Mark 9:9-10 NLT Markuse 9:9-10

9 Kui nad läksid tagasi mäest alla, ütles ta neile, et nad ei räägiks mitte kellelegi, mida nad olid näinud, kuni Inimese Poeg on surnuist tõusnud.

10 Sellepärast hoidsid nad selle enda teada, kuid küsisid tihti üksteiselt, mida ta mõtles “surnuist ülestõusmise” all.

9 As they went back down the mountain, he told them not to tell anyone what they had seen until the Son of Man[b] had risen from the dead. 10 So they kept it to themselves, but they often asked each other what he meant by “rising from the dead.”


Mark 9:30-32 NLT Markuse 9:30-32

30 Sealt regioonist lahkudes reisisid nad läbi Galilea. Jeesus ei tahtnud, et keegi teaks, et ta seal oli,

31 kuna ta tahtis veeta rohkem aega oma jüngritega ja neid õpetada. Ta ütles neile: “Inimese Poeg reedetakse ja antakse tema vaenlaste kätesse. Ta tapetakse, aga kolm päeva hiljem tõuseb ta surnuist üles.”

32 Nad ei mõistnud, mida ta neile ütles, sellegipoolest kartsid nad temalt küsida, mida ta silmas pidas.

30 Leaving that region, they traveled through Galilee. Jesus didn’t want anyone to know he was there, 31 for he wanted to spend more time with his disciples and teach them. He said to them, “The Son of Man is going to be betrayed into the hands of his enemies. He will be killed, but three days later he will rise from the dead.” 32 They didn’t understand what he was saying, however, and they were afraid to ask him what he meant.


Mark 10:33-34 NLT Markuse 10:33-34

33 “Kuulake,” ütles ta, “me läheme üles Jeruusalemma, kus Inimese Poeg reedetakse ülempreestritele ja kirjatundjatele. Nad mõistavad ta surma ja annavad ta üle roomlastele.

34 Nad mõnitavad teda, sülitavad ta peale, piitsutavad teda rooskadega, aga kolme päeva pärast tõuseb ta üles.”

33 “Listen,” he said, “we’re going up to Jerusalem, where the Son of Man[h] will be betrayed to the leading priests and the teachers of religious law. They will sentence him to die and hand him over to the Romans.[i] 34 They will mock him, spit on him, flog him with a whip, and kill him, but after three days he will rise again.”


It happened exactly like He said

   See juhtus täpselt nii nagu Ta oli öelnud


Markuse 14:10-11

Markuse 14:63-64

Markuse 15:1, 19-20, 24

Markuse 16:6


Know that God has a plan for you now! 

   Tea, et Jumalal on praegu sinu jaoks plaan!

Even if you can’t see it right now

   Isegi kui sa seda hetkel ei näe

Trust God and follow Him

   Usalda Jumalat ja järgne Talle

Sunday, February 28, 2021

Ankrus – Anchored #7 : 28.02.21

 Ankrus  –  Anchored   7

Hope is the anchor for our soul

   Lootus on meie hinge ankur

We have a confident expectation that God did — He does — He will

   Meil on kindel ootus, et Jumal tegi – teeb praegu – ja ka edasipidi


Our blessed hope is the rapture 

   Meie õnnistatud lootus on ülesvõtmine

Believers in Jesus will be removed from the world

   Jeesusesse uskujad võetakse ära siit maailmast


1. Thes 4:16-17 1. Tessalooniklastele 4:16-17

16 sest et Issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga, ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt;

17 selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal Issandale vastu üles õhku, ja nõnda saame olla ikka ühes Issandaga.


With a trumpet call we will to Him = rapture

   Pasunahüüu saatel läheme Tema juurde = ülesvõtmine


Titus 2:11-14 Tiitusele 2:11-14

11 Sest Jumala õndsakstegev arm on ilmunud kõigile inimestele

12 ja kasvatab meid, et me hülgaksime jumalakartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja jumalakartlikult praegusel maailmaajastul,

13 oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist,

14 kes iseenese andis meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada enesele pärisrahvaks, kes agar on tegema häid tegusid.


We wait for Jesus to come 

   Me ootame Jeesuse tulekut


1. Cor 15:51-54 1. Korintlastele 15:51-54

51 Vaata, ma ütlen teile saladuse: me kõik ei lähe magama, aga me kõik muutume,

52 äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes. Sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja me muutume.

53 Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surev riietuma surematusega.

54 Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surev riietub surematusega, siis saab tõeks sõna, mis on kirjutatud: "Surm on neelatud võidusse!


It will happen extremely fast 

   See juhtub väga kiiresti


Timeline (graphic) Ajajoon


How do we know the rapture will happen?

   Kuidas me teame, et ülesvõtmine toimub?

1. The Lord Himself promises to deliver us

   1. Isand on ise lubanud meid päästa


Rev 3:10 Ilmutuse 3:10

10 Et sa mu kannatlikkuse sõna oled pidanud, siis minagi tahan sind hoida kiusatustunni eest, mis on tulemas kogu maailma peale neid kiusama, kes maa peal elavad.


Take you out of, and away from

   Võtab sind välja ja viib eemale

2. Church is delivered from wrath to come

   2. Kogudus päästetakse eelseisva viha eest


1. Thes 1:10 1. Tessalooniklastele 1:10

10 ning ootama taevast tema Poega, kelle tema on surnuist üles äratanud, Jeesust, kes meid tõmbab välja tulevasest vihast.


3. Christians will not suffer wrath, but receive salvation

   3. Kristlased ei kannata viha all, vaid nad päästetakse sellest


1. Thes 5:9 1. Tessalooniklastele 5:9

9 Sest Jumal ei ole meid pannud viha alla, vaid pääste omandamisele meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi


Jesus took our judgement and gives salvation

   Jeesus võttis meie kohtumõistmise ja annab pääste

4. The church is absent from Revelations 4:-18:

   4. Kogudus on eemal Ilmutuse 4:-18:


Rev 1:19 NLT Ilmutuse 1:19

19 “Kirjuta üles, mida sa oled näinud – nii asjad, mis toimuvad praegu, kui ka need, mis juhtuvad tulevikus.

19 “Write down what you have seen—both the things that are now happening and the things that will happen.


Church is mentioned 17 times in Chapters 1-3

   Kogudust mainitakse 17 korda 1.-3.peatükis

John is called up to heaven and looks down on tribulation

   Johannes on kutsutud üles taevasse ja vaatab alla suure viletsusaja peale

Chapter 19 Jesus comes back with the church

   Peatükis 19 tuleb Jeesus tagasi kogudusega

5. Noah and the ark are a picture of the rapture

   5. Noa ja ta laev on pilt ülesvõtmisest


Mat 24:37-39 Matteuse 24:37-39

37 Sest nõnda nagu Noa päevad olid, nõnda peab olema Inimese Poja tulemine.

38 Sest nõnda nagu inimesed olid neil päevil enne veeuputust: sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva,

39 ega saanud aru, enne kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära; nõnda on ka Inimese Poja tulemine.


Noah (graphic) Noa

Church (graphic) Kogudus


The Lord is coming to deliver us, and that gives us hope

   Isand tuleb, et meid päästa, ja see annab meile lootust

This comforts us, compels us to live right, and to tell others 

   See trööstib meid, paneb meid elama õigesti ja rääkima teistele


Phil 4:5 NLT Filiplastele 4:5

5 Las igaüks näeb, et te arvestate teistega kõiges, mida teete. Pea meeles, Isand tuleb varsti.

5 Let everyone see that you are considerate in all you do. Remember, the Lord is coming soon.


Rev 22:20-21 Ilmutuse 22:20-21

20 Tema, kes seda tunnistab ütleb: "Tõesti, mina tulen varsti!" Aamen, tule, Issand Jeesus!

21 Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu kõikidega! Aamen.


We say, “Come Lord Jesus!”

   Me ütleme: „Tule, Isand Jeesus!“

Sunday, February 14, 2021

Ankrus – Anchored #6 - 14.02.21

 Ankrus  –  Anchored   6

Hope is the anchor for our soul

   Lootus on meie hinge ankur

Knowing that, He did.  He does.  He will” — we have hope

   Teades, et “Ta tegi. Ta teeb nüüd ja edaspidi” – on meil lootus


Heb 6:19a NIV Heebrealastele 6:19a

19 mis meile on otsekui hinge ankur, kindel ja tugev


People do not actually lose hope, they let go of hope

   Inimesed tegelikult ei kaota lootust, nad lasevad lootusest lahti

If you let hope go, get it back again 

   Kui sa lased lootusest lahti, saa see tagasi

You can stay anchored in Jesus

   Sa võid jääda ankrusse Jeesusesse


Ps 130:1-8 Laulud 130:1-8

1 Palveteekonna laul. Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Jehoova!

2 Issand, kuule mu häält, sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält!

3 Kui sina, Jehoova, hoiaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks?

4 Kuid sinu käes on andeksand, et sind kardetaks!

5 Ma ootan Jehoovat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale!

6 Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut!

7 Iisrael, looda Jehoova peale, sest Jehoova juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus!

8 Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest!


How do we not sink in our soul?

   Kuidas oma hinges mitte masendusse sattuda?

1. “This is where I am God”

   1. „Siin ma nüüd olen, Jumal“


Ps 130:1-2 Laulud 130:1-2

1 Palveteekonna laul. Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Jehoova!

2 Issand, kuule mu häält, sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält!


Ask for help and mercy, so you do not crash

   Küsi abi ja armu, et sa kokku ei variseks


2. “But this is who you are”

   2. „Aga see oled sina“


Ps 130:3-4 Laulud 130:3-4

3 Kui sina, Jehoova, hoiaksid meeles kõik pahateod, kes siis, Issand, püsiks?

4 Kuid sinu käes on andeksand, et sind kardetaks!


God is consistent and always forgives you

   Jumal on järjepidev ja annab sulle alati andeks


3. Believe God will show up

   3. Usu, et Jumal tuleb kohale


Ps 130:5-6 Laulud 130:5-6

5 Ma ootan Jehoovat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale!

6 Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut!


Be looking for the Lord to show up for you

   Otsi Isandat, et ta näitaks ennast sulle


4. Keep your hope in God

   4. Hoia oma lootus Jumalas


He went from a self-pity martyr, to a messenger encouraging a nation 

   Ta muutus ennast haletsevast märtrist sõnumitoojaks, kes julgustab rahvast

His soul was anchored

   Tema süda oli ankrus

Our God is faithful!

           Meie Jumal on ustav

You can be strong and unsinkable too

   Sa võid olla tugev ja ka uppumatu


Sunday, February 7, 2021

Ankrus – Anchored #5 : 07.02.21

Ankrus  –  Anchored   5

Hope is the anchor for our soul

If you anchor your life in anything but Jesus, it will not hold you

He did.  He does.  He will


Heb 6:19a NIV


Life is not determined by what happens to you

But what you do with what happens to you

You can go through a crisis and get stronger


If you are without hope, get it back again

If you let your hope go, get your eyes back on Jesus

Stay anchored in difficulties

Know that God is faithful


1. Pet 4:12 Msg


You will have problems, but you have help


John 16:33 NLT


Do not let your anchor go


  1. Refocus


Lam 3:20-25 NLT


2. Guard your words

3. Get your hope in the Lord


Ps 42:5 NLT


4. Keep your perspective right


God never ends on a negative

It things are still negative, God is not done


Sunday, January 31, 2021

Ankrus – Anchored #4 : 31.01.21

 Ankrus  –  Anchored   4

Heb 6:19a NIV Heebrealastele 6:19a

19 mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud.

Hope is the anchor for our soul

   Lootus on meie hinge ankur

If you anchor your life in anything but Jesus, it will not hold you

   Kui sa ankurdad oma elu millessegi muusse kui Jeesusesse, siis see ei jää pidama

Bible hope is a confident expectation of Gods faithfulness

   Piibellik lootus on kindel ootus Jumala ustavusse

He did.  He does.  He will

   „Ta tegi. Ta teeb nüüd ja ka edaspidi.“


Your quality of life is determined by the things you can control

   Sinu elukvaliteedi määravad ära asjad, mida sa kontrollida saad

And how you respond to things you can’t control

   Ja kuidas sa vastad asjadele, mida sa kontrollida ei saa

Success is not determined by what happens to you

   Edu ei sõltu sellest, mis sulle juhtub

But what you do with what happens to you

   Vaid sellest, kuidas sa toimid sellega, mis sulle juhtub


Believers have their hope and faith anchored in Jesus

   Usklike lootus ja usk on ankrus Jeesuses

Hope and faith will speak

   Lootus ja usk räägivad


James 3:5a Msg Jakoobuse 3:5a

5 Sõna sinu suust võib näida tähtsusetuna, kuid see võib korda saata peaaegu kõike – või seda hävitada!

5 A word out of your mouth may seem of no account, but it can accomplish nearly anything—or destroy it!


    Words have power, they can heal or hurt 

       Sõnadel on vägi, need võivad tervendada või haiget teha

Not just what others say to you, but what you say to yourself

   Mitte üksnes see, mida teised sulle ütlevad, vaid mida sa iseendale ütled


Psalms 34 :12-13 NLT Laulud 34 :13-14

13 Kas sa tahad elada elu, mis on pikk ja edukas?

14 Siis hoia oma oma keelt kurja ja oma huuli valesid rääkimast!

12 Does anyone want to live a life that is long and prosperous?

13 Then keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies!


Prov 13:3 AMP Õpetussõnad 13:3

3 See, kes valvab oma suud (mõeldes enne ütlemist), kaitseb oma elu.

See, kes teeb oma suu laialt lahti (ja lobiseb ilma mõtlemata), hävib.

3 The one who guards his mouth [thinking before he speaks] protects his life;

The one who opens his lips wide [and chatters without thinking] comes to ruin.


Think about what you say, before you say it 

       Mõtle, mida sa ütled, enne, kui sa seda ütled


Prov 21:23 NKJ Õpetussõnad 21:23

23 Kes tahes valvab oma suud ja keelt, hoiab oma hinge hädade eest.

23 Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles.


Prov 18:21 NIV/Msg Õpetussõnad 18:21

21 Elu ja surm on keele võimuses, ja need, kes seda armastavad, söövad selle vilja. NIV

21 Sõnad tapavad, sõnad annavad elu; nad kas mürgitavad või kannavad vilja – sina valid. Msg

21 The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. NIV

21 Words kill, words give life; they’re either poison or fruit—you choose. Msg


Life and death are in the power of your words

   Elu ja surm on sinu sõnade võimuses

Don’t only stop saying wrong things

   Ära ainult peata valede asjade ütlemist

You need to speak the right things

   Sa pead rääkima õigeid asju

    Never use your own words to speak against your faith

       Ära kunagi kasuta oma sõnu usu vastu rääkimiseks 


2. Cor 4:13 NIV 2. Korintlastele 4:13

13 Aga et meil on sellesama usu vaim, millest on kirjutatud: „Ma usun, seepärast ma räägin”, siis meiegi usume ja ka räägime


Rom 10:8-10 NIV Roomlastele 10:8-10

8 Kuid mida see siis ütleb? „Sõna on su lähedal, sinu suus ja su südames.”  See on ususõna, mida me kuulutame.

9 Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse,

10 sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks.


Use your own mouth to speak hope and faith

   Kasuta oma suud, et rääkida lootust ja usku

    Faith is in your heart and mouth

       Usk on sinu südames ja suus

Speak what God has said

   Räägi seda, mida Jumal on öelnudHeb 13:5b-6 NIV Heebrealastele 13:5b-6

5b sest tema on öelnud: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!”

6 Nii võime julgesti öelda: „Issand on minu abimees, minul ei ole midagi karta, mida võib teha mulle inimene?”


Anchor your hope and faith in God’s promises

   Ankurda oma lootus ja usk Jumala tõotustesse

Believe and declare the promises of God

   Usu ja ütle välja Jumala tõotusi

God has said ______, so we can boldly say ______!

   Jumal on öelnud ________, seepärast võime julgelt öelda ______!

Know what God said, so you can fill in the blanks

   Tea, mida Jumal on öelnud, et sa võiksid lüngad täita

Don’t let anyone else tell you how to fill the blanks

   Ära lase kellelgi teisel endale öelda, kuidas neid lünki täita


Whatever God has said, you can boldly say

   Mida tahes on Jumal öelnud, võid sa julgelt öelda 

Keep your hope and faith anchored in Jesus, by your words

   Hoia lootus ja usk läbi oma sõnade ankrus Jeesuses